Puo­li­son ela­tus­vel­vol­li­suus avio­eros­sa

Heinänkorsi taipuu tuulessa
Timjami Nyyssönen
Timjami
3.7.2023 ● 3 minuttia
Jaa artikkeli
Avio­puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus voi joskus jatkua vielä avio­eron jäl­keen­kin.

Tie­sit­kö, että puo­li­so voi joutua mak­sa­maan ela­tus­a­pua en­ti­sel­le puo­li­sol­leen avio­eros­sa, jos puo­li­son toi­meen­tu­lo sitä edel­lyt­tää.

Mitä ela­tus­vel­vol­li­suus avio­lii­tos­sa tar­koit­taa?

Ela­tus­vel­vol­li­suus avio­lii­tos­sa pe­rus­tuu avio­liit­to­la­kiin. Lain mukaan kum­man­kin puo­li­son tulee kykyn­sä mukaan osal­lis­tua per­heen yh­tei­seen ta­lou­teen ja puo­li­soi­den ela­tuk­seen. 

Puo­li­son ela­tus­vel­vol­li­suu­teen kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos puo­li­so on toista puo­li­soa sel­keäs­ti va­rak­kaam­pi.

⚠️ Tuo­miois­tuin voi tar­vit­taes­sa vel­voit­taa va­rak­kaam­man puo­li­son mak­sa­maan ela­tus­a­pua avio­puo­li­sol­leen, jos hän lai­min­lyö ela­tus­vel­vol­li­suut­taan.

Puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus ei kui­ten­kaan vai­ku­ta puo­li­soi­den omis­tus­suh­tei­siin. Kum­pi­kin puo­li­so siis omis­taa oman omai­suu­ten­sa yksin avio­lii­ton aikana, ja he vas­taa­vat yksin omista ve­lois­taan.

Tie­sit­kö, että avo­lii­tos­sa puo­li­soil­la ei ole ela­tus­vel­vol­li­suut­ta? Lue lisää puo­li­soi­den oi­keuk­sis­ta avoe­ros­sa.

Avio­eron vai­ku­tus ela­tus­vel­vol­li­suu­teen

Avio­eron jäl­keen kum­man­kin puo­li­son tulee pää­sään­töi­ses­ti vas­tata ela­tuk­ses­taan itse. Avio­liit­toon pe­rus­tu­va ela­tus­vel­vol­li­suus siis päät­tyy läh­tö­koh­tai­ses­ti avio­eron voi­maan­tu­loon.

Ela­tus­vel­vol­li­suus jatkuu kui­ten­kin vielä avio­eron har­kin­ta-aikana. Puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suus ei siis pääty vielä avio­eron ha­ke­mi­seen, vaan ela­tus­vel­vol­li­suus päät­tyy vasta sil­loin, kun puo­li­sot tuo­mi­taan avio­eroon.

Pää­sään­tö­nä siis on, että avio­eron yh­tey­des­sä puo­li­soi­den ta­lou­del­li­nen yhteys lakkaa ja toisen puo­li­son ela­tus­vel­vol­li­suus päät­tyy.

Ela­tus­a­pu avio­eron jäl­keen – poik­keus pää­sään­töön

Avio­liit­to­la­ki si­säl­tää kui­ten­kin poik­keus­sään­te­lyä, jonka mukaan ela­tus­vel­vol­li­suus voi jatkua vielä avio­eron jäl­keen­kin.

Tuo­miois­tuin voi vel­voit­taa toisen puo­li­son mak­sa­maan ela­tus­a­pua en­ti­sel­le puo­li­sol­leen myös avio­eron jäl­keen, jos vä­hem­män va­rak­kaan puo­li­son kat­so­taan tar­vit­se­van ela­tus­a­pua.

Vaikka puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suus päät­tyy siis yleen­sä avio­eroon, ela­tus­vel­vol­li­suus voi kui­ten­kin poik­keuk­sel­li­ses­ti jatkua myös avio­eron jäl­keen.

Ela­tus­vel­vol­li­suus voi jatkua vielä avio­lii­ton päät­ty­mi­sen jäl­keen, jos toinen puo­li­son on jäänyt vaille it­se­näis­tä ela­tus­kykyä avio­lii­ton takia.

Mil­loin ela­tus­vel­vol­li­suus jatkuu vielä avio­eron jäl­keen­kin?

Puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus jatkuu avio­eron jäl­keen vain poik­keuk­sel­li­ses­ti.

