Omai­suu­den jako avio­erossa

Mies ja nainen rahapinon päällä.
Timjami Nyyssönen
Timjami
27.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dätkö, mitä omai­suutta avio­erossa jae­taan puo­li­soi­den kesken? Ko­ko­simme vink­kejä, joilla omai­suu­den jako avio­erossa on­nis­tuu ki­vut­to­mam­min.

Omai­suu­den jako avio­erossa, eli ositus, voi ai­heut­taa run­saasti yli­mää­räistä pään­vai­vaa.

Omai­suu­den jaossa jou­du­taan miet­ti­mään, mikä omai­suus puo­li­soi­den vä­lillä tulisi jakaa, ja miten jako kan­nat­taisi tehdä. Myös avio­eron hinta voi mie­ti­tyt­tää.

Tässä ar­tik­ke­lissa saat vink­kejä siihen, mitä asioita omai­suu­den ja­ka­mi­sessa on hyvä pitää mie­lessä, jotta ositus avio­erossa tai kuo­le­massa su­juisi mah­dol­li­sim­man hel­posti ja edul­li­sesti.

Ja­ka­mamme vinkit so­pi­vat par­hai­ten so­pi­muso­si­tuk­seen, eli ti­lan­tee­seen, jossa omai­suus jae­taan puo­li­soi­den kesken yh­tei­sym­mär­ryk­sessä ilman kä­rä­jä­oi­keu­den mää­rää­mää pe­sän­ja­ka­jaa.

Avio­erossa jaet­ta­van omai­suu­den mää­rit­te­le­mi­nen

Avio­puo­li­soi­den omai­suu­den ja­ka­mi­sessa eli osi­tuk­sessa on kyse avio­puo­li­soi­den vä­li­sen avio-oi­keu­den to­teut­ta­mi­sesta. Ositus teh­dään, kun avio­ero on lai­tettu vi­reille.

Käy­tän­nössä tämä tar­koit­taa sitä, että avio­lii­ton päät­tyessä puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Ta­sa­jako ei so­pi­muso­si­tuk­sessa ole kui­ten­kaan pa­kol­li­nen, vaan puo­li­sot voivat va­paasti sopia omai­suu­den jaosta.

Puo­li­soi­den omai­suus mää­räy­tyy yleensä ni­mi­pe­ri­aat­teen mu­kai­sesti, eli esi­mer­kiksi puo­li­soi­den yh­tei­sessä käy­tössä ollut auto kat­so­taan sen puo­li­son omai­suu­deksi, jonka ni­missä se on.

Mikäli jonkin esi­neen osalta ei käy ilmi, kum­malle puo­li­solle se kuuluu, kat­so­taan puo­li­soi­den omis­ta­van esi­neen yh­dessä.

Kaikki puo­li­soille kuu­luva omai­suus ei kui­ten­kaan vält­tä­mättä kuulu avio-oi­keu­den pii­riin. Jotta avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus voi­daan jakaa on­nis­tu­neesti puo­li­soi­den kesken, tulee ensin sel­vit­tää kat­ta­vasti:

 • kaikki puo­li­soi­den yksin tai yh­dessä omis­tama va­ral­li­suus
 • puo­li­soi­den omat ja yh­tei­set velat
 • mikä osa puo­li­soi­den omai­suu­desta kuuluu avio-oi­keu­den pii­riin

💡 Osi­tusta ei ole pakko tehdä, mutta se on erit­täin suo­si­tel­ta­vaa. Ilman osi­tusta, ex-puo­li­sol­lasi on avio­eron jäl­keen edel­leen oikeus omai­suu­teesi. Ositus voi­daan tehdä myös vuosia avio­eron jäl­keen.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen voi hel­pot­taa osi­tusta

Avio-oi­keu­den piiri mää­rit­tyy avio­eh­don kautta: läh­tö­koh­tai­sesti kaikki puo­li­soi­den omai­suus kuuluu avio-oi­keu­den pii­riin, mutta avio­eh­dolla tätä oi­keutta voi­daan ra­joit­taa.

Yksi tapa hel­pot­taa omai­suu­den jakoa onkin tehdä puo­li­soi­den vä­li­nen so­pi­mus avio­eh­dosta, jolla puo­li­sot pys­ty­vät mää­rit­te­le­mään joko osan tai koko omai­suu­tensa avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle.

Avio­ehto voi­daan tehdä mil­loin ta­hansa avio­lii­ton aikana, ja se voi­daan tehdä myös juuri ennen avio­eron ha­ke­mista. Avio­ehto voi koskea myös sel­laista omai­suutta, jonka puo­liso saa vasta myö­hem­min omis­tuk­seensa.

Avio­eh­dosta so­vit­taessa tulee kui­ten­kin huo­mioida, että avio­ehto on teh­tävä kir­jal­li­sesti, ja se tulee voi­maan vasta re­kis­te­röin­nin jäl­keen.

