Avio­eh­to ja pe­rin­tö

Valkoisia ruusuja hautajaisissa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Avioehto vaikuttaa perillisten perinnön suuruuteen. Avioehdolla voidaan suojata myös leskeksi jäävän puolison asemaa.

Laadittu avioehto vaikuttaa paljon perinnön suuruuteen. Avioehdolla on mahdollista suojata perittyä omaisuutta. Lisäksi avioehto vaikuttaa jaettavan perinnön määrään.

Perinnönjako riippuu avioehdosta

Avioehtoja on olemassa sisällöllisesti erilaisia. Avioehtosopimus voi koskea puolisoiden koko omaisuutta tai vain osaa siitä. Näissä tapauksissa avioehto on joko täysin poissulkeva tai osittain poissulkeva.

Avioehto voi lisäksi olla yksipuolinen. Yksipuolinen avioehto tarkoittaa sitä, että vain toinen puolisoista rajaa omaisuuttaan avioehdolla. Yksipuolinen avioehto vaatii kuitenkin molempien puolisoiden suostumuksen.

Usein avioehtosopimus kuitenkin räätälöidään jokaiselle pariskunnalle omanlaiseksi. Näin avioehto noudattaa pariskunnan toiveita ja vaatimuksia mahdollisimman tarkasti.

Avioehto voi suojata perittyä omaisuutta

Puolisot voivat rajata joko lahjaksi ja perintönä saatua omaisuutta avio-oikeuden ulkopuolelle kuuluvaksi. Näin toisella puolisolla ei ole oikeutta lahjaksi tai perintönä saatuun omaisuuteen, mikäli liitto päättyy avioeroon tai kuolemaan.

Näin tehdessä omaisuuden voi varmistaa pysyvän omassa suvussa. Esimerkiksi suvun kesämökin rajaaminen avioehdolla avio-oikeuden ulkopuolelle on yksi tyypillisimmistä tilanteista.

Avioehto vaikuttaa jaettavan perinnön määrään

Avioehto vaikuttaa siihen, kuinka paljon omaisuutta vainajalta jää aviovarallisuuden osituksen jälkeen jaettavaksi.

Yleisesti voidaan sanoa, että mitä laajempi avioehto puolisoilla on ollut, sitä vähemmän leski voi osituksessa saada omaisuutta. Tällöin muille perillisille jää enemmän omaisuutta jaettavaksi.

Avioehto ja lesken perintäoikeus

Avioehto ei vaikuta lesken perintöoikeuteen. Avioehtosopimuksessa sovitaan ainoastaan avio-oikeuden laajuudesta.

Mikäli puolisot haluavat testamentata omaisuuttaan, voivat puolisot laatia itselleen testamentin.

Miten perintö jaetaan lesken ja lasten kesken?

Lesken oikeuteen periä puolisonsa vaikuttaa myös avioparin perhetilanne.

Jos puolisot ovat lapsettomia eikä vainajalla ole testamenttia, perii leski automaattisesti puolisonsa.

Jos vainajalla on lapsia, perivät he omaisuuden, mikäli vainajalla ei ole testamenttia.

Avioehto puolison kuollessa

Alla on kolme esimerkkiä siitä, miten avioehto tai sen puuttuminen vaikuttaa, jos puoliso menehtyy. Havainnollistamme, kuinka ositus tehdään vainajan omaisuudesta.

Esimerkki 1: Perintö ilman avioehtoa

Normaalitilanteessa, ilman avioehtoa, lasketaan molempien omaisuudet yhteen ja jaetaan se kahdella. Ennen perintöosan laskemista täytyy tietää molempien puolisoiden omaisuus, jotta voidaan laskea tasingon määrä.

Puoliso A omisti 200 000 euroa ja eloonjäänyt puoliso B 400 000 euroa. Yhteensä varallisuutta on 600 000 euroa.

Näin saadaan se osuus, joka kummallekin kuuluisi eli 300 000 euroa. Näin ollen B:n täytyisi maksaa tasinkoa 100 000 euroa, mutta lesken tasinkoetuoikeuden vuoksi hänen ei tarvitse tätä maksaa.

