Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tävä?

Perintoveroilmoituksen tekeminen
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
20.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on ve­rot­ta­jalle toi­mi­tet­tava asia­kirja, jolla il­moi­tat tiedot saa­mas­tasi pe­rin­nöstä. Ve­rot­taja määrää tämän pe­rus­teella si­nulle pe­rin­tö­ve­ron.

Ta­val­li­sesti pe­ru­kirja toimii myös pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­sena. Ve­rot­taja mää­rit­tää pe­rin­tö­ve­ron suu­ruu­den pe­ru­kir­jan pe­rus­teella.

Mikäli vai­naja asui ul­ko­mailla, eikä suo­ma­laista pe­ru­kir­jaa tehdä, on pe­rin­nöstä teh­tävä ve­rot­ta­jalle eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Pe­rintö on ve­ro­tet­ta­vaa tuloa

Pe­rin­nöstä mak­se­taan pe­rin­tö­ve­roa, kun pe­rin­nön arvo on 20 000 euroa tai suu­rempi.

Pe­ril­li­set jae­taan kah­teen eri ve­ro­luok­kaan, jonka mukaan pe­rin­tö­vero mää­räy­tyy.

1) En­sim­mäi­seen ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat läh­tö­koh­tai­sesti lä­hi­su­ku­lai­set eli:

 • rin­ta­pe­ril­li­set eli vai­na­jan suo­raan ale­ne­vassa pol­vessa olevat jäl­ke­läi­set, 
 • avio­puo­liso tai re­kis­te­röi­dyn pa­ri­suh­teen os­a­puoli,
 • avio­puo­li­son tai en­ti­sen avio­puo­li­son pe­ril­li­nen suo­raan ale­ne­vassa pol­vessa sekä
 • tie­tyin edel­ly­tyk­sin vai­na­jan kih­la­kump­pani.

2) Toi­seen ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat kaikki muut hen­ki­löt, jotka saavat pe­rin­töä la­ki­sää­tei­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mu­kai­sesti tai tes­ta­men­tilla.

En­sim­mäi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat mak­sa­vat vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa kuin toi­seen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat.

Lue lisää: Pe­rin­tö­kaari – miten pe­ri­mys­jär­jes­tys menee?

Nor­maa­listi ve­ro­tuk­sen pe­rus­tana on pe­ru­kirja

Kun hen­kilö kuolee, pe­ril­lis­ten tulee laatia pe­ru­kirja, josta il­me­nee vai­na­jan va­ral­li­suus sekä velat. Pe­ru­kirja toimii sekä pe­rin­nön­jaon että ve­ro­tuk­sen pe­rus­tana.

Pe­ru­kirja tulee toi­mit­taa ve­rot­ta­jalle kuu­kau­den ku­luessa sen laa­ti­mi­sesta. Ve­rot­taja mää­rit­tää pe­rin­tö­ve­ron pe­ru­kir­jan pe­rus­teella ja toi­mit­taa pe­ril­li­sille lo­pulta pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen.

Aina suo­ma­laista pe­ru­kir­jaa ei kui­ten­kaan tehdä. Näin on yleensä sil­loin, kun vai­naja asui ul­ko­mailla. Suo­messa asuvan pe­ril­li­sen tulee kui­ten­kin maksaa pe­rin­tö­vero Suo­meen.

Pe­rin­tö­ve­roa tulee maksaa Suo­meen myös siinä ta­pauk­sessa, ettei vai­naja tai pe­ril­li­nen kum­pi­kaan asunut Suo­messa, mutta pe­rit­tävä kiin­teä omai­suus si­jait­see Suo­messa.

⚠️ Kun pe­rin­tö­ve­roa on mak­set­tava Suo­meen, mutta vai­naja asui ul­ko­mailla, on pe­ril­li­sen teh­tävä pe­rin­nöstä eril­li­nen pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus ve­rot­ta­jalle.

Lue lisää: Pe­ru­kirja ve­rot­ta­jalle

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus se­li­tet­tynä

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on siis asia­kirja, joka tulee laatia sil­loin, kun olet pe­rin­tö­ve­ro­vel­vol­li­nen Suo­meen, mutta suo­ma­laista pe­ru­kir­jaa ei ole.

