Varför äk­ten­skaps­för­ord kan vara nöd­vän­digt

Ringar och makar
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-05-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Utan ett äk­ten­skaps­för­ord räknas värdet av er egen­dom ihop och delas sedan på hälf­ten. Det gäller även egen­dom ni hade före ni gifte er samt eget spa­ran­de, arv och fö­re­tag.

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid en se­pa­ra­tion har båda ma­kar­na rätt till hälf­ten av värdet av all egen­dom.

I ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­mer ni hur ni vill att er egen­dom ska för­de­las. Ni kan välja att ingen egen­dom delas lika eller att allt för­u­tom viss egen­dom delas lika. På så sätt kan ni trygga att fö­re­tag och som­mar­hus inte måste säljas.

Alla som gifter sig har au­to­ma­tiskt ett äk­ten­skaps­för­ord som anger att allt ska delas 50/50. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord väljer ni vad som är rätt­vist för just er.

Prov gratis

Du kan prova vår tjänst för gratis. Du kan ladda ner äk­ten­skaps­för­ord direkt efter be­tal­ning­en.

Vem har nytta av äk­ten­skaps­för­ord?

I äk­ten­skaps­för­ord varje makar kan välja egen­dom som de ska in­ne­hål­ler i do­ku­men­tet.

  1. Ni har eget spa­ran­de. Utan ett äk­ten­skaps­för­ord har ni inte ett eget spa­ran­de, allt delas på hälf­ten. Risker en av er tar på­ver­kar direkt den andre, även om ni inte sparar till­sam­mans.  
  2. Ni har bostad eller som­mar­hus. Värde av bostad och som­mar­hus ska delas 50/50 vid en se­pa­ra­tion, det be­ty­der ofta att huset måste säljas för att den andra ska få hälf­ten. I ett förord kan ni ange att allt för­u­tom huset ska delas lika.  
  3. En eller båda har eget fö­re­tag. Även fö­re­ta­gets värde ska delas på hälf­ten. Det kan betyda att fö­re­ta­get måste säljas för att den andre ska få hälf­ten av värdet.  
  4. En av er har ärvt egen­dom. Vill ni dela lika på egen­dom ni fått i arv? Det kan kännas orätt­vist om endast en av er ärvt före se­pa­ra­tio­nen.  
  5. En av er är hemma med barn. Att li­ka­de­la allt om en skött all mark­tjänst kan kännas rätt­vist. Men det be­ty­der att den med mindre in­koms­ter inte har lika möj­lig­het att spara och ta egna beslut under äk­ten­ska­pet. Med ett äk­ten­skaps­för­ord är ni jäm­ställ­da och kan se till att båda är för­be­red­da om det oför­ut­sed­da sker.

Läs mer om äk­ten­skaps­för­ord och vad ska ingå i do­ku­men­tet.

Bris­tan­de tillit eller en smart trygg­het?

Ti­di­ga­re trodde många att en dis­kus­sion om äk­ten­skaps­för­ord var bevis på bris­tan­de tillit och bevis på att ma­kar­na inte menade att älska varand­ra tills döden skil­jer dem åt.

Idag är det få som tänker så och äk­ten­skaps­för­ord anses vara ett för­nuf­ti­gt skydd mot ovän­ta­de si­tu­a­tio­ner. Livet är fullt av över­rask­ning­ar, ibland glada och ibland sorg­li­ga.

Äk­ten­skaps­för­ord kan liknas vid en hjälm. Du an­vän­der inte en hjälm för att du pla­ne­rar att köra omkull, men om något ovän­tat skulle hända är du skyd­dad.

Läs mer: Trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fall

Är det nöd­vän­di­gt om vi tjänar lika mycket?

Det är vik­ti­gt att komma ihåg att den eko­no­mis­ka livs­si­tu­a­tio­nen för­änd­ras. En person kan ärva, bli rik eller bli skuld­sa­tt. När du gifter dig är det svårt att veta hur den eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen kommer att se ut i slutet av äk­ten­ska­pet.

