Muis­ti­sai­raan asun­non myynti 

sohva, lipasto ja valkoinen seinä
Aatos-Nea
Nea
7.11.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Muis­ti­sai­raus voi estää hen­ki­löä hoi­ta­masta omia asioi­taan. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on keino var­mis­taa, että sai­rau­den koh­da­tessa hänen tah­tonsa to­teu­tuu myös asun­non myyn­nin osalta.

Jos hen­kilö on esi­mer­kiksi muis­ti­sai­rau­den tai muun hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan ta­lou­teensa liit­ty­viä tai hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­taan, tulee jonkun muun tehdä tämä hänen puo­les­taan. Vaih­toeh­toja on täl­löin kaksi:

  1. Hen­kilö on val­tuut­ta­nut esi­mer­kiksi puo­li­sonsa hoi­ta­maan asioi­taan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla. 
  2. Mikäli edun­val­von­ta­val­tuu­tusta ei ole teh­tynä, hae­taan hä­nelle Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta (DVV) eli en­ti­sestä mai­straa­tista edun­val­vo­jaa. Edun­val­vo­jana toimii joko ylei­nen edun­val­voja eli val­tion vir­ka­mies tai teh­tä­vään so­vel­tuva yk­si­tyis­hen­kilö.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla voit var­mis­taa, että elä­mäsi rullaa toi­vei­desi mu­kai­sesti hei­ken­ty­neestä ter­vey­den­ti­lasta huo­li­matta. Val­tuu­tuk­sella voi val­tuut­taa luo­tet­ta­van hen­ki­lön hoi­ta­maan sekä ta­lou­del­li­set että hen­ki­lö­koh­tai­set asiasi.

Tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sessa

Di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen help­po­käyt­töi­sessä pal­ve­lussa voit laatia toi­vei­tasi vas­taan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Tie­sitkö, että edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­set ovat yleis­ty­neet no­peasti vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana?

Ko­keile il­mai­seksi!

Asun­non myynti ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tusta

Muis­ti­sai­raus voi estää hen­ki­löä hoi­ta­masta asun­tonsa myyn­tiä it­se­näi­sesti. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koita sitä, ettei hänen tah­dol­laan olisi väliä. Jos pit­källe eden­nyt muis­ti­sai­raus estää tahdon il­mai­sun, tulee asun­non myynti kui­ten­kin ta­pah­tua ky­sei­sen hen­ki­lön edun mu­kai­sesti.

Jos muis­ti­sai­raus on eden­nyt niin pit­källe, ettei hen­kilö itse kykene val­vo­maan etu­jaan, tar­vit­see hän edun­val­vo­jan asun­non myyn­tiä varten.

Edun­val­vo­jana voi toimia joko:

  • Yk­si­tyis­hen­kilö, esi­mer­kiksi omai­nen tai muu lä­hei­nen. DVV:lle voi eh­dot­taa tiet­tyä hen­ki­löä edun­val­vo­jaksi. 
  • Ylei­nen edun­val­voja, joka on yleensä val­tion vir­ka­mies. Jos hen­ki­lölle ei eh­do­teta tiet­tyä edun­val­vo­jaa, tulee hä­nelle hakea yleistä edun­val­vo­jaa.

Tuo­miois­tuin on se taho, joka antaa pää­tök­sen ylei­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sestä. Tuo­miois­tuin antaa pää­tök­sen edun­val­vo­jasta myös sil­loin, jos pää­mies ei ole tehnyt ha­ke­musta itse. Joku muu voi tehdä ha­ke­muk­sen hänen puo­les­taan. Täl­löin on kyse il­moit­ta­mi­sesta edun­val­von­nan tar­peesta. Asian kä­sit­te­lee pää­mie­hen ko­ti­paik­ka­kun­nan kä­rä­jä­oi­keus.

💡 Muis­ti­sai­raalle tulee siis hank­kia edun­val­voja tai hänet täytyy il­moit­taa ylei­seen edun­val­von­taan ennen kuin asunto voi­daan myydä. Li­säksi edun­val­voja tar­vit­see DVV:ltä eril­li­sen luvan asun­non myyn­tiä varten. Ei siis riitä, että pää­mies on il­mais­sut tah­tonsa asun­tonsa myyn­nistä, vaan DVV:lle lä­he­te­tään eril­li­nen ha­ke­mus, johon tar­vi­taan eri­näi­siä liit­teitä.

