Edun­val­vo­jan palk­kio

Nainen avaa lompakon
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
8.9.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­vo­ja on aina oi­keu­tet­tu kor­vauk­seen, kun hän hoitaa toisen hen­ki­lön eli pää­mie­hen asioi­ta.

Tie­sit­kö, että edun­val­vo­ja voi saada palk­kio­ta?

Täysi-ikäi­sen edun­val­vo­jal­la ja alai­käi­sel­le mää­rä­tyl­lä muulla edun­val­vo­jal­la kuin huol­ta­jal­la on oikeus saada pää­mie­hen­sä va­rois­ta kor­vaus tar­peel­li­sis­ta ku­luis­taan sekä teh­tä­vän­sä laa­tuun ja laa­juu­teen sekä pää­mie­hen va­roi­hin nähden koh­tuul­li­nen palk­kio.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton kautta. Lä­hei­nen voi hakea edun­val­vo­jak­si, mutta edun­val­vo­jak­si voi­daan mää­rä­tä myös vi­ran­omai­nen.

💡 Tie­sit­kö, että edun­val­vo­ja ja edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu eroa­vat toi­sis­taan, vaikka termit kuu­los­ta­vat­kin lähes sa­mal­ta?

 • Edun­val­vo­ja tar­vit­see käy­tän­nös­sä luvan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta, jotta voi hoitaa eri­lai­sia pää­mie­hen asioi­ta.
 • Edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu ei puo­les­taan tar­vit­se lupia, sillä pää­mies on tehnyt ai­em­min edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus mah­dol­lis­taa sen, että hen­ki­lö voi itse valita lä­hei­sen ja luo­tet­ta­van ih­mi­sen, joka hoitaa asioi­taan, kun ei itse enää siihen kykene. Li­säk­si val­tutuuk­seen on mah­dol­lis­ta lis­tata hoi­det­ta­vat asiat yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me, min­kä­lai­sia asioi­ta liit­tyy edun­val­vo­jan palk­kioon.

💡 Vinkki: Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen päät­tyes­sä on laa­dit­ta­va eril­li­nen pää­tös­ti­li, joka on sel­vi­tys siitä, miten pää­mie­hen ta­lou­del­li­sia asioi­ta on hoi­det­tu. 

Edun­val­vo­jan palk­kio mak­se­taan pää­mie­hen va­rois­ta

Edun­val­vo­jan palk­kio mak­se­taan pää­mie­hen va­rois­ta. Läh­tö­koh­tai­ses­ti huol­ta­jal­la ei ole oi­keut­ta edun­val­vo­jan palk­kioon, sillä kyse on palk­kiot­ta teh­tä­väs­tä lapsen huo­len­pi­dos­ta.

Edun­val­vo­ja voi olla ti­lan­tees­ta riip­puen:

 • täysi-ikäi­nen yk­si­tyis­hen­ki­lö
 • ylei­nen edun­val­vo­ja
 • alai­käi­sen huol­ta­ja

Täysi-ikäi­nen yk­si­tyis­hen­ki­lö

Yk­si­tyis­hen­ki­lö voi toimia hen­ki­lön edun­val­vo­ja­na. On yleis­tä, että lapset toi­mi­vat van­hem­pien­sa, tai puo­li­sot toi­sen­sa edun­val­vo­ji­na esi­mer­kik­si sen va­ral­ta, että ikään­ty­mi­nen ja sen tuomat sai­rau­det vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­des­sa heidän pää­tök­sen­te­ko­kykyyn­sä.

Ylei­nen edun­val­vo­ja

Mikäli hen­ki­lö me­net­tää kykyn­sä hoitaa it­se­näi­ses­ti ta­lou­del­li­sia tai hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­taan, eikä hä­nel­lä ole edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa teh­ty­nä, mää­rä­tään hänen edun­val­vo­jak­seen ylei­nen edun­val­vo­ja.

Ylei­nen edun­val­vo­ja on yleen­sä val­tion vir­ka­mies, joka työs­ken­te­lee edun­val­von­ta­toi­mis­tos­sa.

Alai­käi­sen huol­ta­ja

Alai­käi­sen edun­val­vo­ji­na ovat ta­val­li­ses­ti hänen huol­ta­jan­sa. Huol­ta­jal­la on kui­ten­kin oikeus saada alai­käi­sen va­rois­ta kor­vaus tar­peel­li­sis­ta ku­luis­taan.

Edun­val­vo­jal­le mak­set­ta­van palk­kion mää­räy­ty­mi­nen

Edun­val­vo­ja­na voit olla oi­keu­tet­tu eri­lai­siin palk­kioi­hin. Palk­kiot on lue­tel­tu alla.

