Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen

Kesämökki pilkistää puskan takaa
Timjami Nyyssönen
Timjami
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­ve­ron määrän li­säksi on tärkeä sel­vit­tää, miten ja mil­loin pe­rin­tö­vero täytyy vii­meis­tään maksaa.

Pe­rin­tönä tai tes­ta­men­tilla saa­dusta omai­suu­desta tulee maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Ve­ro­hal­linto määrää pe­rin­tö­ve­rot pe­rin­nön­saa­jille pe­run­kir­jan pe­rus­teella.

On hyvä muis­taa, että pe­rin­tö­ve­rot tulee maksaa, vaikka pe­rin­töä ei olisi vielä jaettu. Tästä syystä pe­rintö py­ri­tään usein ja­ka­maan no­peasti pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen, jotta pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa suo­raan saa­dusta pe­rin­nöstä.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi hyö­dyl­listä yleis­tie­toa pe­rin­tö­ve­ron mak­suai­ka­tau­lusta ja siitä, miten eri­lai­sissa pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen liit­ty­vissä eri­tyis­ti­lan­teissa kan­nat­taa toimia.

Pe­rin­tö­ve­roon voi hakea myös muu­tosta oi­kai­su­vaa­ti­muk­sella?

💡 Vinkki: Kun laadit pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sessa, laskee pal­velu si­nulle au­to­maat­ti­sesti arvion pe­rin­tö­ve­ron osuu­desta.

Mil­loin pe­rin­tö­vero täytyy maksaa?

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi olla ajan­koh­taista sil­loin, kun saat vai­na­jalta omai­suutta pe­rin­tönä tai tes­ta­men­tilla.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sessa kan­nat­taa huo­mioida eri­tyi­sesti nämä kaksi asiaa:

 1. pe­rin­tö­ve­rot tulee maksaa saa­masi pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen jäl­keen, vaikka pe­rin­töä ei olisi vielä jaettu etkä olisi saanut omaa osuut­tasi.
 2. joudut mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa vain omis­tusoi­keu­den saa­mi­sesta, eli jos olet saanut esi­mer­kiksi vain käyt­tö­oi­keu­den vai­na­jan ke­sä­mök­kiin, ei sinun tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roja.

Mikäli saat vai­na­jalta omis­tusoi­keu­den jo­hon­kin omai­suuse­rään, tulee pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen siis va­rau­tua. Te­hok­kain tapa hel­pot­taa pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista onkin suo­rit­taa pe­rin­nön­jako no­peasti, jotta mah­dol­li­set pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set pys­ty­tään mak­sa­maan vai­na­jalta saa­dusta omai­suu­desta.

Lo­pul­li­nen Ve­ro­hal­lin­non mää­räämä pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­mus sel­viää Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mästä pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sestä, jonka saat noin 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun pe­ru­kirja on toi­mi­tettu Ve­ro­hal­lin­toon.

Mah­dol­li­nen pe­rin­tö­vero on aina hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät ole vas­tuussa tois­ten osak­kai­den pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sesta.

Sel­vitä pe­rin­tö­ve­ron määrä alus­ta­vasti jo etu­kä­teen

Vaikka mak­set­tava pe­rin­tö­ve­ron määrä sel­viää vasta pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sestä, on pe­rin­tö­ve­ron alus­tava määrä hyvä sel­vit­tää jo etu­kä­teen.

Siksi kan­nat­taa­kin tu­tus­tua pe­rin­tö­ve­ron mää­räy­ty­mistä kos­ke­viin pe­ri­aat­tei­siin esi­mer­kiksi Ve­ro­hal­lin­non pe­rin­tö­ve­ro­las­ku­rilla. Las­ku­rin avulla lo­pul­li­nen mak­set­ta­vaksi tuleva pe­rin­tö­ve­ron määrä ei tule täy­tenä yl­lä­tyk­senä.

Ar­vioin­nin avulla pystyt mah­dol­li­sesti sääs­tä­mään rahaa tai muulla tavoin va­rau­tu­maan veron mak­sa­mi­seen sillä aikaa, kun odotat Ve­ro­hal­lin­non pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen saa­pu­mista.

Mikäli teet pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sessa, laskee pal­velu au­to­maat­ti­sesti arvion pe­rin­nön osuu­desta sekä pe­rin­tö­ve­ron mää­rästä.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tös saapuu 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua

Saat pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen noin 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun pe­ru­kirja on toi­mi­tettu Ve­ro­hal­lin­toon.

Pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa suo­raan Oma­Ve­rossa. Näet Oma­Ve­rossa myös erä­päi­vät ja mak­su­tie­dot.

Jos mak­set­ta­van pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus on yli 500 euroa, mak­se­taan se kah­dessa osassa, jol­loin saat kaksi eri erä­päi­vää pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen.

