Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le

Veroilmoitus ja puinen leimasin
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kopio pe­ru­kir­joi­tuk­sesta täytyy muis­taa lä­het­tää ve­rot­ta­jalle kuu­kau­den ku­lut­tua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sestä.

Kopio pe­ru­kir­jasta liit­tei­neen täytyy muis­taa lä­het­tää myös ve­rot­ta­jalle kuu­kau­den ku­lut­tua pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­sesta.

Al­ku­pe­räi­set asia­kir­jat liit­tei­neen säi­ly­te­tään pe­ri­kun­nan ar­kis­tossa eli joku pe­ril­li­nen säi­lyt­tää niitä. Aikaa pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­seen ve­rot­ta­jalle on 1 kuu­kausi.

Kuka toi­mit­taa pe­ru­kir­jan ve­rot­ta­jalle?

Riit­tää, että joku kuo­lin­pe­sän osak­kaista toi­mit­taa säh­köi­sesti kopion pe­ru­kir­jasta ve­rot­ta­jalle.

Kuo­lin­pe­sän osak­kei­den jou­kosta kan­nat­taa valita yksi asioi­den hoi­taja, joka hoitaa vi­rain­omais­do­ku­ment­tien ti­laa­mi­sen sekä eri­lais­ten asia­kir­jo­jen sekä niiden liit­tei­den lä­het­tä­mi­sen.

Nämä asiat ve­rot­taja haluaa nähdä pe­ru­kir­jassa

Alla lis­ta­simme, mitä kaik­kea pe­ru­kir­jassa tulee mai­nita.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den osoite, pu­he­lin­nu­mero ja hen­ki­lö­tun­nus

 • Vai­na­jan pe­ril­li­set, leski, tois­si­jai­set pe­ril­li­set sekä tes­ta­men­tin­saa­jat
 • Kuo­lin­pe­sän il­moit­taja ja kaksi us­kot­tua miestä
 • Yh­teys­hen­kilö

Su­ku­lai­suus­suh­teet

 • Suhde vai­na­jaan
 • Jos avo­puo­liso osak­kaana, pä­teekö toinen tai mo­lem­mat kohdat:
 • Aiempi avio­liitto vai­na­jan kanssa
 • Yh­tei­nen lapsi vai­na­jan kanssa

Omai­suus

 • Vai­na­jan ja lesken varat ja velat kuo­lin­päi­vänä
 • Avio-oikeus omai­suu­teen
 • Ta­sinko-mah­dol­li­suus
 • Mah­dol­li­suus asun­non hal­lin­ta­oi­keu­teen
 • Tes­ta­men­tit
 • En­nak­ko­pe­rin­nöt
 • Saadut lahjat pe­rin­nön­jät­tä­jältä vii­mei­sen 3 vuoden ku­luessa kuo­le­masta
 • Va­kuu­tus­kor­vauk­set
 • Opin­to­laina

Kuo­lin­pe­sän velat ja vä­hen­nyk­set

 • Il­moita vä­hen­nyk­set, kuten pe­ru­kir­jasta, hau­tas­ku­luina tai vai­na­jan jät­tä­mät velat

Lähetä nämä liit­teet ve­rot­ta­jalle

Ve­rot­ta­jalle lä­he­tet­tä­vään pe­ru­kir­jan ko­pioon täytyy liit­tää alla ole­vien asia­kir­jo­jen kopiot.

 1. Tes­ta­mentti
 2. Avio­ehto
 3. Pe­rin­nön­ja­ko­kirja, jos pe­rin­nön­jako on tehty
 4. Ai­kai­sem­min kuol­leen puo­li­son osi­tus­kirja ja/tai pe­rin­nön­ja­ko­kirja, jos ositus ja/tai pe­rin­nön­jako on tehty

Lue lisää pe­ru­kir­jan liit­teistä.

Alla olevia liit­teitä ei tar­vitse lä­het­tää ve­rot­ta­jalle

Älä lähetä ve­rot­ta­jalle alla olevia asia­kir­joja.

 1. Su­kusel­vi­tystä
 2. Vir­ka­to­dis­tuk­sia
 3. To­sit­teita hau­ta­jais­ku­luista, pe­run­kir­joi­tus­ku­luista tai muista kuo­lin­pe­sän ku­luista
 4. Van­hoja pe­ru­kir­joja, koska ve­rot­taja löytää ne ar­kis­tos­taan
 5. Tal­le­tus­ten tai si­joi­tus­ten sal­do­to­dis­tuk­sia

Lähetä pe­ru­kirja ve­rot­ta­jalle kir­jeitse tai ver­kossa

Ve­ro­hal­linto suo­sit­te­lee pe­ru­kir­jan ja sen liit­tei­den lä­het­tä­mistä säh­köi­sesti Oma­Ve­ron kautta tai pos­titse.

Tee useampi kap­pale pe­ru­kir­jasta

Hyvä tapa on tehdä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa useampi al­le­kir­joi­tettu kap­pale pe­ru­kir­jasta.

Al­ku­pe­räi­siä al­le­kir­joi­tet­tuja pe­ru­kir­joja tar­vi­taan myö­hem­min esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sän omai­suutta myy­täessä ja pan­kissa asioi­dessa.

