Omai­suu­s avio­lii­tos­sa

Olohuone on yhteistä omaisuutta
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­lii­ton omai­suu­den omis­tus­suh­teet voivat vai­kut­taa mo­ni­mut­kai­sil­ta. Avio­eh­to yk­sin­ker­tais­taa myös sitä, mitä puo­li­sot omis­ta­vat avio­lii­ton pää­tyt­tyä.

Avio­liit­to­lain (234/1929) eräs tärkeä pe­ri­aa­te on omai­suu­den eril­li­syys. Omai­suu­den eril­li­syy­den pe­ri­aa­te tar­koit­taa, että omai­suus, jonka puo­li­so omis­taa it­se­näi­ses­ti, säilyy hänen omai­suu­te­naan avio­lii­ton aikana.

Omai­suu­den eril­li­syys ei kui­ten­kin tar­koi­ta, että puo­li­so saa päät­tää it­se­näi­ses­ti omai­suu­des­taan kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa. Esi­mer­kik­si, jos avio-oi­keut­ta ei ole ra­joi­tet­tu, se astuu voi­maan avio­lii­ton päät­tyes­sä.

Avio­eh­to auttaa ra­jaa­maan omai­suut­ta avio­lii­ton aikana ja sen pää­tyt­tyä. Avio­eh­don voi tehdä ennen häitä tai jäl­ki­kä­teen. Myös ennen avio­eroa tehty avio­eh­to on­nis­tuu.

Omai­suu­den eril­li­syy­den pe­ri­aa­te

Omai­suu­den eril­li­syy­den pe­ri­aat­tee­seen kuuluu läh­tö­koh­tai­ses­ti kaikki omai­suus, mitä puo­li­soil­la oli ennen avio­liit­toa. Pe­ri­aat­tee­seen kuuluu myös kaikki omai­suus, mitä he ovat saa­neet avio­lii­ton aikana.

Omai­suu­den os­ta­mi­nen ja omis­ta­mi­nen avio­lii­tos­sa

Kun puo­li­sot ovat os­ta­neet omai­suut­ta avio­lii­ton aikana, on joskus vaikea tietää ke­nel­le omai­suus kuuluu.

On eri­tyi­sen vai­ke­aa, jos omai­suut­ta on han­kit­tu mo­lem­pien puo­li­soi­den va­roil­la, mutta vain toisen nimi on kaup­pa­kir­jas­sa. Puo­li­sot voivat myös omis­taa omai­suut­ta yh­tei­ses­ti.

Lue lisää: avo­lii­ton ja avio­lii­ton erot

Ni­mi­pe­ri­aa­te ylei­sin tapa

Pää­sään­töi­ses­ti seu­ra­taan ni­mi­pe­ri­aa­tet­ta poh­dit­taes­sa ke­nel­le omai­suus kuuluu.

Ni­mi­pe­ri­aat­teen mukaan omai­suus kuuluu hen­ki­löl­le, jonka nimiin omai­suus on han­kit­tu. Jos mo­lem­mat puo­li­sot on kir­jat­tu omis­ta­jik­si ja omai­suus on os­tet­tu yh­tei­ses­ti, mo­lem­mat omis­ta­vat puolet omai­suu­des­ta.

💡 Jos irtain omai­suus on kir­jat­tu vain toisen puo­li­son nimiin, mutta se on mak­set­tu yh­tei­sil­lä ra­hoil­la ja han­kit­tu mo­lem­pien lukuun, on mah­dol­lis­ta poi­ke­ta ni­mi­pe­ri­aat­tees­ta.

Omai­suu­den han­kin­ta­het­ken tar­koi­tus

On myös mah­dol­lis­ta poi­ke­ta ni­mi­pe­ri­aat­tees­ta, jos puo­li­soi­den tar­koi­tus han­kin­ta­het­kel­lä oli eri­lai­nen kuin mitä kaup­pa­kir­jaan on kir­jat­tu.

Esi­merk­ki 1: Yh­tei­nen esine

Puo­li­so A voi saada yh­tei­so­mis­ta­jan aseman, vaikka vain puo­li­so B:n nimi on kaup­pa­kir­jas­sa, jos hän voi esit­tää näyt­töä siitä, että puo­li­soi­den tar­koi­tus oli hank­kia esine yh­tei­sek­si.

