Ositus vuosia avio­eron jäl­keen

kolme henkilöä toimistossa. Kaupunkimaisema taustalla.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
15.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ositus voi­daan tehdä vielä vuosia avio­eron jäl­keen. Osi­tuk­ses­ta tulee kui­ten­kin ajan ku­lues­sa vai­keam­paa, joten se kan­nat­taa tehdä pian avio­eron jäl­keen.

Käy­tän­nös­sä osi­tuk­sen te­ke­mi­nen vuo­sien jäl­keen on kui­ten­kin sel­keäs­ti vai­keam­paa kuin heti avio­eron yh­tey­des­sä tehty omai­suu­den jako, joten ositus kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti tehdä mah­dol­li­sim­man pian.

Oikeus vaatia osi­tus­ta ei läh­tö­koh­tai­ses­ti van­he­ne. Sinä tai puo­li­so­si voitte siis vaatia osi­tus­ta myö­hem­min­kin, jos se on syystä tai toi­ses­ta jäänyt te­ke­mät­tä.

Osi­tus­kir­jal­la on suuri mer­ki­tys

Et ole tur­vas­sa puo­li­so­si mah­dol­li­sel­ta osi­tus­vaa­ti­muk­sel­ta ennen kuin vi­ral­li­nen osi­tus­kir­ja on laa­dit­tu.

Vain osi­tus­kir­ja ni­mit­täin takaa osi­tuk­sen oi­keu­del­li­sen si­to­vuu­den ja var­mis­taa, ettei jo tehtyä osi­tus­ta voida myö­hem­min vaatia muu­tet­ta­vak­si. Osi­tus­kir­jan re­kis­te­röi­mäl­lä voit myös saada suojaa en­ti­sen puo­li­so­si vel­ko­jia vas­taan.

Mitä, jos toinen puo­li­so kuolee ennen osi­tus­ta?

Osi­tus­kir­jan puut­tu­mi­nen ai­heut­taa on­gel­mia vii­meis­tään toisen puo­li­son kuol­les­sa, sillä eloon­jää­nyt puo­li­so kuuluu täl­löin kuol­leen puo­li­son kuo­lin­pe­sään.

Osi­tuk­sen te­ke­mät­tä jät­tä­mi­nen voi ai­heut­taa myö­hem­min on­gel­mia, vaikka puo­li­sot oli­si­vat kes­ke­nään so­vus­sa omai­suu­den jaosta: kuol­leen puo­li­son pe­ril­li­set voivat ni­mit­täin myös vaatia osi­tus­ta toi­mi­tet­ta­vak­si.

Osi­tuk­sen aloit­ta­mi­nen

Ositus voi­daan aloit­taa vaa­ti­mal­la osi­tuk­sen te­ke­mis­tä en­ti­sel­tä puo­li­sol­ta. Jos en­ti­nen puo­li­so ei tähän suostu, niin ositus voi­daan aloit­taa vaa­ti­mal­la kä­rä­jä­oi­keu­del­ta pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mis­tä.

Kun pe­sän­ja­ka­ja on mää­rät­ty, tämä hoitaa osi­tuk­sen par­haak­si kat­so­mal­laan ta­val­la. Jos puo­li­sot eivät ole tyy­ty­väi­siä pe­sän­ja­ka­jan te­ke­mään osi­tuk­seen, he voivat va­lit­taa osi­tuk­ses­ta edel­leen kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen vuo­sien­kin jäl­keen on siis mah­dol­lis­ta myös yk­si­puo­li­sel­la osi­tus­vaa­ti­muk­sel­la. Puo­li­so­si ei siis tar­vit­se suos­tua osi­tuk­seen sen aloit­ta­mi­sek­si.

Suos­tu­muk­sen puut­tu­mi­nen ai­heut­taa kui­ten­kin käy­tän­nös­sä sen, että ositus on rii­tai­nen. Rii­tai­sen osi­tuk­sen te­ke­mi­nen edel­lyt­tää pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mis­tä, ja tämä lisää osi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia.