DVV tar­vit­see muis­ti­sai­raan asun­non myyn­tiä varten:

  • kaup­pa­kirja tai sen luon­nos
  • Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän arvio asun­non ar­vosta 
  • Isän­nöit­si­jä­to­dis­tus
  • Pää­mie­hen kir­jal­li­nen mie­li­pide asiasta

Asun­non myynti tulee olla pää­mie­hen edun mu­kaista, jotta lupa voi­daan myön­tää. Edun mu­kaista voisi olla esi­mer­kiksi pää­mie­hen va­rat­to­muus, jol­loin asun­non yl­lä­pi­tä­mi­seen ei ole varaa.

⚠️ Huo­miot­han myös, että lu­pa­pro­sessi saat­taa kestää useita viik­koja.

💡 Lue lisää: Kuka voi toimia edun­val­vo­jana?

vanhempi henkilö pesemässä vihanneksia.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella voi­daan antaa lupa asun­non myyn­tiin

Ole­massa oleva edun­val­von­ta­val­tuu­tus hel­pot­taa asun­non myy­mistä huo­mat­ta­vasti. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sessa pää­mie­hen va­lit­sema val­tuu­tettu voi hoitaa hänen ta­lou­del­li­sia sekä hen­ki­lö­koh­tai­sia asioita sil­loin, kun hän ei itse siihen enää pysty. Val­tuu­te­tulle voi­daan esi­me­riksi antaa oikeus myydä val­tuut­ta­jan omis­ta­mia asun­toja tai kiin­teis­töjä.

👉 Val­tuu­tuk­sessa tulee siis erik­seen olla kir­jat­tuna ehto, jonka mukaan val­tuu­te­tulla on oikeus myydä kiin­teis­töjä. Jos tätä ehtoa ei ole, ei val­tuu­tettu voi pel­käs­tään edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen no­jalla myydä pää­mie­hen asun­toa. Myös täl­löin tulee hakea DVV:ltä lupaa asun­non myyn­tiä varten.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että edun­val­von­ta­val­tuu­tus ei sel­lai­se­naan oi­keuta val­tuu­tuk­sen laa­ti­jan asun­non tai kiin­teis­tön myyn­tiin? Sen vuoksi ei kan­nata käyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­maista mallia, vaan laatia ju­ri­di­sesti pätevä ja yk­si­löl­li­nen val­tuu­tus Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

Pä­te­vää edun­val­von­ta­val­tuu­tusta varten tar­vi­taan lää­kä­rin­to­dis­tus

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tulee tehdä vielä sil­loin, kun pää­mies ym­mär­tää laa­ti­mansa val­tuu­tuk­sen mer­ki­tyk­sen. Tämä on usein mah­dol­lista vielä muis­ti­sai­rau­den al­ku­vai­heessa. Pää­mies tar­vit­see kui­ten­kin eril­li­sen lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen siitä, että hän ky­ke­nee ym­mär­tä­mään asia­kir­jan vai­ku­tuk­set. Var­minta on laatia edun­val­von­ta­val­tuu­tus jo sil­loin, kun ter­veys ei ole vielä hei­ken­ty­nyt.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tettu saat­taa olla es­teel­li­nen

Val­tuu­tuk­sen no­jalla ei siis vält­tä­mättä tar­vitse hakea lupaa DVV:ltä asun­non myyn­tiä varten. On tärkeä kui­ten­kin muis­taa, että kaikki val­tuu­te­tun te­ke­mät oi­keus­toi­met tulee olla pää­mie­hen edun mu­kai­sia. Vaikka edun­val­von­ta­val­tuu­tus oi­keut­taisi val­tuu­te­tun myy­mään pää­mie­hen asun­non, voi hän silti olla es­teel­li­nen hoi­ta­maan tätä oi­keus­toi­mea.

Näin voi olla, jos pää­mie­hen ja val­tuu­te­tun edut kat­so­taan olevan ris­ti­rii­dassa kes­ke­nään. Val­tuu­tettu ei voi myydä asun­toa esi­mer­kiksi it­sel­leen tai lä­hei­sel­leen.