 • En­sim­mäi­nen pe­rin­tö­ve­ron erä­päivä on noin kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua Ve­ro­hal­lin­non pää­tök­sestä.
 • Toinen pe­rin­tö­ve­ron erä­päivä kaksi kuu­kautta en­sim­mäi­sen mak­sue­rän jäl­keen.

Mikäli et pysty mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa ajal­laan, kan­nat­taa hakea mak­su­jär­jes­te­lyä Oma­Ve­rossa.

💡 Mikäli oma osuu­tesi pe­rin­nöstä on alle 20 000 euroa, veroa ei tar­vitse maksaa.

Miten pe­rin­tö­vero mää­rä­tään?

Pe­rin­tö­vero mää­rä­tään pe­ril­lis­koh­tai­sesti, ei suo­raan koko pe­rin­nöstä. Pe­rin­tö­ve­ro­luok­kia on kaksi.

En­sim­mäi­nen pe­rin­tö­ve­ro­luokka

 • Vai­na­jan avio­puo­liso, van­hempi, iso­van­hempi, isoi­so­van­hempi, lapsi, lap­sen­lapsi tai lap­sen­lap­sen­lapsi.
 • Vai­na­jan kih­la­kump­pani, mikäli hä­nelle an­ne­taan pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­nen avus­tus
 • Vai­na­jan avio­puo­li­son lapsi, lap­sen­lapsi tai lap­sen­lap­sen­lapsi.
 • Vai­na­jan avo­puo­liso joka on elänyt yh­teis­ta­lou­dessa tai jolla on yh­tei­sessä huol­lossa oleva lapsi.

Toinen pe­rin­tö­ve­ro­luokka

 • Muut su­ku­lai­set ja vie­raat

VE­RO­LUOKKA I

Pe­rin­nön arvoVero ala­ra­jan koh­dallaVe­ro­pro­sentti yli­me­ne­västä osasta
20 000 - 40 000 €100 €7 %
40 000 - 60 000 €1 500 €10 %
60 000 - 200 000 €3 500 €13 %
200 000 - 1 000 000 €21 700 €16 %
1 000 000 € -149 000 €19 %

VE­RO­LUOKKA II

Pe­rin­nön arvoVero ala­ra­jan koh­dallaVe­ro­pro­sentti yli­me­ne­västä osasta
20 000 - 40 000 €100 €19 %
40 000 - 60 000 €3 900 €25 %
60 000 - 200 000 €8 900 €29 %
200 000 - 1 000 000 €49 500 €31 %
1000 000 € -297 500 €33 %

Lähde: Ve­ro­hal­linto

💡 Jos vai­na­jalla ei ollut ko­ti­paik­ka­kun­taa Suo­messa, täytyy pe­ril­lis­ten tehdä eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Miten pe­rin­tö­vero las­ke­taan?

Pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen voi tuntua vai­kealta. Ve­ro­hal­lin­nolla on myös si­vuil­laan pe­rin­tö­ve­ro­las­kuri, joka antaa alus­ta­van las­kel­man, kuinka paljon veroa tulee maksaa.

Alla näet esi­merk­ki­las­kel­man, kuinka pe­rin­tö­vero las­ke­taan su­ku­lai­sen ja ys­tä­vän ta­pauk­sessa.

Esi­merkki 1: lapsen pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen

Jos vai­na­jan lapsi Anna saa 30 000 euron pe­rin­nön, maksaa hän 800 euroa pe­rin­tö­ve­roa.

Anna kuuluu en­sim­mäi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan, ja koska hänen pe­rin­tönsä on alle 40 000 euroa ve­ro­pro­sentti on 7. Annan pe­rin­tö­vero las­ke­taan siis näin:

100 + (30 000-20 000) x 0,07 = 800

Esi­merkki 2: ys­tä­vän pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen

Jos vai­na­jan paras ystävä Jarno saa pe­rin­töä 30 000 euroa, maksaa hän 2 000 euroa pe­rin­tö­ve­roa.

Jarno kuuluu toi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan, ja koska hänen pe­rin­tönsä on alle 40 000 euroa ve­ro­pro­sentti on 19. Jarnon pe­rin­tö­vero las­ke­taan näin:

100 + (30 000 - 20 000) x 0,19 = 2 000

Voiko pe­rin­tö­ve­ron maksaa useassa eri osassa?

Pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vät ja muut mak­su­tie­dot nä­ky­vät saa­mas­sasi pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­sessä. Voit li­säksi tar­kis­taa nämä tiedot Ve­ro­hal­lin­non säh­köi­sessä asioin­ti­jär­jes­tel­mässä Oma­Ve­rossa.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sue­rät ja näiden mak­sue­rien erä­päi­vät mää­räy­ty­vät pe­rin­tö­ve­ron suu­ruu­den mukaan:

 • Pe­rin­tö­vero alle 500 euroa: 1 mak­suerä
 • Pe­rin­tö­vero yli 500 euroa tai enem­män: 2 mak­sue­rää

Mak­sue­riä voi kui­ten­kin olla enin­tään 10, jos ve­rosta vä­hin­tään 1 700 euroa tulee maa­ti­lasta tai muusta yri­tyk­sestä, jonka toi­min­taa pe­rin­nön­saaja jatkaa. Tämä hel­pot­taa siis pe­rin­tönä saadun elin­kei­no­toi­min­nan jat­ka­mista.

Su­ku­pol­ven­vaih­dosta hel­po­te­taan pe­rin­nön­jaossa myös muilla ta­voilla, joihin voit tu­tus­tua esi­mer­kiksi Ve­ro­hal­lin­non si­vuilla.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­suaika

Pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vät mää­räy­ty­vät edellä mai­nit­tu­jen mak­sue­rien mukaan seu­raa­vasti:

 • 1. mak­sue­rän erä­päivä: noin 3 kuu­kau­den ku­lut­tua ve­ro­tus­pää­tök­sen te­ko­hetki
 • 2. mak­sue­rän erä­päivä: 2 kuu­kau­den ku­lut­tua en­sim­mäi­sestä erä­päi­västä

Jos siis joudut mak­sa­maan pe­rin­tö­vero vä­hin­tän 500 euroa saa­mas­tasi pe­rin­nöstä, on pe­rin­tö­ve­rolla kaksi mak­sue­rää ja mo­lem­mille mak­sue­rillä on oma erä­päi­vänsä. Koko pe­rin­tö­vero täytyy siis maksaa noin 5 kuu­kau­den ku­luessa ve­ro­tus­pää­tök­sen te­ke­mi­sestä.

Ve­ro­tus­pää­tök­sen te­ko­hetki käy ilmi Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mästä pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sestä. Jos maksat pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vän jäl­keen, sinun täytyy maksaa myös vii­väs­tys­kor­koa.

⚠️ Vero pitää maksaa mää­rä­ai­kana, vaikka olisit ha­ke­nut muu­tosta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen. Ve­ro­hal­linto voi kui­ten­kin ha­ke­muk­ses­tasi kiel­tää veron ulos­o­ton, jos olet tehnyt pää­tök­sestä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen. Ulos­o­ton kiel­lon aikana ve­rolle kertyy kui­ten­kin nor­maa­listi vii­väs­tys­kor­koa.

Voiko pe­rin­tö­ve­ron maksaa ver­kossa?

Pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa ver­kossa, Oma­Ve­rossa.

Jos maksat pe­rin­tö­ve­ron ver­kossa, mak­sa­mi­sessa pä­te­vät samat pe­ri­aat­teet kuin muis­sa­kin verk­ko­mak­suissa. Mak­sa­mi­sen yh­tey­dessä tulee siis var­mis­taa, että saajan ti­li­nu­mero ja maksun vii­te­nu­mero ovat oikein.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen, mutta pe­rin­töä ei ole jaettu

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen mää­rä­ai­ko­jen jous­ta­mat­to­muus ai­heut­taa usein pään­vai­vaa vai­na­jan pe­ril­lis­ten kes­kuu­dessa. Tämä on­gelma ko­ros­tuu eri­tyi­sesti sil­loin, kun pe­rin­nön­jako syystä tai toi­sesta vii­väs­tyy.

Täl­löin pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen mää­rä­ajat um­peu­tu­vat ennen kuin pe­rin­nön­saa­jat ovat to­sia­sial­li­sesti saa­neet kuo­lin­pe­sästä mitään omai­suutta. Pe­rin­nön­jaon lyk­kään­ty­mi­nen voi vai­keut­taa pe­rin­tö­ve­ro­jen mak­sa­mista huo­mat­ta­vasti eri­tyi­sesti sil­loin, kun pe­rin­tönä tu­le­vaa omai­suutta on paljon.

Pe­rin­nön­jaon vii­väs­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan oi­keuta mak­su­hel­po­tuk­siin pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa, vaan pe­rin­tö­vero tulee tästä huo­li­matta maksaa mää­rä­ajassa.

Mikäli et kui­ten­kaan pysty mak­sa­maan veroa mää­rä­ajassa, voit saada pe­rin­tö­ve­rolle lisää mak­suai­kaa ha­ke­malla Ve­ro­hal­lin­nolta mak­su­jär­jes­te­lyä. Mak­su­jär­jes­te­lyn kesto on enin­tään 2 vuotta.