Laissa ei ole mää­ri­tel­ty yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti niitä edel­ly­tyk­siä, joiden täyt­tyes­sä puo­li­son ela­tus­vel­vol­li­suus jat­kui­si vielä avio­eron jäl­keen­kin. En­ti­sen puo­li­son ela­tus­a­pua kos­ke­via rii­to­ja on kui­ten­kin kä­si­tel­ty kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa.

Esi­merk­ki 1: Kor­kein oi­keu­den mää­räys (KKO 2010:3) ela­tusa­vus­ta avio­eron jäl­keen

Kor­kein oikeus on esi­mer­kik­si rat­kai­sus­sa KKO 2010:3 mää­rän­nyt avio­eron jäl­keis­tä ela­tus­a­pua mak­set­ta­vak­si. Kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­sus­sa va­rak­kaam­pi puo­li­so A mää­rät­tiin suo­rit­ta­maan ela­tus­a­pua en­ti­sel­le puo­li­sol­leen B.

Kor­kein oikeus pe­rus­te­li rat­kai­sua eri­tyi­ses­ti sillä, että B:n työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det avio­lii­ton päät­ty­mi­sen jäl­keen olivat olen­nai­ses­ti hei­ken­ty­neet sen vuoksi, että hän oli hoi­ta­nut puo­li­soi­den yh­teis­tä kotia ja lapsia kotona noin kym­me­nen vuotta kes­tä­neen avio­lii­ton ajan. B:lla ei myös­kään ollut työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vää kou­lu­tus­ta, ja hänen suomen kielen tai­ton­sa oli heikko.

Va­rak­kaam­pi puo­li­so A mää­rät­tiin mak­sa­maan ela­tus­a­pua B:lle 300 euroa kuu­kau­des­sa kolmen vuoden mää­rä­ajak­si. Ela­tusa­vun tar­koi­tus oli mah­dol­lis­taa B:n so­peu­tu­mi­nen avio­lii­ton jäl­kei­seen elä­mään esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ta­mal­la B:n kou­lut­tau­tu­mi­nen.

Esi­merk­ki 2: Kor­kein oikeus ei mää­rän­nyt ela­tusa­vus­ta avio­eron jäl­keen (KKO 2004:104)

Vaa­ti­muk­set ela­tusa­vun myön­tä­mi­sel­le avio­lii­ton päät­ty­mi­sen jäl­keen ovat kui­ten­kin kor­keat. Kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­sus­sa KKO 2004:104 lapsia kotona 16 vuotta hoi­ta­nut puo­li­so A ei saanut en­ti­sel­tä puo­li­sol­taan ela­tus­a­pua avio­eron jäl­keen.

Kor­kein oikeus pe­rus­ti rat­kai­sun­sa siihen, että A:lla oli työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vä kou­lu­tus, ja että A oli ollut työ­elä­mäs­sä 10 vuoden ajan ennen avio­liit­toa. A oli myös työ­kykyi­nen vielä avio­lii­ton päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Ela­tus­vel­vol­li­suus avio­eron jäl­keen on har­vi­nais­ta

Oi­keus­käy­tän­nön va­los­sa näyt­tää siis siltä, että ela­tus­a­pu avio­eron jäl­keen tulee ky­see­seen vain hyvin poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa. Pel­käs­tään lap­sien pit­kä­ai­kai­nen hoi­ta­mi­nen kotona ei siis vielä oi­keu­ta ela­tus­a­puun avio­eron jäl­keen.

Ela­tusa­vun tar­vet­ta ar­vioi­daan koko­nais­har­kin­ta­na, jossa huo­mioi­daan puo­li­son kyky vas­tata omasta ela­tuk­ses­taan avio­lii­ton jäl­keen.

Kuinka kauan avio­eron jäl­kei­nen ela­tus­vel­vol­li­suus kestää?

Jos toinen puo­li­so kui­ten­kin vel­voi­te­taan mak­sa­maan ela­tus­a­pua vielä avio­lii­ton päät­ty­mi­sen jäl­keen­kin, vah­vis­te­taan ela­tus­vel­vol­li­suus joko tois­tai­sek­si tai siten, että ela­tusa­vun suo­rit­ta­mis­vel­vol­li­suus lakkaa tietyn mää­rä­ajan jäl­keen.

Esi­mer­kik­si edellä mai­ni­tus­sa rat­kai­sus­sa KKO 2010:3 ela­tus­a­pu vah­vis­tet­tiin kolmen vuoden mää­rä­ajak­si.

Ela­tus­vel­vol­li­suus kui­ten­kin päät­tyy vii­meis­tään sil­loin, kun jom­pi­kum­pi en­ti­sis­tä puo­li­sois­ta me­neh­tyy. Ela­tus­vel­vol­li­suus ei siis jatku enää kuo­le­man jäl­keen.

