Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen

Sateen kastama vilja
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
6.3.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Hol­hous­vi­ran­omai­nen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto voi mää­rätä edun­val­vo­jan tur­vaa­maan hen­ki­lön etuja. Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen on vii­mei­nen keino, kun hen­kilö ei itse ole ky­ke­ne­väi­nen huo­leh­ti­maan asiois­taan, eikä niistä voida huo­leh­tia edun­val­von­taa ke­vyem­millä vaih­toeh­doilla.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton (DVV) kautta. Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen on aina kui­ten­kin vii­me­si­jai­nen keino, mikäli hen­ki­lön asioita ei voida hoitaa muilla ke­vyem­millä vaih­toeh­doilla.

Edun­val­von­tal­von­ta­val­tuu­tuk­sella voit va­rau­tua mah­dol­li­seen toi­min­ta­ky­kysi hei­ken­ty­mi­seen jo hy­vissä ajoin. Mikäli et voi hoitaa omia asioi­tasi, toimii edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa va­lit­se­masi hen­kilö val­tuu­tuk­sessa edel­lyt­tä­mäsi tavoin, ja hoitaa hen­ki­lö­koh­tai­sia ja ta­lou­del­li­sia asioi­tasi.

Mikäli edun­val­von­ta­val­tuu­tusta ei täl­lai­sessa ti­lan­teessa ole, on hen­ki­lölle mää­rät­tävä edun­val­voja. Edun­val­vo­jaksi ha­keu­tuu joko lä­hei­nen hen­kilö tai vi­ran­omai­nen.

⚠️ Edun­val­vo­jalla on paljon vas­tuuta ja vel­vol­li­suuk­sia ver­rat­tuna edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen. Myös edun­val­vo­jana toi­miva lä­hei­nen joutuu ky­sy­mään luvan DVV:ltä, te­ke­mään omai­suus­luet­te­lon ja toi­mit­ta­maan vuo­si­ti­li­tyk­set.

Laa­du­kas edun­val­von­ta­val­tuu­tus heti

Laadi laa­du­kas ja toi­vei­desi mu­kai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sessa. Asia­kir­jan laa­ti­mi­seen menee noin 10 mi­nuut­tia.

Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen ja sään­nök­set

Edun­val­von­nalla puu­tu­taan hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen, minkä takia edun­val­vo­jan mää­rää­mi­selle on mää­ri­telty laissa tarkat edel­ly­tyk­set.

Edun­val­voja voi­daan mää­rätä täysi-ikäi­selle hen­ki­lölle vain, mikäli tämä on ky­ke­ne­mä­tön val­vo­maan etuaan, tai huo­leh­ti­maan it­ses­tään tai va­ral­li­suut­taan kos­ke­vista asioista eri­näi­sen asioi­den takia.

Alla olevat syyt voivat vai­kut­taa edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seen:

  • sai­raus
  • hen­ki­sen toi­min­nan häi­riin­ty­mi­nen
  • hei­ken­ty­nyt ter­vey­den­tila
  • muu vas­taava syy

Li­säksi laki edel­lyt­tää, että nämä asiat vaa­ti­vat hoitoa, eikä niiden hoi­ta­mi­nen asian­mu­kai­sesti ole mah­dol­lista muulla tavoin.

Edun­val­voja voi­daan mää­rätä hoi­ta­maan esi­mer­kiksi vain hen­ki­lön ta­lou­del­li­sia asioita, mikäli tämä ky­ke­nee hoi­ta­maan muut asiansa itse.

Edun­val­vo­jan mää­rää­mistä hae­taan joko tois­tai­seksi tai mää­rä­ajaksi.

Edun­val­vo­jaksi ha­ke­mi­nen

Vaih­toeh­toja edun­val­von­nan jär­jes­tä­mi­selle on kaksi:

  1. Ylei­nen edun­val­vonta
  2. Lä­hei­sestä tulee edun­val­voja

Ylei­nen edun­val­voja on useim­mi­ten hol­hous­vi­ran­omai­sessa työs­ken­te­levä vir­ka­mies, joka hoitaa edun­val­von­ta­teh­tä­viä vir­kansa puo­lesta.

