Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tä­vä?

Perintoveroilmoituksen tekeminen
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
20.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on ve­rot­ta­jal­le toi­mi­tet­ta­va asia­kir­ja, jolla il­moi­tat tiedot saa­mas­ta­si pe­rin­nös­tä. Ve­rot­ta­ja määrää tämän pe­rus­teel­la si­nul­le pe­rin­tö­ve­ron.

Ta­val­li­ses­ti pe­ru­kir­ja toimii myös pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­se­na. Ve­rot­ta­ja mää­rit­tää pe­rin­tö­ve­ron suu­ruu­den pe­ru­kir­jan pe­rus­teel­la.

Mikäli vai­na­ja asui ul­ko­mail­la, eikä suo­ma­lais­ta pe­ru­kir­jaa tehdä, on pe­rin­nös­tä teh­tä­vä ve­rot­ta­jal­le eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Pe­rin­tö on ve­ro­tet­ta­vaa tuloa

Pe­rin­nös­tä mak­se­taan pe­rin­tö­ve­roa, kun pe­rin­nön arvo on 20 000 euroa tai suu­rem­pi

Pe­ril­li­set jae­taan kah­teen eri ve­ro­luok­kaan, jonka mukaan pe­rin­tö­ve­ro mää­räy­tyy. 

1) En­sim­mäi­seen ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat läh­tö­koh­tai­ses­ti lä­hi­su­ku­lai­set eli:

 • rin­ta­pe­ril­li­set eli vain­ajan suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa olevat jäl­ke­läi­set, 
 • avio­puo­li­so tai re­kis­te­röi­dyn pa­ri­suh­teen os­a­puo­li,
 • avio­puo­li­son tai en­ti­sen avio­puo­li­son pe­ril­li­nen suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa sekä
 • tie­tyin edel­ly­tyk­sin vain­ajan kih­la­kump­pa­ni.

2) Toi­seen ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat kaikki muut hen­ki­löt, jotka saavat pe­rin­töä la­ki­sää­tei­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mu­kai­ses­ti tai tes­ta­men­til­la.

En­sim­mäi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat mak­sa­vat vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa kuin toi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat.

Lue lisää: Pe­rin­tö­kaa­ri – miten pe­ri­mys­jär­jes­tys menee?

Nor­maa­lis­ti ve­ro­tuk­sen pe­rus­ta­na on pe­ru­kir­ja

Kun hen­ki­lö kuolee, pe­ril­lis­ten tulee laatia pe­ru­kir­ja, josta il­me­nee vain­ajan va­ral­li­suus sekä velat. Pe­ru­kir­ja toimii sekä pe­rin­nön­jaon että ve­ro­tuk­sen pe­rus­ta­na.

Pe­ru­kir­ja tulee toi­mit­taa ve­rot­ta­jal­le kuu­kau­den ku­lues­sa sen laa­ti­mi­ses­ta. Ve­rot­ta­ja mää­rit­tää pe­rin­tö­ve­ron pe­ru­kir­jan pe­rus­teel­la ja toi­mit­taa pe­ril­li­sil­le lo­pul­ta pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen. 

Aina suo­ma­lais­ta pe­ru­kir­jaa ei kui­ten­kaan tehdä. Näin on yleen­sä sil­loin, kun vai­na­ja asui ul­ko­mail­la. Suo­mes­sa asuvan pe­ril­li­sen tulee kui­ten­kin maksaa pe­rin­tö­ve­ro Suo­meen. 

Pe­rin­tö­ve­roa tulee maksaa Suo­meen myös siinä ta­pauk­ses­sa, ettei vai­na­ja tai pe­ril­li­nen kum­pi­kaan asunut Suo­mes­sa, mutta pe­rit­tä­vä kiin­teä omai­suus si­jait­see Suo­mes­sa.

Kun pe­rin­tö­ve­roa on mak­set­ta­va Suo­meen, mutta vai­na­ja asui ul­ko­mail­la, on pe­ril­li­sen teh­tä­vä pe­rin­nös­tä eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus ve­rot­ta­jal­le.

Lue lisää: Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus se­li­tet­ty­nä

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on siis asia­kir­ja, joka tulee laatia sil­loin, kun olet pe­rin­tö­ve­ro­vel­vol­li­nen Suo­meen, mutta suo­ma­lais­ta pe­ru­kir­jaa ei ole.

