Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja lää­kä­rin­lausunto

Käsikädessä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
8.8.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tulo edel­lyt­tää aina lää­kä­rin­lausun­toa. Lää­kä­rin­lausunto tar­vi­taan myös sil­loin, kun hae­taan edun­val­von­ta­pää­tök­sen muut­ta­mista tai ku­moa­mista.

Ikään­ty­nei­den määrä kasvaa lä­hi­vuo­si­kym­me­ninä voi­mak­kaasti. Ti­las­to­kes­kuk­sen mukaan vuonna 2060 yli 85-vuo­tiai­den osuus väes­töstä on noin seit­se­män pro­sent­tia ja elä­ke­läis­ten määrä kak­sin­ker­tais­tuu ny­kyi­sestä.

Paras keino tur­vata it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­nen on tuoda tah­tonsa ilmi hy­vissä ajoin ja tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Väes­tön ikään­tyessä on tär­keää lisätä tie­toi­suutta muis­ti­sai­rai­den ja muiden eri­tyistä tukea tar­vit­se­vien hen­ki­löi­den oi­keus­tur­vaan ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen liit­ty­vistä asioista.

Paras keino tur­vata it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­nen on tuoda tah­tonsa ilmi hy­vissä ajoin. Tär­kei­siin asia­kir­joi­hin kuu­lu­vat hoi­to­tah­don ja tes­ta­men­tin li­säksi edun­val­von­ta­val­tuu­tus, jonka avulla voit mää­rit­tää kuka asioi­taisi hoitaa ja miten, jos et itse kykene niitä enää hoi­ta­maan esi­mer­kiksi ete­ne­vän muis­ti­sai­rau­den hei­ken­tä­mänä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tulo vaatii kui­ten­kin aina sitä puol­ta­van lää­kä­rin­lausun­non.

Lue lisää: Muis­ti­sai­raan asun­non myynti

Hol­hous­vi­ran­omai­nen vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen lää­kä­rin­lausun­non pe­rus­teella

Suo­messa hol­hous­vi­ran­omai­sena toimii  Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (DVV) eli en­ti­nen mai­straatti. Mikäli sinut on ni­metty toisen hen­ki­lön laa­ti­massa edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa val­tuu­te­tuksi, voit hakea edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mista DVV:ltä.

Val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sen edel­ly­tyk­senä on, että val­ta­kir­jan al­le­kir­joit­ta­nut hen­kilö eli val­tuut­taja on hei­ken­ty­neen toi­min­ta­ky­kynsä vuoksi tullut ky­ke­ne­mät­tö­mäksi huo­leh­ti­maan asiois­taan.

Vah­vis­ta­mista varten sinun on hom­mat­tava lää­kä­rin­lausunto, joka puol­taa edun­val­von­ta­pää­tök­sen voi­maan­tu­loa.

Lää­kä­rin­lausunto vaa­di­taan myös sil­loin, kun haet itse edun­val­von­taa it­sel­lesi.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen

  1. Hanki lää­kä­rin­lausunto val­tuut­ta­jan toi­min­ta­ky­vystä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan vah­vis­ta­mista varten.
  2. Täytä ha­ke­mus edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­seksi.
  3. Toi­mita ha­ke­mus, lää­kä­rin­lausunto sekä al­ku­pe­räi­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus DVV:lle. 
  4. Asian kä­sit­te­lyä voi no­peut­taa lait­ta­malla ha­ke­muk­sen liit­teeksi val­tuut­ta­jan tai hänen avio­puo­li­sonsa lausu­mansa asiasta.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sen kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­aika on noin 2-3 kuu­kautta.

Ha­ke­mus kan­nat­taa täyt­tää huo­lel­li­sesti ja liit­tää siihen kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat, jol­loin voit no­peut­taa asian kä­sit­te­lyä.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyä voi myös kii­reh­tiä toi­mit­ta­malla kir­jal­li­nen pyyntö pe­rus­te­lui­neen tur­va­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Lue lisää: tie­dätkö, miten edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja hoi­to­tahto eroa­vat toi­sis­taan?