Mah­dol­li­set palk­kiot

 • pe­rus­mak­sus­ta ja li­sä­mak­suis­ta koos­tu­va palk­kio
 • ku­lu­kor­vaus
 • eri­tyis­kor­vaus

Pal­jon­ko edun­val­vo­jan palk­kio on?

Edun­val­vo­ja­na olet oi­keu­tet­tu vuo­tui­ses­ta pe­rus­mak­sus­ta ja li­sä­mak­suis­ta koos­tu­vaan koh­tuul­li­seen palk­kioon. Edun­val­vo­jan palk­kios­ta sää­de­tään edun­val­vo­jan palk­kion suu­ruu­des­ta an­ne­tus­sa val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (696/2012). 

Palk­kion suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat edun­val­vo­jan teh­tä­vien si­säl­tö, pää­mie­hen tulot sekä tämän va­ral­li­suus. Ar­vioin­nis­sa ote­taan huo­mioon esi­mer­kik­si edun­val­vo­jal­le ai­heu­tu­va työ­mää­rä, työn haas­ta­vuus sekä edun­val­vot­ta­van ta­lou­del­lis­ten asioi­den laa­juus.

Pe­rus­mak­su on ta­val­li­ses­ti 440 euroa vuo­des­sa. Mikäli pää­mie­hen vuo­sit­tai­set tulot ovat 14 000 euroa tai sitä pie­nem­mät, on pe­rus­mak­su 280 euroa.

Li­sä­mak­su­ja pe­ri­tään oi­keus­toi­mis­ta, jotka edel­lyt­tä­vät hol­hous­vi­ran­omai­sen lupaa tai ovat vaa­ti­vuu­del­taan sel­lai­sia vas­taa­via. Täl­lai­sia oi­keus­toi­mia ovat esi­mer­kik­si asun­non myynti tai osto. 

Omai­suu­den osi­tus­ta, erot­te­lua tai pe­rin­nön­ja­koa kos­ke­vis­ta toi­men­pi­teis­tä saa­daan kui­ten­kin periä 300 euroa, kun pää­mie­hel­le tu­le­van va­ral­li­suu­den määrä on yli 20 000 euroa ja 600 euroa, kun pää­mie­hel­le tu­le­van va­ral­li­suu­den määrä on yli 100 000 euroa.

Li­säk­si voit periä pää­mie­hen omai­suu­den hoi­ta­mi­ses­ta kaksi pro­sent­tia hoi­det­ta­va­na olevan va­ral­li­suu­den ar­vos­ta. 

Li­sä­mak­su edun­val­von­nan aloit­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vis­ta toi­men­pi­teis­tä on 200 euroa.

Edun­val­vo­jan palk­kio ei saa kui­ten­kaan muo­dos­tua pää­mie­hen kan­nal­ta koh­tuut­to­mak­si. Siksi edun­val­vo­jan palk­kion enim­mäis­mää­rä on 18 pro­sent­tia pää­mie­hen las­ken­nal­li­ses­ta vuo­si­tu­los­ta. Las­ken­nal­li­sel­la vuo­si­tu­lol­la tar­koi­te­taan pää­mie­hen vuo­si­tu­lon ja va­ral­li­suu­teen pe­rus­tu­van tulon yh­teen­las­ket­tua määrää.

Poik­keuk­sen palk­kion mak­suun tekee kui­ten­kin pää­mie­hen pie­ni­tu­loi­suus: edun­val­vo­ja ei ole oi­keu­tet­tu palk­kioon, jos pää­mie­hen vuo­si­tu­lot eivät ylitä toi­meen­tu­lo­tuen pe­rus­osaa vas­taa­vaa tasoa.

Ku­lu­kor­vaus ja eri­tyis­kor­vaus edun­val­von­nas­sa

Palk­kion li­säk­si sinun on mah­dol­lis­ta periä edun­val­von­ta­teh­tä­väs­tä ai­heu­tu­nei­ta tar­peel­li­sia kuluja sekä eri­tyis­kor­vaus­ta.

Edun­val­vo­jan tulee aina toimia pää­mie­hen edun mu­kai­ses­ti. Koska edun­val­von­nas­ta ai­heu­tu­vat kulut mak­se­taan pää­mie­hen va­rois­ta, on pää­mie­hen edun mu­kais­ta, että tämän asiat hoi­de­taan mah­dol­li­sim­man tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ja edul­li­sim­mal­la ta­val­la.

Ku­lu­kor­vaus

Ku­lu­kor­vauk­se­na voit periä kor­vaus­ta vain sel­lai­sis­ta toi­mis­ta, jotka ovat olleet tar­peen edun­val­vo­jan teh­tä­vän hoi­ta­mi­sek­si. Ku­lu­jen on vas­tat­ta­va toi­mien to­del­li­sia kus­tan­nuk­sia.

