Mikä on vuo­rot­te­lu­va­paa?

Aurinkolasit, kirjapino ja aurinkovarjo rannalla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
24.5.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Vuo­rot­te­lu­va­paan tar­koi­tuk­sena on mah­dol­lis­taa työn­te­ki­jälle aikaa levätä töis­tään pitkän työ­uran seu­rauk­sena. Sa­malla vuo­rot­te­lu­va­paa edis­tää nuor­ten, vas­ta­val­mis­tu­nei­den ja pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien työl­lis­ty­mistä.

Vuo­rot­te­lu­va­paa on enin­tään 180 ka­len­te­ri­päi­vää kes­tävä vapaa, jonka ajaksi työ­nan­taja palk­kaa vuo­rot­te­lu­va­paan si­jai­sen. Vapaan päät­tyessä työn­te­kijä palaa nor­maa­lei­hin työ­teh­tä­viinsä.

Tässä ar­tik­ke­lissa vas­taamme usein ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin vuo­rot­te­lu­va­paasta.

Mitä vuo­rot­te­lu­va­paa käy­tän­nössä tar­koit­taa?

Vuo­rot­te­lu­va­paalla tar­koi­te­taan työn­te­ki­jän mää­rä­ai­kaista va­paut­ta­mista työ­teh­tä­vis­tään. Vuo­rot­te­lu­va­paan ajaksi työ­nan­taja palk­kaa teh­tä­vään si­jai­sen. Mah­dol­li­suu­desta vuo­rot­te­lu­va­paa­seen sekä sen edel­ly­tyk­sistä sää­de­tään vuo­rot­te­lu­va­paa­laissa (1305/2002).

Vapaan tar­koi­tuk­sena on edis­tää työn­te­ki­jän työssä jak­sa­mista. Toi­saalta vuo­rot­te­lu­va­paa myös pa­ran­taa työt­tö­mien ja vas­ta­val­mis­tu­nei­den työl­lis­ty­mistä, sillä vuo­rot­te­lu­va­paan si­jai­seksi on va­lit­tava en­si­si­jai­sesti nuori, tai äs­ket­täin am­mat­tiin val­mis­tu­nut työtön hen­kilö tai pit­kä­ai­kais­työ­tön.

Si­jai­sen on oltava sel­lai­nen hen­kilö, joka on työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tossa työt­tö­mänä työn­ha­ki­jana.

Vuo­rot­te­lu­va­paalla ole­valle työn­te­ki­jälle mak­se­taan vapaan ajalta vuo­rot­te­lu­kor­vausta.

Vuo­rot­te­lu­va­paan pää­tyt­tyä työn­te­ki­jällä on oikeus palata ai­kai­sem­paan työ­hönsä. Mikäli tämä ei ole mah­dol­lista, on hä­nelle tar­jot­tava ai­kai­sem­paa työtä vas­taa­vaa työtä. Mikäli täl­lais­ta­kaan työtä ei ole mah­dol­lista tar­jota, on hä­nelle tar­jot­tava muuta työ­so­pi­muk­sen mu­kaista työtä.

Vuo­rot­te­lu­va­paa ja ehdot

Si­nulla voi olla mah­dol­li­suus vuo­rot­te­lu­va­paa­seen, kun olet työ- tai vir­ka­suh­teessa ja työs­ken­te­let joko ko­koai­kai­sesti tai yli 75 pro­sen­tin työ­ajalla.

Aivan kuka ta­hansa ei voi ha­lu­tes­saan jäädä vuo­rot­te­lu­va­paalle, vaan se edel­lyt­tää tietyn pi­tuista työ­uraa. Vapaan edel­ly­tyk­senä on, että olet ollut yh­tä­jak­soi­sessa työ- tai vir­ka­suh­teessa ny­kyi­seen työ­nan­ta­jaasi vä­hin­tään 13 kuu­kautta ennen vuo­rot­te­lu­va­paan al­ka­mista. Tähän aikaan voi kui­ten­kin si­säl­tyä enin­tään 30 ka­len­te­ri­päi­vän pi­tui­nen pal­ka­ton pois­saolo.

Li­säksi si­nulla tulee olla työ­elä­ke­lain mu­kaista työ­his­to­riaa ta­ka­nasi vä­hin­tään 20 vuotta. Mikäli olet jo ai­kai­sem­min pi­tä­nyt vuo­rot­te­lu­va­paata, voit saada uuden vuo­rot­te­lu­va­paan työs­ken­nel­tyäsi viisi vuotta edel­li­sen vapaan päät­ty­mi­sestä.

Kaikki työ­elä­kettä kar­tut­tava työs­ken­tely – myös yrit­tä­jä­työ – lue­taan työ­his­to­ri­aan. Sinun ei siis tar­vitse tehdä samaa työtä koko kah­ta­kym­mentä vuotta tai uutta vuo­rot­te­lu­va­paata haet­taessa viittä vuotta.