💡 Ve­rot­taja ei tarjoa eril­li­sia pe­ru­kir­jan mal­leja, sillä jo­kai­nen pe­run­kir­joi­tus on yki­löl­li­nen.

Pe­ru­kir­jan täy­den­nys myö­hem­min

Voit täy­den­tää pe­ru­kir­jaa myö­hem­min, mikäli huo­maat pe­ru­kir­jassa tar­vetta kor­jauk­sille. Li­sä­sel­vi­tys an­ne­taan jäl­ki­kä­teen liit­teenä.

Voit täy­den­tää pe­ru­kir­jaa Oma­Ve­rossa tai pos­titse.

Jos olet pe­rin­tö­ve­ro­tus on jo toi­mi­tettu, ja täy­den­nys vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­roon, ve­ro­tuk­seen täytyy hakea muu­tosta Ve­ro­hal­lin­nolta.

Lue lisää: Mikä on täy­den­nys­pe­ru­kirja?

Muu­tok­sen­haku pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen voi hakea muu­tosta, kun ve­ro­tus on val­mis­tu­nut. Voita hakea muu­tosta te­ke­mällä kir­jal­li­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­lau­ta­kun­nalle.

Näet muu­tok­sen­ha­kua­jan ve­ro­tus­pää­tök­sen liit­tenä ole­vasta muu­tok­sen­ha­kuoh­jeesta.

Voit hakea muu­tosta pe­rin­tö­ve­roon, jos olet pe­rin­nön saaja.

Ve­rot­taja voi periä myö­häs­ty­mis­mak­sun

Jos pe­ru­kirja toi­mi­te­taan myö­hässä ve­ro­hal­lin­nolle tai tiedot ovat puut­teel­li­sia tai väärin, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sun tai ve­ron­ko­ro­tusta.

Jos pe­ru­kir­joi­tus toi­mi­te­taan enin­tään 60 päivää myö­hässä tai olet an­ta­nut puut­teel­li­sia tai vir­heel­li­siä tie­toja, voit joutua mak­sa­maan 50 euroa. Jos kyse on yri­tyk­sestä tai yh­tei­söstä, myö­häs­ty­mis­maksu on 100 euroa.

Mitä ta­pah­tuu, jos ve­rot­ta­jalle ei lähetä pe­ru­kir­jaa?

Jos et lähetä pe­ru­kir­jaa lain­kaan ve­rot­ta­jalle, joudut mak­sa­maan ve­ro­ko­ro­tusta.

Veron ko­ro­tusta joutuu mak­sa­maan myös sil­loin, jos pe­ru­kirja on yli 60 päivää myö­hässä. Tai jos kor­jaat oma-aloit­tei­sesti omaksi va­hin­goksi pe­ru­kir­jaa, kun pe­ru­kir­jan mää­rä­päi­västä on ku­lu­nut yli 60 päivää.

Veron ko­ro­tusta voi joutua mak­sa­maan myös sil­loin, jos kor­jaat puut­teet tai vir­heet vasta Ve­ro­hal­lin­non an­ta­man sel­vi­tys­pyyn­nön jäl­keen.

Ve­ro­ko­ro­tuk­sen määrä on vä­hin­tään 75 euroa yk­si­tyis­hen­ki­löltä. Yri­tyk­sen tai yh­tei­sön ve­ro­ko­ro­tus on 150 euroa. Ta­val­li­sesti ve­ron­ko­ro­tus on 10 % li­sään­ty­neestä ve­rosta eli lai­min­lyön­nin takia mak­sa­matta jää­neestä ve­rosta.

Mitä ve­rot­taja tekee pe­ru­kir­jalle?

Ve­ro­hal­linto ar­kis­toi pe­ru­kir­jan sekä liit­teet säh­köi­sesti. Pa­pe­ri­set asia­kir­jat hä­vi­te­tään.

Lue lisää: Tar­vit­seeko lä­het­tää pe­ru­kir­jaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Laadi pe­ru­kirja Aa­tok­sessa

Hel­pota elä­määsi ja hoida pe­ru­kirja ko­ko­naan Aa­tok­sessa.

Pal­ve­lumme avulla sel­vi­tät hel­posti vai­na­jan pe­ril­lis­pii­rin ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat. Pal­velu oh­jeis­taa läpi pe­run­kir­joi­tuk­sen, ja kertoo mitä tulee tehdä seu­raa­vaksi. Si­nulla on koko ajan selkeä kuva, mitä pro­ses­sissa ta­pah­tuu.

Tilaat yh­dellä klik­kauk­sella kaikki oikeat vi­ran­omais­asia­kir­jat, kuten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­sen ja avio­eh­don.

Kir­jaat pal­ve­luun kä­te­västi tiedot vai­na­jan omai­suu­desta ja ve­loista. Omai­suus ja velat on jao­teltu eri ka­te­go­rioi­hin, jotta tie­to­jen syöttö on mah­dol­li­sim­man help­poa.

Pal­velu oh­jeis­taa pesän osak­kaita var­mis­ta­maan, että kaik­kien oi­keu­det täy­te­tään asian­mu­kai­sesti. Voit al­le­kir­joit­taa pe­ru­kir­jan säh­köi­sesti. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­sella on 399 euroa.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen jo tänään.

Läh­teet: Ve­ro­hal­linto