Esi­merkki 1: Asun­non myyn­tiin tar­vi­taan si­jai­nen val­tuu­te­tun es­teel­li­syy­den vuoksi

A on laa­ti­nut edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, jossa val­tuu­tet­tuna on hänen lap­sensa B.  A on val­tuu­tuk­ses­saan an­ta­nut lap­sel­leen luvan myydä hänen asun­tonsa. Asunto on tar­koi­tus myydä B:n lap­selle C:lle. B on es­teel­li­nen myy­mään asun­toa, sillä kaupan vas­ta­puo­lena on hänen oma lap­sensa C. Hän tar­vit­see si­jai­sen hoi­ta­maan asun­non myyn­tiä.

Jos val­tuu­tettu on es­teel­li­nen myy­mään asun­toa, tulee val­tuu­tuk­sessa ni­me­tyn tois­si­jai­sen val­tuu­te­tun tai per­heen ul­ko­puo­li­sen val­tuu­te­tun hoitaa asun­non myynti. Jos val­tuu­tuk­sessa ei ole mää­rätty muita val­tuu­tet­tuja, tulee DVV:ltä hakea edun­val­vo­jan si­jaista.

Esi­merkki 2: Toinen val­tuu­tettu hoitaa asun­non myyn­nin

A on laa­ti­nut edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, jossa val­tuu­tet­tuna on hänen lap­sensa B.  A on val­tuu­tuk­ses­saan an­ta­nut lap­sel­leen luvan myydä hänen asun­tonsa. Asunto on tar­koi­tus myydä B:n lap­selle C:lle. A on ni­men­nyt val­tuu­tuk­seensa myös per­heen ul­ko­puo­li­sen val­tuu­te­tun, ys­tä­vänsä D:n. B on es­teel­li­nen hoi­ta­maan asun­non myyn­nin, joten tämä tulee D:n teh­tä­väksi. Si­jaista ei siis tar­vitse hakea.

Pää­mie­hen etujen huo­mioi­mi­nen on kaiken A ja O

Sekä edun­val­von­ta­val­tuu­tettu että edun­val­vo­jat ovat vel­vol­li­sia toi­mi­maan pää­mie­hensä etujen mu­kai­sesti. Omat tun­te­muk­set tai oman edun ta­voit­telu on eh­dot­to­man kiel­let­tyä. Edun­val­von­ta­val­tuu­tettu sekä edun­val­vo­jat edus­ta­vat pää­mies­tään, ei­vätkä esi­mer­kiksi omai­set voi tehdä pää­tök­siä pää­mie­hen puo­lesta.

Vaikka pää­mies asuisi esi­mer­kiksi hoi­to­ko­dissa ja asunto on tyh­jil­lään, eivät omai­set voi kes­ke­nään päät­tää, että asunto myy­dään. Pää­mie­hellä on edel­leen oikeus omaan omai­suu­teensa sekä sen hal­lin­taan.

Val­tuu­te­tun on tärkeä pitää omat sekä pää­mie­hensä varat eril­lään. Val­tuu­tettu tai edun­val­voja voi joutua vas­tuuseen, jos varat se­koit­tu­vat tai niitä katoaa.

Mah­dol­li­nen myyn­ti­voitto asun­non myy­mi­sestä kuuluu luon­nol­li­sesti pää­mie­helle. Niin ikään asun­nossa oleva ir­tai­misto kuuluu pää­mie­helle. Sitä tulee hoitaa hänen tah­tonsa mu­kai­sesti.

muistisairaan asunnon myynti

Voit si­säl­lyt­tää kiin­teis­tön myyn­nin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit mää­ri­tellä itse, mitä asia­kirja si­säl­tää. Voit päät­tää esi­mer­kiksi sen, saako va­lit­se­masi val­tuu­tettu myydä omis­ta­masi asun­non tai muun kiin­teis­tön, mikäli hän katsoo sen olevan etu­jesi mu­kaista.

Voit siis edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla var­mis­taa, että tah­tosi to­teu­tuu myös sai­rau­den koh­da­tessa.

Luo toi­vei­desi mu­kai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus jo tänään!