Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le

Veroilmoitus ja puinen leimasin
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kopio pe­ru­kir­joi­tuk­ses­ta täytyy muis­taa lä­het­tää ve­rot­ta­jal­le kuu­kau­den ku­lut­tua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä.

Kopio pe­ru­kir­ja täytyy muis­taa lä­het­tää myös ve­rot­ta­jal­le. Kopio pe­ru­kir­jas­ta ja sen liit­teis­tä tulee lä­het­tää ve­rot­ta­jal­le kuu­kau­den ku­lut­tua pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­ses­ta.

Pe­ru­kir­joi­tuk­sen lä­het­tä­mi­nen ve­rot­ta­jal­le

Ve­rot­ta­jal­le lä­he­te­tään kopio pe­ru­kir­jas­ta ja sen liit­teis­tä.

Al­ku­pe­räi­set asia­kir­jat liit­tei­neen säi­ly­te­tään pe­ri­kun­nan ar­kis­tos­sa eli joku pe­ril­li­nen säi­lyt­tää niitä. Aikaa pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­seen ve­rot­ta­jal­le 1 kuu­kausi.

Ve­ro­hal­lin­nol­le lä­he­te­tään yksi kopio pe­ru­kir­jas­ta ja sen liit­teis­tä.

Kuka toi­mit­taa pe­ru­kir­jan ve­rot­ta­jal­le?

Riit­tää, että joku kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta toi­mit­taa säh­köi­ses­ti kopion pe­ru­kir­jas­ta ve­rot­ta­jal­le.

Kuo­lin­pe­sän osak­kei­den jou­kos­ta kan­nat­taa valita yksi asioi­den hoi­ta­ja, joka hoitaa vi­rain­omais­do­ku­ment­tien ti­laa­mi­sen sekä eri­lais­ten asia­kir­jo­jen sekä niiden liit­tei­den lä­het­tä­mi­sen.

Nämä asiat ve­rot­ta­ja haluaa nähdä pe­ru­kir­jas­sa

Ve­rot­ta­jal­le tulee lä­het­tää kopio pe­ru­kir­jas­ta ja sen liit­teis­tä. Alla lis­ta­sim­me, mitä kaik­kea pe­ru­kir­jas­sa tulee mai­ni­ta.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den osoite, pu­he­lin­nu­me­ro ja hen­ki­lö­tun­nus

 • Vain­ajan pe­ril­li­set, leski, tois­si­jai­set pe­ril­li­set sekä tes­ta­men­tin­saa­jat
 • Kuo­lin­pe­sän il­moit­ta­ja ja kaksi us­kot­tua miestä
 • Yh­teys­hen­ki­lö

Su­ku­lai­suus­suh­teet

 • Suhde vai­na­jaan
 • Jos avo­puo­li­so osak­kaa­na, pä­tee­kö toinen tai mo­lem­mat kohdat:
 • Aiempi avio­liit­to vain­ajan kanssa
 • Yh­tei­nen lapsi vain­ajan kanssa

Omai­suus

 • Vain­ajan ja lesken varat ja velat kuo­lin­päi­vä­nä
 • Avio-oikeus omai­suu­teen
 • Ta­sin­ko-mah­dol­li­suus
 • Mah­dol­li­suus asun­non hal­lin­ta­oi­keu­teen
 • Tes­ta­men­tit
 • En­nak­ko­pe­rin­nöt
 • Saadut lahjat pe­rin­nön­jät­tä­jäl­tä vii­mei­sen 3 vuoden ku­lues­sa kuo­le­mas­ta
 • Va­kuu­tus­kor­vauk­set
 • Opin­to­lai­na

Kuo­lin­pe­sän velat ja vä­hen­nyk­set

 • Il­moi­ta vä­hen­nyk­set, kuten pe­ru­kir­jas­ta, hau­tas­ku­lui­na tai vain­ajan jät­tä­mät velat

Li­säk­si pe­ru­kir­jan liit­teet

 • Kts. alla erit­te­ly lä­he­tet­tä­vis­tä liit­teis­tä

Läh­teet: Ve­ro­hal­lin­to

Lähetä nämä liit­teet ve­rot­ta­jal­le

Ve­rot­ta­jal­le lä­he­tet­tä­vään pe­ru­kir­jan ko­pioon täytyy liit­tää alla ole­vien asia­kir­jo­jen kopiot.

