Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen

Kesämökki pilkistää puskan takaa
Timjami Nyyssönen
Timjami
5.6.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­ve­ron määrän li­säk­si on tärkeä sel­vit­tää, miten ja mil­loin pe­rin­tö­ve­ro täytyy vii­meis­tään maksaa.

Pe­rin­tö­nä tai tes­ta­men­til­la saa­dus­ta omai­suu­des­ta tulee maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Ve­ro­hal­lin­to määrää pe­rin­tö­ve­rot pe­rin­nön­saa­jil­le pe­run­kir­jan pe­rus­teel­la.

On hyvä muis­taa, että pe­rin­tö­ve­rot tulee maksaa, vaikka pe­rin­töä ei olisi vielä jaettu. Tästä syystä pe­rin­tö py­ri­tään usein ja­ka­maan no­peas­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen, jotta pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa suo­raan saa­dus­ta pe­rin­nös­tä.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi hyö­dyl­lis­tä yleis­tie­toa pe­rin­tö­ve­ron mak­suai­ka­tau­lus­ta ja siitä, miten eri­lai­sis­sa pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen liit­ty­vis­sä eri­tyis­ti­lan­teis­sa kan­nat­taa toimia.

💡 Vinkki: Kun laadit pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­ses­sa, laskee pal­ve­lu si­nul­le au­to­maat­ti­ses­ti arvion pe­rin­tö­ve­ron osuu­des­ta.

Mil­loin pe­rin­tö­ve­ro täytyy maksaa?

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta sil­loin, kun saat vai­na­jal­ta omai­suut­ta pe­rin­tö­nä tai tes­ta­men­til­la.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­ses­sa kan­nat­taa huo­mioi­da eri­tyi­ses­ti nämä kaksi asiaa:

 1. pe­rin­tö­ve­rot tulee maksaa saa­ma­si pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen jäl­keen, vaikka pe­rin­töä ei olisi vielä jaettu etkä olisi saanut omaa osuut­ta­si.
 2. joudut mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa vain omis­tusoi­keu­den saa­mi­ses­ta, eli jos olet saanut esi­mer­kik­si vain käyt­tö­oi­keu­den vain­ajan ke­sä­mök­kiin, ei sinun tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­ro­ja.

Mikäli saat vai­na­jal­ta omis­tusoi­keu­den jo­hon­kin omai­suuse­rään, tulee pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen siis va­rau­tua. Te­hok­kain tapa hel­pot­taa pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mis­ta onkin suo­rit­taa pe­rin­nön­ja­ko no­peas­ti, jotta mah­dol­li­set pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set pys­ty­tään mak­sa­maan vai­na­jal­ta saa­dus­ta omai­suu­des­ta.

Lo­pul­li­nen Ve­ro­hal­lin­non mää­rää­mä pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­mus sel­vi­ää Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mäs­tä pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä, jonka saat noin 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun pe­ru­kir­ja on toi­mi­tet­tu Ve­ro­hal­lin­toon.

Mah­dol­li­nen pe­rin­tö­ve­ro on aina hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät ole vas­tuus­sa tois­ten osak­kai­den pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­ses­ta.

Sel­vi­tä pe­rin­tö­ve­ron määrä alus­ta­vas­ti jo etu­kä­teen

Vaikka mak­set­ta­va pe­rin­tö­ve­ron määrä sel­vi­ää vasta pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä, on pe­rin­tö­ve­ron alus­ta­va määrä hyvä sel­vit­tää jo etu­kä­teen.

Siksi kan­nat­taa­kin tutus­tua pe­rin­tö­ve­ron mää­räy­ty­mis­tä kos­ke­viin pe­ri­aat­tei­siin esi­mer­kik­si Ve­ro­hal­lin­non pe­rin­tö­ve­ro­las­ku­ril­la. Las­ku­rin avulla lo­pul­li­nen mak­set­ta­vak­si tuleva pe­rin­tö­ve­ron määrä ei tule täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä.

Ar­vioin­nin avulla pystyt mah­dol­li­ses­ti sääs­tä­mään rahaa tai muulla tavoin va­rau­tu­maan veron mak­sa­mi­seen sillä aikaa, kun odotat Ve­ro­hal­lin­non pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen saa­pu­mis­ta.

Mikäli teet pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­ses­sa, laskee pal­ve­lu au­to­maat­ti­ses­ti arvion pe­rin­nön osuu­des­ta sekä pe­rin­tö­ve­ron mää­räs­tä.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tös saapuu 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua

Saat pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen noin 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun pe­ru­kir­ja on toi­mi­tet­tu Ve­ro­hal­lin­toon.

Pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa suo­raan Oma­Ve­ros­sa. Näet Oma­Ve­ros­sa myös erä­päi­vät ja mak­su­tie­dot.