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­ses­sa il­moi­te­taan tiedot:

 • pe­rit­tä­väs­tä
 • pe­rin­nön­saa­jas­ta
 • pe­rit­tä­väs­tä osuu­des­ta
 • vie­raal­le val­tiol­le mak­ses­tus­ta pe­rin­tö­ve­ros­ta
 • pe­rit­tä­vän si­nul­le an­ta­mis­ta lah­jois­ta
 • edun­saa­ja­mää­räyk­sen pe­rus­teel­la saa­mis­ta­si va­kuu­tus­kor­vauk­sis­ta (esim. hen­ki­va­kuu­tuk­ses­ta)

Li­säk­si voit esit­tää vaa­ti­muk­sen su­ku­pol­ven­vaih­dos­huo­jen­nuk­ses­ta, pe­rin­tö­ve­ron mak­sua­jan pi­den­tä­mi­ses­tä ja en­nak­ko­rat­kai­sun so­vel­ta­mis­ta pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mi­seen.

Näiden tie­to­jen pe­rus­teel­la ve­rot­ta­ja määrää si­nul­le pe­rin­tö­ve­ron.

Pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­sen saa­mi­ses­sa menee yleen­sä noin 6-12 kuu­kaut­ta siitä, kun toi­mi­tit asia­kir­jan Ve­ro­hal­lin­toon.

⚠️ Nimi pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus saat­taa häm­men­tää ja se­koit­tua vuo­sit­tain teh­tä­vään ve­roil­moi­tuk­seen. Näillä kah­del­la ei kui­ten­kaan ole te­ke­mis­tä kes­ke­nään. Ta­val­li­nen ve­roil­moi­tus on ansio- ja pää­oma­tu­lo­je­si ve­ro­tus­ta varten, kun taas pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on yk­si­no­maan pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mi­nen saa­mas­ta­si pe­rin­nös­tä.

Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tä­vä?

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tä­vä läh­tö­koh­tai­ses­ti sil­loin, kun vai­na­jal­la ei ollut ko­ti­paik­kaa Suo­mes­sa. Täl­löin pe­ru­kir­jan laa­ti­mis­ta ja toi­mit­ta­mis­ta Ve­ro­hal­lin­toon ei vaa­di­ta.

Huomaa kui­ten­kin, että jotkin muut vi­ran­omai­set voivat silti edel­lyt­tää pe­ru­kir­jan laa­ti­mis­ta.

Ti­lan­tei­ta, joissa pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tä­vä, on kaksi:

 1. sil­loin, kun pe­rin­nön­jät­tä­jä asui ul­ko­mail­la ja pe­rin­nön saaja Suo­mes­sa.
 2. sil­loin, kun sekä pe­rin­nön­jät­tä­jä että pe­rin­nön­saa­ja asui­vat ul­ko­mail­la, mutta pe­rin­tö­nä on Suo­mes­sa si­jait­se­va kiin­teä omai­suus.

Kiin­te­ää omai­suut­ta ovat esi­mer­kik­si kiin­teis­töt sekä maa- ja ve­sia­lat.

Esi­merk­ki 1: Vai­na­ja asui py­sy­väs­ti ul­ko­mail­la, pe­ril­li­nen Suo­mes­sa

Matti asuu Suo­mes­sa. Hänen Rans­kas­sa py­sy­väs­ti asuva sis­kon­sa Maija kuolee.

Maija on jät­tä­nyt Ma­til­le tes­ta­men­til­la pe­rin­töä. Matin on mak­set­ta­va saa­mas­taan pe­rin­nös­tä pe­rin­tö­ve­roa Suo­meen. Pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mis­tä varten hänen on teh­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Esi­merk­ki 2: Vai­na­ja ja pe­ril­li­set asuvat ul­ko­mail­la, mutta omai­suut­ta Suo­mes­sa

Liisa ja tämän ainoa poika Antti asuvat py­sy­väs­ti Ruot­sis­sa. Liisa omis­taa Suo­mes­sa olevan ke­sä­mö­kin.

Kun Liisa kuolee, perii Antti tämän ai­noa­na pe­ril­li­se­nä Suo­mes­sa olevan ke­sä­mö­kin. Antin tulee maksaa ke­sä­mö­kis­tä pe­rin­tö­ve­roa Suo­meen, sillä se si­jait­see Suo­mes­sa. Pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mis­tä varten Antin on teh­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on an­net­ta­va riip­pu­mat­ta siitä, onko Suo­mel­la ve­ro­so­pi­muk­sen mukaan ve­ro­tusoi­keut­ta pe­rin­töön vai ei. Tämä toi­saal­ta hel­pot­taa pe­ril­li­sen asemaa, sillä hänen ei tar­vit­se erik­seen miet­tiä sitä, miten Suomen ja koh­de­maan vä­li­ses­sä ve­ro­tus­so­pi­muk­ses­sa Suomen pe­rin­tö­ve­ro­tusoi­keus on mää­ri­tel­ty.