Osi­tuk­ses­ta kan­nat­taa­kin pyrkiä sopuun. Näin pys­tyt­te va­paam­min päät­tä­mään osi­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta, ja osi­tuk­sen kus­tan­nuk­set ovat pie­nem­mät.

Hoida avio­eron ositus Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Aa­tok­sen suo­si­tus­sa verk­ko­pal­ve­lus­sa hoidat avio­eron ja avio­eron osi­tuk­sen edul­li­ses­ti hin­taan 199 euroa.

Tie­sit­kö, että voit hoitaa myös pelkän osi­tuk­sen Aa­tok­ses­sa? Pal­ve­lum­me huo­mioi toi­veen­ne siitä, miten ha­luat­te omai­suu­den ja­kaan­tu­van avio­eron pää­tyt­tyä. 

Anna Aa­tok­sen hoitaa avio­eron ositus - siten se on­nis­tuu hel­poi­ten!

Mikä omai­suus kuuluu jaon pii­riin?

Osi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on ar­vioi­da puo­li­soi­den omai­suus eron het­kel­lä ja jakaa se tasan puo­li­soi­den kesken.

Omai­suu­den arvon mää­rit­tä­mi­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta tietää avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ki, eli päivä, jol­loin avio­ero­ha­ke­mus jä­tet­tiin kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken jäl­keen puo­li­soil­le ker­ty­nyt omai­suus tai velat eivät vai­ku­ta puo­li­soi­den omai­suu­den arvoon osi­tuk­ses­sa. Jos olet siis esi­mer­kik­si saanut suuren pe­rin­nön avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken jäl­keen, ei puo­li­sol­la­si ole avio-oi­keut­ta tähän pe­rin­töön.

Miten puo­li­soi­den omai­suu­den arvo las­ke­taan?

Osi­tuk­ses­sa jaet­ta­vat varat ar­vos­te­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­ken mukaan. Jaet­ta­vaan omai­suu­teen kuu­lu­vat omai­suuse­rät mää­räy­ty­vät siis avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken mukaan, mutta niiden ar­vos­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set huo­mioi­daan osi­tuk­ses­sa.

👉 Esi­merk­ki: Ke­sä­mök­ki ja vi­reil­le­tu­lo­het­ki

Jos omis­tat ke­sä­mö­kin, jonka olet hank­ki­nut ennen avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­keä, ke­sä­mök­ki kuuluu osi­tuk­ses­sa jaet­ta­vaan omai­suu­teen.

Jos ke­sä­mö­kin arvo on kui­ten­kin ollut avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­kel­lä 50 000 euroa, ja sen arvo on osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­kel­lä 80 000 euroa, kat­so­taan ke­sä­mö­kin ar­vok­si osi­tuk­ses­sa 80 000 euroa.

Vas­taa­val­la ta­val­la ar­von­alen­tu­mi­set ote­taan myös huo­mioon, eli jos ke­sä­mö­kin arvo on las­ke­nut osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­keen men­nes­sä, sen ar­vok­si kat­so­taan tämä las­ke­nut arvo.

Omai­suus ar­vos­te­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti aina käyvän myyn­tiar­von mu­kai­ses­ti: omai­suus­koh­teil­le an­ne­taan siis osi­tuk­ses­sa se arvo, joka vastaa niiden to­den­nä­köis­tä myyn­ti­hin­taa osi­tuk­sen toi­mi­tus­het­kel­lä.

Osi­tuk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si kan­nat­taa­kin pyytää myös ajan­ta­sai­set hinta-arviot suu­rim­mis­ta jaet­ta­vis­ta omai­suuse­ris­tä, kuten asun­nos­ta tai ajo­neu­vois­ta. Jos pääset puo­li­so­si kanssa sopuun osi­tuk­ses­ta, voitte myös sopia kes­ke­nän­ne omai­suuse­rien tar­kem­mas­ta ar­vos­ta.

💡 Vinkki: Aa­tok­sen pal­ve­lu laskee au­to­maat­ti­ses­ti omai­suu­den arvot ja laskee myös mah­dol­li­sen ta­sin­gon arvon. Voitte myös toivoa tiet­tyä omai­suut­ta pi­det­tä­väk­si it­sel­län­ne.

