Saako kuo­lin­pe­sän tyh­jen­tää ennen pe­run­kir­joi­tusta?

Pieni olohuone, jossa sohva, sohvapöytä, nojatuoli, keinutuoli ja piirongin päällä oleva televisio
Marjut Päkki
Marjut
3.5.2024 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Läh­tö­kohta on, ettei muita kuin pa­kol­li­sia oi­keus­toi­mia pesän omai­suu­den osalta tehdä ennen pe­run­kir­joi­tusta. Pesän tyh­jen­tä­mi­sen yh­tey­des­sä­kin on tär­keää pitää mie­lessä tär­kei­den asia­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­nen sekä vel­ko­jen oi­keu­det.

Kuo­lin­pe­sän tyh­jen­tä­mi­nen on mer­kit­tävä vaihe lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen. Ennen pe­run­kir­joi­tusta kuo­lin­pe­sän osak­kailla onkin useita teh­tä­viä, joihin kuo­lin­pe­sän tyh­jen­tä­mi­nen myös kes­kei­sellä ta­valla kuuluu.

Kuo­lin­pe­sän tyh­jen­tä­mi­sen yh­tey­dessä vai­na­jan omai­suus jär­jes­te­tään ja jae­taan uu­del­leen sekä teh­dään kaikki tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet ennen pe­run­kir­joi­tusta. Li­säksi kuo­lin­pe­sän osak­kaat huo­leh­ti­vat jo ennen pe­run­kir­joi­tusta vai­na­jan pesän hoi­dosta.

Kuo­lin­pe­sän hal­lin­nosta sään­nel­lään pe­rin­tö­kaa­ressa

Kuo­lin­pe­sän hal­lin­toa ja pe­rin­nön­ja­koa kä­si­tel­lään pe­rin­tö­kaa­ressa. Pe­rin­tö­kaa­ren no­jalla pesän sel­vit­tä­mi­nen on kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vel­vol­li­suus.

Kuo­lin­pe­sän osak­kailla ei ole oi­keutta käyt­tää kuo­lin­pe­sän omai­suutta ennen kuin ky­sei­nen omai­suus on jaettu pe­rin­nön­jaossa. Kuo­lin­pesä voi käyt­tää varoja ai­noas­taan kuo­lin­pe­sän har­joit­ta­maan lii­ke­toi­meen, kuo­lin­pe­sän vel­ko­jen mak­suun tai muuhun vas­taa­van kuo­lin­pe­sässä ta­pah­tu­vaan toi­min­taan.

Mil­lään muulla kuin edellä mai­ni­tulla ta­valla eivät kuo­lin­pe­sän osak­kaat saa omai­suutta käyt­tää ennen kuin omai­suus on lis­tattu pe­ru­kir­jaan ja vel­ko­jen kat­ta­mi­sesta on var­mis­tuttu.

Hau­taus­ku­lut mak­se­taan vai­na­jan va­roista

Hau­taus­ku­lut ovat yksi kes­kei­sistä poik­keuk­sista siihen, et­tei­vät kuo­lin­pe­sän osak­kaat saa käyt­tää kuo­lin­pe­sän omai­suutta ennen pe­rin­nön­ja­koa. Hau­taus­ku­lut mak­se­taan siis läh­tö­koh­tai­sesti vai­na­jan va­roista ja ne ovat yksi osa pe­sän­sel­vi­tys­vel­koja, mikä tar­koit­taa sitä, että ne voi­daan maksaa pesän va­roista ennen muita vel­koja.

Hau­ta­jais­ku­luiksi las­ke­taan muun muassa ar­kusta, hau­ta­ki­vestä ja muis­to­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­sestä ai­heu­tu­vat kulut. Ku­lu­jen tulee li­säksi olla koh­tuul­li­set.

Koska hau­taus­ku­lut voi­daan maksaa ennen muita vel­koja, aset­taa se koh­tuul­lis­ten hau­taus­ku­lu­jen kor­vaa­mi­sen vai­na­jan muiden vel­ko­jien oi­keuk­sien edelle. Kulut on kui­ten­kin tär­keää pitää koh­tuul­li­sina vel­ko­jien oi­keuk­sien huo­mioi­mi­seksi.