Jos mak­set­ta­van pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus on yli 500 euroa, mak­se­taan se kah­des­sa osassa, jol­loin saat kaksi eri erä­päi­vää pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen.

 • En­sim­mäi­nen pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vä on noin kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua Ve­ro­hal­lin­non pää­tök­ses­tä.
 • Toinen pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vä kaksi kuu­kaut­ta en­sim­mäi­sen mak­sue­rän jäl­keen.

Mikäli et pysty mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa ajal­laan, kan­nat­taa hakea mak­su­jär­jes­te­lyä Oma­Ve­ros­sa.

💡 Mikäli oma osuu­te­si pe­rin­nös­tä on alle 20 000 euroa, veroa ei tar­vit­se maksaa.

Miten pe­rin­tö­ve­ro mää­rä­tään?

Pe­rin­tö­ve­ro mää­rä­tään pe­ril­lis­koh­tai­ses­ti, ei suo­raan koko pe­rin­nös­tä. Pe­rin­tö­ve­ro­luok­kia on kaksi.

En­sim­mäi­nen pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka

 • Vain­ajan avio­puo­li­so, van­hem­pi, iso­van­hem­pi, isoi­so­van­hem­pi, lapsi, lap­sen­lap­si tai lap­sen­lap­sen­lap­si.
 • Vain­ajan kih­la­kump­pa­ni, mikäli hä­nel­le an­ne­taan pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­nen avus­tus
 • Vain­ajan avio­puo­li­son lapsi, lap­sen­lap­si tai lap­sen­lap­sen­lap­si.
 • Vain­ajan avo­puo­li­so joka on elänyt yh­teis­ta­lou­des­sa tai jolla on yh­tei­ses­sä huol­los­sa oleva lapsi.

Toinen pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka

 • Muut su­ku­lai­set ja vie­raat

VE­RO­LUOK­KA I

Pe­rin­nön arvoVero ala­ra­jan koh­dal­laVe­ro­pro­sent­ti yli­me­ne­väs­tä osasta
20 000 - 40 000 €100 €7 %
40 000 - 60 000 €1 500 €10 %
60 000 - 200 000 €3 500 €13 %
200 000 - 1 000 000 €21 700 €16 %
1 000 000 € -149 000 €19 %

VE­RO­LUOK­KA II

Pe­rin­nön arvoVero ala­ra­jan koh­dal­laVe­ro­pro­sent­ti yli­me­ne­väs­tä osasta
20 000 - 40 000 €100 €19 %
40 000 - 60 000 €3 900 €25 %
60 000 - 200 000 €8 900 €29 %
200 000 - 1 000 000 €49 500 €31 %
1000 000 € -297 500 €33 %

Lähde: Ve­ro­hal­lin­to

💡 Jos vai­na­jal­la ei ollut ko­ti­paik­ka­kun­taa Suo­mes­sa, täytyy pe­ril­lis­ten tehdä eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Miten pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan?

Pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen voi tuntua vai­keal­ta. Ve­ro­hal­lin­nol­la on myös si­vuil­laan pe­rin­tö­ve­ro­las­ku­ri, joka antaa alus­ta­van las­kel­man, kuinka paljon veroa tulee maksaa.

Alla näet esi­merk­ki­las­kel­man, kuinka pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan su­ku­lai­sen ja ys­tä­vän ta­pauk­ses­sa.

Esi­merk­ki 1: lapsen pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen

Jos vain­ajan lapsi Anna saa 30 000 euron pe­rin­nön, maksaa hän 800 euroa pe­rin­tö­ve­roa.

Anna kuuluu en­sim­mäi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan, ja koska hänen pe­rin­tön­sä on alle 40 000 euroa ve­ro­pro­sent­ti on 7. Annan pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan siis näin:

100 + (30 000-20 000) x 0,07 = 800

Esi­merk­ki 2: ys­tä­vän pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen

Jos vain­ajan paras ystävä Jarno saa pe­rin­töä 30 000 euroa, maksaa hän 2 000 euroa pe­rin­tö­ve­roa.

Jarno kuuluu toi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan, ja koska hänen pe­rin­tön­sä on alle 40 000 euroa ve­ro­pro­sent­ti on 19. Jarnon pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan näin:

100 + (30 000 - 20 000) x 0,19 = 2 000

Voiko pe­rin­tö­ve­ron maksaa useas­sa eri osassa?

Pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vät ja muut mak­su­tie­dot nä­ky­vät saa­mas­sa­si pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­ses­sä. Voit li­säk­si tar­kis­taa nämä tiedot Ve­ro­hal­lin­non säh­köi­ses­sä asioin­ti­jär­jes­tel­mäs­sä Oma­Ve­ros­sa.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sue­rät ja näiden mak­sue­rien erä­päi­vät mää­räy­ty­vät pe­rin­tö­ve­ron suu­ruu­den mukaan:

 • Pe­rin­tö­ve­ro alle 500 euroa: 1 mak­sue­rä
 • Pe­rin­tö­ve­ro yli 500 euroa tai enem­män: 2 mak­sue­rää

Mak­sue­riä voi kui­ten­kin olla enin­tään 10, jos ve­ros­ta vä­hin­tään 1 700 euroa tulee maa­ti­las­ta tai muusta yri­tyk­ses­tä, jonka toi­min­taa pe­rin­nön­saa­ja jatkaa. Tämä hel­pot­taa siis pe­rin­tö­nä saadun elin­kei­no­toi­min­nan jat­ka­mis­ta.

Su­ku­pol­ven­vaih­dos­ta hel­po­te­taan pe­rin­nön­jaos­sa myös muilla ta­voil­la, joihin voit tutus­tua esi­mer­kik­si Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­la.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­suai­ka

Pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vät mää­räy­ty­vät edellä mai­nit­tu­jen mak­sue­rien mukaan seu­raa­vas­ti:

 • 1. mak­sue­rän erä­päi­vä: noin 3 kuu­kau­den ku­lut­tua ve­ro­tus­pää­tök­sen te­ko­het­ki
 • 2. mak­sue­rän erä­päi­vä: 2 kuu­kau­den ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä erä­päi­väs­tä

Jos siis joudut mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­ro vä­hin­tän 500 euroa saa­mas­ta­si pe­rin­nös­tä, on pe­rin­tö­ve­rol­la kaksi mak­sue­rää ja mo­lem­mil­le mak­sue­ril­lä on oma erä­päi­vän­sä. Koko pe­rin­tö­ve­ro täytyy siis maksaa noin 5 kuu­kau­den ku­lues­sa ve­ro­tus­pää­tök­sen te­ke­mi­ses­tä.

Ve­ro­tus­pää­tök­sen te­ko­het­ki käy ilmi Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mäs­tä pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä. Jos maksat pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vän jäl­keen, sinun täytyy maksaa myös vii­väs­tys­kor­koa.

⚠️ Vero pitää maksaa mää­rä­ai­ka­na, vaikka olisit ha­ke­nut muu­tos­ta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen. Ve­ro­hal­lin­to voi kui­ten­kin ha­ke­muk­ses­ta­si kiel­tää veron ulos­o­ton, jos olet tehnyt pää­tök­ses­tä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen. Ulos­o­ton kiel­lon aikana ve­rol­le kertyy kui­ten­kin nor­maa­lis­ti vii­väs­tys­kor­koa.

Voiko pe­rin­tö­ve­ron maksaa ver­kos­sa?

Pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa ver­kos­sa, Oma­Ve­ros­sa.

Jos maksat pe­rin­tö­ve­ron ver­kos­sa, mak­sa­mi­ses­sa pä­te­vät samat pe­ri­aat­teet kuin muis­sa­kin verk­ko­mak­suis­sa. Mak­sa­mi­sen yh­tey­des­sä tulee siis var­mis­taa, että saajan ti­li­nu­me­ro ja maksun vii­te­nu­me­ro ovat oikein.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen, mutta pe­rin­töä ei ole jaettu

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen mää­rä­ai­ko­jen jous­ta­mat­to­muus ai­heut­taa usein pään­vai­vaa vain­ajan pe­ril­lis­ten kes­kuu­des­sa. Tämä on­gel­ma ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun pe­rin­nön­ja­ko syystä tai toi­ses­ta vii­väs­tyy.

Täl­löin pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen mää­rä­ajat um­peu­tu­vat ennen kuin pe­rin­nön­saa­jat ovat to­sia­sial­li­ses­ti saa­neet kuo­lin­pe­säs­tä mitään omai­suut­ta. Pe­rin­nön­jaon lyk­kään­ty­mi­nen voi vai­keut­taa pe­rin­tö­ve­ro­jen mak­sa­mis­ta huo­mat­ta­vas­ti eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun pe­rin­tö­nä tu­le­vaa omai­suut­ta on paljon.

Pe­rin­nön­jaon vii­väs­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan oi­keu­ta mak­su­hel­po­tuk­siin pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa, vaan pe­rin­tö­ve­ro tulee tästä huo­li­mat­ta maksaa mää­rä­ajas­sa.

Mikäli et kui­ten­kaan pysty mak­sa­maan veroa mää­rä­ajas­sa, voit saada pe­rin­tö­ve­rol­le lisää mak­suai­kaa ha­ke­mal­la Ve­ro­hal­lin­nol­ta mak­su­jär­jes­te­lyä. Mak­su­jär­jes­te­lyn kesto on enin­tään 2 vuotta.

Miten lesken asu­mi­soi­keus vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen?