Kesämökin terassi

Vältä omai­suu­den ar­von­nousus­ta ai­heu­tu­vat on­gel­mat

Ositus kan­nat­taa­kin tehdä usein vii­vy­tyk­set­tä, jos omis­tat ar­vok­kai­ta omai­suuse­riä, kuten asun­non. Näin pystyt hel­pot­ta­maan osi­tus­ta ja pie­nen­nät usein mah­dol­lis­ta ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suut­ta­si.

Ta­sin­koa mak­sa­va puo­li­so saa päät­tää, mitä omai­suut­ta hän luo­vut­taa ta­sin­ko­na. Tästä huo­li­mat­ta ar­von­nousus­ta ai­heu­tu­nut suuri ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suus voi olla on­gel­mal­li­nen: ar­von­nousu voi johtaa esi­mer­kik­si siihen, että puo­li­son on pakko myydä itse omis­ta­man­sa asunto, jotta hän saa rahat ta­sin­gon mak­sa­mis­ta varten.

Vuosia avio­eron jäl­keen tehty ositus on usein vai­ke­aa

Voit hel­pot­taa osi­tuk­sen te­ke­mis­tä hank­ki­mal­la tar­vit­ta­vat asia­kir­jat kai­kes­ta jaet­ta­vas­ta omai­suu­des­ta, kuten pan­kis­sa ole­vis­ta ti­leis­tä ja mah­dol­li­sis­ta ve­lois­ta. Koska jaet­ta­va omai­suus mää­räy­tyy avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken mukaan, kan­nat­taa nämä tiedot pyytää avio­eron vi­reil­le­tu­lo­päi­vään asti.  

Tar­vit­ta­vien ti­li­tie­to­jen hank­ki­mi­nen vuo­sien jäl­keen voi kui­ten­kin olla haas­ta­vaa.

Osi­tus­ta voi vai­keut­taa myös se, että monet avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­kel­lä omis­te­tut omai­suuse­rät ovat voi­neet jo vaih­tua toi­sek­si. Esi­mer­kik­si ke­sä­mök­ki on voitu jo myydä, ja ostaa osalla ra­hois­ta pur­je­ve­ne. Loput rahat on voitu käyt­tää mat­kai­luun.

Jaet­ta­van omai­suu­den tarkka mää­rit­tä­mi­nen onkin vuo­sien jäl­keen yleen­sä vai­ke­aa. Eri­tyi­ses­ti ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suus voi olla on­gel­mal­li­nen, jos puo­li­so ei enää omista jaon pe­rus­tee­na olevaa omai­suut­ta.

⚠️ Huom! Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen ei ole pa­kol­lis­ta, mutta se on erit­täin suo­si­tel­ta­vaa.

Voi­daan­ko osi­tus­ta koh­tuul­lis­taa?

Osi­tus­ta voi­daan so­vi­tel­la, jos omai­suu­den ja­ka­mi­nen suo­raan lain kir­jai­men mukaan joh­tai­si koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen. Puo­li­soi­den avio-oi­keut­ta ja sen laa­juut­ta voi­daan esi­mer­kik­si ra­joit­taa. 

Osi­tuk­sen so­vit­te­lu voisi tulla ky­see­seen esi­mer­kik­si sil­loin, jos toisen puo­li­son omis­ta­man yri­tyk­sen arvo olisi kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti avio­eron jäl­keen.

Osi­tuk­sen so­vit­te­lu­tar­ve ar­vioi­daan ta­paus­koh­tai­ses­ti, ja osi­tuk­sen mah­dol­li­ses­ta koh­tuul­lis­ta­mi­ses­ta päät­tää en­sisi­jai­ses­ti pe­sän­ja­ka­ja.

 Pe­sän­ja­ka­jan rat­kai­sus­ta voi­daan kui­ten­kin va­lit­taa kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Hoida ositus Aa­tok­ses­sa vai­vat­to­mas­ti