Osi­tus­las­kelma mää­rit­tää ta­sin­gon määrän

Henkilö käyttämässä tietokonetta.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
20.11.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Osi­tus­las­kelma mää­rit­tää puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­den arvon ja vah­vis­taa toi­selle puo­li­solle mah­dol­li­sesti mak­set­ta­vaksi tu­le­van ta­sin­gon määrän. Tie­sitkö, että osi­tus­las­kel­man laa­ti­mi­nen on­nis­tuu hel­posti ja no­peasti Aa­tok­sen pal­ve­lussa?

Osi­tus­las­kel­man laa­ti­mi­nen on kes­kei­nen osa osi­tuk­sen las­ken­nal­lista vai­hetta. Osi­tus­las­kel­massa puo­li­soi­den varat ja velat lis­ta­taan ja näiden pe­rus­teella mää­ri­te­tään lo­pulta se, tu­leeko toisen puo­li­soista antaa omai­suut­taan toi­selle puo­li­solle ta­sin­kona.

Hoida ositus Aa­tok­sessa ilman stres­siä

Ju­ri­di­sesti pä­te­vän osi­tus­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen ei ole aivan yk­sin­ker­taista. Sääs­tyt suu­relta vai­valta, kun teet osi­tuk­sen oh­ja­tusti avio­ero­pal­ve­lus­samme. Asiak­kaa­namme saat aina myös il­maista la­kia­pua cha­tissa tai säh­kö­pos­titse.

Laki edel­lyt­tää osi­tus­las­kel­man te­ke­mi­sen

Lain­sää­däntö ei edel­lytä osi­tus­las­kel­man te­ke­mistä. Mo­lem­pien puo­li­soi­den oi­keus­tur­van kan­nalta se kui­ten­kin kan­nat­taa laatia. Ositus on mää­rä­muo­toi­nen oi­keus­toimi eli sen on täy­tet­tävä laissa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set.

Lain­sää­däntö edel­lyt­tää, myös että osi­tuk­sesta on aina laa­dit­tava kir­jal­li­nen asia­kirja, joka on al­le­kir­joi­tet­tava. Asia­kir­jan nimi on osi­tus­kirja tai osi­tus­so­pi­mus.

Oikein mää­rä­muo­dossa tehty ositus estää jäl­keen­päin il­me­ne­viä epä­sel­vyyk­siä ja rii­toja. Osi­tus­so­pi­muk­sella puo­li­sot yleensä myös il­moit­ta­vat, että heillä ei ole mitään vaa­ti­muk­sia toi­si­aan koh­taan osi­tuk­sen jäl­keen.

Kir­jal­li­nen lis­taus puo­li­soi­den omis­tuk­sista ja ve­loista myös hel­pot­taa puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­tei­den hah­mot­ta­mista ja tekee omai­suu­den jaosta hel­pom­paa.

💡  Vinkki: Tie­sitkö, että ositus on mah­dol­lista tehdä vielä vuosia avio­eron jäl­keen? Mah­dol­li­suuk­sien mukaan ositus kan­nat­taa kui­ten­kin tehdä mah­dol­li­sim­man pian, sillä vuo­sien ku­luessa siitä tulee han­ka­lam­paa.

osituslaskelma.jpg

Osi­tus­las­kelma hel­posti säh­köi­sessä pal­ve­lussa

Osi­tus­las­kel­man laa­ti­mi­nen on osi­tuk­sen tär­keim­piä vai­heita, joten se kan­nat­taa tehdä huo­lella. Eri­tyi­sesti sil­loin, kun omai­suutta on paljon, on tär­keää, että las­ku­toi­mi­tuk­set me­ne­vät oikein. Osi­tus­las­kel­man laa­ti­mi­nen on nyt tehty en­tis­tä­kin hel­pom­maksi Aa­tok­sen osi­tus­pal­ve­lussa.

Pal­velu kar­toit­taa ensin läh­tö­ti­lan­net­tanne, jonka jäl­keen pää­sette te­ke­mään pal­ve­lussa var­si­naista osi­tus­las­kel­maa.

Osi­tus­las­kelma Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Katso alta yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet, kuinka teet hel­posti osi­tus­las­kel­man itse Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

1. Syötä avio­lii­ton os­a­puol­ten tiedot

Pal­velu pyytää sinua kir­jaa­maan ensin ylös oma nimesi sekä puo­li­sosi nimen. Tie­toja on mah­dol­lista muut­taa myös myö­hem­mässä vai­heessa.

2. Il­moita tiedot avio­eh­dosta

Seu­raa­vaksi sinun tulee valita, onko si­nulla ja kump­pa­nil­lasi avio­ehto. Avio­ehto vai­kut­taa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­den mää­rään. Avio­eh­dolla avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle sul­jettu omai­suus jä­te­tään osi­tus­las­kel­massa huo­mioi­matta.

💡 Pal­ve­lussa pystyt myös myö­hem­min va­lit­se­maan, onko omai­suus avio-oi­keu­den alaista vai sen ul­ko­puo­lella.