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mis­ta voi vai­keut­taa lesken asu­mi­soi­keus. Tämä johtuu siitä, että les­kel­lä on oikeus asua puo­li­soi­den yh­tei­ses­sä ko­dis­sa, vaikka koti kuu­lui­si­kin lesken me­neh­ty­neen puo­li­son pe­rin­töön.

Lesken asu­mi­soi­keus voi johtaa ti­lan­tee­seen, jossa vain­ajan pe­ril­li­sil­le tulee pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sia pe­rin­tö­nä saa­mas­taan omis­tusoi­keu­des­ta asun­toon. Pe­ril­li­set eivät kui­ten­kaan voi myydä asun­toa, koska leski asuu siinä. Täl­löin pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi vai­keu­tua.

Tämä on­gel­ma ei oi­keu­ta saa­maan Ve­ro­hal­lin­nol­ta lisää mak­suai­kaa pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen, mutta vai­keuk­sia hel­pot­taa se, että lesken hal­lin­ta­oi­keus vä­hen­tää asun­non arvoa pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa. Siksi myös asun­nos­ta mak­set­ta­van pe­rin­tö­ve­ron määrä on pie­nem­pi kuin mitä se olisi ilman lesken hal­lin­ta­oi­keut­ta.

Mikäli pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen tuot­taa vai­keuk­sia tästä ar­von­alen­nuk­ses­ta huo­li­mat­ta, voi Ve­ro­hal­lin­nol­ta hakea myös mak­su­jär­jes­te­lyä.

Myös muut kuin lesken asu­mi­soi­keu­teen pe­rus­tu­vat hal­lin­ta­oi­keu­det ote­taan huo­mioon pe­rin­tö­ve­ron mää­räs­sä. Hal­lin­ta­oi­keu­den vai­ku­tuk­ses­ta pe­rin­tö­ve­ron mää­rään voit lukea lisää Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta.

Muu­tok­sen­ha­ku pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa

Voit hakea pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen muu­tos­ta, kun ve­ro­tus on toi­mi­tet­tu. Sinun tulee kui­ten­kin aina maksaa verot mää­rä­ai­ka­na, vaikka olisit ha­ke­nut niihin muu­tos­ta.

Muu­tok­sen haet Oma­Ve­ros­sa. Muu­tok­sen­ha­kua­jan näet ve­ro­tus­pää­tök­sen liit­tee­nä ole­vas­ta muu­tok­sen­ha­kuoh­jees­ta.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen voi tehdä 3 vuoden ku­lues­sa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä, jos pe­rin­nön­jät­tä­jä on kuol­lut vuonna 2018 tai sen jäl­keen.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen voi tehdä 5 vuoden ku­lues­sa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä, jos pe­rin­nön­jät­tä­jä on kuol­lut vuonna 2016.

Esi­merk­ki 1: Ha­kua­jan mää­rit­tä­mi­nen

Jo­han­na on saanut pe­rin­töä 1.3.2021. Jos Jo­han­na haluaa tehdä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, on sen oltava pe­ril­lä Ve­ro­hal­lin­nos­sa vii­meis­tään 31.12.2024.

Voiko pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen vält­tää?

Jotta voit pe­ril­li­se­nä vält­tää pe­rin­tö­ve­ron tai maksaa vä­hem­män veroa, on vain­ajan täy­ty­nyt tehdä en­nal­ta jär­jes­te­ly­jä.

Yksi tapa vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­roa on ha­jaut­taa osa omai­suu­des­ta jo hen­ki­lön elin­ai­ka­na ja siir­tää omai­suut­ta pe­ril­li­sil­le. Usein mak­set­ta­vak­si saat­taa kui­ten­kin tulla lah­ja­ve­roa.

Myös tes­ta­men­til­la voi jättää veroja lähes ve­ro­va­paas­ti. Esi­mer­kik­si lap­sel­le voi tes­ta­men­tata omai­suut­ta ve­ro­va­paas­ti, jos omai­suu­den arvo on alle 20 000 €.

Jos vai­na­ja on tehnyt tes­ta­men­tin ja li­sän­nyt kohdan, jonka avulla pe­ril­li­nen voi olla vas­taa­not­ta­mat­ta pe­rin­töä ja siir­tää näin pe­rin­nön omille lap­sil­leen, vält­tä­vät he tällä ta­val­la yhden pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen.

💡 Vinkki: voit tehdä Aa­tok­ses­sa tes­ta­men­tin, jonka avulla voit siir­tää pe­rin­nön yhden su­ku­pol­ven yli. Näin pe­ril­li­se­si sääs­tä­vät pe­rin­tö­ve­rois­sa, kun heidän ei tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­roa kuin kerran. Pe­rin­töä ei ole mah­dol­lis­ta siir­tää ilman tes­ta­ment­tia.

Op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot tes­ta­men­til­la – laadit pä­te­vän tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa.