Omai­suu­den jako avio­eros­sa

Mies ja nainen rahapinon päällä.
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.6.2022 ● 4 minuuttia
Tiedätkö, mitä omaisuutta avioerossa jaetaan puolisoiden kesken? Kokosimme vinkkejä, joilla omaisuuden jako avioerossa onnistuu kivuttomammin.

Avio­puo­li­soi­den omai­suu­den ja­ka­mi­nen avio­ero­ti­lan­tees­sa eli omai­suu­den ositus voi ai­heut­taa run­saas­ti yli­mää­räis­tä pään­vai­vaa.

Omai­suu­den jaossa jou­du­taan miet­ti­mään, mikä omai­suus puo­li­soi­den vä­lil­lä tulisi jakaa, ja miten jako kan­nat­tai­si tehdä. Myös avio­eron hinta voi mie­ti­tyt­tää. 

Tässä ar­tik­ke­lis­sa saat vink­ke­jä siihen, mitä asioi­ta omai­suu­den ja­ka­mi­ses­sa on hyvä pitää mie­les­sä, jotta ositus avio­eros­sa tai kuo­le­mas­sa su­jui­si mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti.

Ja­ka­mam­me vinkit so­pi­vat par­hai­ten so­pi­muso­si­tuk­seen, eli ti­lan­tee­seen, jossa omai­suus jae­taan puo­li­soi­den kesken yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä ilman kä­rä­jä­oi­keu­den mää­rää­mää pe­sän­ja­ka­jaa. 

Miten avio­eros­sa jaet­ta­va omai­suus mää­ri­te­tään?

Avio­puo­li­soi­den omai­suu­den ja­ka­mi­ses­sa eli osi­tuk­ses­sa on kyse avio­puo­li­soi­den vä­li­sen avio-oi­keu­den to­teut­ta­mi­ses­ta. Ositus teh­dään, kun avio­ero on lai­tet­tu vi­reil­le.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että avio­lii­ton päät­tyes­sä puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Ta­sa­ja­ko ei so­pi­muso­si­tuk­ses­sa ole kui­ten­kaan pa­kol­li­nen, vaan puo­li­sot voivat va­paas­ti sopia omai­suu­den jaosta

Puo­li­soi­den omai­suus mää­räy­tyy yleen­sä ni­mi­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti, eli esi­mer­kik­si puo­li­soi­den yh­tei­ses­sä käy­tös­sä ollut auto kat­so­taan sen puo­li­son omai­suu­dek­si, jonka ni­mis­sä se on.

Mikäli jonkin esi­neen osalta ei käy ilmi, kum­mal­le puo­li­sol­le se kuuluu, kat­so­taan puo­li­soi­den omis­ta­van esi­neen yh­des­sä.

Kaikki puo­li­soil­le kuu­lu­va omai­suus ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä kuulu avio-oi­keu­den pii­riin. Jotta avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus voi­daan jakaa on­nis­tu­nees­ti puo­li­soi­den kesken, tulee ensin sel­vit­tää kat­ta­vas­ti: 

 • kaikki puo­li­soi­den yksin tai yh­des­sä omis­ta­ma va­ral­li­suus
 • puo­li­soi­den omat ja yh­tei­set velat
 • mikä osa puo­li­soi­den omai­suu­des­ta kuuluu avio-oi­keu­den pii­riin

Avio­eh­don te­ke­mi­nen voi hel­pot­taa osi­tus­ta

Avio-oi­keu­den piiri mää­rit­tyy avio­eh­don kautta: läh­tö­koh­tai­ses­ti kaikki puo­li­soi­den omai­suus kuuluu avio-oi­keu­den pii­riin, mutta avio­eh­dol­la tätä oi­keut­ta voi­daan ra­joit­taa.

Yksi tapa hel­pot­taa omai­suu­den jakoa onkin tehdä puo­li­soi­den vä­li­nen so­pi­mus avio­eh­dos­ta, jolla puo­li­sot pys­ty­vät mää­rit­te­le­mään joko osan tai koko omai­suu­ten­sa avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

Avio­eh­to voi­daan tehdä mil­loin ta­han­sa avio­lii­ton aikana, ja se voi­daan tehdä myös juuri ennen avio­eron ha­ke­mis­ta. Avio­eh­to voi koskea myös sel­lais­ta omai­suut­ta, jonka puo­li­so saa vasta myö­hem­min omis­tuk­seen­sa.

Avio­eh­dos­ta so­vit­taes­sa tulee kui­ten­kin huo­mioi­da, että avio­eh­to on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti, ja se tulee voi­maan vasta re­kis­te­röin­nin jäl­keen. 

