Kuka voi toi­mia edun­val­vo­ja­na?

Paperien allekirjoitus
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Edunvalvontavaltuutuksella voit nimetä henkilöt, joilla on oikeus hoitaa henkilökohtaisia asioitasi, jos toimintakykysi heikentyy sairauden tai tapaturman vuoksi. Edunvalvojalle kannattaa nimetä myös sijaiset esteellisyyden varalta.

Elämä voi muut­tua no­peas­ti. Sai­rau­den, ikään­ty­mi­sen tai on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na kuka ta­han­sa voi joutua ti­lan­tee­seen, jossa ei kykene hoi­ta­maan hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­taan alen­tu­neen toi­min­ta­ky­vyn vuoksi.

Yhä useam­pi suo­ma­lai­nen te­kee­kin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, joka on keino va­rau­tua etu­kä­teen esi­mer­kik­si äkil­li­sen ta­pa­tur­man ai­heut­ta­maan toi­min­ta­ky­vyn hei­ken­ty­mi­seen.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la nimeät va­lit­se­ma­si luot­to­hen­ki­lön hoi­ta­maan hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­ta­si. Toi­si­naan edun­val­vo­ja voi kui­ten­kin olla es­teel­li­nen hoi­ta­maan teh­tä­vään­sä, joten hä­nel­le kan­nat­taa nimetä myös si­jai­set.

Edun­val­vo­ja on yli 18-vuo­tias hen­ki­lö

Tie­sit­kö, että edes lä­hio­mai­sil­la ei ole au­to­maat­ti­ses­ti oi­keut­ta huo­leh­tia toisen hen­ki­lön vi­ral­li­sis­ta asiois­ta, kuten pank­ki­asiois­ta? Asioi­den hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan aina val­tuu­tus, jonka avulla asian­osai­nen nimeää val­tuu­tet­tui­naan toi­mi­vat hen­ki­löt.

Vaa­ti­muk­set edun­val­vo­jal­le

 • Täysi-ikäi­syys – val­tuu­te­tun hen­ki­lön tulee olla vä­hin­tään 18-vuo­tias.
 • Oi­keus­toi­mi­kel­poi­suus – val­tuu­te­tun tulee kyetä te­ke­mään si­to­via so­pi­muk­sia ja muita oi­keus­toi­mia val­tuut­ta­jan puo­les­ta.

Val­tuu­tet­tu voi olla esi­mer­kik­si puo­li­so, lapsi tai van­hem­pi.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus pe­rus­tuu val­tuut­ta­jan ja val­tuu­te­tun vä­li­seen kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen. Edun­val­vo­ja saa laajat val­tuu­det toimia val­tuut­ta­jan puo­les­ta ilman sään­nöl­lis­tä val­von­taa, joten val­tuu­te­tuk­si kan­nat­taa valita eri­tyi­sen luo­tet­ta­va hen­ki­lö.

Edun­val­vo­jia voi olla enem­män kuin yksi. Esi­mer­kik­si kah­des­ta täysi-ikäi­ses­tä lap­ses­ta toisen voi nimetä hoi­ta­maan raha-asioi­ta ja toisen hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­ta.

Huo­mioit­han, että edun­val­vo­jan tulee aina olla luon­nol­li­nen hen­ki­lö eli yri­tys­tä tai muuta or­ga­ni­saa­tio­ta ei voi nimetä edun­val­vo­jak­si.

Edun­val­vo­ja on myös oi­keu­tet­tu saa­maan palk­kio­ta hoi­ta­mis­taan teh­tä­vis­tä. Edun­val­vo­jan palk­kion mää­rään vai­kut­ta­vat pää­mie­hen tu­lo­ta­so. Palk­kio­ta mak­se­taan riip­pu­mat­ta siitä, että onko ky­sees­sä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la toi­mi­va yk­si­tyis­hen­ki­lö vai onko pää­mies ylei­sen edun­val­von­nan alai­se­na.