Lää­kä­rin­lausunto si­säl­tää pe­rus­tel­lun arvion hen­ki­lön ter­vey­den­ti­lasta

Edun­val­von­nan tar­vetta kos­ke­van lää­kä­rin­lausun­non tulee nou­dat­taa so­si­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön an­ta­maa oh­jeis­tusta.

Oh­jeis­tuk­sen mukaan lausun­non voi antaa ai­noas­taan lail­lis­tettu lää­käri, joka ny­kyi­sen tai ai­kai­sem­man hoi­to­suh­teen pe­rus­teella tuntee tut­kit­ta­van ter­vey­den­ti­lan tai joka työs­ken­te­lee val­tion, kunnan tai kun­tayh­ty­män pal­ve­luk­sessa.

Vaa­ti­vim­missa ta­pauk­sissa ar­vioi­van lää­kä­rin tulee olla tie­tylle lää­ke­tie­teen osa-alu­eelle eri­kois­tu­nut lää­käri. Esi­mer­kiksi de­men­toi­van sai­rau­den ar­vioi­van lää­kä­rin tulee olla neu­ro­lo­gian tai ge­riat­rian eri­kois­lää­käri.

An­nettu lää­kä­rin­lausunto si­säl­tää so­si­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön oh­jeis­tuk­sen mu­kai­sesti muun muassa seu­raa­via tie­toja tut­kit­ta­vasta:  esi­tie­dot, tut­ki­mus­ha­vain­not ja joh­to­pää­tök­set.

Esi­tie­dot

Lää­kä­rin etu­kä­teen saamat tiedot tut­kit­ta­van hen­ki­lön ter­vey­den­ti­lasta, sai­rauk­sista ja elä­mä­no­lo­suh­teista. Tiedot voivat pe­rus­tua esi­mer­kiksi tut­kit­ta­van it­sensä tai lä­heis­ten ja vi­ran­omais­ten an­ta­miin tie­toi­hin.

Tut­ki­mus­ha­vain­not

Lää­kä­rin omat ha­vain­not ja tut­ki­mus­tu­lok­set tut­kit­ta­van ter­vey­den­ti­lasta. Koh­dassa huo­mioi­daan myös tut­kit­ta­van it­sensä kä­si­tys edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun mää­rää­mi­sen tai toi­min­ta­kel­poi­suu­den ra­joit­ta­mi­sen tar­peesta.

Joh­to­pää­tök­set

Lää­ke­tie­teel­li­sin syin esi­te­tyt pe­rus­tel­lut joh­to­pää­tök­set siitä, onko tut­kittu ky­ke­nevä vai ky­ke­ne­mä­tön val­vo­maan etuaan tai huo­leh­ti­maan it­se­ään tai va­ral­li­suut­taan kos­ke­vista asioista.

Lää­kä­rin­lausunto tar­vi­taan myös edun­val­von­ta­pää­tök­sen ku­moa­mi­seen

Tarve edun­val­von­nalle ei vält­tä­mättä kestä elämän lop­puun saakka. Esi­mer­kiksi auto-on­net­to­muu­dessa ollut hen­kilö voi toipua vam­mois­taan siinä määrin, ettei edun­val­von­nalle ilmene enää tar­vetta.

Hol­hous­toi­mi­lain mukaan ha­ke­muk­sen edun­val­von­nan lak­kaut­ta­mi­seksi voi tehdä asian­omai­nen hen­kilö itse, edun­valvn­ta­val­tuu­tettu tai hol­hous­vi­ran­omai­nen. Myös asian­omai­sen lä­hei­nen hen­kilö, kuten avio­puo­liso tai lapsi voi tehdä ha­ke­muk­sen edun­val­von­nan lak­kaut­ta­mi­seksi.

Edun­val­von­nassa olevan hen­ki­lön mie­li­pi­teellä ja toi­min­ta­ky­vyllä on rat­kai­seva mer­ki­tys haet­taessa edun­val­von­nan päät­ty­mistä. Hol­hous­vi­ran­omai­nen tekee rat­kai­sun lää­kä­rin­lausun­non pe­rus­teella, mutta toi­si­naan asia voi päätyä myös kä­rä­jä­oi­keu­den rat­kais­ta­vaksi.