Avio­eron ha­ke­mi­sen ajan­koh­dal­la vai­ku­tus, mitä omai­suut­ta osi­tuk­seen kuuluu

Mikäli avio­eroa ai­o­taan hakea, on hyvä huo­mioi­da, että osi­tuk­sen pii­riin kuu­lu­va omai­suus mää­räy­tyy avio­eron vi­reil­le­tu­lo­päi­vän mukaan.

Tämän vuoksi on suo­si­tel­ta­vaa, että avio­eroa hae­taan mah­dol­li­sim­man ai­kai­ses­sa vai­hees­sa. Näin osi­tuk­sen pii­riin kuu­lu­van omai­suu­den määrä pysyy mah­dol­li­sim­man pie­ne­nä ja sen ja­ka­mi­nen on siten niin yk­sin­ker­tais­ta kuin mah­dol­lis­ta.

Näin toi­mit­taes­sa on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että vaikka avio­ero ei lo­pul­ta to­teu­tui­si­kaan, ei kum­mal­la­kaan puo­li­sol­la ole osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen avio-oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen, ellei osi­tuk­sen jäl­keen avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la toisin mää­rä­tä.

Lue lisää, mitä yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mi­nen tar­koit­taa

Miksi osi­tus­kir­ja kan­nat­taa laatia?

Vaikka ero­ti­lan­tees­sa pääs­täi­siin­kin yh­tei­sym­mär­ryk­seen siitä, miten puo­li­soi­den omai­suus tulisi jakaa puo­li­soi­den kesken, on silti hyvin suo­si­tel­ta­vaa laatia omai­suu­den jaosta osi­tus­so­pi­mus, eli osi­tus­kir­ja.

Oikeus vaatia osi­tus­ta ei ni­mit­täin läh­tö­koh­tai­ses­ti van­he­ne kos­kaan, ja vain omai­suu­den jaosta tehty osi­tus­kir­ja takaa omai­suu­den jaon oi­keu­del­li­sen si­to­vuu­den.

Puo­li­soi­den on al­le­kir­joi­tet­ta­va osi­tus­so­pi­mus ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee to­dis­taa, että al­le­kir­joi­tuk­set ovat asian­mu­kai­set. Mikäli osi­tuk­ses­sa toinen os­a­puo­li luo­vut­taa omai­suut­ta huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin mitä hän on vel­vol­li­nen luo­vut­ta­maan, on osi­tus­kir­ja hyvä myös re­kis­te­röi­dä.

Koko omai­suu­den ja­ka­mi­nen

Ilman avio-oi­keut­ta ra­joit­ta­vaa avio­eh­toa osi­tuk­sen pii­riin kuuluu läh­tö­koh­tai­ses­ti kaikki puo­li­soi­den omai­suus, jolla on ta­lou­del­lis­ta arvoa.

Osi­tuk­seen kuu­lu­vat omai­suu­det

 • pank­ki­ti­leil­lä olevat varat
 • asunto-osak­keet
 • kiin­teis­töt
 • ar­vo­pa­pe­rit
 • kul­ku­neu­vot

Kaikki ta­lou­del­lis­ta arvoa omaava va­ral­li­suus tu­lee­kin laskea yhteen puo­li­soi­den omai­suut­ta ar­vioi­taes­sa. Omai­suus ar­vos­te­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti aina käyvän myyn­tiar­von mu­kai­ses­ti, eli kul­le­kin omai­suus­koh­teel­le an­ne­taan osi­tuk­ses­sa arvo, joka vastaa se to­den­nä­köis­tä myyn­ti­hin­taa osi­tuk­sen te­ke­mis­het­kel­lä.

💡 Mikäli pa­ris­kun­ta ei pääse yk­si­mie­li­syy­teen osi­tuk­ses­ta, on mah­dol­lis­ta tehdä osi­tuk­sen so­vit­te­lu. Tähän tar­vi­taan kui­ten­kin ul­ko­puo­lis­ta pe­sän­sel­vit­tä­jää, mikä voi tulla pa­ris­kun­nal­le kal­liik­si.

Tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen han­kin­ta

Jaet­ta­van omai­suu­den hah­mot­ta­mis­ta kan­nat­taa edis­tää hank­ki­mal­la tar­vit­ta­vat asia­kir­jat kai­kes­ta jaet­ta­vas­ta omai­suu­des­ta, kuten pan­kis­sa ole­vis­ta ti­leis­tä ja muista omis­tuk­sis­ta, sekä mah­dol­li­sis­ta ve­lois­ta.

Omai­suu­den jakoa varten kan­nat­taa pyytää myös hinta-arviot suu­rim­mis­ta omai­suuse­ris­tä, kuten asun­nos­ta tai ajo­neu­vois­ta.

Jos yh­tei­se­lon aikana on ker­ty­nyt yh­tei­siä pankki- tai va­kuu­tus­asioi­ta, kuten yh­tei­siä tilejä, sääs­tö­jä tai va­kuu­tuk­sia, kan­nat­taa myös nämä hoitaa kun­toon ennen osi­tuk­sen te­ke­mis­tä.

