Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen

Kesämökki pilkistää puskan takaa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Milloin perintövero tulee maksaa? Kuinka paljon perintövero on?

Pe­rin­tö­nä tai tes­ta­men­til­la saa­dus­ta omai­suu­des­ta tulee maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Ve­ro­hal­lin­to määrää pe­rin­tö­ve­rot pe­rin­nön­saa­jil­le pe­run­kir­jan pe­rus­teel­la.

On hyvä muis­taa, että pe­rin­tö­ve­rot tulee maksaa, vaikka pe­rin­töä ei olisi vielä jaettu. Tästä syystä pe­rin­tö py­ri­tään usein ja­ka­maan no­peas­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen, jotta pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa suo­raan saa­dus­ta pe­rin­nös­tä.

Pe­run­kir­joi­tus ve­rot­ta­jal­le 3 kuu­kau­den ku­lut­tua kuo­le­mas­ta

Pe­run­kir­joi­tus toi­mi­te­taan ve­rot­ta­jal­le kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua vain­ajan pois­me­non jäl­keen. Ve­rot­ta­jal­le lä­he­te­tään kopio al­ku­pe­räi­ses­tä pe­run­kir­jas­ta sekä pe­run­kir­jan liit­teis­tä.

Lue lisää, miten lä­he­tät pe­run­kir­joi­tuk­sen ve­rot­ta­jal­le. Lis­tas­ta löytyy koot­tu­na asia­kir­jo­ja, jotka pitää lä­het­tää ve­rot­ta­jal­le sekä asia­kir­jo­ja, joita ei tar­vit­se lä­he­tää.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tös saapuu 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua

Saat pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen noin 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun pe­ru­kir­ja on toi­mi­tet­tu Ve­ro­hal­lin­toon.

Pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa suo­raan Oma­Ve­ros­sa. Näet Oma­Ve­ros­sa myös erä­päi­vät ja mak­su­tie­dot.

Jos mak­set­ta­van pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus on yli 500 euroa, mak­se­taan se kah­des­sa osassa, jol­loin saat kaksi eri erä­päi­vää pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen.

En­sim­mäi­nen pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vä on noin kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua Ve­ro­hal­lin­non pää­tök­ses­tä. Toinen pe­rin­tö­ve­ron erä­päi­vä kaksi kuu­kaut­ta en­sim­mäi­sen mak­sue­rän jäl­keen.

Mikäli et pysty mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa ajal­laan, kan­nat­taa hakea mak­su­jär­jes­te­lyä Oma­Ve­ros­sa.

Mikäli oma osuu­te­si pe­rin­nös­tä on alle 20 000 euroa, veroa ei tar­vit­se maksaa.

Miten pe­rin­tö­ve­ro mää­rä­tään?

Pe­rin­tö­ve­ro mää­rä­tään pe­ril­lis­koh­tai­ses­ti, ei suo­raan koko pe­rin­nös­tä. Pe­rin­tö­ve­ro­luok­kia on kaksi.

En­sim­mäi­nen pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka

  • Vain­ajan avio­puo­li­so, van­hem­pi, iso­van­hem­pi, isoi­so­van­hem­pi, lapsi, lap­sen­lap­si tai lap­sen­lap­sen­lap­si.
  • Vain­ajan kih­la­kump­pa­ni, mikäli hä­nel­le an­ne­taan pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­nen avus­tus
  • Vain­ajan avio­puo­li­son lapsi, lap­sen­lap­si tai lap­sen­lap­sen­lap­si.
  • Vain­ajan avo­puo­li­so joka on elänyt yh­teis­ta­lou­des­sa tai jolla on yh­tei­ses­sä huol­los­sa oleva lapsi.

Toinen pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka

  • Muut su­ku­lai­set ja vie­raat

VE­RO­LUOK­KA I

Pe­rin­nön arvoVero ala­ra­jan koh­dal­laVe­ro­pro­sent­ti yli­me­ne­väs­tä osasta
20 000 - 40 000 €100 €7 %
40 000 - 60 000 €1 500 €10 %
60 000 - 200 000 €3 500 €13 %
200 000 - 1 000 000 €21 700 €16 %
1 000 000 € -149 000 €19 %

VE­RO­LUOK­KA II

Pe­rin­nön arvoVero ala­ra­jan koh­dal­laVe­ro­pro­sent­ti yli­me­ne­väs­tä osasta
20 000 - 40 000 €100 €19 %
40 000 - 60 000 €3 900 €25 %
60 000 - 200 000 €8 900 €29 %
200 000 - 1 000 000 €49 500 €31 %
1000 000 € -297 500 €33 %

Lähde: Ve­ro­hal­lin­to

Miten pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan?

Pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen voi tuntua vai­keal­ta. Ve­ro­hal­lin­nol­la on myös si­vuil­laan pe­rin­tö­ve­ro­las­ku­ri, joka antaa alus­ta­van las­kel­man, kuinka paljon veroa tulee maksaa.

Alla näet esi­merk­ki­las­kel­man, kuinka pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan su­ku­lai­sen ja ys­tä­vän ta­pauk­ses­sa.

Esi­merk­ki 1: lapsen pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen

Jos vain­ajan lapsi Anna saa 30 000 euron pe­rin­nön, maksaa hän 800 euroa pe­rin­tö­ve­roa.

Anna kuuluu en­sim­mäi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan, ja koska hänen pe­rin­tön­sä on alle 40 000 euroa ve­ro­pro­sent­ti on 7. Annan pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan siis näin:

100 + (30 000-20 000) x 0,07 = 800

Esi­merk­ki 2: ys­tä­vän pe­rin­tö­ve­ron las­ke­mi­nen

Jos vain­ajan paras ystävä Jarno saa pe­rin­töä 30 000 euroa, maksaa hän 2 000 euroa pe­rin­tö­ve­roa.

Jarno kuuluu toi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan, ja koska hänen pe­rin­tön­sä on alle 40 000 euroa ve­ro­pro­sent­ti on 19. Jarnon pe­rin­tö­ve­ro las­ke­taan näin:

100 + (30 000 - 20 000) x 0,19 = 2 000

Muu­tok­sen­ha­ku pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa

Voit hakea pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen muu­tos­ta, kun ve­ro­tus on toi­mi­tet­tu. Sinun tulee kui­ten­kin aina maksaa verot mää­rä­ai­ka­na, vaikka olisit ha­ke­nut niihin muu­tos­ta.

Muu­tok­sen haet Oma­Ve­ros­sa. Muu­tok­sen­ha­kua­jan näet ve­ro­tus­pää­tök­sen liit­tee­nä ole­vas­ta muu­tok­sen­ha­kuoh­jees­ta.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen voi tehdä 3 vuoden ku­lues­sa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä, jos pe­rin­nön­jät­tä­jä on kuol­lut vuonna 2018 tai sen jäl­keen.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen voi tehdä 5 vuoden ku­lues­sa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä, jos pe­rin­nön­jät­tä­jä on kuol­lut vuonna 2016.

Esi­merk­ki 3: Ha­kua­jan mää­rit­tä­mi­nen

Jo­han­na on saanut pe­rin­töä 1.3.2021. Jos Jo­han­na haluaa tehdä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, on sen oltava pe­ril­lä Ve­ro­hal­lin­nos­sa vii­meis­tään 31.12.2024.

Voiko pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen vält­tää?

Jotta voit pe­ril­li­se­nä vält­tää pe­rin­tö­ve­ron tai maksaa vä­hem­män veroa, on vain­ajan täy­ty­nyt tehdä en­nal­ta jär­jes­te­ly­jä.

Yksi tapa vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­roa on ha­jaut­taa osa omai­suu­des­ta jo hen­ki­lön elin­ai­ka­na ja siir­tää omai­suut­ta pe­ril­li­sil­le. Usein mak­set­ta­vak­si saat­taa kui­ten­kin tulla lah­ja­ve­roa.

Myös tes­ta­men­til­la voi jättää veroja lähes ve­ro­va­paas­ti. Esi­mer­kik­si lap­sel­le voi tes­ta­men­tata omai­suut­ta ve­ro­va­paas­ti, jos omai­suu­den arvo on alle 20 000 €.

Jos vai­na­ja on tehnyt tes­ta­men­tin ja li­sän­nyt kohdan, jonka avulla pe­ril­li­nen voi olla vas­taa­not­ta­mat­ta pe­rin­töä ja siir­tää näin pe­rin­nön omille lap­sil­leen, vält­tä­vät he tällä ta­val­la yhden pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sen.

Vinkki: voit tehdä Aa­tok­ses­sa tes­ta­men­tin, jonka avulla voit siir­tää pe­rin­nön yhden su­ku­pol­ven yli.