Edun­val­vo­ja ja ni­me­tyt si­jai­set

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keus kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Tämän vuoksi on suo­ta­vaa va­rau­tua mah­dol­li­suu­teen, että en­sisi­jai­nen edun­val­vo­ja estyy hoi­ta­mas­ta teh­tä­vään­sä, esi­mer­kik­si va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen vuoksi.

Ni­me­tyl­le edun­val­von­ta­val­tuu­te­tul­le kan­nat­taa aina valita si­jai­set, jotka toi­mi­vat joko tois­si­jai­si­na val­tuu­tet­tui­na tai va­ra­val­tuu­tet­tui­na.

1. Tois­si­jai­nen val­tuu­tet­tu

Tois­si­jais­ta val­tuu­tet­tua tar­vi­taan sil­loin, mikäli en­sisi­jai­nen val­tuu­tet­tu tulee py­sy­väs­ti ky­ke­ne­mät­tö­mäk­si toi­mi­maan edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu­na tai ei halua ottaa tar­jot­tua teh­tä­vää vas­taan.

Tois­si­jai­sia val­tuu­tet­tu­ja voi nimetä useam­pia, mutta suo­si­tuk­sen mukaan heidät kan­nat­taa nimetä etusi­ja­jär­jes­tyk­ses­sä. Kun val­tuu­det ovat vain yh­del­lä hen­ki­löl­lä ker­ral­laan, yk­sin­ker­tais­taa se käy­tän­nön asioi­den hoi­ta­mis­ta.

Esi­merk­ki 1: En­sisi­jai­nen edun­val­vo­ja saa työ­tar­jouk­sen ul­ko­mail­ta

72-vuo­tias Mauno laati edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, jossa hän nimesi tyt­tä­ren­sä Leenan en­sisi­jai­sek­si edun­val­vo­jak­si. Maunon muis­ti­sai­rau­den ede­tes­sä Leena ehti toimia isänsä edun­val­vo­ja­na parin vuoden ajan, kunnes luopui teh­tä­väs­tään muu­tet­tu­aan työ­tar­jouk­sen pe­räs­sä ul­ko­mail­le.

Tämän jäl­keen Maunon edun­val­vo­ja­na aloit­ti nuo­rem­pi tytär Riikka, jonka Mauno oli ni­men­nyt edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­sa tois­si­jai­sek­si val­tuu­te­tuk­si.

3. Va­ra­val­tuu­tet­tu

Va­ra­val­tuu­tet­tu astuu edun­val­vo­jan teh­tä­vään sil­loin, jos en­sisi­jai­nen val­tuu­tet­tu ei ti­la­päi­ses­ti kykene hoi­ta­maan edun­val­vo­jan teh­tä­vi­ään, esi­mer­kik­si sai­rau­den tai on­net­to­muu­den vuoksi.

Ti­la­päi­sen ky­ke­ne­mät­tö­myy­den voi ai­heut­taa myös per­heen si­säi­set es­teel­li­syys­ti­lan­teet, kuten pe­rin­nön­ja­ko tai asun­non myynti per­heen­jä­se­nel­le.

Es­teel­li­syys­ti­lan­teis­sa suo­si­tel­laan per­heen ul­ko­puo­li­sen va­ra­val­tuu­te­tun ni­meä­mis­tä. Mikäli teh­tä­vään ei löydy so­pi­vaa si­jais­ta, voit hakea Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta ylei­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä val­tuu­te­tun teh­tä­viin.

Lue lisää: Vältä nämä 3 vir­het­tä – Laadi edun­val­von­ta­val­tuu­tus ajois­sa.

Mil­loin edun­val­vo­ja on es­teel­li­nen?

Es­teel­li­syys­sään­nök­set suo­jaa­vat osal­taan pää­mie­hen etua. Edun­val­vo­jan es­teel­li­syys voi syntyä lain mukaan esi­mer­kik­si sil­loin, kun hän itse toimii vas­ta­puo­le­na suo­ri­tet­ta­vas­sa toi­men­pi­tees­sä.