Mitä puo­li­soi­den ve­loil­le ta­pah­tuu erossa?

Omai­suu­den jaossa tulee huo­mioi­da puo­li­soi­den velatPuo­li­sot vas­taa­vat omista ve­lois­taan itse, kun taas yh­tei­set velat jae­taan puo­li­soi­den kesken tasan.

Näin ollen puo­li­soi­den vel­ka­taak­ka vä­hen­tää heidän jaet­ta­vaa omai­suut­taan velkaa vas­taa­val­la mää­räl­lä. Yh­teis­ten vel­ko­jen osalta puo­li­sot vas­taa­vat ve­lois­ta puo­lik­si.

Vel­ko­jen koh­dal­la on hyvä huo­mioi­da, että vaikka osi­tus­so­pi­muk­ses­sa puo­li­sot voi­vat­kin jakaa omai­suu­ten­sa ha­lua­mal­laan ta­val­la, täytyy vel­ko­jen eh­dois­ta sopia aina myös vel­ko­jan kanssa. 

Mikäli puo­li­son vel­ko­jen mää­räs­tä on epä­sel­vyyt­tä, velat voi­daan sel­vit­tää jul­ki­sel­la haas­teel­la.

Yh­tei­sen kodin ja­ka­mi­nen avio­eros­sa

Avio­puo­li­soi­den yh­tei­nen koti ja siihen liit­ty­vä vel­ka­taak­ka on usein mer­kit­tä­vin va­ral­li­suuse­rä, josta omai­suu­den jaossa so­vi­taan. Puo­li­soi­den yh­tei­sen asun­non tai kiin­teis­tön koh­dal­la tulee sel­vit­tää ai­na­kin alla olevat asiat.

Yh­tei­nen asunto tai kiin­teis­tö: sel­vi­tet­tä­viä asioi­ta

 • Mikä asun­non arvo on?
 • Myy­dään­kö asunto?
 • Lu­nas­taa­ko toinen puo­li­sois­ta asun­non it­sel­leen?
 • Mitkä ovat asun­to­lai­nan va­kuu­det ja muut lainan ehdot?

Mikäli toinen puo­li­sois­ta aikoo jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin, tulee huo­leh­tia siitä, että tämä pystyy hoi­ta­maan lainaa ja muita asun­nos­ta syn­ty­viä kuluja yksin.

Mikäli tämä ei ole mah­dol­lis­ta, on yleen­sä jär­ke­väm­pää myydä yh­tei­nen asunto ja jakaa siitä saa­ta­vat myyn­ti­tuo­tot puo­li­soi­den kesken. Täl­löin kan­nat­taa kui­ten­kin sel­vit­tää etu­kä­teen, syn­tyy­kö luo­vu­tuk­ses­ta ve­ro­tet­ta­vaa luo­vu­tus­voit­toa. 

Miten kiin­teis­tö kan­nat­tai­si jakaa osi­tuk­ses­sa?

Jos puo­li­sot omis­ta­vat yh­tei­sen kiin­teis­tön, on kiin­teis­tön osiin ja­ka­mi­nen vaih­toeh­to kiin­teis­tön myy­mi­sel­le puo­li­soi­den omai­suut­ta jaet­taes­sa.

Kiin­teis­tön ja­ka­mi­nen voi­daan tehdä esi­mer­kik­si kiin­teis­tön omis­ta­jien vä­li­sel­lä ja­ko­so­pi­muk­sel­la, jossa jo­kai­sel­le yh­tei­so­mis­ta­jal­le osoi­te­taan oma alue jaet­ta­vas­ta kiin­teis­tös­tä.

Kiin­teis­tös­tä voi­daan myös erot­taa loh­ko­mal­la tietty maa-alue uu­dek­si kiin­teis­tök­si. Jos kiin­teis­tön omis­tus­suh­de muut­tuu avio­eron seu­rauk­se­na, tulee kiin­teis­tön omis­tusoi­keus re­kis­te­röi­dä ha­ke­mal­la sille lain­huu­toa. 

Hoida avio­ero osi­tuk­si­neen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Nyt voit täyt­tää ja lä­het­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen, hoitaa omai­suu­den jaon sekä tehdä osi­tus­kir­jan koko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Avio­eroa on mah­dol­lis­ta hakea yksin tai yh­des­sä. Pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen ei vaadi ta­paa­mi­sia ju­ris­tin tai tu­le­van ex-puo­li­son kanssa. Voit hoitaa koko pro­ses­sin etänä.

Avio­ero maksaa Aa­tok­ses­sa 199 euroa. Li­säk­si hin­taan li­sä­tään kä­rä­jä­oi­keu­den pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Voit ko­keil­la avio­ero­pal­ve­lua ano­nyy­mis­ti ja il­mai­sek­si.