Yh­tei­so­mis­tus – mo­lem­mat omis­ta­vat saman verran

Jos puo­li­sot omis­ta­vat omai­suusob­jek­tin yh­tei­ses­ti, heillä on yh­tei­so­mis­tus. Olet­ta­ma yh­tei­so­mis­tus­lais­sa on, että mo­lem­pien puo­li­soi­den osa omai­suusob­jek­tis­ta on yhtä suuri.

Jos on tar­koi­tet­tu, että puo­li­sot omis­ta­vat omai­suut­ta si­joi­tus­pa­nos­tus­ten suh­tees­sa, tämä on hyvä mai­ni­ta kaup­pa­kir­jas­sa.

💡 Jos puo­li­so tekee pa­nos­tuk­sen ky­sei­seen omai­suu­teen, tämä ei vai­ku­ta omis­tus­suh­tee­seen, jollei muuta mai­ni­ta.

Esi­merk­ki 1: Puo­li­sot os­ta­vat ke­sä­mö­kin

Puo­li­sot A ja B os­ta­vat ke­sä­mö­kin. Kaup­pa­kir­jaan ei ole kir­jat­tu mitään omis­tus­suh­teis­ta, joten he omis­ta­vat mo­lem­mat 50 pro­sent­tia ta­los­ta.

Vaikka puo­li­so A sitten re­mon­toi ke­sä­mö­kin omilla va­roil­la, omis­tus­suh­de ei muutu.

Lue lisää: Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Ir­tai­men omis­ta­jao­let­ta­ma

Irtain omai­suus pitää katsoa yh­tei­sek­si omai­suu­dek­si, jos on epä­sel­vää kum­mal­le puo­li­sol­le se kuuluu.

Esi­neet, jotka on han­kit­tu toisen puo­li­son hen­ki­lö­koh­tai­seen käyt­töön, on kat­sot­ta­va hänen omai­suu­dek­si, riip­pu­mat­ta niiden ra­hoi­tuk­ses­ta.

Mil­loin puo­li­sot eivät saa päät­tää it­se­näi­ses­ti omai­suu­des­taan?

Omai­suu­den eril­li­syy­den pe­ri­aat­tees­ta huo­li­mat­ta puo­li­sot eivät saa tehdä mitä ta­han­sa heidän omalla omai­suu­del­laan.

Puo­li­soil­la on vel­vol­li­suus hoitaa omai­suut­ta. Li­säk­si heillä on oikeus luo­vut­taa kiin­te­ää ja tiet­tyä muuta omai­suut­ta on ra­joi­te­tus­ti.

Vel­vol­li­suus hoitaa omai­suut­ta

Puo­li­soil­la on vel­vol­li­suus hoitaa avio-oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta. Heidät on kiel­let­ty huo­li­mat­to­muu­del­laan ai­heut­ta­mas­ta omai­suu­den vä­he­ne­mis­tä toisen puo­li­son va­hin­gok­si.

Esi­merk­ki 1: Puo­li­so lah­joit­taa omai­suut­ta

Jos puo­li­so esi­mer­kik­si an­ta­mal­la lah­joi­tus­ta vä­hen­tää omai­suut­taan olen­nai­ses­ti, hän voi joutua vel­vol­li­sek­si kor­vaa­maan omai­suu­den vä­he­ne­mis­tä.

Kielto luo­vut­taa kiin­te­ää omai­suut­ta

On kiel­let­tyä luo­vut­taa kiin­te­ää omai­suut­ta tai ra­ken­nus­ta, joka on toisen hen­ki­lön maalla ja sen käyt­tö­oi­keut­ta, ilman toisen puo­li­son suos­tu­mus­ta, jos on tar­koi­tuk­se­na, että ky­sei­nen omai­suus toimii puo­li­soi­den yh­tei­se­nä kotina.

Puo­li­so ei myös­kään saa antaa vuo­kral­le kiin­te­ää omai­suut­ta tai muita käyt­tö­oi­keuk­sia.