Miten lesken asu­mi­soi­keus vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen?

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista voi vai­keut­taa lesken asu­mi­soi­keus. Tämä johtuu siitä, että les­kellä on oikeus asua puo­li­soi­den yh­tei­sessä ko­dissa, vaikka koti kuu­lui­si­kin lesken me­neh­ty­neen puo­li­son pe­rin­töön.

Lesken asu­mi­soi­keus voi johtaa ti­lan­tee­seen, jossa vai­na­jan pe­ril­li­sille tulee pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sia pe­rin­tönä saa­mas­taan omis­tusoi­keu­desta asun­toon. Pe­ril­li­set eivät kui­ten­kaan voi myydä asun­toa, koska leski asuu siinä. Täl­löin pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi vai­keu­tua.

Tämä on­gelma ei oi­keuta saa­maan Ve­ro­hal­lin­nolta lisää mak­suai­kaa pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen, mutta vai­keuk­sia hel­pot­taa se, että lesken hal­lin­ta­oi­keus vä­hen­tää asun­non arvoa pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa. Siksi myös asun­nosta mak­set­ta­van pe­rin­tö­ve­ron määrä on pie­nempi kuin mitä se olisi ilman lesken hal­lin­ta­oi­keutta.

Mikäli pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen tuot­taa vai­keuk­sia tästä ar­von­alen­nuk­sesta huo­li­matta, voi Ve­ro­hal­lin­nolta hakea myös mak­su­jär­jes­te­lyä.

Myös muut kuin lesken asu­mi­soi­keu­teen pe­rus­tu­vat hal­lin­ta­oi­keu­det ote­taan huo­mioon pe­rin­tö­ve­ron mää­rässä. Hal­lin­ta­oi­keu­den vai­ku­tuk­sesta pe­rin­tö­ve­ron mää­rään voit lukea lisää Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta.

Muu­tok­sen­haku pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa

Voit hakea pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen muu­tosta, kun ve­ro­tus on toi­mi­tettu. Sinun tulee kui­ten­kin aina maksaa verot mää­rä­ai­kana, vaikka olisit ha­ke­nut niihin muu­tosta.

Muu­tok­sen haet Oma­Ve­rossa. Muu­tok­sen­ha­kua­jan näet ve­ro­tus­pää­tök­sen liit­teenä ole­vasta muu­tok­sen­ha­kuoh­jeesta.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen voi tehdä 3 vuoden ku­luessa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­sestä, jos pe­rin­nön­jät­täjä on kuol­lut vuonna 2018 tai sen jäl­keen.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen voi tehdä 5 vuoden ku­luessa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­sestä, jos pe­rin­nön­jät­täjä on kuol­lut vuonna 2016.

Esi­merkki 1: Ha­kua­jan mää­rit­tä­mi­nen

Jo­hanna on saanut pe­rin­töä 1.3.2021. Jos Jo­hanna haluaa tehdä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, on sen oltava pe­rillä Ve­ro­hal­lin­nossa vii­meis­tään 31.12.2024.

Voiko pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen vält­tää?

Jotta voit pe­ril­li­senä vält­tää pe­rin­tö­ve­ron tai maksaa vä­hem­män veroa, on vai­na­jan täy­ty­nyt tehdä en­nalta jär­jes­te­lyjä.

Yksi tapa vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­roa on ha­jaut­taa osa omai­suu­desta jo hen­ki­lön elin­ai­kana ja siir­tää omai­suutta pe­ril­li­sille. Usein mak­set­ta­vaksi saat­taa kui­ten­kin tulla lah­ja­ve­roa.

Myös tes­ta­men­tilla voi jättää veroja lähes ve­ro­va­paasti. Esi­mer­kiksi lap­selle voi tes­ta­men­tata omai­suutta ve­ro­va­paasti, jos omai­suu­den arvo on alle 20 000 €.

Jos vai­naja on tehnyt tes­ta­men­tin ja li­sän­nyt kohdan, jonka avulla pe­ril­li­nen voi olla vas­taa­not­ta­matta pe­rin­töä ja siir­tää näin pe­rin­nön omille lap­sil­leen, vält­tä­vät he tällä ta­valla yhden pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen.

💡 Vinkki: voit tehdä Aa­tok­sessa tes­ta­men­tin, jonka avulla voit siir­tää pe­rin­nön yhden su­ku­pol­ven yli. Näin pe­ril­li­sesi sääs­tä­vät pe­rin­tö­ve­roissa, kun heidän ei tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roa kuin kerran. Pe­rin­töä ei ole mah­dol­lista siir­tää ilman tes­ta­ment­tia.

Op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot tes­ta­men­tilla – laadit pä­te­vän tes­ta­men­tin hin­taan 69 euroa.