Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä

Ihmisiä hautausmaalla.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
3.10.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sitkö, että pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa myös suo­raan kuo­lin­pe­sän ti­liltä? Pe­rin­tö­vero mää­rä­tään aina jo­kai­selle pe­ril­li­selle erik­seen, ja jo­kai­nen pe­ril­li­nen on hen­ki­lö­koh­tai­sesti vas­tuussa omasta pe­rin­tö­ve­ros­taan. Osak­kaat voivat kui­ten­kin yh­dessä päät­tää, että pe­rin­tö­vero mak­se­taan jo ennen pe­rin­nön­ja­koa kuo­lin­pe­sän ti­liltä.

Ve­rot­taja määrää pe­rin­tö­ve­ron vai­na­jan jäl­keen laa­di­tun pe­ru­kir­jan pe­rus­teella. Pe­ru­kirja si­säl­tää tiedot kuo­lin­pe­sän osak­kaista sekä vai­na­jan va­roista ja ve­loista.

Pe­rin­tö­vero on aina hen­ki­lö­koh­tai­nen

Suo­ma­lai­sessa pe­rin­tö­ve­ro­tus­jär­jes­tel­mässä pe­rin­tö­vero mää­rä­tään suo­raan pe­ril­li­sille. Kuo­lin­pesä ei maksa pe­rin­tö­ve­roa eikä ole vel­ka­vas­tuussa mak­sa­mat­to­masta pe­rin­tö­ve­rosta. Jo­kai­nen pe­rin­nön­saaja on hen­ki­lö­koh­tai­sesti ja it­se­näi­sesti vas­tuussa omaan pe­rin­tö­osuu­teensa koh­dis­tu­vasta pe­rin­tö­ve­rosta.

Vaikka joku pe­ril­li­sistä ei mak­saisi pe­rin­tö­ve­ro­aan, eivät muut pe­ril­li­set tai kuo­lin­pesä ole vas­tuussa yhden pe­ril­li­sen mak­sa­mat­to­masta ve­rosta. Jo­kai­nen pe­ril­li­nen on vas­tuussa ai­noas­taan omasta pe­rin­tö­ve­ros­taan. Mikäli joku pe­ril­li­sistä ei maksa omaa pe­rin­tö­ve­ro­aan, voi­daan tähän vii­me­si­jai­sesti koh­dis­taa ulos­ot­to­toi­mia.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että pe­run­kir­joi­tuk­selle voi saada myös li­sä­ai­kaa lä­het­tä­mällä ha­ke­mus ve­rot­ta­jalle?

Laadi pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä Aa­tok­ses­sa

Di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen avulla voit hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan 399 euroa. Pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teen ja laatii tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit.

Voiko kuo­lin­pesä maksaa pe­rin­tö­ve­ron?

Ole­tus­sään­tönä siis on, että pe­rintö jae­taan kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kesken ja tämän jäl­keen jo­kai­nen kuo­lin­pe­sän osakas maksaa ta­hoil­laan pe­rin­tö­ve­ron Ve­ro­hal­lin­nolle.

Pe­rin­tö­ve­ron voi kui­ten­kin maksaa myös kuo­lin­pe­sän ti­liltä ennen pe­rin­nön­ja­koa. Täl­löin kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den pe­rin­tö­vero ka­te­taan suo­raan kuo­lin­pe­sän va­roista. Edel­ly­tyk­senä pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­selle kuo­lin­pe­sästä on, että sillä on riit­tä­västi kä­teistä rahaa veron mak­sa­mi­seksi.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sessa yhtenä on­gel­ma­koh­tana onkin yleensä se, että kuo­lin­pe­sässä ei aina ole riit­tä­västi kä­teis­va­ran­toja. Jos kuo­lin­pe­sän va­ral­li­suus koos­tuu lä­hinnä kiin­teästä omai­suu­desta, ei pe­rin­tö­ve­ron maksua varten aina saada ajoissa rahaa kuo­lin­pe­sästä, sillä kiin­teis­tön myyn­nissä voi kestää pit­kään.

💡 Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista kan­nat­taa­kin alkaa miet­tiä jo pe­run­kir­joi­tus­vai­heessa. Pe­ru­kirja toi­mi­te­taan aina ve­rot­ta­jalle pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mistä varten. Pe­rin­tö­ve­ron mää­rää­mi­sessä voi kestää noin 6–12 kuu­kautta. Tänä aikana on hyvin aikaa miet­tiä, miten pe­rin­tö­vero kan­nat­taa maksaa.

Miten pe­rin­tö­ve­ron voi maksaa?

  • Jo­kai­sen omista va­roista 
  • Yh­tei­sesti kuo­lin­pe­sän va­roista 
  • Lainaa ot­ta­malla

Tar­vi­taan kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän tilitä edel­lyt­tää so­vin­nol­li­suutta.

⚠️ Kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den on hy­väk­syt­tävä pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä. Jo­kai­sen pe­ril­li­sen kan­nat­ta­kin miet­tiä omalta osal­taan, onko pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä jär­ke­vää.

Rii­tai­sassa kuo­lin­pe­sässä pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen suo­raan kuo­lin­pe­sän va­roista ei on­nistu. Mikäli yk­si­kin pesän osak­kaista vas­tus­taa veron mak­sa­mista kuo­lin­pe­sän ti­liltä, ei sitä voida tehdä.

