Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen

Sateen kastama vilja
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
6.3.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Hol­hous­vi­ran­omai­nen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to voi mää­rä­tä edun­val­vo­jan tur­vaa­maan hen­ki­lön etuja. Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen on vii­mei­nen keino, kun hen­ki­lö ei itse ole ky­ke­ne­väi­nen huo­leh­ti­maan asiois­taan, eikä niistä voida huo­leh­tia edun­val­von­taa ke­vyem­mil­lä vaih­toeh­doil­la.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton (DVV) kautta. Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen on aina kui­ten­kin vii­me­si­jai­nen keino, mikäli hen­ki­lön asioi­ta ei voida hoitaa muilla ke­vyem­mil­lä vaih­toeh­doil­la.

Edun­val­von­tal­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la voit va­rau­tua mah­dol­li­seen toi­min­ta­kyky­si hei­ken­ty­mi­seen jo hy­vis­sä ajoin. Mikäli et voi hoitaa omia asioi­ta­si, toimii edun­val­von­ta­val­ta­kir­jas­sa va­lit­se­ma­si hen­ki­lö val­tuu­tuk­ses­sa edel­lyt­tä­mä­si tavoin, ja hoitaa hen­ki­lö­koh­tai­sia ja ta­lou­del­li­sia asioi­ta­si.

Mikäli edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta ei täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa ole, on hen­ki­löl­le mää­rät­tä­vä edun­val­vo­ja. Edun­val­vo­jak­si ha­keu­tuu joko lä­hei­nen hen­ki­lö tai vi­ran­omai­nen.

⚠️ Edun­val­vo­jal­la on paljon vas­tuu­ta ja vel­vol­li­suuk­sia ver­rat­tu­na edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen. Myös edun­val­vo­ja­na toi­mi­va lä­hei­nen joutuu ky­sy­mään luvan DVV:ltä, te­ke­mään omai­suus­luet­te­lon ja toi­mit­ta­maan vuo­si­ti­li­tyk­set.

Laa­du­kas edun­val­von­ta­val­tuu­tus heti

Laadi laa­du­kas ja toi­vei­de­si mu­kai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­ses­sa. Asia­kir­jan laa­ti­mi­seen menee noin 10 mi­nuut­tia.

Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen ja sään­nök­set

Edun­val­von­nal­la puu­tu­taan hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen, minkä takia edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sel­le on mää­ri­tel­ty laissa tarkat edel­ly­tyk­set.

Edun­val­vo­ja voi­daan mää­rä­tä täysi-ikäi­sel­le hen­ki­löl­le vain, mikäli tämä on ky­ke­ne­mä­tön val­vo­maan etuaan, tai huo­leh­ti­maan it­ses­tään tai va­ral­li­suut­taan kos­ke­vis­ta asiois­ta eri­näi­sen asioi­den takia.

Alla olevat syyt voivat vai­kut­taa edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seen:

  • sai­raus
  • hen­ki­sen toi­min­nan häi­riin­ty­mi­nen
  • hei­ken­ty­nyt ter­vey­den­ti­la
  • muu vas­taa­va syy

Li­säk­si laki edel­lyt­tää, että nämä asiat vaa­ti­vat hoitoa, eikä niiden hoi­ta­mi­nen asian­mu­kai­ses­ti ole mah­dol­lis­ta muulla tavoin.

Edun­val­vo­ja voi­daan mää­rä­tä hoi­ta­maan esi­mer­kik­si vain hen­ki­lön ta­lou­del­li­sia asioi­ta, mikäli tämä ky­ke­nee hoi­ta­maan muut asian­sa itse. 

Edun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä hae­taan joko tois­tai­sek­si tai mää­rä­ajak­si.

Edun­val­vo­jak­si ha­ke­mi­nen

Vaih­toeh­to­ja edun­val­von­nan jär­jes­tä­mi­sel­le on kaksi:

  1. Ylei­nen edun­val­von­ta
  2. Lä­hei­ses­tä tulee edun­val­vo­ja

Ylei­nen edun­val­vo­ja on useim­mi­ten hol­hous­vi­ran­omai­ses­sa työs­ken­te­le­vä vir­ka­mies, joka hoitaa edun­val­von­ta­teh­tä­viä vir­kan­sa puo­les­ta. 