💡 Tie­sitkö, että yritys kuuluu myös avio­eron osi­tuk­seen? Sil­loin­kin, kun yritys kuuluu vain toi­selle puo­li­soista. Yri­tyk­sen arvo mää­ri­tel­lään usein lii­ke­voi­ton tai -vaih­don pe­rus­teella.

Avio­eron ha­ke­mi­sen ajan­kohta vai­kut­taa osi­tuk­sessa ole­vaan omai­suu­teen

Mikäli avio­eroa ai­o­taan hakea, on hyvä huo­mioida, että osi­tuk­sen pii­riin kuu­luva omai­suus mää­räy­tyy avio­eron vi­reil­le­tu­lo­päi­vän mukaan.

Tämän vuoksi on suo­si­tel­ta­vaa, että avio­eroa hae­taan mah­dol­li­sim­man ai­kai­sessa vai­heessa. Näin osi­tuk­sen pii­riin kuu­lu­van omai­suu­den määrä pysyy mah­dol­li­sim­man pie­nenä ja sen ja­ka­mi­nen on siten niin yk­sin­ker­taista kuin mah­dol­lista.

Näin toi­mit­taessa on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että vaikka avio­ero ei lo­pulta to­teu­tui­si­kaan, ei kum­mal­la­kaan puo­li­solla ole osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen avio-oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen, ellei osi­tuk­sen jäl­keen avio­eh­to­so­pi­muk­sella toisin mää­rätä.

Lue lisää, mitä yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mi­nen tar­koit­taa

Miksi osi­tus­kirja kan­nat­taa laatia?

Vaikka ero­ti­lan­teessa pääs­täi­siin­kin yh­tei­sym­mär­ryk­seen siitä, miten puo­li­soi­den omai­suus tulisi jakaa puo­li­soi­den kesken, on silti hyvin suo­si­tel­ta­vaa laatia omai­suu­den jaosta osi­tus­so­pi­mus, eli osi­tus­kirja.

Oikeus vaatia osi­tusta ei ni­mit­täin läh­tö­koh­tai­sesti van­hene kos­kaan, ja vain omai­suu­den jaosta tehty osi­tus­kirja takaa omai­suu­den jaon oi­keu­del­li­sen si­to­vuu­den.

Puo­li­soi­den on al­le­kir­joi­tet­tava osi­tus­so­pi­mus ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee to­dis­taa, että al­le­kir­joi­tuk­set ovat asian­mu­kai­set. Mikäli osi­tuk­sessa toinen os­a­puoli luo­vut­taa omai­suutta huo­mat­ta­vasti enem­män kuin mitä hän on vel­vol­li­nen luo­vut­ta­maan, on osi­tus­kirja hyvä myös re­kis­te­röidä.

Koko omai­suu­den jako avio­erossa

Ilman avio-oi­keutta ra­joit­ta­vaa avio­eh­toa osi­tuk­sen pii­riin kuuluu läh­tö­koh­tai­sesti kaikki puo­li­soi­den omai­suus, jolla on ta­lou­del­lista arvoa.

Osi­tuk­seen kuu­lu­vat omai­suu­det

 • pank­ki­ti­leillä olevat varat
 • asunto-osak­keet
 • kiin­teis­töt
 • ar­vo­pa­pe­rit
 • kul­ku­neu­vot
 • yri­tyk­set

Kaikki ta­lou­del­lista arvoa omaava va­ral­li­suus tu­lee­kin laskea yhteen puo­li­soi­den omai­suutta ar­vioi­taessa. Omai­suus ar­vos­te­taan läh­tö­koh­tai­sesti aina käyvän myyn­tiar­von mu­kai­sesti, eli kul­le­kin omai­suus­koh­teelle an­ne­taan osi­tuk­sessa arvo, joka vastaa se to­den­nä­köistä myyn­ti­hin­taa osi­tuk­sen te­ke­mis­het­kellä.

⚠️ Myös toisen omis­tuk­sessa oleva yritys osi­te­taan avio­erossa. Yri­tyk­sen ositus on mah­dol­lista vält­tää te­ke­mällä avio­ehto ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä kä­rä­jä­oi­keu­delle.

💡 Mikäli pa­ris­kunta ei pääse yk­si­mie­li­syy­teen osi­tuk­sesta, on mah­dol­lista tehdä osi­tuk­sen so­vit­telu. Tähän tar­vi­taan kui­ten­kin ul­ko­puo­lista pe­sän­sel­vit­tä­jää, mikä voi tulla pa­ris­kun­nalle kal­liiksi.

Lue lisää: käypä arvo auttaa mää­rit­tä­mään omai­suu­den hinnan

Omai­suu­den jako: tar­vit­ta­vat asia­kir­jat

Jaet­ta­van omai­suu­den hah­mot­ta­mista kan­nat­taa edis­tää hank­ki­malla tar­vit­ta­vat asia­kir­jat kai­kesta jaet­ta­vasta omai­suu­desta, kuten pan­kissa ole­vista ti­leistä ja muista omis­tuk­sista, sekä mah­dol­li­sista ve­loista.

Omai­suu­den jakoa varten kan­nat­taa pyytää myös hinta-arviot suu­rim­mista omai­suuse­ristä, kuten asun­nosta tai ajo­neu­voista.