Vuo­rot­te­lu­va­paan aloit­ta­mi­selle on li­säksi ole­massa yläi­kä­raja. Vuo­rot­te­lu­va­paata ei voi aloit­taa, mikäli työn­te­ki­jän työ­elä­ke­lain mu­kai­sen van­huse­läk­keen al­ka­mi­seen on aikaa kolme vuotta tai vä­hem­män.

💡 Myös per­he­va­paan pi­tä­mi­nen sekä ase- tai si­vii­li­pal­ve­lun suo­rit­ta­mi­nen lue­taan osaksi työ­his­to­riaa. Tie­tyissä ti­lan­teissa myös muu­alla EU:n alu­eella työs­ken­tely voi­daan laskea osaksi työ­his­to­riaa.

Vuo­rot­te­lu­va­paan kesto

Vuo­rot­te­lu­va­paan kesto on vä­hin­tään 100 ka­len­te­ri­päi­vää ja enin­tään 180 ka­len­te­ri­päi­vää. Mikäli olet so­pi­nut vuo­rot­te­lu­va­paan keston työ­nan­ta­jasi kanssa 180 päivää ly­hyem­mäksi, voi­daan sen pi­den­tä­mi­sestä sopia vuo­rot­te­lu­va­paan kes­täessä.

Asiasta on kui­ten­kin so­vit­tava vä­hin­tään kaksi kuu­kautta ennen ai­em­min so­vi­tun vuo­rot­te­lu­va­paan päät­ty­mistä.

Voiko vuo­rot­te­lu­va­paa kes­key­tyä?

Voit sopia työ­nan­ta­jasi kanssa myös vuo­rot­te­lu­va­paan en­nen­ai­kai­sesta päät­ty­mi­sestä tai ti­la­päi­sestä työhön pa­luusta. Huomaa kui­ten­kin, että vuo­rot­te­lu­va­paata kuluu myös ti­la­päi­sen työs­ken­te­lyn aikana.

Vuo­rot­te­lu­va­paa kat­so­taan päät­ty­neeksi, mikäli si­nulle:

  • syntyy oikeus saada äitiys-, eri­tyi­säi­tiys-, isyys- tai van­hem­pain­ra­haa tai
  • myön­ne­tään yli 18 ar­ki­päi­vää kes­tävä, vuo­rot­te­lu­va­paan ajalle si­joit­tuva vapaa ras­kau­den ja syn­ny­tyk­sen, lapsen hoidon tai eri­tyis­hoi­to­ra­han pe­rus­teella

Lue lisää: Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus työn­te­ki­jälle

Saako vuo­rot­te­lu­va­paalla palk­kaa?

Vuo­rot­te­lu­va­paan ajalta et läh­tö­koh­tai­sesti saa palk­kaa vaan, si­nulla on oikeus vuo­rot­te­lu­kor­vauk­seen.

Kor­vauk­sen myön­tää Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tos (Kela) tai työt­tö­myys­kassa. Kor­vauk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­senä on, että vuo­rot­te­lu­va­paan ajaksi si­jai­seksi pal­ka­taan työtön työn­ha­kija. Kor­vauk­sen mak­sa­mista ei kui­ten­kaan kes­key­tetä, vaikka si­jai­sen työ­suhde päät­tyisi ennen vuo­rot­te­lu­va­paan loppua.

Kor­vauk­sen edel­ly­tyk­senä on, että et saa palk­kaa tai muuta vas­ti­ketta työ­nan­ta­jal­tasi, tai tee muuta palk­ka­työtä toisen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­sessa. Kor­vauk­sen saa­mi­seksi et voi myös­kään saada yrit­tä­jä­tu­loa.

⚠️ Vuo­rot­te­lu­kor­vauk­sen saa­mi­sen estää ase- tai si­vii­li­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mi­nen, va­paus­ran­gais­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen ran­gais­tus­lai­tok­sessa ja työt­tö­myy­se­tuu­den saa­mi­nen.

Vuo­rot­te­lu­kor­vauk­sen suu­ruus

Vuo­rot­te­lu­kor­vauk­sen suu­ruus on 70 % siitä, mitä saisit työt­tö­myys­tur­va­lain mu­kai­sena työt­tö­myys­kor­vauk­sena, mikäli olisit työtön. Työt­tö­myys­kor­vauk­sen suu­ruu­teen taas vai­kut­taa tu­lo­jesi suu­ruus.

Vuo­rot­te­lu­kor­vausta las­ket­taessa ei oteta huo­mioon työt­tö­myys­päi­vä­ra­han lap­si­ko­ro­tuk­sia.

Mikäli saat vuo­rot­te­lu­va­paan ajalta palk­kaa tai muuta työ­tu­loa, pie­nen­tää se saa­maasi vuo­rot­te­lu­kor­vausta.