So­pi­mus puo­li­son ela­tusa­vus­ta avio­eron jäl­keen

Jos puo­li­sot pää­se­vät ela­tusa­vus­ta ja sen mää­räs­tä yh­tei­sym­mär­ryk­seen, he voivat sopia siitä kes­ke­nään avio­liit­to­lain mu­kai­ses­ti.

Ela­tus­a­puso­pi­mus­ta kos­ke­vat kui­ten­kin tietyt muo­to­vaa­ti­muk­set.

Puo­li­son ela­tus­a­pua kos­ke­va so­pi­mus on

  1. teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti; ja
  2. puo­li­soi­den tai toisen puo­li­son asuin­pai­kan hy­vin­voin­tia­lu­een tulee vah­vis­taa so­pi­mus

Ennen so­pi­muk­sen vah­vis­ta­mis­ta hy­vin­voin­tia­lue har­kit­see, voi­daan­ko so­pi­mus­ta pitää koh­tuul­li­se­na. So­pi­muk­sen koh­tuul­li­suut­ta ar­vioi­daan eri­tyi­ses­ti puo­li­son ela­tuk­sen tar­peen sekä toisen puo­li­son mak­su­ky­vyn kan­nal­ta.

Hy­vin­voin­tia­lu­een vah­vis­ta­ma so­pi­mus on sel­lai­se­naan täy­tän­töön­pa­no­kel­poi­nen. Tämä tar­koit­taa sitä, että ela­tus­a­pua saava puo­li­so voi tar­vit­taes­sa periä ela­tus­a­pun­sa ulos­o­ton kautta.

Voi­daan­ko ela­tus­vel­vol­li­suut­ta muut­taa myö­hem­min?

Tuo­miois­tui­men mää­rää­mää ela­tus­a­pua tai puo­li­soi­den te­ke­mää so­pi­mus­ta ela­tusa­vun suo­rit­ta­mi­ses­ta voi­daan muut­taa, jos sitä on muut­tu­nei­den olo­suh­tei­den vuoksi pi­det­tä­vä ai­heel­li­se­na.

Ela­tus­a­pua voi­daan siis muut­taa esi­mer­kik­si ela­tus­vel­vol­li­sen työt­tö­myy­den tai sai­rau­den vuoksi.

Avio­eron vai­ku­tus Kelan etuuk­siin

Avio­ero voi ela­tusa­vun li­säk­si vai­kut­taa moniin Kelan myön­tä­miin etuuk­siin. Esi­mer­kik­si asu­mis­tu­ki myön­ne­tään sa­mas­sa osoit­tees­sa asu­vien puo­li­soi­den yh­teis­ten tu­lo­jen pe­rus­teel­la. Avio­ero voi vai­kut­taa myös Kelan hy­väk­sy­mien enim­mäi­sa­su­mis­me­no­jen mää­rään.

Avio­lii­ton päät­ty­mi­sen myötä esi­mer­kik­si asu­mis­tuen määrä voi siis muut­tua olen­nai­ses­ti­kin.

⚠️ Jos saat Kelan tukia, kan­nat­taa avio­lii­ton päät­ty­mi­ses­tä il­moit­taa heti Kelaan. Näin voit sel­vit­tää, miten avio­ero vai­kut­taa saa­mii­si etuuk­siin.

Miten avio­ero vai­kut­taa lasten ela­tus­vel­vol­li­suu­teen?

Mo­lem­pien van­hem­pien tulee vas­tata lapsen ela­tuk­ses­ta kykyn­sä mukaan, ja ela­tus­vel­vol­li­suus jatkuu siihen asti, kunnes lapsi tulee täysi-ikäi­sek­si.

Van­hem­pien ero­tes­sa toinen van­hem­mis­ta voi­daan vel­voit­taa suo­rit­ta­maan lap­sel­le ela­tus­a­pua.

Avio­ero­ha­ke­muk­set ja ositus Aa­tok­ses­sa

Voit lä­het­tää mo­lem­mat avio­ero­ha­ke­muk­set Kä­rä­jä­oi­keu­teen Aa­tok­sen kautta. 

Li­säk­si hoidat kä­te­väs­ti osi­tuk­sen pal­ve­lus­sam­me. Pal­ve­lu laskee au­to­maat­ti­ses­ti omai­suu­det ja mää­rit­tää mah­dol­li­sen ta­sin­gon. Voit myös toivoa, mikäli haluat pitää tiet­tyä omai­suut­ta it­sel­lä­si.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu maksaa 199 euroa. Li­säk­si kä­rä­jä­oi­keus las­kut­taa avio­ero­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly­mak­sut hin­nas­ton­sa mu­kai­ses­ti.