 1. Tes­ta­ment­ti
 2. Avio­eh­to
 3. Pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja, jos pe­rin­nön­ja­ko on tehty
 4. Ai­kai­sem­min kuol­leen puo­li­son osi­tus­kir­ja ja/tai pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja, jos ositus ja/tai pe­rin­nön­ja­ko on tehty

Lue lisää pe­ru­kir­jan liit­teis­tä.

Alla olevia liit­tei­tä ei tar­vit­se lä­het­tää ve­rot­ta­jal­le

Älä lähetä ve­rot­ta­jal­le alla olevia asia­kir­jo­ja.

 1. Su­kusel­vi­tys­tä
 2. Vir­ka­to­dis­tuk­sia
 3. To­sit­tei­ta hau­ta­jais­ku­luis­ta, pe­run­kir­joi­tus­ku­luis­ta tai muista kuo­lin­pe­sän ku­luis­ta
 4. Van­ho­ja pe­ru­kir­jo­ja, koska ve­rot­ta­ja löytää ne ar­kis­tos­taan
 5. Tal­le­tus­ten tai si­joi­tus­ten sal­do­to­dis­tuk­sia

Lähetä pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le kir­jeit­se tai ver­kos­sa

Ve­ro­hal­lin­to suo­sit­te­lee pe­ru­kir­jan ja sen liit­tei­den lä­het­tä­mis­tä säh­köi­ses­ti Oma­Ve­ron kautta. Voit kui­ten­kin lä­het­tää kopion pe­ru­kir­jas­ta ja sen liit­teis­tä myös pos­tit­se.

Tee useam­pi kap­pa­le pe­ru­kir­jas­ta

Hyvä tapa on tehdä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa useam­pi al­le­kir­joi­tet­tu kap­pa­le pe­ru­kir­jas­ta.

Al­ku­pe­räi­siä al­le­kir­joi­tet­tu­ja pe­ru­kir­jo­ja tar­vi­taan myö­hem­min esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­sän omai­suut­ta myy­täes­sä ja pan­kis­sa asioi­des­sa.

Pe­ru­kir­jan täy­den­nys myö­hem­min

Voit täy­den­tää pe­ru­kir­jaa myö­hem­min, mikäli huo­maat pe­ru­kir­jas­sa tar­vet­ta kor­jauk­sil­le. Li­sä­sel­vi­tys an­ne­taan jäl­ki­kä­teen liit­tee­nä. 

Voit täy­den­tää pe­ru­kir­jaa Oma­Ve­ros­sa tai pos­tit­se.

Jos olet pe­rin­tö­ve­ro­tus on jo toi­mi­tet­tu, ja täy­den­nys vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon, ve­ro­tuk­seen täytyy hakea muu­tos­ta Ve­ro­hal­lin­nol­ta.

Lue lisää: Mikä on täy­den­nys­pe­ru­kir­ja?

Muu­tok­sen­ha­ku pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen voi hakea muu­tos­ta, kun ve­ro­tus on val­mis­tu­nut. Voita hakea muu­tos­ta te­ke­mäl­lä kir­jal­li­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­lau­ta­kun­nal­le.

Näet muu­tok­sen­ha­kua­jan ve­ro­tus­pää­tök­sen liit­te­nä ole­vas­ta muu­tok­sen­ha­kuoh­jees­ta.

Voit hakea muu­tos­ta pe­rin­tö­ve­roon, jos olet pe­rin­nön saaja.