Val­tuut­taja tar­vit­see lää­kä­rin­lausun­non myös sil­loin, jos hän haluaa tehdä esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin tai muita tär­keitä pää­tök­siä. Lää­kä­rin­lausun­non avulla var­mis­te­taan, että asian­omai­nen hen­kilö ym­mär­tää te­ke­miensä pää­tös­ten seu­rauk­set ja mer­ki­tyk­set.

Lää­käri voi joutua ar­vioi­maan myös edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­ta­ky­kyä

Edun­val­vonta-asioissa on en­si­si­jai­sen tär­keää, että edun­val­von­ta­val­tuu­tettu toimii aina pää­mie­hen edun mu­kai­sesti ja nou­dat­taa hänen toi­vei­taan, mikäli ne joh­ta­vat hänen etunsa mu­kai­seen lop­pu­tu­lok­seen.

Laki aset­taa edun­val­von­ta­val­tuu­te­tulle kel­poi­suuse­del­ly­tyk­set eli hänen on oltava ky­ke­nevä ja sopiva teh­tä­vään.

Kun val­tuut­taja ei enää pysty hoi­ta­maan asioi­taan it­se­näi­sesti ja val­tuu­tettu hakee val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mista Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta, voi lää­käri joutua ar­vioi­maan myös edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­ta­ky­kyä ja edel­ly­tyk­siä suo­riu­tua vaa­di­tuista teh­tä­vistä.

Lue lisää Edun­val­von­ta­val­tuu­tus auttaa vält­tä­mään ylei­sen edun­val­von­nan

Tu­le­vai­suu­teen kan­nat­taa va­rau­tua – laadi tär­keät asia­kir­jat ajoissa

Tie­sitkö, että si­nulla ei ole au­to­maat­ti­sesti oi­keutta huo­leh­tia edes va­ka­vasti sai­ras­tu­neen lä­hei­sen asioista? Asioi­den hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan aina edun­val­von­ta­val­tuu­tus eli ilman sitä et voi auttaa häntä vaik­kapa pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­sessa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus pitää lain mukaan tehdä aina etu­kä­teen. Mikäli ha­vah­dut edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tar­pee­seen vasta toi­min­ta­ky­vyn hei­ken­net­tyä esi­mer­kiksi sai­ras­tu­mi­sen tai on­net­to­muu­den myötä, voi se sil­loin olla liian myö­häistä.

Tee siis edun­val­von­ta­val­tuu­tus sil­loin kun asiat ovat vielä hyvin.

Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tusta val­tion vi­ran­omai­set voivat mää­rätä si­nulle tai lä­hei­sel­lesi ylei­sen edun­val­vo­jan, joka pii­rissä on usein jopa satoja pää­mie­hiä. Tämä luon­nol­li­sesti vai­keut­taa hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mista ja tulee myös ku­luil­taan kal­liiksi.

Väes­tön ikään­tyessä yhä useampi te­kee­kin it­sel­leen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton en­nus­teen mukaan vuo­teen 2030 men­nessä jopa 40 pro­sent­tia kai­kista edun­val­von­noista on edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sia.

Lue lisää: edun­val­vonta ja tes­ta­mentti

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kä­te­västi ne­tissä Aa­tok­sen pal­ve­lussa

La­ki­asioi­den hoi­ta­mi­nen on ny­kyi­sin help­poa. Voit tilata yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on 69 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Hin­taan si­säl­tyy pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen, valmis la­dat­tava asia­kirja, asia­kir­jan pos­ti­tus kotiin sekä asian­tun­te­van la­ki­tii­mimme apua tar­vit­taessa.

Näin help­poa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­nen on:

  1. Mieti etu­kä­teen, mitä asioita haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen ja ketkä haluat nimetä hoi­ta­maan asioi­tasi. 
  2. Siir­ryn te­ke­mään edun­val­von­ta­val­tuu­tusta Aa­tok­sen pal­ve­luun ja vastaa si­nulle esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin. 
  3. Esi­kat­sele ja hy­väksy val­ta­kirja.
  4. Al­le­kir­joita val­tuu­tus kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­lessa.
  5. Anna edun­val­von­ta­val­ta­kirja säi­ly­tyk­seen val­tuu­te­tulle hen­ki­lölle

Tu­tustu Aa­tok­sen pal­ve­luun jo tänään ja tilaa elä­mäsi tär­keät asia­kir­jat.