Edun­val­vo­jan palk­kio

Nainen avaa lompakon
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
8.9.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­voja on aina oi­keu­tettu kor­vauk­seen, kun hän hoitaa toisen hen­ki­lön eli pää­mie­hen asioita.

Tie­sitkö, että edun­val­voja voi saada palk­kiota?

Täysi-ikäi­sen edun­val­vo­jalla ja alai­käi­selle mää­rä­tyllä muulla edun­val­vo­jalla kuin huol­ta­jalla on oikeus saada pää­mie­hensä va­roista kor­vaus tar­peel­li­sista ku­luis­taan sekä teh­tä­vänsä laa­tuun ja laa­juu­teen sekä pää­mie­hen va­roi­hin nähden koh­tuul­li­nen palk­kio.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton kautta. Lä­hei­nen voi hakea edun­val­vo­jaksi, mutta edun­val­vo­jaksi voi­daan mää­rätä myös vi­ran­omai­nen.

💡 Tie­sitkö, että edun­val­voja ja edun­val­von­ta­val­tuu­tettu eroa­vat toi­sis­taan, vaikka termit kuu­los­ta­vat­kin lähes sa­malta?

 • Edun­val­voja tar­vit­see käy­tän­nössä luvan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta, jotta voi hoitaa eri­lai­sia pää­mie­hen asioita.
 • Edun­val­von­ta­val­tuu­tettu ei puo­les­taan tar­vitse lupia, sillä pää­mies on tehnyt ai­em­min edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus mah­dol­lis­taa sen, että hen­kilö voi itse valita lä­hei­sen ja luo­tet­ta­van ih­mi­sen, joka hoitaa asioi­taan, kun ei itse enää siihen kykene. Li­säksi val­tu­tuuk­seen on mah­dol­lista lis­tata hoi­det­ta­vat asiat yk­si­tyis­koh­tai­sesti.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme, min­kä­lai­sia asioita liit­tyy edun­val­vo­jan palk­kioon.

💡 Vinkki: Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen päät­tyessä on laa­dit­tava eril­li­nen pää­tös­tili, joka on sel­vi­tys siitä, miten pää­mie­hen ta­lou­del­li­sia asioita on hoi­dettu.

Edun­val­vo­jan palk­kio mak­se­taan pää­mie­hen va­roista

Edun­val­vo­jan palk­kio mak­se­taan pää­mie­hen va­roista. Läh­tö­koh­tai­sesti huol­ta­jalla ei ole oi­keutta edun­val­vo­jan palk­kioon, sillä kyse on palk­kiotta teh­tä­västä lapsen huo­len­pi­dosta.

Edun­val­voja voi olla ti­lan­teesta riip­puen:

 • täysi-ikäi­nen yk­si­tyis­hen­kilö
 • ylei­nen edun­val­voja
 • alai­käi­sen huol­taja

Täysi-ikäi­nen yk­si­tyis­hen­kilö

Yk­si­tyis­hen­kilö voi toimia hen­ki­lön edun­val­vo­jana. On yleistä, että lapset toi­mi­vat van­hem­piensa, tai puo­li­sot toi­sensa edun­val­vo­jina esi­mer­kiksi sen va­ralta, että ikään­ty­mi­nen ja sen tuomat sai­rau­det vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­dessa heidän pää­tök­sen­te­ko­ky­kyynsä.

Ylei­nen edun­val­voja

Mikäli hen­kilö me­net­tää ky­kynsä hoitaa it­se­näi­sesti ta­lou­del­li­sia tai hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­taan, eikä hä­nellä ole edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa teh­tynä, mää­rä­tään hänen edun­val­vo­jak­seen ylei­nen edun­val­voja.

Ylei­nen edun­val­voja on yleensä val­tion vir­ka­mies, joka työs­ken­te­lee edun­val­von­ta­toi­mis­tossa.

Alai­käi­sen huol­taja

Alai­käi­sen edun­val­vo­jina ovat ta­val­li­sesti hänen huol­ta­jansa. Huol­ta­jalla on kui­ten­kin oikeus saada alai­käi­sen va­roista kor­vaus tar­peel­li­sista ku­luis­taan.

💡 Tie­sitkö, että myös edun­val­von­ta­val­tuu­tettu voi saada palk­kiota. Voit itse nimetä aval­tuu­te­tun, kun laadit edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Edun­val­vo­jalle mak­set­ta­van palk­kion mää­räy­ty­mi­nen

Edun­val­vo­jana voit olla oi­keu­tettu eri­lai­siin palk­kioi­hin. Palk­kiot on lue­teltu alla.