Missä ti­lan­teissa pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä voi olla jär­ke­vää?

On aina kuo­lin­pe­sän osak­kaista kiinni, mikä on juuri ky­sei­sessä ta­pauk­sessa paras rat­kaisu.

💡 Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä on usein hel­poin ja yk­sin­ker­tai­sin rat­kaisu, kun:

  • Kaik­kien pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­osuu­det ovat yhtä suuret.
  • He kuu­lu­vat samaan ve­ro­luok­kaan.
  • Kuo­lin­pe­sällä on hal­lus­saan riit­tä­västi kä­teis­va­ran­toja.

Kun pe­rin­tö­osuu­det ovat yhtä suuret ja pe­ril­li­set kuu­lu­vat samaan ve­ro­luok­kaan, on jo­kai­sen kuo­lin­pe­sän osak­kaan pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus yh­tä­läi­nen.

Sen jäl­keen, kun pe­rin­tö­vero on mak­settu kuo­lin­pe­sän ti­liltä, voi­daan jäl­jelle jäävä omai­suus jakaa tasan. Veron mak­sa­mi­nen suo­raan kuo­lin­pe­sän ti­liltä sääs­tää vaivan siitä, että jo­kai­sen pe­ril­li­sen tulisi hoitaa sama pro­sessi erik­seen.

Jos taas jo­kai­selle tuleva pe­rin­tö­osuus on suu­ruu­del­taan eri­lai­nen ja ve­ro­jen määrä eri, voi pe­rin­nön­jako en­nem­min­kin han­ka­loi­tua.

Lue lisää: Miten pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisu ta­pah­tuu?

perintövero kuolinpesän tililtä.jpg

Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mat­to­muus ei lykkää pe­rin­tö­ve­roa

Joskus kuo­lin­pesä saat­taa jäädä ja­ka­matta ko­ko­naan tai tois­tai­seksi. Pe­ril­li­set voivat haluta pitää esi­mer­kiksi su­ku­ti­lan ja­ka­mat­to­mana. Syynä ja­ka­mat­to­muu­teen voi olla myös se, että les­kellä on vai­na­jan jää­mis­töön hal­lin­ta­oi­keus. Täl­löin kuo­lin­pesä jae­taan vasta les­ken­kin kuol­tua.

👉 Vaikka kuo­lin­pesä säi­lyisi ja­ka­mat­to­mana, ei vel­vol­li­suus pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen muutu. Kun pe­ru­kirja on toi­mi­tettu ve­rot­ta­jalle, lä­het­tää ve­rot­taja ai­ka­naan nor­maa­listi pe­rin­tö­ve­ro­la­put pe­ril­li­sille.

Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mat­to­muu­desta seuraa, ettei pe­ril­li­sillä hen­ki­lö­koh­tai­sesti ole pääsyä kuo­lin­pe­sän va­roi­hin. He eivät siis pysty mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa heille kuu­lu­vasta pe­rin­tö­osuu­desta. Ris­kinä eri­tyi­sesti laajan jää­mis­tön koh­dalla on, ettei pe­ril­li­sillä ole varaa maksaa pe­rin­tö­ve­roa omista va­rois­taan.

Mil­loin pe­rin­tö­vero tulee maksaa?

Pe­rin­tö­vero mak­se­taan yleensä kah­dessa erässä. Pe­rin­tö­ve­ron en­sim­mäi­nen osa erään­tyy mak­set­ta­vaksi noin 3 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun ve­ro­tus­pää­tös on tehty. Toinen erä­päivä on 2 kuu­kau­den ku­lut­tua en­sim­mäi­sestä erä­päi­västä.

Pe­rin­tö­vero on mak­set­tava yh­dessä erässä kui­ten­kin sil­loin, mikäli pe­rin­tö­ve­ron summa on alle 500 euroa.

Ve­ron­mak­sun voi jakaa kym­me­neen­kin erään, mikäli yli ve­rosta vä­hin­tään 1 700 euroa tulee yri­tys­toi­min­nasta tai maa­ti­lasta, jonka toi­min­taa pe­rin­nön­saaja tulee jat­ka­maan.

Pe­rin­tö­ve­roon voi hakea mak­suai­kaa

Mikäli pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen erä­päi­vään men­nessä tuntuu mah­dot­to­malta, voit hakea pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen voi hakea mak­suai­kaa. Tätä varten on teh­tävä mak­su­jär­jes­te­ly­pyyntö Oma­Ve­rossa.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tissä Aa­tok­sessa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hoi­ta­mi­nen on help­poa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­ve­lumme kautta voit luoda pe­ru­kir­jan, tilata vir­ka­to­dis­tuk­set ja tar­vit­ta­vat val­ta­kir­jat. Voit myös kutsua kuo­lin­pe­sän osak­kaita al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­joja mak­sut­to­man  Aatos Sign -säh­köi­sen al­le­kir­joi­tus­pal­ve­lun avulla.

Ha­lu­tes­sasi saat aina myös il­maista la­kia­pua chatin tai säh­kö­pos­tin kautta!

Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sessa!