Suo­meen mak­set­ta­van pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu ve­ro­so­pi­muk­ses­ta

Pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu siitä, missä maassa sinä asuit pe­rit­tä­vän kuo­lin­het­kel­lä, ja missä maassa pe­rit­tä­vä asui kuo­le­man­sa het­kel­lä.

Kah­den­ker­tais­ta ve­ro­tus­ta eli sitä, että veroa jou­tui­si mak­sa­maan sa­mas­ta asias­ta kah­teen eri maahan, es­te­tään maiden vä­li­sil­lä ve­ro­so­pi­muk­sil­la. Se, pal­jon­ko joudut mak­sa­maan veroa ul­ko­mai­ses­ta pe­rin­nös­tä riip­puu myös Suomen ja vain­ajan asuin­maan vä­li­ses­tä ve­ro­so­pi­muk­ses­ta. 

Suo­mel­la on pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta kos­ke­va ve­ro­so­pi­mus: Tans­kan, Is­lan­nin, Alan­ko­mai­den, Rans­kan, Sveit­sin ja Yh­dys­val­to­jen kanssa.

💡 Ul­ko­mail­le mak­se­tus­ta pe­rin­tö­ve­ros­ta voi olla myös mah­dol­lis­ta saada hy­vi­tys­tä Suo­mes­sa mak­set­ta­vas­ta pe­rin­tö­ve­ros­ta.

Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­su

Miten pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus käy­tän­nös­sä teh­dään?

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus teh­dään Ve­ro­hal­lin­nol­le joko säh­köi­ses­ti Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa tai pos­tit­se toi­mi­tet­ta­val­la lo­mak­keel­la. Lo­ma­ke­poh­ja on melko yk­sin­ker­tai­nen kak­sisi­vui­nen asia­kir­ja. 

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus­ta varten tar­vit­set tarkat tiedot saa­mas­ta­si pe­rin­tö­osuu­des­ta, vai­na­jal­ta saa­mis­ta­si lah­jois­ta ja mah­dol­li­ses­ta va­kuu­tus­kor­vauk­ses­ta esi­mer­kik­si hen­ki­va­kuu­tuk­ses­ta. 

Li­säk­si si­nul­la tulee olla tie­dos­sa­si vain­ajan hen­ki­lö- ja yh­teys­tie­dot sekä kuo­lin­päi­vä.

Il­moi­tuk­ses­sa on yh­dek­sän eri kohtaa, jotka sinun tulee täyt­tää:

 1. Pe­rin­nön­jät­tä­jän tiedot
 2. Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­ses­ta mah­dol­li­sia li­sä­tie­to­ja an­ta­van yh­teys­tie­dot
 3. Pe­rin­nön­saa­jan tiedot
 4. Osuus jää­mis­tös­tä eli saa­ma­si pe­rin­nön yh­teen­las­ket­tu arvo
 5. Erit­te­ly osuu­des­ta­si 
 6. Vie­raal­le val­tiol­le mak­set­tu vero
 7. Edun­saa­ja­mää­räyk­sen pe­rus­teel­la saa­ma­si va­kuu­tus­kor­vauk­set esim. hen­ki­va­kuu­tuk­ses­ta
 8. Pe­rin­nön­jät­tä­jäl­tä (viime vuoden aikana) saa­ma­si lahjat
 9. Su­ku­pol­ven­vaih­dos­huo­jen­nus­ta ja en­nak­ko­rat­kai­sun so­vel­ta­mis­ta kos­ke­vat vaa­ti­muk­set

Mikäli lä­he­tät asia­kir­jan pos­tit­se, on se li­säk­si al­le­kir­joi­tet­ta­va. Oma­Ve­ros­sa teh­tä­vään pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­seen eril­lis­tä al­le­kir­joi­tus­ta ei enää tar­vi­ta.

⚠️ Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tä­vä ja toi­mi­tet­ta­va ve­rot­ta­jal­le kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa pe­rin­nön­jät­tä­jän kuo­lin­päi­väs­tä.