Kielto luo­vut­taa tai siir­tää toi­sel­le tie­tyn­lais­ta omai­suut­ta

Puo­li­son pitää saada toisen puo­li­son suos­tu­mus saa­dak­seen luo­vut­taa tai siir­tää tie­tyn­lais­ta omai­suut­ta.

Kielto koskee:

  • osa­keyh­tiön osak­kei­ta
  • vuo­kra­oi­keut­ta
  • muita oi­keuk­sia, jotka an­ta­vat hal­lin­ta­oi­keu­den asun­toon (jos asunto on tar­koi­tet­tu puo­li­soi­den yh­tei­sek­si ko­dik­si)

Sama sään­nös koskee myös ir­tain­ta omai­suut­ta, joka on tar­koi­tet­tu puo­li­soi­den yh­tei­sek­si asun­toir­tai­mis­tok­si tai toisen puo­li­son tai lasten hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä varten.

Työ­vä­li­nei­tä, jotka kuu­lu­vat toi­sel­le puo­li­sol­le, ei myös­kään saa luo­vut­taa ilman toisen puo­li­son suos­tu­mus­ta.

Poik­keuk­sel­li­ses­ti saa kui­ten­kin luo­vut­taa ky­seis­tä ir­tain­ta omai­suut­ta ja työ­vä­li­nei­tä ilman suos­tu­mus­ta, jos suos­tu­muk­sen hank­ki­mi­nen esi­mer­kik­si puo­li­son pois­sao­lon takia ai­heut­tai­si koh­tuu­ton­ta vii­vy­tys­tä ja hait­taa.

Miten omai­suus jae­taan avio­lii­ton päät­tyes­sä?

Jos puo­li­soi­den avio-oi­keut­ta ei ole ra­joi­tet­tu tes­ta­men­til­la, lah­ja­kir­jal­la tai avio­eh­dol­la, puo­li­soil­la on oikeus toisen omai­suu­teen avio­lii­ton päät­tyes­sä.

Puo­li­son oikeus toisen omai­suu­teen tar­koit­taa sitä, että puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta las­ke­taan yhteen, kun avio­liit­to on päät­ty­nyt. Teh­dään niin sa­not­tu ositus.

Osi­tuk­ses­sa yh­teen­las­ke­tus­ta osuu­des­ta vä­hem­män omis­ta­va puo­li­so saa enem­män omis­ta­val­ta puo­li­sol­ta ta­sin­koa.

💡 Omai­suu­den eril­li­syy­den pe­ri­aa­te ei vai­ku­ta osi­tuk­seen.

Lue vinkit osi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Esi­merk­ki 1: Talon arvo osi­tuk­ses­sa

Puo­li­soil­la A ja B on avio-oikeus toisen omai­suu­teen. Puo­li­so A:lla on talo vain omissa ni­mis­sään. Talon arvo las­ke­taan kui­ten­kin osi­tuk­ses­sa mukaan avio­lii­ton pää­tyes­sä.

Jos puo­li­sot ha­lua­vat, että omai­suu­den eril­li­syy­den pe­ri­aa­te säilyy avio­lii­ton jäl­keen, pitää heidän tehdä avio­eh­to­so­pi­mus.

Aatos – Hel­poin tapa hoitaa avio­eron pa­pe­ri­asiat

Avio­ero on ku­lut­ta­va pro­ses­si hen­ki­ses­ti muu­ten­kin, joten pa­pe­ri­asioi­den pa­ris­sa ei kan­na­ta hi­koil­la yksin.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa hoidat ny­ky­ään myös avio­eron alusta lop­puun hel­pos­ti. Voit hakea avio­eroa kaut­tam­me ja täyt­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen. Me lä­he­täm­me ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen. Voit lä­het­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen yksin tai yh­des­sä puo­li­so­si kanssa.

Li­säk­si voit hoitaa avio­eroon kuu­lu­van osi­tuk­sen Aa­tok­ses­sa. Saat avio­eron hoi­det­tua koko­naan etänä, sil­loin kuin si­nul­le sopii. Myös pelkkä avio­eron ositus on­nis­tuu Aa­tok­ses­sa.

Hoida avio­eron pa­pe­ri­asiat kun­toon ker­ral­la.