Tasinkoetuoikeus tarkoittaa sitä, että leski voi avioliittolain (103 §, 234/1929) nojalla kieltäytyä luovuttamasta omaisuutta ensiksi kuolleen puolison perillisille. Silloin vainajan perillisillä verotetaan vainajan omaisuuden säästö.

Puolison A:n perintöosa on 200 000 euroa, jos leski päättää vedota tasinkoetuoikeuteen.

Esimerkki 2: Perintö ja kokonaan poissulkeva avioehto

Puoliso A omisti 200 000 euroa ja eloonjäänyt puoliso B 400 000 euroa. Yhteensä varallisuutta on 600 000 euroa. Heillä on kuitenkin kokonaan poissulkeva avioehto.

Tavallisen, kokonaan poissulkeva avioehdon, kanssa tasinkolaskuja ei tarvitse tehdä, koska kummallakaan ei ole avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Tässä tapauksessa puolison A perintöosa on 200 000 euroa.

Esimerkki 3: Toispuolinen täysin poissulkeva avioehto

Toispuolinen täysin poissulkevan avioehdon mukaan vainajalla ei ole avio-oikeutta lesken omaisuuteen, mutta leskellä on avio-oikeus vainajan omaisuuteen.

Puoliso A omisti 200 000 euroa ja eloonjäänyt puoliso B 400 000 euroa. Yhteensä varallisuutta on 600 000 euroa.

Puolison A omaisuus on kokonaan avio-oikeuden alaista, mutta puoliso B:n omaisuus ei ole ollenkaan.

Kun lasketaan yhteen molempien puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja saadaan 200 000 euroa (puoliso A:n 200 000 euroa ja puoliso B:n 0 euroa). 200 000 euroa jaetaan kahdella ja saadaan avio-osiksi 100 000 euroa. Puoliso A:n tulee maksaa puoliso B:lle tasinkoa 100 000 euroa.

Puolison A:n perintöosa on 100 000 euroa.

Perimysjärjestys

Perimysjärjestystä säätelee Suomessa perintökaari. Perilliset on jaettu kolmeen erilaiseen perillisryhmään, jota kutsutatan parenteeliksi.

Ensimmäinen parenteeli

Suomessa perintö menee ensisijaisesti vainajan rintaperillisille eli vainajan lapsille. Myös adoptoidut lapset lasketaan rintaperillisiksi.

Mikäli vainajan lapsi on kuollut, perivät tämän jälkeläiset puolestaan vainajan lapsen.

Jos vainjalla ei ole lapsia, mutta hänellä on aviopuoliso, perii eloonjäänyt puoliso kumppaninsa.

Toinen parenteeli

Jos vainajalla ei ole rintaperillisiä, saavat hänen vanhempansa puolet vainajan perinnöstä.

Jos toinen vanhempi on kuollut, perii vainajan sisarukset kuolleen vanhemman osuuden. Jos kaikki tai osa sisaruksista ovat kuolleet, perivät silloin heidän lapsensa tämän osuuden. Jos vainajalla ei ole sisaruksia, elossa oleva vanhempi saa koko osuuden perinnöstä.

Kolmas parenteeli

Jos vainajalla ei ollut lapsia, eikä vanhemmat tai sisarukset ole enää elossa, saavat isovahemmat perinnön. Jos isovanhemmat ovat kuolleet, saavat isovanhempien lapset eli vainjan sedät, enot tai tädit isovanhempien osuuden perinnöstä.

Vainajan serkut eivät kuitenkaan ole oikeutettuja perintöön.

Vainajalla ei ole elossa olevia sukulaisia

Jos vainajalla ei ole elossa olevia sukulaisia, perintö menee valtiolle.

Avioehto ja testamentti turvaavat lesken taloutta

Avioehto turvaa omaa taloutta avioeron tai kuoleman sattuessa. Avioehtosopimuksen sisällössä sovitaan kuitenkin vain avio-oikeuden laajuudesta.

Mikäli puolisot haluavat jättää leskelle tiettyä omaisuutta, voivat puolisot laatia itselleen testamentin.

Hoida elämäsi tärkeät lakiasiat, kuten avioehto ja testamentti Aatoksen verkkopalvelussa samalla kertaa.

Voit laatia haluamasi asiakirjan ilmaiseksi. Saat lunastettua dokumentin allekirjoitettavaksi hintaan 89 €.