Eri­tyis­kor­vaus

Edun­val­vo­ja­na olet palk­kion li­säk­si oi­keu­tet­tu saa­maan myös eri­tyis­kor­vaus­ta pää­mie­hen hy­väk­si teh­dys­tä tar­peel­li­ses­ta, eri­tyis­tä am­mat­ti­tai­toa tai huo­mat­ta­vaa työ­mää­rää vaa­ti­vas­ta teh­tä­väs­tä, jos teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen on ollut pää­mie­hen edun mu­kais­ta.

Myös eri­tyis­kor­vauk­sen mak­sa­mi­nen edel­lyt­tää, että teh­tä­vä on ollut tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen ja vas­tan­nut pää­mie­hen etua.

Kuka maksaa edun­val­vo­jan palk­kion?

Edun­val­vo­jan palk­kio mak­se­taan pää­mie­hen va­rois­ta. Käy­tän­nös­sä tämä ta­pah­tuu niin, että edun­val­vo­ja las­kut­taa palk­kion ja ku­lu­kor­vauk­set pää­mie­hen va­rois­ta kuten muut­kin laskut. Palk­kio ja ku­lu­kor­vaus ve­loi­te­taan ti­li­kau­den päät­tyes­sä.

Jos toimit yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä lä­hei­se­si edun­val­vo­ja­na, maksat palk­kion ja ku­lu­kor­vauk­set itse it­sel­le­si. Mikäli edun­val­vo­ja­na on ylei­nen edun­val­vo­ja, mak­se­taan palk­kio tämän työ­nan­ta­jal­le. 

Edun­val­vo­ja­na sinun tulee il­moit­taa las­ku­tet­ta­vat palk­kiot sekä ku­lu­kor­vauk­set edun­val­von­nas­ta laa­dit­ta­van vuo­si­ti­lin yh­tey­des­sä. Vuo­si­ti­lil­lä val­vo­taan sitä, että pää­mie­hen omai­suut­ta on hoi­det­tu tämän edun mu­kai­ses­ti. Se on toi­mi­tet­ta­va vuo­sit­tain hol­hous­vi­ran­omai­sel­le eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le tar­kis­tet­ta­vak­si. Mah­dol­li­sis­ta ku­lu­kor­vauk­sis­ta on esi­tet­tä­vä eril­li­nen las­kel­ma.

Voit laskea edun­val­vo­jan palk­kion myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuil­la löy­ty­väl­lä palk­kio­las­ku­ril­la.

Muista, että edun­val­vo­ja­na sinun tulee il­moit­taa saa­ma­si palk­kio ja mah­dol­li­nen ku­lu­kor­vaus Ve­ro­hal­lin­non tu­lo­re­kis­te­riin.

Ha­lu­tes­sa­si voit myös luopua edun­val­vo­jan palk­kios­ta ja ku­lu­kor­vauk­ses­ta. Mikäli toimit näin, et voi kui­ten­kaan vaatia niitä enää myö­hem­min mak­set­ta­vak­si.

Tutus­tu edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­seen il­mai­sek­si

Tee ajois­sa edun­val­von­ta­val­tuu­tus, jol­loin hel­po­tat lä­heis­te­si elämää ja var­mis­tat it­se­mää­rä­mi­soi­keu­te­si jat­ku­mi­nen myös sil­loin, kun et voi hoitaa asioi­ta­si.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hyödyt

 • lä­heis­te­si ei tar­vit­se pyytää lupaa asioi­de­si hoi­ta­mi­seen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta
 • saat itse valita, kuka toimii edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu­na­si
 • saat itse valita, mitä asioi­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu hoitaa
 • edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan teh­tyä­si voit var­mis­tua siitä, että tah­to­si to­teu­tuu myös sil­loin, kun et voi hoitaa itse asioi­ta­si

Voit ko­keil­la edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mis­tä il­mai­sek­si ja tutus­tua eri­lai­siin vaih­toeh­toi­hin. Verk­ko­pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si ja luo va­lin­to­je­si mukaan ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän asia­kir­jan.

Ko­kei­le heti!

Saat lu­nas­tet­tua laa­ti­ma­si edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­taan 89 euroa.

Asia­kir­jan te­ke­mi­nen on­nis­tuu jopa 10 mi­nuu­tis­sa. Saat meiltä aina il­mais­ta la­kia­pua, mikäli si­nul­la herää ky­sy­myk­siä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä.

Pal­ve­luam­me käyt­tää jo yli 50 000 tyy­ty­väis­tä asia­kas­ta kol­mes­sa eri maassa.