Vuo­rot­te­lu­va­paan ha­ke­mi­nen

Vuo­rot­te­lu­va­paan ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu ensin ot­ta­malla yh­teyttä omaan työ­nan­ta­jaan. Vuo­rot­te­lu­va­paasta ja sen yk­si­tyis­koh­dista so­vi­taan yh­dessä työ­nan­ta­jan kanssa.

Näin vuo­rot­te­lu­va­paan ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu

  1. Tee kir­jal­li­nen vuo­rot­te­luso­pi­mus työ­nan­ta­jasi kanssa.
  2. Työ­nan­taja toi­mit­taa vuo­rot­te­luso­pi­muk­sen työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tolle.
  3. Hanki työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tolta lausunto vuo­rot­te­lu­kor­vauk­sen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­sistä.
  4. Hae vuo­rot­te­lu­kor­vaus Ke­lalta tai työt­tö­myys­kas­sas­tasi.

Sinun on teh­tävä työ­nan­ta­jasi kanssa kir­jal­li­nen vuo­rot­te­luso­pi­mus, jossa työ­nan­taja sa­malla si­tou­tuu palk­kaa­maan si­jai­sen vuo­rot­te­lu­va­paan ajaksi.

Työ­nan­ta­jan on toi­mi­tet­tava vuo­rot­te­luso­pi­mus ja muut siihen liit­ty­vät asia­kir­jat työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tolle ennen vuo­rot­te­lu­va­paan al­ka­mista.

Sen sijaan vuo­rot­te­lu­kor­vausta sinun on haet­tava Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­selta tai työt­tö­myys­kas­sal­tasi. Ennen ha­ke­mista sinun tulee hank­kia työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tolta lausunto vuo­rot­te­lu­kor­vauk­sen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­sistä.

Tätä varten sinun tulee toi­mit­taa työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toon sel­vi­tys siitä, että kaikki vuo­rot­te­lu­va­paan edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät koh­dal­lasi. Myös vuo­rot­te­luso­pi­mus tulee toi­mit­taa TE-toi­mis­toon.

⚠️ Vuo­rot­te­lu­va­paan ajalta ei kerry vuo­si­lo­maa.

Voiko vuo­rot­te­lu­va­paalla tehdä muuta työtä?

Es­tettä sille, et­tetkö voisi tehdä töitä myös vuo­rot­te­lu­va­paasi aikana, ei ole. Vuo­rot­te­lu­va­paan voi pitää myös osa-ai­kai­sena.

Toi­saalta vuo­rot­te­lu­va­paa on tar­koi­tettu edis­tä­mään työn­te­ki­jän jak­sa­mista, minkä takia työs­ken­tely sen aikana ei vält­tä­mättä ole tar­koi­tuk­sen­mu­kaista. Kiel­let­tyä työs­ken­tely ei kui­ten­kaan ole.

Mikäli työs­ken­te­let vuo­rot­te­lu­va­paasi aikana osa-ai­kai­sesti, si­nulla on oikeus so­vi­tel­tuun vuo­rot­te­lu­kor­vauk­seen. Tämä tar­koit­taa, että si­nulla on mah­dol­li­suus saada vuo­rot­te­lu­kor­vausta, mutta saa­miesi an­sio­tu­lo­jen määrä pie­nen­tää kor­vauk­sen suu­ruutta.

Yli kaksi viik­koa kes­tä­vän ko­koai­ka­työn ajalta oi­keutta kor­vauk­seen ei ole lain­kaan.

⚠️ Huomio kui­ten­kin, että saa­masi palkka- ja muut työ­tu­lot pie­nen­tä­vät saa­maasi vuo­rot­te­lu­kor­vausta.

Lue lisää: Ve­roil­moi­tus – tar­kista nämä asiat

Voiko vuo­rot­te­lu­va­paalta jäädä eläk­keelle?

Vuo­ro­te­lu­va­paalta ei käy­tän­nössä voi jäädä suo­raan eläk­keelle vuo­ro­va­paan yläi­kä­ra­jasta joh­tuen. Vuo­rot­te­lu­va­paa on aloi­tet­tava vii­meis­tään 3 vuotta ennen van­huuse­lä­kei­kää.

Yläi­kä­ra­jaa ei kui­ten­kaan so­vel­leta ennen vuotta 1957 syn­ty­nei­siin. Vuonna 1956 ja tätä ai­em­min syn­ty­neillä vuo­rot­te­lu­va­paalta eläk­keelle jää­mi­nen voi siis olla mah­dol­lista.

Sai­ras­loma ja vuo­rot­te­lu­va­paa

Vuo­rot­te­lu­va­paan ai­kai­nen sai­raus­loma ei kes­keytä vuo­rot­te­lu­va­paata tai vai­kuta sen pi­tuu­teen. Vuo­rot­te­lu­va­paa jatkuu nor­maa­listi sai­raus­lo­masta huo­li­matta.

Mikäli sai­raus­lo­masi kui­ten­kin kestää yli 10 päivää, sinun on mah­dol­lista hakea Ke­lasta sai­raus­päi­vä­ra­haa.