Ve­rot­ta­ja voi periä myö­häs­ty­mis­mak­sun

Jos pe­ru­kir­ja toi­mi­te­taan myö­häs­sä ve­ro­hal­lin­nol­le tai tiedot ovat puut­teel­li­sia tai väärin, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sun tai ve­ron­ko­ro­tus­ta.

Jos pe­ru­kir­joi­tus toi­mi­te­taan enin­tään 60 päivää myö­häs­sä tai olet an­ta­nut puut­teel­li­sia tai vir­heel­li­siä tie­to­ja, voit joutua mak­sa­maan 50 euroa. Jos kyse on yri­tyk­ses­tä tai yh­tei­sös­tä, myö­häs­ty­mis­mak­su on 100 euroa.

Mitä ta­pah­tuu, jos ve­rot­ta­jal­le ei lähetä pe­ru­kir­jaa?

Jos et lähetä pe­ru­kir­jaa lain­kaan ve­rot­ta­jal­le, joudut mak­sa­maan ve­ro­ko­ro­tus­ta.

Veron ko­ro­tus­ta joutuu mak­sa­maan myös sil­loin, jos pe­ru­kir­ja on yli 60 päivää myö­häs­sä. Tai jos kor­jaat oma-aloit­tei­ses­ti omaksi va­hin­gok­si pe­ru­kir­jaa, kun pe­ru­kir­jan mää­rä­päi­väs­tä on ku­lu­nut yli 60 päivää.

Veron ko­ro­tus­ta voi joutua mak­sa­maan myös sil­loin, jos kor­jaat puut­teet tai vir­heet vasta Ve­ro­hal­lin­non an­ta­man sel­vi­tys­pyyn­nön jäl­keen.

Ve­ro­ko­ro­tuk­sen määrä on vä­hin­tään 75 euroa yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä. Yri­tyk­sen tai yh­tei­sön ve­ro­ko­ro­tus on 150 euroa. Ta­val­li­ses­ti ve­ron­ko­ro­tus on 10 % li­sään­ty­nees­tä ve­ros­ta eli lai­min­lyön­nin takia mak­sa­mat­ta jää­nees­tä ve­ros­ta.

Mitä ve­rot­ta­ja tekee pe­ru­kir­jal­le?

Ve­ro­hal­lin­to ar­kis­toi pe­ru­kir­jan sekä liit­teet säh­köi­ses­ti. Pa­pe­ri­set asia­kir­jat hä­vi­te­tään.

Lue lisää: tar­vit­see­ko sinun lä­het­tää pe­ru­kir­jaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Laadi pe­ru­kir­ja Aa­tok­ses­sa

Hel­po­ta elä­mää­si ja hoida pe­ru­kir­ja koko­naan Aa­tok­ses­sa.

Pal­ve­lum­me avulla sel­vi­tät hel­pos­ti vain­ajan pe­ril­lis­pii­rin ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat. Pal­ve­lu oh­jeis­taa läpi pe­run­kir­joi­tuk­sen, ja kertoo mitä tulee tehdä seu­raa­vak­si. Si­nul­la on koko ajan selkeä kuva, mitä pro­ses­sis­sa ta­pah­tuu.

Tilaat yh­del­lä klik­kauk­sel­la kaikki oikeat vi­ran­omais­asia­kir­jat, kuten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­sen ja avio­eh­don.

Kir­jaat pal­ve­luun kä­te­väs­ti tiedot vain­ajan omai­suu­des­ta ja ve­lois­ta. Omai­suus ja velat on jao­tel­tu eri ka­te­go­rioi­hin, jotta tie­to­jen syöttö on mah­dol­li­sim­man help­poa.

Pal­ve­lu oh­jeis­taa pesän osak­kai­ta var­mis­ta­maan, että kaik­kien oi­keu­det täy­te­tään asian­mu­kai­ses­ti. Voit al­le­kir­joit­taa pe­ru­kir­jan säh­köi­ses­ti. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­sel­la on 299 euroa.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen jo tänään.