Det mest klas­sis­ka och otäc­kas­te ex­emp­let är om äk­ten­ska­pet slutar i skils­mäs­sa t.ex. på grund av Make B:s otro­het. Tänk dig att par­ter­nas in­koms­ter har varit re­la­tivt lika under äk­ten­ska­pet. På ini­ti­a­tiv av Make A be­vil­jas skils­mäs­sa.

Det visar sig dock att Make B är skuld­sa­tt och hen har ingen egen­dom.

För­u­tom att Make A är olyck­lig över se­pa­ra­tio­nen och otro­he­ten måste A även dela med sig av 50 % av sin egen­dom till Make B. Detta ef­ter­som värdet av ma­kar­nas egen­dom ska räknas samma och sedan delas på hälf­ten. Om Make B:s egen­dom är noll, delar ma­kar­na lika på Make A:s egen­dom.

Är detta rätt­vist? Inte alls, men så fun­ge­rar en skils­mäs­sa om ma­kar­na inte har ett äk­ten­skaps­för­ord.

De van­li­gas­te ty­per­na av egen­dom som i ett äk­ten­skaps­för­ord un­dan­tas från att delas lika är arv, lant­stäl­le och fö­re­tag.

Läs om skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord.

Vilken typ av äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver du?

Äk­ten­skaps­för­or­det måste vara ju­ri­diskt kor­rekt och följa lagens form­krav och äk­ten­skaps­bal­ken för att vara gil­ti­gt. Det kan vara svårt att skriva det själv, du kan an­vän­da dig av den här gratis mallen om du vill.

👉 Tips: för att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver du inte veta något om lagar och pa­ra­gra­fer. Aatos tjänst väg­le­der dig från början till slut och för­or­det upp­rät­tas genom att du svara på lätta frågor. Dess­utom finns Aatos ju­ris­ter nära till hands och ger dig ju­ri­disk råd­giv­ning via chatt och e-post.

Äk­ten­skaps­för­or­det ska un­der­teck­nas av er båda och sedan postas till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver inte be­vitt­nas.

Läs mer: Så här re­gi­stre­rar ni äk­ten­skaps­för­or­det

Hur skrivs ett äk­ten­skaps­för­ord och vad kostar det?

Äk­ten­skaps­för­ord kan skri­vas hos en jurist, genom att an­vän­da en mall eller hos en online tjänst. Det kostar van­li­gen ca 1500 - 5000 kronor att göra ett äk­ten­skaps­för­ord på en ad­vo­kat­by­rå.

Aatos är en ny tjänst, ut­veck­lad av ju­ris­ter och tek­no­lo­gi­ex­per­ter, som gör det möj­li­gt att upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord online. Du skapar hela för­or­det online och kan vara säker på att det är kor­rekt och gil­ti­gt. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis!

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och sedan skapas ett skräd­dar­sytt äk­ten­skaps­för­ord som passar just er. Före ni be­ta­lar kan ni gratis prova på tjäns­ten!

Aatos äktenskapsförord och personlig egedom

Aatos äktenskapsförord

Läs mer

Aatos har över 80 000 an­vän­da­re

★★★★★ Simon A.

Ut­märkt tjänst! Vi hade fun­de­rat göra ett äk­ten­skaps­för­ord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var Aatos kanon! Tjäns­ten var lätt och enkelt att an­vän­da. Vi upp­rät­ta­de vårt avtal från som­mar­stu­gan och var varken tvung­na att boka tid eller besöka en jurist.

★★★★★ Karin D.

Fin vara och så snabb le­ve­rans.

★★★★★ Kari A.

Aatos ju­ristav­del­ning är pro­fes­sio­nell, kvick och trev­lig. Jag fick svar på alla mina frågor när jag gjorde do­ku­men­tet. Aatos är även pris­värt jäm­fört med andra ju­ri­dis­ka tjäns­ter. Jag kan starkt re­kom­men­de­ra dem.

Smidigare juridik, online och enkelt!