Osak­kai­den vastuu on yh­teis­vas­tuul­lista

Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen on tär­kein pesän osak­kaille kuu­luva vel­vol­li­suus. Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen lai­min­lyön­nistä seuraa kuo­lin­pe­sän osak­kaille seu­raa­muk­sia. Ennen pe­run­kir­joi­tus­ta­kin kuo­lin­pe­sän osak­kailla on myös mui­ta­kin vel­vol­li­suuk­sia sekä oi­keuk­sia. Seu­raa­vassa on lis­tattu ly­hyesti kuo­lin­pe­sän osak­kaille kuu­lu­via kes­kei­siä vel­vol­li­suuk­sia ja oi­keuk­sia.

Yksi kes­kei­sistä kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vel­vol­li­suuk­sista on pe­sän­sel­vi­tyk­sen suo­rit­ta­mi­sesta huo­leh­ti­mi­nen. Osak­kai­den on siten otet­tava kuo­lin­pesä ja sen varat hal­tuun sekä hoi­det­tava sitä.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat vas­taa­vat vel­vol­li­suuk­sista yh­dessä. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vastuu on siten yh­teis­vas­tuul­lista. Vel­koja voikin periä saa­ta­vansa suo­raan ke­neltä ta­hansa kuo­lin­pe­sän osak­kaista, eikä saa­ta­vaa tar­vitse vaatia ensin ylei­sesti kuo­lin­pe­sältä.

Esi­mer­kiksi osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen ennen pe­rit­tä­vän vel­ko­jen mak­sa­mista voi olla syy sille, että pesän osak­kaalle syntyy vel­ka­vas­tuu.

On siis tär­keää, ettei kuo­lin­pe­sää jaeta ellei ole täyttä var­muutta siitä, että velat ovat hoi­dossa. Jos vai­na­jan vel­koja ei voida hoitaa, vas­taa­vat osak­kaat hen­ki­lö­koh­tai­sesti vai­na­jan ve­loista sil­loin, kun pe­sän­sel­vit­tä­jän hal­linto jou­du­taan lak­kaut­ta­maan osak­kai­den ha­ke­muk­sesta ennen vel­ko­jen mak­sa­mista.

Kuo­lin­pe­sän osak­kailla on siis yh­tei­nen vastuu pesän omai­suu­den hal­lit­se­mi­sesta yh­dessä. Pesän osak­kai­den tulee li­säksi tehdä pesää kos­ke­vat pää­tök­set yk­si­mie­li­sesti. Yh­tei­sellä ja yk­si­mie­li­sellä pää­tök­sen­teolla on siten suuri mer­ki­tys kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kes­kuu­dessa.

Kuo­lin­pe­sän osak­kailla on siten huo­mat­ta­vasti vel­vol­li­suuk­sia, joita kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­seksi tulee tehdä.

Myös esi­mer­kiksi eri­lais­ten tar­peel­lis­ten asia­kir­jo­jen, kuten vir­ka­to­dis­tus­ten, ti­laa­mi­nen kuuluu kaiken muun ohella kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vel­vol­li­suuk­siin. Asia­kir­joja ti­la­taan­kin jo ennen pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mista.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den oi­keu­det ennen pe­run­kir­joi­tusta

Kuo­lin­pe­sän osak­kailla on vel­vol­li­suuk­sien li­säksi myös lu­kui­sia oi­keuk­sia ennen ja jäl­keen pe­run­kir­joi­tuk­sen. Kuten vel­vol­li­suuk­sien­kin yh­tey­dessä on jo to­dettu, kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat esi­mer­kiksi oi­keu­tet­tuja hank­ki­maan sel­lai­sia vai­na­jaa ja tämän varoja kos­ke­via asia­kir­joja, jotka ovat tar­peel­li­sia pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­seksi.

Li­säksi osak­kailla on oikeus maksaa vai­na­jan las­kuja tämän pank­ki­ti­leiltä ennen pe­run­kir­joi­tusta. Pää­sään­töi­sesti kuo­lin­pe­sästä voi­daan kui­ten­kin ennen pe­run­kir­joi­tusta suo­rit­taa vain niin sa­not­tuja pe­sän­sel­vi­tys­vel­koja.

