Ositus vuosia avio­eron jäl­keen

kolme henkilöä toimistossa. Kaupunkimaisema taustalla.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
15.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ositus voi­daan tehdä vielä vuosia avio­eron jäl­keen. Osi­tuk­sesta tulee kui­ten­kin ajan ku­luessa vai­keam­paa, joten se kan­nat­taa tehdä pian avio­eron jäl­keen.

Käy­tän­nössä osi­tuk­sen te­ke­mi­nen vuo­sien jäl­keen on kui­ten­kin sel­keästi vai­keam­paa kuin heti avio­eron yh­tey­dessä tehty omai­suu­den jako, joten ositus kan­nat­taa eh­dot­to­masti tehdä mah­dol­li­sim­man pian.

Oikeus vaatia osi­tusta ei läh­tö­koh­tai­sesti van­hene. Sinä tai puo­li­sosi voitte siis vaatia osi­tusta myö­hem­min­kin, jos se on syystä tai toi­sesta jäänyt te­ke­mättä.

Hoida avio­eron ositus Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Aa­tok­sen suo­si­tussa verk­ko­pal­ve­lussa hoidat avio­eron ja avio­eron osi­tuk­sen edul­li­sesti hin­taan 199 euroa.

Tie­sitkö, että voit hoitaa myös pelkän osi­tuk­sen Aa­tok­sessa? Pal­ve­lumme huo­mioi toi­veenne siitä, miten ha­luatte omai­suu­den ja­kaan­tu­van avio­eron pää­tyt­tyä.

Anna Aa­tok­sen hoitaa avio­eron ositus - siten se on­nis­tuu hel­poi­ten!

Osi­tus­kir­jalla on suuri mer­ki­tys

Et ole tur­vassa puo­li­sosi mah­dol­li­selta osi­tus­vaa­ti­muk­selta ennen kuin vi­ral­li­nen osi­tus­kirja on laa­dittu.

Vain osi­tus­kirja ni­mit­täin takaa osi­tuk­sen oi­keu­del­li­sen si­to­vuu­den ja var­mis­taa, ettei jo tehtyä osi­tusta voida myö­hem­min vaatia muu­tet­ta­vaksi. Osi­tus­kir­jan re­kis­te­röi­mällä voit myös saada suojaa en­ti­sen puo­li­sosi vel­ko­jia vas­taan.

Mitä, jos toinen puo­liso kuolee ennen osi­tusta?

Osi­tus­kir­jan puut­tu­mi­nen ai­heut­taa on­gel­mia vii­meis­tään toisen puo­li­son kuol­lessa, sillä eloon­jää­nyt puo­liso kuuluu täl­löin kuol­leen puo­li­son kuo­lin­pe­sään.

Osi­tuk­sen te­ke­mättä jät­tä­mi­nen voi ai­heut­taa myö­hem­min on­gel­mia, vaikka puo­li­sot oli­si­vat kes­ke­nään so­vussa omai­suu­den jaostakuol­leen puo­li­son pe­ril­li­set voivat ni­mit­täin myös vaatia osi­tusta toi­mi­tet­ta­vaksi.

Osi­tuk­sen aloit­ta­mi­nen

Ositus voi­daan aloit­taa vaa­ti­malla osi­tuk­sen te­ke­mistä en­ti­seltä puo­li­solta. Jos en­ti­nen puo­liso ei tähän suostu, niin ositus voi­daan aloit­taa vaa­ti­malla kä­rä­jä­oi­keu­delta pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mistä.

Kun pe­sän­ja­kaja on mää­rätty, tämä hoitaa osi­tuk­sen par­haaksi kat­so­mal­laan ta­valla. Jos puo­li­sot eivät ole tyy­ty­väi­siä pe­sän­ja­ka­jan te­ke­mään osi­tuk­seen, he voivat va­lit­taa osi­tuk­sesta edel­leen kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen vuo­sien­kin jäl­keen on siis mah­dol­lista myös yk­si­puo­li­sella osi­tus­vaa­ti­muk­sella. Puo­li­sosi ei siis tar­vitse suos­tua osi­tuk­seen sen aloit­ta­mi­seksi.