Mah­dol­li­set palk­kiot

 • pe­rus­mak­susta ja li­sä­mak­suista koos­tuva palk­kio
 • ku­lu­kor­vaus
 • eri­tyis­kor­vaus

Pal­jonko edun­val­vo­jan palk­kio on?

Edun­val­vo­jana olet oi­keu­tettu vuo­tui­sesta pe­rus­mak­susta ja li­sä­mak­suista koos­tu­vaan koh­tuul­li­seen palk­kioon. Edun­val­vo­jan palk­kiosta sää­de­tään edun­val­vo­jan palk­kion suu­ruu­desta an­ne­tussa val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sessa (696/2012).

Palk­kion suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat edun­val­vo­jan teh­tä­vien si­sältö, pää­mie­hen tulot sekä tämän va­ral­li­suus. Ar­vioin­nissa ote­taan huo­mioon esi­mer­kiksi edun­val­vo­jalle ai­heu­tuva työ­määrä, työn haas­ta­vuus sekä edun­val­vot­ta­van ta­lou­del­lis­ten asioi­den laa­juus.

Pe­rus­maksu on ta­val­li­sesti 440 euroa vuo­dessa. Mikäli pää­mie­hen vuo­sit­tai­set tulot ovat 14 000 euroa tai sitä pie­nem­mät, on pe­rus­maksu 280 euroa.

Li­sä­mak­suja pe­ri­tään oi­keus­toi­mista, jotka edel­lyt­tä­vät hol­hous­vi­ran­omai­sen lupaa tai ovat vaa­ti­vuu­del­taan sel­lai­sia vas­taa­via. Täl­lai­sia oi­keus­toi­mia ovat esi­mer­kiksi asun­non myynti tai osto.

Omai­suu­den osi­tusta, erot­te­lua tai pe­rin­nön­ja­koa kos­ke­vista toi­men­pi­teistä saa­daan kui­ten­kin periä 300 euroa, kun pää­mie­helle tu­le­van va­ral­li­suu­den määrä on yli 20 000 euroa ja 600 euroa, kun pää­mie­helle tu­le­van va­ral­li­suu­den määrä on yli 100 000 euroa.

Li­säksi voit periä pää­mie­hen omai­suu­den hoi­ta­mi­sesta kaksi pro­sent­tia hoi­det­ta­vana olevan va­ral­li­suu­den ar­vosta.

Li­sä­maksu edun­val­von­nan aloit­ta­mi­sesta ai­heu­tu­vista toi­men­pi­teistä on 200 euroa.

Edun­val­vo­jan palk­kio ei saa kui­ten­kaan muo­dos­tua pää­mie­hen kan­nalta koh­tuut­to­maksi. Siksi edun­val­vo­jan palk­kion enim­mäis­määrä on 18 pro­sent­tia pää­mie­hen las­ken­nal­li­sesta vuo­si­tu­los­ta. Las­ken­nal­li­sella vuo­si­tu­lolla tar­koi­te­taan pää­mie­hen vuo­si­tu­lon ja va­ral­li­suu­teen pe­rus­tu­van tulon yh­teen­las­ket­tua määrää.

Poik­keuk­sen palk­kion mak­suun tekee kui­ten­kin pää­mie­hen pie­ni­tu­loi­suus: edun­val­voja ei ole oi­keu­tettu palk­kioon, jos pää­mie­hen vuo­si­tu­lot eivät ylitä toi­meen­tu­lo­tuen pe­rus­osaa vas­taa­vaa tasoa.

Lue lisää: Edun­val­vo­jan vää­rin­käy­tök­set

Ku­lu­kor­vaus ja eri­tyis­kor­vaus edun­val­von­nassa

Palk­kion li­säksi sinun on mah­dol­lista periä edun­val­von­ta­teh­tä­västä ai­heu­tu­neita tar­peel­li­sia kuluja sekä eri­tyis­kor­vausta.

Edun­val­vo­jan tulee aina toimia pää­mie­hen edun mu­kai­sesti. Koska edun­val­von­nasta ai­heu­tu­vat kulut mak­se­taan pää­mie­hen va­roista, on pää­mie­hen edun mu­kaista, että tämän asiat hoi­de­taan mah­dol­li­sim­man tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sella ja edul­li­sim­malla ta­valla.