Kuo­lin­pe­sästä on jois­sa­kin ta­pauk­sissa myös mah­dol­lista jakaa varoja ennen pe­run­kir­joi­tusta, jol­loin pu­hu­taan kuo­lin­pe­sän osit­tai­sesta ja­ka­mi­sesta. Täl­löin­kin on nou­da­tet­tava samoja me­net­te­ly­pe­ri­aat­teita kuin var­si­nai­sen osi­tuk­sen yh­tey­dessä. Otetut varat huo­mioi­daan lo­pul­li­sessa osi­tuk­sessa.

Osit­tai­nen pe­rin­nön­jako ei ole suo­si­tel­ta­vaa

Pe­rin­nön­jako osit­tai­sesti etu­kä­teen ei kui­ten­kaan ole kovin suo­si­tel­ta­vaa joh­tuen siitä, että pesän ko­ko­nais­va­ral­li­suus ei ole yleensä tie­dossa ja kuo­lin­pesä voi osoit­tau­tua yli­vel­kai­seksi.

Täl­löin varoja ot­ta­neet osak­kaat voi­vat­kin joutua vel­ka­vas­tuuseen kuo­lin­pe­sää koh­taan. Tästä joh­tuen pe­rin­nön­jako suo­ri­te­taan­kin läh­tö­koh­tai­sesti vasta pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen.

Myös siinä ta­pauk­sessa, että pe­sän­sel­vi­tys venyy, voi­daan pesän osak­kaalle maksaa tiet­ty­jen eh­to­jen täy­tyt­tyä pe­sästä varoja en­nak­koon. Pe­rin­tö­osuu­den tulee kui­ten­kin sil­loin riit­tää näihin va­roi­hin, ei­vätkä vel­ko­jien oi­keu­det saa vaa­ran­tua tämän seu­rauk­sena.

Kuo­lin­pe­sän ol­lessa osak­kai­den yh­tei­sessä hal­lin­nassa, on kuo­lin­pe­sän va­ro­jen käyttö kui­ten­kin läh­tö­koh­tai­sesti va­paasti osak­kai­den so­vit­ta­vissa.

Hau­ta­jais­kus­tan­nus­ten li­säksi kuo­lin­pe­sän va­roista voi­daan täl­löin suo­rit­taa pe­run­kir­joi­tus­kus­tan­nuk­set sekä pesän hoi­dosta, hal­lin­nosta ja sel­vi­tyk­sestä ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kiksi pe­sän­ja­ka­jan ha­ke­mi­sesta ai­heu­tu­neet ha­ke­mis­kus­tan­nuk­set. Myös vai­na­jan muiden las­ku­jen kuten sähkö- ja pu­he­lin­las­ku­jen mak­sa­mi­nen on mah­dol­lista.

Pesän osak­kaat voivat yh­tei­sym­mär­ryk­sellä suo­rit­taa myös esi­mer­kiksi pesän sii­vouk­sen ja tyh­jen­tä­mi­sen ennen pe­run­kir­joi­tusta. Vai­na­jan asun­non myy­mi­nen ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lista ennen pe­run­kir­joi­tusta.

Läh­tö­kohta kui­ten­kin on, ettei muita kuin pa­kol­li­sia oi­keus­toi­mia pesän omai­suu­den osalta tehdä ennen pe­run­kir­joi­tusta. Pesän tyh­jen­tä­mi­sen yh­tey­des­sä­kin on tär­keää pitää mie­lessä tär­kei­den asia­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­nen sekä vel­ko­jen oi­keu­det.

Kai­ken­lais­ten kus­tan­nus­ten suo­rit­ta­mi­sessa ja muiden pää­tös­ten te­ke­mi­sessä kes­kei­nen mer­ki­tys on kui­ten­kin yk­si­mie­li­syy­dellä sekä tark­kuu­della, jotta rii­toja ei syn­tyisi tai kuo­lin­pe­sästä ei käy­tet­täisi tar­pee­tonta määrää ra­ha­va­roja.

Tu­keudu roh­keasti am­mat­ti­lai­sen apuun

Mikäli sinua as­kar­rut­taa, mitä toimia kuo­lin­pe­sän osak­kaat saavat lain mukaan tehdä, ota roh­keasti yh­teyttä am­mat­ti­lai­seen.

Muista myös säi­lyt­tää kaikki tar­vit­ta­vat to­sit­teet sekä do­ku­men­tit, jotka liit­ty­vät kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan ennen pe­run­kir­joi­tusta. Niillä voi olla kes­kei­nen mer­ki­tys asioi­den sel­vit­tä­mi­sessä.