Edun­val­vo­jana voi toimia myös edun­val­vot­ta­van lä­hei­nen, esi­mer­kiksi lä­hio­mai­nen, muu su­ku­lai­nen tai muuten luo­tettu hen­kilö, joka antaa teh­tä­vään suos­tu­muk­sensa. Li­säksi hen­ki­lön on oltava edun­val­vo­jan teh­tä­vään sopiva.

Lue lisää: Edun­val­vo­jan vää­rin­käy­tök­set

Edun­val­vonta ja lä­hei­nen edun­val­vo­jana: kes­kei­set erot

 Edun­val­vontaLä­hei­nen edun­val­vo­jana
Asian­tun­te­vuutta
Hei­ken­ty­nyt edun­val­von­nan laatu
Sel­villä pää­mie­hen tar­peista ja toi­veista
Valtaa päät­tää kai­kista pää­mie­hen asioista

Mo­lem­missa vaih­toeh­doissa on hyvät ja huonot puo­lensa. Ylei­sellä edun­val­vo­jalla on am­mat­tinsa tuoma osaa­mi­nen ja ko­ke­mus, mutta toi­saalta yh­dellä vir­kai­li­jalla voi olla jopa satoja pää­mie­hiä, mikä voi hei­ken­tää edun­val­von­nan laatua.

Edun­val­vo­jana toi­miva lä­hei­nen taas on useim­mi­ten pa­rem­min sel­villä pää­mie­hen tar­peista ja toi­veista. Edun­val­vo­jana toi­mi­valla lä­hei­sellä on kui­ten­kin vä­hem­män valtaa ja enem­män vel­vol­li­suuk­sia ver­rat­tuna ylei­seen edun­val­vo­jaan, mikä voi tehdä edun­val­vo­jana toi­mi­mi­sesta työ­lästä. Asioi­den hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan lupa hol­hous­vi­ran­omai­selta ja edun­val­vo­jan tulee ra­por­toida toi­mis­taan muun muassa vuo­si­ti­lien muo­dossa.

Edun­val­vo­jaa voi hakea lä­hei­nen tai sinä itse

Voit tehdä ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi itse, mikäli koet tar­vit­se­vasi edun­val­vo­jaa ja ym­mär­rät edun­val­von­nan mer­ki­tyk­sen.

Ha­ke­muk­sen voi tehdä myös edun­val­von­nan tar­peessa olevan hen­ki­lön lä­hei­set.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen käy­tän­nössä

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen ta­path­tuu joko hol­hous­vi­ran­omai­sena toi­mi­valta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta tai kä­rä­jä­oi­keu­delta. Pro­sessi eroaa hieman riip­puen siitä, että haetko edun­val­vo­jaa it­sel­lesi vai ha­keeko lä­hei­sesi edun­val­vo­jaa pää­mie­helle.

Ha­ke­mus teh­dään kum­mas­sa­kin ta­pauk­sessa kir­jal­li­sena.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen it­selle

Mikäli haet edun­val­vo­jaa it­sel­lesi, tee ha­ke­mus suo­raan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle. Ha­ke­mus on kui­ten­kin mah­dol­lista tehdä myös kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Ha­ke­mus teh­dään eril­li­selle ha­ke­mus­poh­jalle. Ha­ke­muk­sesta tulee ilmetä hen­ki­lö­tie­to­jesi li­säksi edun­val­vo­jan teh­tä­vät, joihin edun­val­vo­jaa hae­taan, pe­rus­te­lut edun­val­von­nan tar­peelle sekä edun­val­von­nan kesto.

Li­säksi ha­ke­muk­sessa ky­sy­tään, ha­luatko edun­val­vo­jaksi ylei­sen edun­val­vo­jan vai jonkun lä­hei­sis­täsi.

Ha­ke­muk­seen lii­te­tään mukaan lää­kä­rin­to­dis­tus, josta il­me­nee lää­kä­rin arvio edun­val­von­nan tar­peesta. Mikäli haluat edun­val­vo­jak­sesi jonkun muun hen­ki­lön kuin ylei­sen edun­val­vo­jan, tulee ha­ke­muk­sen liit­teenä olla li­säksi tämän hen­ki­lön suos­tu­mus edun­val­vo­jana toi­mi­mi­seen.

Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen lä­hei­selle

Mikäli haet edun­val­vo­jaa lä­hei­sel­lesi, voit tehdä ha­ke­muk­sen suo­raan kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Edun­val­von­nan tar­peessa olevan hen­ki­lön lä­hei­set voivat vaih­toeh­toi­sesti tehdä il­moi­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle, jol­loin vi­rasto tutkii edun­val­von­nan tar­peen ja tekee sen jäl­keen tar­vit­taessa kä­rä­jä­oi­keu­delle ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi.

Il­moi­tus edun­val­von­nan tar­peesta on si­säl­löl­tään sa­man­kal­tai­nen kuin hen­ki­lön itse tekemä ha­ke­mus edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi.

Lä­hei­sen te­ke­mässä il­moi­tuk­sessa tär­keintä on pe­rus­tella, miksi hen­kilö on edun­val­von­nan tar­peessa. Il­moi­tuk­sen kä­sit­te­lyä no­peut­taa se, mikäli sen yh­tey­teen pystyy liit­tä­mään lää­kä­rin­lausun­non edun­val­von­nan tar­peesta sekä edun­val­von­taan esi­te­tyn ja tämän mah­dol­li­sen puo­li­son ja lasten mie­li­pi­teet asiaan.

Mikäli edun­val­vo­jaksi esi­tet­tään jo­ta­kin muuta hen­kilö kuin yleistä edun­val­vo­jaa, tulee il­moi­tuk­sen liit­teeksi lisätä myös tämän hen­ki­lön suos­tu­mus teh­tä­vään.

Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto sel­vit­tää edun­val­von­nan tar­peen ja kuulee edun­val­von­nan tar­peessa olevaa hen­ki­löä asiassa.

Päätös edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sestä

Oikeus päät­tää edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sestä on joko hol­hous­vi­ran­omai­sella tai kä­rä­jä­oi­keu­della ti­lan­teesta riip­puen. Läh­tö­koh­tai­sesti hol­hous­vi­ran­omai­nen kui­ten­kin sel­vit­tää ensin ha­ke­muk­sen tai il­moi­tuk­sen pe­rus­teella, onko hen­kilö edun­val­von­nan tar­peessa.

Jos olet itse ha­ke­nut it­sel­lesi edun­val­vo­jaa, ym­mär­rät asian mer­ki­tyk­sen, et vas­tusta edun­val­vo­jan mää­rää­mistä ja olet il­moit­ta­nut ha­ke­muk­sessa hen­ki­lön, jota toivot edun­val­vo­jak­sesi, voi hol­hous­vi­ran­omai­nen läh­tö­koh­tai­sesti tehdä asiassa pää­tök­sen.

Muussa ta­pauk­sessa hol­hous­vi­ran­omai­nen siir­tää ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn kä­rä­jä­oi­keu­delle sen jäl­keen, kun se on to­den­nut edun­val­von­nan tar­peel­li­suu­den.

Kuinka kauan edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen kestää?

Pro­sessi edun­val­vo­jan ha­ke­mi­seksi on pitkä. Digi- ja väes­tö­vi­ras­ton mukaan edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sessä kestää noin neljä kuu­kautta, jos ha­ke­musta ei ole tar­peen lä­het­tää kä­rä­jä­oi­keu­den kä­si­tel­tä­väksi. Kä­rä­jä­oi­keus­kä­sit­tely lisää pro­ses­sin kestoa.

To­del­li­suu­dessa aika ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sestä edun­val­von­nan al­ka­mi­seen voi olla huo­mat­ta­vasti pi­dem­pi­kin.

Vältä edun­val­vonta laa­ti­malla edun­val­von­ta­val­ta­kirja

Voit kir­jata toi­veesi ja tar­peesi edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan tu­le­vai­suutta varten.

Asia­kirja mah­dol­lis­taa sen, että toi­veesi tu­le­vat kuul­luksi eikä lä­heis­tesi tar­vitse pyytää hol­hous­vi­ran­omai­sen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton eril­listä lupaa asioi­desi hoi­ta­mi­seen.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus maksaa Aa­tok­sessa 69 euroa.

Var­mista, että oma ja lä­heis­tesi tu­le­vai­suus on tur­vattu.