Ku­lu­kor­vaus

Ku­lu­kor­vauk­sena voit periä kor­vausta vain sel­lai­sista toi­mista, jotka ovat olleet tar­peen edun­val­vo­jan teh­tä­vän hoi­ta­mi­seksi. Ku­lu­jen on vas­tat­tava toi­mien to­del­li­sia kus­tan­nuk­sia.

Eri­tyis­kor­vaus

Edun­val­vo­jana olet palk­kion li­säksi oi­keu­tettu saa­maan myös eri­tyis­kor­vausta pää­mie­hen hy­väksi teh­dystä tar­peel­li­sesta, eri­tyistä am­mat­ti­tai­toa tai huo­mat­ta­vaa työ­mää­rää vaa­ti­vasta teh­tä­västä, jos teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen on ollut pää­mie­hen edun mu­kaista.

Myös eri­tyis­kor­vauk­sen mak­sa­mi­nen edel­lyt­tää, että teh­tävä on ollut tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen ja vas­tan­nut pää­mie­hen etua.

Kuka maksaa edun­val­vo­jan palk­kion?

Edun­val­vo­jan palk­kio mak­se­taan pää­mie­hen va­roista. Käy­tän­nössä tämä ta­pah­tuu niin, että edun­val­voja las­kut­taa palk­kion ja ku­lu­kor­vauk­set pää­mie­hen va­roista kuten muut­kin laskut. Palk­kio ja ku­lu­kor­vaus ve­loi­te­taan ti­li­kau­den päät­tyessä.

Jos toimit yk­si­tyis­hen­ki­lönä lä­hei­sesi edun­val­vo­jana, maksat palk­kion ja ku­lu­kor­vauk­set itse it­sel­lesi. Mikäli edun­val­vo­jana on ylei­nen edun­val­voja, mak­se­taan palk­kio tämän työ­nan­ta­jalle.

Edun­val­vo­jana sinun tulee il­moit­taa las­ku­tet­ta­vat palk­kiot sekä ku­lu­kor­vauk­set edun­val­von­nasta laa­dit­ta­van vuo­si­ti­lin yh­tey­dessä. Vuo­si­ti­lillä val­vo­taan sitä, että pää­mie­hen omai­suutta on hoi­dettu tämän edun mu­kai­sesti. Se on toi­mi­tet­tava vuo­sit­tain hol­hous­vi­ran­omai­selle eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle tar­kis­tet­ta­vaksi. Mah­dol­li­sista ku­lu­kor­vauk­sista on esi­tet­tävä eril­li­nen las­kelma.

Voit laskea edun­val­vo­jan palk­kion myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilla löy­ty­vällä palk­kio­las­ku­rilla.

Muista, että edun­val­vo­jana sinun tulee il­moit­taa saa­masi palk­kio ja mah­dol­li­nen ku­lu­kor­vaus Ve­ro­hal­lin­non tu­lo­re­kis­te­riin.

Ha­lu­tes­sasi voit myös luopua edun­val­vo­jan palk­kiosta ja ku­lu­kor­vauk­sesta. Mikäli toimit näin, et voi kui­ten­kaan vaatia niitä enää myö­hem­min mak­set­ta­vaksi.

Tu­tustu edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­seen il­mai­seksi

Tee ajoissa edun­val­von­ta­val­tuu­tus, jol­loin hel­po­tat lä­heis­tesi elämää ja var­mis­tat it­se­mää­rä­mi­soi­keu­tesi jat­ku­mi­nen myös sil­loin, kun et voi hoitaa asioi­tasi.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hyödyt

 • lä­heis­tesi ei tar­vitse pyytää lupaa asioi­desi hoi­ta­mi­seen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta
 • saat itse valita, kuka toimii edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu­nasi
 • saat itse valita, mitä asioita edun­val­von­ta­val­tuu­tettu hoitaa
 • edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan teh­tyäsi voit var­mis­tua siitä, että tah­tosi to­teu­tuu myös sil­loin, kun et voi hoitaa itse asioi­tasi

Voit ko­keilla edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mistä il­mai­seksi ja tu­tus­tua eri­lai­siin vaih­toeh­toi­hin. Verk­ko­pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teesi ja luo va­lin­to­jesi mukaan ju­ri­di­sesti pä­te­vän asia­kir­jan.

Ko­keile heti!

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on Aa­tok­sessa 69 euroa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu noin 10 mi­nuu­tissa.