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­sessa il­moi­te­taan tiedot:

 • pe­rit­tä­västä
 • pe­rin­nön­saa­jasta
 • pe­rit­tä­västä osuu­desta
 • vie­raalle val­tiolle mak­ses­tusta pe­rin­tö­ve­rosta
 • pe­rit­tä­vän si­nulle an­ta­mista lah­joista
 • edun­saa­ja­mää­räyk­sen pe­rus­teella saa­mis­tasi va­kuu­tus­kor­vauk­sista (esim. hen­ki­va­kuu­tuk­sesta)

Li­säksi voit esit­tää vaa­ti­muk­sen su­ku­pol­ven­vaih­dos­huo­jen­nuk­sesta, pe­rin­tö­ve­ron mak­sua­jan pi­den­tä­mi­sestä ja en­nak­ko­rat­kai­sun so­vel­ta­mista pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mi­seen.

Näiden tie­to­jen pe­rus­teella ve­rot­taja määrää si­nulle pe­rin­tö­ve­ron.

Pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­sen saa­mi­sessa menee yleensä noin 6-12 kuu­kautta siitä, kun toi­mi­tit asia­kir­jan Ve­ro­hal­lin­toon.

⚠️ Nimi pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus saat­taa häm­men­tää ja se­koit­tua vuo­sit­tain teh­tä­vään ve­roil­moi­tuk­seen. Näillä kah­della ei kui­ten­kaan ole te­ke­mistä kes­ke­nään. Ta­val­li­nen ve­roil­moi­tus on ansio- ja pää­oma­tu­lo­jesi ve­ro­tusta varten, kun taas pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­sen tar­koi­tuk­sena on yk­si­no­maan pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mi­nen saa­mas­tasi pe­rin­nöstä.

Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tävä?

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tävä läh­tö­koh­tai­sesti sil­loin, kun vai­na­jalla ei ollut ko­ti­paik­kaa Suo­messa. Täl­löin pe­ru­kir­jan laa­ti­mista ja toi­mit­ta­mista Ve­ro­hal­lin­toon ei vaa­dita.

Huomaa kui­ten­kin, että jotkin muut vi­ran­omai­set voivat silti edel­lyt­tää pe­ru­kir­jan laa­ti­mista.

Ti­lan­teita, joissa pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tävä, on kaksi:

 1. sil­loin, kun pe­rin­nön­jät­täjä asui ul­ko­mailla ja pe­rin­nön saaja Suo­messa.
 2. sil­loin, kun sekä pe­rin­nön­jät­täjä että pe­rin­nön­saaja asui­vat ul­ko­mailla, mutta pe­rin­tönä on Suo­messa si­jait­seva kiin­teä omai­suus.

Kiin­teää omai­suutta ovat esi­mer­kiksi kiin­teis­töt sekä maa- ja ve­sia­lat.

Esi­merkki 1: Vai­naja asui py­sy­västi ul­ko­mailla, pe­ril­li­nen Suo­messa

Matti asuu Suo­messa. Hänen Rans­kassa py­sy­västi asuva sis­konsa Maija kuolee.

Maija on jät­tä­nyt Ma­tille tes­ta­men­tilla pe­rin­töä. Matin on mak­set­tava saa­mas­taan pe­rin­nöstä pe­rin­tö­ve­roa Suo­meen. Pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mistä varten hänen on teh­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Esi­merkki 2: Vai­naja ja pe­ril­li­set asuvat ul­ko­mailla, mutta omai­suutta Suo­messa

Liisa ja tämän ainoa poika Antti asuvat py­sy­västi Ruot­sissa. Liisa omis­taa Suo­messa olevan ke­sä­mö­kin.

Kun Liisa kuolee, perii Antti tämän ai­noana pe­ril­li­senä Suo­messa olevan ke­sä­mö­kin. Antin tulee maksaa ke­sä­mö­kistä pe­rin­tö­ve­roa Suo­meen, sillä se si­jait­see Suo­messa. Pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mistä varten Antin on teh­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus.