Näyttökuva: ositus osana avioeroa Aatoksessa

3. Listaa omai­suu­det ja velat

Nyt pääs­tään var­si­nai­sen osi­tus­las­kel­man laa­ti­mi­seen. Seu­raa­vassa vai­heessa sinun tulee lisätä pal­ve­luun sinun ja puo­li­sosi omai­suus sekä velat. Omai­suu­den tai velan li­sää­mi­nen on­nis­tuu pai­na­malla si­nistä ”lisää omai­suutta” -pai­ni­ketta.

Kun lisäät omai­suutta tai velkaa, sinun tulee valita sille sopiva omai­suus­laji:

  • Asunto tai kiin­teistö
  • Sääs­töt ja ar­vo­pa­pe­rit
  • Ajo­neu­vot
  • Yritys tai maa­tila
  • Muu omai­suus
  • Velat

👉 Omai­suus­la­jin va­lin­nan jäl­keen pal­velu kysyy vielä omai­suus­tyyp­piä. Jos lisäät omai­suu­deksi esi­mer­kiksi asun­non tai kiin­teis­tön, tulee sinun mää­ri­tellä, onko kyse vaik­kapa oma­ko­ti­ta­losta tai vapaa-ajan kiin­teis­töstä, met­sästä tai asunto-osak­keesta. Velan omai­suus­tyy­piksi voit valita esi­mer­kiksi asun­to­lai­nan, ku­lu­tus­luo­ton tai muun lainan.

Kun olet mää­rit­tä­nyt omai­suu­den tai velan omai­suus­tyy­pin, tulee sinun lisätä omai­suu­delle vä­hin­tään:

  • Omai­suu­den nimi
  • Arvo (€)
  • Omis­taja
  • Onko omai­suus avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lella vai ei

Jos omai­suus on mo­lem­pien puo­li­soi­den yh­dessä omis­tama, tulee sinun mää­rit­tää li­säksi, kuinka suuren pro­sent­tio­suu­den sinä ja puo­li­sosi omis­tatte. Jos lisäät velan, tulee sinun li­säksi mää­rit­tää, onko velka otettu tiet­tyä omai­suutta varten.

Li­säksi voit valita jo nyt, kuka on toi­vottu omai­suu­den saaja, vai jääkö omai­suus osi­tuk­sen jäl­keen ken­ties yh­tei­seksi.

Voit vielä jäl­keen­päin pois­taa tai muo­kata li­sää­miäsi tie­toja. Kun olet lis­tan­nut kaikki sinun ja puo­li­sosi omai­suu­det ja velat, siirry seu­raa­vaan vai­hee­seen klik­kaa­malla sivun oi­keasta ala­reu­nasta ”valmis”.

aatos-avioero-ositus.jpg

4. Ta­sin­gon mää­rit­tä­mi­nen ja omai­suu­den ja­ka­mi­nen

Omai­suu­den ja vel­ko­jen lis­taa­mi­sen jäl­keen pal­velu kertoo, tu­leeko sinun siir­tää puo­li­sol­lesi tai puo­li­sosi si­nulle omai­suutta. Ta­sin­koa mak­sava os­a­puoli saa aina itse mää­rit­tää, mil­lai­sena omai­suu­tena hän maksaa ta­sin­gon.

Mak­set­ta­vaksi tu­le­van ta­sin­gon määrä päi­vit­tyy sitä mukaa, kun jaat omai­suutta. Va­lit­se­malla lis­taa­masi omai­suu­den oi­keasta reu­nasta ”jaa”, pystyt mää­rit­tä­mään, jae­taanko omai­suus si­nulle, puo­li­sol­lesi vai jääkö se yh­tei­seksi. Va­lit­ta­vana on myös ”ei toi­vetta”.

Osi­tus­pal­ve­lun mak­sul­li­nen versio tar­joaa koko osi­tus­pa­ke­tin edul­li­sesti kiin­te­ään hin­taan riip­pu­matta avio­va­ral­li­suu­tenne laa­juu­desta. Se si­säl­tää ju­ri­di­sesti pä­te­vän osi­tus­kir­jan, jonka voitte al­le­kir­joit­taa kä­te­västi säh­köi­sesti.

Pal­velu tar­joaa myös mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa ositus au­to­maat­ti­sesti siten, että oh­jelma jakaa avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­tenne puo­les­tanne.

💡 Voit mää­rit­tää pal­ve­lussa, mitä kiin­teää ja ir­tainta omai­suutta kum­pi­kin puo­li­soista pitää it­sel­lään. Jos haluat pitää it­sel­läsi omis­ta­masi auton, voit il­moit­taa sen pal­ve­lussa. Näin pal­velu ottaa huo­mioon toi­veesi ta­sin­koa las­ket­taessa.

Tee osi­tus­so­pi­mus Aa­tok­sessa

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen Aa­tok­sessa maksaa 199 euroa. Voit ha­lu­tes­sasi lä­het­tää myös avio­ero­ha­ke­muk­sen pal­ve­lun kautta. Huo­mioit­han, että kä­rä­jä­oi­keus ve­loit­taa ha­ke­muk­sen lä­het­tä­jältä vi­ran­omais­mak­sut.

Hel­pota elä­määsi ja laadi ositus Aa­tok­sessa.