Edun­val­vo­ja­na voi toimia myös edun­val­vot­ta­van lä­hei­nen, esi­mer­kik­si lä­hio­mai­nen, muu su­ku­lai­nen tai muuten luo­tet­tu hen­ki­lö, joka antaa teh­tä­vään suos­tu­muk­sen­sa. Li­säk­si hen­ki­lön on oltava edun­val­vo­jan teh­tä­vään sopiva.

Ylei­nen edun­val­von­ta ja lä­hei­nen edun­val­vo­ja­na: kes­kei­set erot

 Ylei­nen edun­val­von­taLä­hei­nen edun­val­vo­ja­na
Asian­tun­te­vuut­ta
Hei­ken­ty­nyt edun­val­von­nan laatu
Sel­vil­lä pää­mie­hen tar­peis­ta ja toi­veis­ta
Valtaa päät­tää kai­kis­ta pää­mie­hen asiois­ta

Mo­lem­mis­sa vaih­toeh­dois­sa on hyvät ja huonot puo­len­sa. Ylei­sel­lä edun­val­vo­jal­la on am­mat­tin­sa tuoma osaa­mi­nen ja ko­ke­mus, mutta toi­saal­ta yh­del­lä vir­kai­li­jal­la voi olla jopa satoja pää­mie­hiä, mikä voi hei­ken­tää edun­val­von­nan laatua.

Edun­val­vo­ja­na toi­mi­va lä­hei­nen taas on useim­mi­ten pa­rem­min sel­vil­lä pää­mie­hen tar­peis­ta ja toi­veis­ta. Edun­val­vo­ja­na toi­mi­val­la lä­hei­sel­lä on kui­ten­kin vä­hem­män valtaa ja enem­män vel­vol­li­suuk­sia ver­rat­tu­na ylei­seen edun­val­vo­jaan, mikä voi tehdä edun­val­vo­ja­na toi­mimi­ses­ta työ­läs­tä. Asioi­den hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan lupa hol­hous­vi­ran­omai­sel­ta ja edun­val­vo­jan tulee ra­por­toi­da toi­mis­taan muun muassa vuo­si­ti­lien muo­dos­sa.

Edun­val­vo­jaa voi hakea lä­hei­nen tai sinä itse

Voit tehdä ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si itse, mikäli koet tar­vit­se­va­si edun­val­vo­jaa ja ym­mär­rät edun­val­von­nan mer­ki­tyk­sen. 

Ha­ke­muk­sen voi tehdä myös edun­val­von­nan tar­pees­sa olevan hen­ki­lön lä­hei­set.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen käy­tän­nös­sä

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen ta­path­tuu joko hol­hous­vi­ran­omai­se­na toi­mi­val­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta tai kä­rä­jä­oi­keu­del­ta. Pro­ses­si eroaa hieman riip­puen siitä, että haetko edun­val­vo­jaa it­sel­le­si vai ha­kee­ko lä­hei­se­si edun­val­vo­jaa pää­mie­hel­le.

Ha­ke­mus teh­dään kum­mas­sa­kin ta­pauk­ses­sa kir­jal­li­se­na.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen it­sel­le

Mikäli haet edun­val­vo­jaa it­sel­le­si, tee ha­ke­mus suo­raan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le. Ha­ke­mus on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta tehdä myös kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Ha­ke­mus teh­dään eril­li­sel­le ha­ke­mus­poh­jal­le. Ha­ke­muk­ses­ta tulee ilmetä hen­ki­lö­tie­to­je­si li­säk­si edun­val­vo­jan teh­tä­vät, joihin edun­val­vo­jaa hae­taan, pe­rus­te­lut edun­val­von­nan tar­peel­le sekä edun­val­von­nan kesto.

Li­säk­si ha­ke­muk­ses­sa ky­sy­tään, ha­luat­ko edun­val­vo­jak­si ylei­sen edun­val­vo­jan vai jonkun lä­hei­sis­tä­si.

Ha­ke­muk­seen lii­te­tään mukaan lää­kä­rin­to­dis­tus, josta il­me­nee lää­kä­rin arvio edun­val­von­nan tar­pees­ta. Mikäli haluat edun­val­vo­jak­se­si jonkun muun hen­ki­lön kuin ylei­sen edun­val­vo­jan, tulee ha­ke­muk­sen liit­tee­nä olla li­säk­si tämän hen­ki­lön suos­tu­mus edun­val­vo­ja­na toi­mimi­seen.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen lä­hei­sel­le

Mikäli haet edun­val­vo­jaa lä­hei­sel­le­si, voit tehdä ha­ke­muk­sen suo­raan kä­rä­jä­oi­keu­teen. 