Suos­tu­muk­sen puut­tu­mi­nen ai­heut­taa kui­ten­kin käy­tän­nössä sen, että ositus on rii­tai­nen. Rii­tai­sen osi­tuk­sen te­ke­mi­nen edel­lyt­tää pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mistä, ja tämä lisää osi­tuk­sesta ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia.

Osi­tuk­sesta kan­nat­taa­kin pyrkiä sopuun. Näin pys­tytte va­paam­min päät­tä­mään osi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sesta, ja osi­tuk­sen kus­tan­nuk­set ovat pie­nem­mät.

Mikä omai­suus kuuluu jaon pii­riin?

Osi­tuk­sen tar­koi­tuk­sena on ar­vioida puo­li­soi­den omai­suus eron het­kellä ja jakaa se tasan puo­li­soi­den kesken.

Omai­suu­den arvon mää­rit­tä­mi­sen kan­nalta on olen­naista tietää avio­eron vi­reil­le­tu­lo­hetki, eli päivä, jol­loin avio­ero­ha­ke­mus jä­tet­tiin kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken jäl­keen puo­li­soille ker­ty­nyt omai­suus tai velat eivät vai­kuta puo­li­soi­den omai­suu­den arvoon osi­tuk­sessa. Jos olet siis esi­mer­kiksi saanut suuren pe­rin­nön avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken jäl­keen, ei puo­li­sol­lasi ole avio-oi­keutta tähän pe­rin­töön.

Miten puo­li­soi­den omai­suu­den arvo las­ke­taan?

Osi­tuk­sessa jaet­ta­vat varat ar­vos­te­taan läh­tö­koh­tai­sesti osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­ken mukaan. Jaet­ta­vaan omai­suu­teen kuu­lu­vat omai­suuse­rät mää­räy­ty­vät siis avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken mukaan, mutta niiden ar­vossa ta­pah­tu­neet muu­tok­set huo­mioi­daan osi­tuk­sessa.

Esi­merkki: Ke­sä­mökki ja vi­reil­le­tu­lo­hetki

Jos omis­tat ke­sä­mö­kin, jonka olet hank­ki­nut ennen avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­keä, ke­sä­mökki kuuluu osi­tuk­sessa jaet­ta­vaan omai­suu­teen.

Jos ke­sä­mö­kin arvo on kui­ten­kin ollut avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­kellä 50 000 euroa, ja sen arvo on osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­kellä 80 000 euroa, kat­so­taan ke­sä­mö­kin ar­voksi osi­tuk­sessa 80 000 euroa.

Vas­taa­valla ta­valla ar­von­alen­tu­mi­set ote­taan myös huo­mioon, eli jos ke­sä­mö­kin arvo on las­ke­nut osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­keen men­nessä, sen ar­voksi kat­so­taan tämä las­ke­nut arvo.

Omai­suus ar­vos­te­taan läh­tö­koh­tai­sesti aina käyvän myyn­tiar­von mu­kai­sesti: omai­suus­koh­teille an­ne­taan siis osi­tuk­sessa se arvo, joka vastaa niiden to­den­nä­köistä myyn­ti­hin­taa osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­kellä.

Osi­tuk­sen hel­pot­ta­mi­seksi kan­nat­taa­kin pyytää myös ajan­ta­sai­set hinta-arviot suu­rim­mista jaet­ta­vista omai­suuse­ristä, kuten asun­nosta tai ajo­neu­voista. Jos pääset puo­li­sosi kanssa sopuun osi­tuk­sesta, voitte myös sopia kes­ke­nänne omai­suuse­rien tar­kem­masta ar­vosta.