Edun­val­vo­ja voi olla es­teel­li­nen alla ole­vis­sa ta­pauk­sis­sa

 • Pe­rin­nön­ja­ko
 • Asun­to­kaup­pa
 • Vuo­kra­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen
 • Lahjan an­ta­mi­nen

Val­tuu­tet­tu on es­teel­li­nen myös sil­loin, jos toi­men­pi­teen vas­ta­puo­le­na on joku val­tuu­te­tul­le lä­hei­nen hen­ki­lö, kuten lapsi tai puo­li­so.

Lue lisää: edun­val­von­ta ja tes­ta­ment­ti

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus laa­di­taan aina kir­jal­li­ses­ti

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­dään tes­ta­men­tin tavoin aina kir­jal­li­ses­ti. Oi­keus­mi­nis­te­riön an­ta­man oh­jeis­tuk­sen mukaan edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja kan­nat­taa teet­tää asian­tun­ti­jal­la, sillä asia­kir­jan on oltava mää­rä­muo­toi­nen ja lain muo­to­vaa­ti­muk­sia nou­dat­ta­va.

Itse val­ta­kir­jas­sa val­tuut­ta­ja nimeää teh­tä­vän hy­väk­sy­neen val­tuu­te­tun sekä mää­rit­te­lee asiat, jotka val­tuu­tus kattaa.

Val­tuu­tet­tu voi siten edus­taa val­tuut­ta­jaa ai­noas­taan val­ta­kir­jan mää­rää­mis­sä asiois­sa. Val­tuut­ta­jan kan­nat­taa­kin miet­tiä tark­kaan, mitä asioi­ta ja toi­vei­ta haluaa val­tuu­tuk­seen si­säl­lyt­tää.

Ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää, että:

 • val­ta­kir­ja on vaa­dit­tu lain vaa­ti­maan muo­toon
 • hen­ki­lö ym­mär­tää asia­kir­jan si­säl­lön ja vai­ku­tuk­set
 • es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat ovat al­le­kir­joit­ta­neet val­tuu­tuk­sen

Il­mai­nen malli edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­seen toimii hyvänä ylei­se­nä poh­ja­na, kun mietit, mitä kaik­kea haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan. On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon, että ylei­set lo­mak­keet eivät ota huo­mioon hen­ki­lö­koh­tais­ta ti­lan­net­ta­si, jol­loin et vält­tä­mät­tä saa ti­lan­tee­see­si par­hai­ten so­vel­tu­vaa asia­kir­jaa.

Aa­tok­sen kautta laadit ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja ti­lan­tee­see­si so­vel­tu­van asia­kir­jan hin­taan 89 euroa. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si ky­sy­mäl­lä ky­sy­myk­siä ja luo asia­kir­ja­poh­jan vas­taus­te­si poh­jal­ta. Voit va­paas­ti muo­ka­ta ja lisätä edun­val­vo­jia tai muita asia­kir­jaan ha­lua­mia­si asioi­ta.

Kuka voi toimia edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen to­dis­ta­ja­na?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen vaa­di­taan aina kaksi to­dis­ta­jaa, joiden on täy­tet­tä­vä seu­raa­vat alla olevat kri­tee­rit.

 • Täysi-ikäi­syys
 • Ym­mär­ret­tä­vä to­dis­ta­mi­sen mer­ki­tys
 • Eivät saa olla es­teel­li­siä eli lä­hi­su­kua val­tuut­ta­jal­le tai val­tuu­te­tul­le

Mikäli to­dis­ta­jat eivät täytä edellä mai­nit­tu­ja edel­ly­tyk­siä tai vaa­dit­tu­ja muo­to­seik­ko­ja ei ole nou­da­tet­tu, vi­ran­omai­nen ei voi vah­vis­taa val­ta­kir­jaa.

Val­tuu­tus tu­lee­kin voi­maan vasta sitten, kun Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to on sen vah­vis­ta­nut.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tu­lo vaatii aina lää­kä­rin lausun­non

Suo­mes­sa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (DVV) toimii hol­hous­vi­ran­omai­se­na. Kun val­tuu­tuk­sen an­ta­nut hen­ki­lö ei kykene enää hoi­ta­maan asioi­taan esi­mer­kik­si ete­ne­vän muis­ti­sai­rau­den hei­ken­tä­mä­nä, voi val­tuu­tet­tu pyytää DVV:tä vah­vis­ta­maan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Tässä yh­tey­des­sä val­tuu­te­tun tulee esit­tää vi­ran­omai­sil­le al­ku­pe­räi­sen val­ta­kir­jan li­säk­si tuore lää­kä­rin­lausun­to tai muu vas­taa­va asia­kir­ja, joka to­dis­taa val­tuut­ta­jan olevan ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan val­tuu­tuk­sen kos­ke­mia asioi­ta.

Val­tuu­tus tulee voi­maan vä­lit­tö­mäs­ti, kun vi­ran­omai­set ovat sen vah­vis­ta­neet.

Miksi edun­val­von­ta­val­tuu­tus kan­nat­taa tehdä?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kan­nat­taa laatia ajois­sa. Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta vi­ran­omai­nen määrää si­nul­le ylei­sen edun­val­vo­jan, jonka kautta it­se­mää­rää­mi­soi­keus ei to­teu­du yhtä te­hok­kaas­ti kuin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tuo siis si­nul­le turvaa ja hel­pot­taa myös lä­heis­te­si työtä muu­toin­kin kuor­mit­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa.

Väes­tön ikään­tyes­sä edun­val­von­ta­val­tuu­tus nousee yhä tär­keäm­mäk­si yh­teis­kun­nal­li­sek­si tee­mak­si. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton mukaan vuo­teen 2030 men­nes­sä jopa 40 % kai­kis­ta edun­val­von­nois­ta on edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sia.

Mikäli haluat laatia it­sel­le­si edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, voi sen tehdä kä­te­väs­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja kä­te­väs­ti ver­kos­sa

Aatos tar­jo­aa di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta, jonka kautta laadit yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on 89 euroa. Hin­taan si­säl­tyy itse asia­kir­jan ja pal­ve­lun käyt­tä­mi­sen li­säk­si asian­tun­te­van la­ki­tii­mim­me apu tar­vit­taes­sa.

Näin teet edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

 1. Mieti etu­kä­teen, mitä haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen ja ketkä haluat nimetä hoi­ta­maan asioi­ta­si.
 2. Siirry te­ke­mään edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun.
 3. Vastaa yleis­tä ti­lan­net­ta­si kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin.
 4. Pal­ve­lu auttaa sinua jo­kai­ses­sa koh­das­sa, kuten toi­vei­den lis­taa­mi­ses­sa.
 5. Esi­kat­se­le ja hy­väk­sy asia­kir­ja.
 6. Saat val­miin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mak­sa­mal­la 89 euroa.
 7. Al­le­kir­joi­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tus joko käsin tai säh­köi­ses­ti to­dis­ta­jien läsnä ol­les­sa.
 8. Pyydä kahta es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­ja. Aatos voi tar­vit­taes­sa hank­kia to­dis­ta­jat puo­les­ta­si.
 9. Anna edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja säi­ly­tyk­seen val­tuut­ta­mal­le­si hen­ki­löl­le.
 10. Kun et voi enää huo­leh­tia asiois­ta­si, val­tuut­ta­ma­si hen­ki­lö re­kis­te­röi edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa.

Turvaa oma ja lä­heis­te­si tu­le­vai­suus – tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus jo tänään. Ko­kei­le tästä:

Voit käyt­tää pal­ve­lua il­mai­sek­si ja laatia it­sel­le­si edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Saat val­miin asia­kir­jan la­dat­tua it­sel­le­si heti mak­set­tua­si 89 euron maksun.