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on an­net­tava riip­pu­matta siitä, onko Suo­mella ve­ro­so­pi­muk­sen mukaan ve­ro­tusoi­keutta pe­rin­töön vai ei. Tämä toi­saalta hel­pot­taa pe­ril­li­sen asemaa, sillä hänen ei tar­vitse erik­seen miet­tiä sitä, miten Suomen ja koh­de­maan vä­li­sessä ve­ro­tus­so­pi­muk­sessa Suomen pe­rin­tö­ve­ro­tusoi­keus on mää­ri­telty.

Suo­meen mak­set­ta­van pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu ve­ro­so­pi­muk­sesta

Pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu siitä, missä maassa sinä asuit pe­rit­tä­vän kuo­lin­het­kellä, ja missä maassa pe­rit­tävä asui kuo­le­mansa het­kellä.

Kah­den­ker­taista ve­ro­tusta eli sitä, että veroa jou­tuisi mak­sa­maan sa­masta asiasta kah­teen eri maahan, es­te­tään maiden vä­li­sillä ve­ro­so­pi­muk­silla. Se, pal­jonko joudut mak­sa­maan veroa ul­ko­mai­sesta pe­rin­nöstä riip­puu myös Suomen ja vai­na­jan asuin­maan vä­li­sestä ve­ro­so­pi­muk­sesta.

Suo­mella on pe­rin­tö­ve­ro­tusta kos­keva ve­ro­so­pi­mus: Tans­kan, Is­lan­nin, Alan­ko­mai­den, Rans­kan, Sveit­sin ja Yh­dys­val­to­jen kanssa.

💡 Ul­ko­maille mak­se­tusta pe­rin­tö­ve­rosta voi olla myös mah­dol­lista saada hy­vi­tystä Suo­messa mak­set­ta­vasta pe­rin­tö­ve­rosta.

Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisu

Miten pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus käy­tän­nössä teh­dään?

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus teh­dään Ve­ro­hal­lin­nolle joko säh­köi­sesti Oma­Vero-pal­ve­lussa tai pos­titse toi­mi­tet­ta­valla lo­mak­keella. Lo­ma­ke­pohja on melko yk­sin­ker­tai­nen kak­si­si­vui­nen asia­kirja.

Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tusta varten tar­vit­set tarkat tiedot saa­mas­tasi pe­rin­tö­osuu­desta, vai­na­jalta saa­mis­tasi lah­joista ja mah­dol­li­sesta va­kuu­tus­kor­vauk­sesta esi­mer­kiksi hen­ki­va­kuu­tuk­sesta.

Li­säksi si­nulla tulee olla tie­dos­sasi vai­na­jan hen­kilö- ja yh­teys­tie­dot sekä kuo­lin­päivä.

💡 Tie­sitkö, että pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa myös suo­raan kuo­lin­pe­sän ti­liltä, jos osak­kaat niin yh­dessä päät­tä­vät?

Il­moi­tuk­sessa on yh­dek­sän eri kohtaa, jotka sinun tulee täyt­tää:

 1. Pe­rin­nön­jät­tä­jän tiedot
 2. Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­sesta mah­dol­li­sia li­sä­tie­toja an­ta­van yh­teys­tie­dot
 3. Pe­rin­nön­saa­jan tiedot
 4. Osuus jää­mis­töstä eli saa­masi pe­rin­nön yh­teen­las­kettu arvo
 5. Erit­tely osuu­des­tasi 
 6. Vie­raalle val­tiolle mak­settu vero
 7. Edun­saa­ja­mää­räyk­sen pe­rus­teella saa­masi va­kuu­tus­kor­vauk­set esim. hen­ki­va­kuu­tuk­sesta
 8. Pe­rin­nön­jät­tä­jältä (viime vuoden aikana) saa­masi lahjat
 9. Su­ku­pol­ven­vaih­dos­huo­jen­nusta ja en­nak­ko­rat­kai­sun so­vel­ta­mista kos­ke­vat vaa­ti­muk­set

Mikäli lä­he­tät asia­kir­jan pos­titse, on se li­säksi al­le­kir­joi­tet­tava. Oma­Ve­rossa teh­tä­vään pe­rin­tö­ve­roil­moi­tuk­seen eril­listä al­le­kir­joi­tusta ei enää tar­vita.

⚠️ Pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus on teh­tävä ja toi­mi­tet­tava ve­rot­ta­jalle kolmen kuu­kau­den ku­luessa pe­rin­nön­jät­tä­jän kuo­lin­päi­västä.