💡 Vinkki: Aa­tok­sen pal­velu laskee au­to­maat­ti­sesti omai­suu­den arvot ja laskee myös mah­dol­li­sen ta­sin­gon arvon. Voitte myös toivoa tiet­tyä omai­suutta pi­det­tä­väksi it­sel­länne.

Kesämökin terassi

Vältä omai­suu­den ar­von­noususta ai­heu­tu­vat on­gel­mat

Ositus kan­nat­taa­kin tehdä usein vii­vy­tyk­settä, jos omis­tat ar­vok­kaita omai­suuse­riä, kuten asun­non. Näin pystyt hel­pot­ta­maan osi­tusta ja pie­nen­nät usein mah­dol­lista ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suut­tasi.

Ta­sin­koa mak­sava puo­liso saa päät­tää, mitä omai­suutta hän luo­vut­taa ta­sin­kona. Tästä huo­li­matta ar­von­noususta ai­heu­tu­nut suuri ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suus voi olla on­gel­mal­li­nen: ar­von­nousu voi johtaa esi­mer­kiksi siihen, että puo­li­son on pakko myydä itse omis­ta­mansa asunto, jotta hän saa rahat ta­sin­gon mak­sa­mista varten.

💡 Lue lisää: Osi­tus­las­kelma mää­rit­tää ta­sin­gon määrän

Vuosia avio­eron jäl­keen tehty ositus on usein vai­keaa

Voit hel­pot­taa osi­tuk­sen te­ke­mistä hank­ki­malla tar­vit­ta­vat asia­kir­jat kai­kesta jaet­ta­vasta omai­suu­desta, kuten pan­kissa ole­vista ti­leistä ja mah­dol­li­sista ve­loista. Koska jaet­tava omai­suus mää­räy­tyy avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken mukaan, kan­nat­taa nämä tiedot pyytää avio­eron vi­reil­le­tu­lo­päi­vään asti.

Tar­vit­ta­vien ti­li­tie­to­jen hank­ki­mi­nen vuo­sien jäl­keen voi kui­ten­kin olla haas­ta­vaa.

Osi­tusta voi vai­keut­taa myös se, että monet avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­kellä omis­te­tut omai­suuse­rät ovat voi­neet jo vaih­tua toi­seksi. Esi­mer­kiksi ke­sä­mökki on voitu jo myydä, ja ostaa osalla ra­hoista pur­je­vene. Loput rahat on voitu käyt­tää mat­kai­luun.

Jaet­ta­van omai­suu­den tarkka mää­rit­tä­mi­nen onkin vuo­sien jäl­keen yleensä vai­keaa. Eri­tyi­sesti ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suus voi olla on­gel­mal­li­nen, jos puo­liso ei enää omista jaon pe­rus­teena olevaa omai­suutta.

💡 Vinkki: Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen ei ole pa­kol­lista, mutta se on erit­täin suo­si­tel­ta­vaa.

Voi­daanko osi­tusta koh­tuul­lis­taa?

Osi­tusta voi­daan so­vi­tella, jos omai­suu­den ja­ka­mi­nen suo­raan lain kir­jai­men mukaan joh­taisi koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen. Puo­li­soi­den avio-oi­keutta ja sen laa­juutta voi­daan esi­mer­kiksi ra­joit­taa.

Osi­tuk­sen so­vit­telu voisi tulla ky­see­seen esi­mer­kiksi sil­loin, jos toisen puo­li­son omis­ta­man yri­tyk­sen arvo olisi kas­va­nut huo­mat­ta­vasti avio­eron jäl­keen.

Osi­tuk­sen so­vit­te­lu­tarve ar­vioi­daan ta­paus­koh­tai­sesti, ja osi­tuk­sen mah­dol­li­sesta koh­tuul­lis­ta­mi­sesta päät­tää en­si­si­jai­sesti pe­sän­ja­kaja.

Pe­sän­ja­ka­jan rat­kai­susta voi­daan kui­ten­kin va­lit­taa kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Hoida ositus Aa­tok­ses­sa vai­vat­to­masti