Jos yh­tei­se­lon aikana on ker­ty­nyt yh­tei­siä pankki- tai va­kuu­tus­asioita, kuten yh­tei­siä tilejä, sääs­töjä tai va­kuu­tuk­sia, kan­nat­taa myös nämä hoitaa kun­toon ennen osi­tuk­sen te­ke­mistä.

⚠️ Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei au­to­maat­ti­sesti mi­tä­töidy avio­erossa, ellei näin ole kir­jattu tes­ta­ment­tiin. Muista pe­ruut­taa tes­ta­mentti tai tehdä it­sel­lesi uusi.

Mitä puo­li­soi­den ve­loille ta­pah­tuu erossa?

Omai­suu­den jaossa tulee huo­mioida puo­li­soi­den velatPuo­li­sot vas­taa­vat omista ve­lois­taan itse, kun taas yh­tei­set velat jae­taan puo­li­soi­den kesken tasan.

Näin ollen puo­li­soi­den vel­ka­taakka vä­hen­tää heidän jaet­ta­vaa omai­suut­taan velkaa vas­taa­valla mää­rällä. Yh­teis­ten vel­ko­jen osalta puo­li­sot vas­taa­vat ve­loista puo­liksi.

Vel­ko­jen koh­dalla on hyvä huo­mioida, että vaikka osi­tus­so­pi­muk­sessa puo­li­sot voi­vat­kin jakaa omai­suu­tensa ha­lua­mal­laan ta­valla, täytyy vel­ko­jen eh­doista sopia aina myös vel­ko­jan kanssa.

Mikäli puo­li­son vel­ko­jen mää­rästä on epä­sel­vyyttä, velat voi­daan sel­vit­tää jul­ki­sella haas­teella.

Yh­tei­nen koti avio­erossa

Avio­puo­li­soi­den yh­tei­nen koti ja siihen liit­tyvä vel­ka­taakka on usein mer­kit­tä­vin va­ral­li­suuserä, josta omai­suu­den jaossa so­vi­taan. Puo­li­soi­den yh­tei­sen asun­non tai kiin­teis­tön koh­dalla tulee sel­vit­tää ai­na­kin alla olevat asiat.

Yh­tei­nen asunto tai kiin­teistö: sel­vi­tet­tä­viä asioita

 • Mikä asun­non arvo on?
 • Myy­däänkö asunto?
 • Lu­nas­taako toinen puo­li­soista asun­non it­sel­leen?
 • Mitkä ovat asun­to­lai­nan va­kuu­det ja muut lainan ehdot?

Mikäli toinen puo­li­soista aikoo jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin, tulee huo­leh­tia siitä, että tämä pystyy hoi­ta­maan lainaa ja muita asun­nosta syn­ty­viä kuluja yksin.

Mikäli tämä ei ole mah­dol­lista, on yleensä jär­ke­väm­pää myydä yh­tei­nen asunto ja jakaa siitä saa­ta­vat myyn­ti­tuo­tot puo­li­soi­den kesken. Täl­löin kan­nat­taa kui­ten­kin sel­vit­tää etu­kä­teen, syn­tyykö luo­vu­tuk­sesta ve­ro­tet­ta­vaa luo­vu­tus­voit­toa.

Kiin­teis­tön ja­ka­mi­nen avio­erossa

Jos puo­li­sot omis­ta­vat yh­tei­sen kiin­teis­tön, on kiin­teis­tön osiin ja­ka­mi­nen vaih­toehto kiin­teis­tön myy­mi­selle puo­li­soi­den omai­suutta jaet­taessa.

Kiin­teis­tön ja­ka­mi­nen voi­daan tehdä esi­mer­kiksi kiin­teis­tön omis­ta­jien vä­li­sellä ja­ko­so­pi­muk­sella, jossa jo­kai­selle yh­tei­so­mis­ta­jalle osoi­te­taan oma alue jaet­ta­vasta kiin­teis­töstä.

Kiin­teis­töstä voi­daan myös erot­taa loh­ko­malla tietty maa-alue uu­deksi kiin­teis­töksi. Jos kiin­teis­tön omis­tus­suhde muut­tuu avio­eron seu­rauk­sena, tulee kiin­teis­tön omis­tusoi­keus re­kis­te­röidä ha­ke­malla sille lain­huu­toa.

Hoida ositus Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu auttaa teitä hoi­ta­maan osi­tuk­sen hel­posti alusta lop­puun. Pal­velu ottaa toi­veenne huo­mioon sekä laskee au­to­maat­ti­sesti ta­sin­gon.

Pal­velu laatii au­to­maat­ti­sesti osi­tus­kir­jan, jonka voitte al­le­kir­joit­taa säh­köi­sesti.

Voitte ko­keilla pal­ve­lua täysin il­mai­seksi. Saatte osi­tus­kir­jan lu­nas­tet­tua it­sel­lenne mak­set­tuanne 199 euroa.

Hel­pota elämää ja hoida ositus ker­ralla kun­toon!