Edun­val­von­nan tar­pees­sa olevan hen­ki­lön lä­hei­set voivat vaih­toeh­toi­ses­ti tehdä il­moi­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le, jol­loin vi­ras­to tutkii edun­val­von­nan tar­peen ja tekee sen jäl­keen tar­vit­taes­sa kä­rä­jä­oi­keu­del­le ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si.

Il­moi­tus edun­val­von­nan tar­pees­ta on si­säl­löl­tään sa­man­kal­tai­nen kuin hen­ki­lön itse tekemä ha­ke­mus edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si.

Lä­hei­sen te­ke­mäs­sä il­moi­tuk­ses­sa tär­kein­tä on pe­rus­tel­la, miksi hen­ki­lö on edun­val­von­nan tar­pees­sa. Il­moi­tuk­sen kä­sit­te­lyä no­peut­taa se, mikäli sen yh­tey­teen pystyy liit­tä­mään lää­kä­rin­lausun­non edun­val­von­nan tar­pees­ta sekä edun­val­von­taan esi­te­tyn ja tämän mah­dol­li­sen puo­li­son ja lasten mie­li­pi­teet asiaan.

Mikäli edun­val­vo­jak­si esi­tet­tään jo­ta­kin muuta hen­ki­lö kuin yleis­tä edun­val­vo­jaa, tulee il­moi­tuk­sen liit­teek­si lisätä myös tämän hen­ki­lön suos­tu­mus teh­tä­vään.

Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to sel­vit­tää edun­val­von­nan tar­peen ja kuulee edun­val­von­nan tar­pees­sa olevaa hen­ki­löä asias­sa.

Päätös edun­val­vo­jan mää­rää­mi­ses­tä

Oikeus päät­tää edun­val­vo­jan mää­rää­mi­ses­tä on joko hol­hous­vi­ran­omai­sel­la tai kä­rä­jä­oi­keu­del­la ti­lan­tees­ta riip­puen. Läh­tö­koh­tai­ses­ti hol­hous­vi­ran­omai­nen kui­ten­kin sel­vit­tää ensin ha­ke­muk­sen tai il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la, onko hen­ki­lö edun­val­von­nan tar­pees­sa.

Jos olet itse ha­ke­nut it­sel­le­si edun­val­vo­jaa, ym­mär­rät asian mer­ki­tyk­sen, et vas­tus­ta edun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä ja olet il­moit­ta­nut ha­ke­muk­ses­sa hen­ki­lön, jota toivot edun­val­vo­jak­se­si, voi hol­hous­vi­ran­omai­nen läh­tö­koh­tai­ses­ti tehdä asias­sa pää­tök­sen.

Muussa ta­pauk­ses­sa hol­hous­vi­ran­omai­nen siir­tää ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn kä­rä­jä­oi­keu­del­le sen jäl­keen, kun se on to­den­nut edun­val­von­nan tar­peel­li­suu­den.

Kuinka kauan edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen kestää?

Pro­ses­si edun­val­vo­jan ha­ke­mi­sek­si on pitkä. Digi- ja väes­tö­vi­ras­ton mukaan edun­val­vo­jan mää­rää­mi­ses­sä kestää noin neljä kuu­kaut­ta, jos ha­ke­mus­ta ei ole tar­peen lä­het­tää kä­rä­jä­oi­keu­den kä­si­tel­tä­väk­si. Kä­rä­jä­oi­keus­kä­sit­te­ly lisää pro­ses­sin kestoa.

To­del­li­suu­des­sa aika ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä edun­val­von­nan al­ka­mi­seen voi olla huo­mat­ta­vas­ti pi­dem­pi­kin.

Vältä edun­val­von­ta laa­ti­mal­la edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja

Voit kir­ja­ta toi­vee­si ja tar­pee­si edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan tu­le­vai­suut­ta varten.

Asia­kir­ja mah­dol­lis­taa sen, että toi­vee­si tu­le­vat kuul­luk­si eikä lä­heis­te­si tar­vit­se pyytää hol­hous­vi­ran­omai­sen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton eril­lis­tä lupaa asioi­de­si hoi­ta­mi­seen.

Laadi pätevä edun­val­von­ta­val­tuu­tus jo tänään Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa hin­taan 89 euroa.

Var­mis­ta, että oma ja lä­heis­te­si tu­le­vai­suus on tur­vat­tu.