Varför äk­ten­skaps­för­ord kan vara nöd­vän­digt?

Ringar och makar
Logo_blue.png
Aatos
2022-05-31 ● 3 minuter
Utan ett äktenskapsförord räknas värdet av er egendom ihop och delas sedan på hälften. Det gäller även egendom ni hade före ni gifte er samt eget sparande, arv och företag.

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid en se­pa­ra­tion har båda ma­kar­na rätt till hälf­ten av värdet av all egen­dom.

I ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­mer ni hur ni vill att er egen­dom ska för­de­las. Ni kan välja att ingen egen­dom delas lika eller att allt för­u­tom viss egen­dom delas lika. På så sätt kan ni trygga att fö­re­tag och som­mar­hus inte måste säljas.

Alla som gifter sig har au­to­ma­tiskt ett äk­ten­skaps­för­ord som anger att allt ska delas 50/50. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord väljer ni vad som är rätt­vist för just er.

Vem har nytta av äk­ten­skaps­för­ord?

I äk­ten­skaps­för­ord varje makar kan välja egen­dom som de ska in­ne­hål­ler i do­ku­men­tet.

  1. Ni har eget spa­ran­de. Utan ett äk­ten­skaps­för­ord har ni inte ett eget spa­ran­de. Allt delas på hälft. Risker en av er tar på­ver­kar direkt den andre, även om ni inte sparar till­sam­mans.  
  2. Ni har bostad eller som­mar­hus. Värde av bostad och som­mar­hus ska delas 50/50 vid en se­pa­ra­tion, det be­ty­der ofta att huset måste säljas för att den andra ska få hälf­ten. I ett förord kan ni ange att allt för­u­tom huset ska delas lika.  
  3. En eller båda har eget fö­re­tag. Även fö­re­ta­gets värde ska delas på hälft. Det kan betyda att fö­re­ta­get måste säljas för att den andre ska få hälf­ten av värdet.  
  4. En av er har ärvt egen­dom. Vill ni dela lika på egen­dom ni fått i arv? Det kan kännas orätt­vist om endast en av er ärvt före se­pa­ra­tio­nen.  
  5. En av er är hemma med barn. Att li­ka­de­la allt om en skött all mark­tjänst kan kännas rätt­vist. Men det be­ty­der att den med mindre in­koms­ter inte har lika möj­lig­het att spara och ta egna beslut under äk­ten­ska­pet. Med ett äk­ten­skaps­för­ord är ni jäm­ställ­da och kan se till att båda är för­be­red­da om det oför­ut­sed­da sker.

Läs mer om äk­ten­skaps­för­ord och vad ska ingå i det här do­ku­men­tet.

Bris­tan­de tillit eller en smart trygg­het?

Ti­di­ga­re trodde många att en dis­kus­sion om äk­ten­skaps­för­ord var bevis på bris­tan­de tillit och bevis på att ma­kar­na inte menade att älska varand­ra tills döden skil­jer dem åt.

Idag är det få som tänker så och äk­ten­skaps­för­ord anses vara ett för­nuf­tigt skydd mot ovän­ta­de si­tu­a­tio­ner. Livet är fullt av över­rask­ning­ar, ibland glada och ibland sorg­li­ga.

Äk­ten­skaps­för­ord kan liknas vid en hjälm. Du an­vän­der inte en hjälm för att du pla­ne­rar att köra omkull, men om något ovän­tat skulle hända är du skyd­dad.

Är det nöd­vän­digt om vi för­tjä­nar lika mycket?

Det är vik­tigt att komma ihåg att den eko­no­mis­ka livs­si­tu­a­tio­nen för­änd­ras. En person kan ärva, bli rik eller bli skuld­satt. När du gifter dig är det svårt att veta hur den eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen kommer att se ut i slutet av äk­ten­ska­pet.

Det mest klas­sis­ka och otäc­kas­te ex­emp­let är om äk­ten­ska­pet slutar i skils­mäs­sa t.ex. på grund av Make B:s otro­het. Tänk dig att par­ter­nas in­koms­ter har varit re­la­tivt lika under äk­ten­ska­pet. På ini­ti­a­tiv av Make A be­vil­jas skils­mäs­sa.

Det visar sig dock att Make B är skuld­satt och hen har ingen egen­dom.

För­u­tom att Make A är olyck­lig över se­pa­ra­tio­nen och otro­he­ten måste A även dela med sig av 50 % av sin egen­dom till Make B. Detta ef­tersom värdet av ma­kar­nas egen­dom ska räknas samma och sedan delas på hälf­ten. Om Make B:s egen­dom är noll, delar ma­kar­na lika på Make A:s egen­dom.

Är detta rätt­vist? Inte alls, men så fun­ge­rar en skils­mäs­sa om ma­kar­na inte har ett äk­ten­skaps­för­ord.

De van­li­gas­te ty­per­na av egen­dom som i ett äk­ten­skaps­för­ord un­dan­tas från att delas lika är arv, lant­stäl­le och fö­re­tag.

Läs om skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord.

Vilken typ av äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver du?

Äk­ten­skaps­för­or­det måste vara ju­ri­diskt kor­rekt och följa lagens form­krav för att vara gil­tigt. Det kan vara svårt att skriva det själv, du kan an­vän­da dig av den här gratis mallen om du vill.

👉 Tips: för att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver du inte veta något om lagar och pa­ra­gra­fer. Aatos tjänst väg­le­der dig från början till slut och för­or­det upp­rät­tas genom att du svara på lätta frågor. Dess­utom finns Aatos ju­ris­ter nära till hands och ger dig ju­ri­disk råd­giv­ning via chatt och e-post.

Äk­ten­skaps­för­or­det ska un­der­teck­nas av er båda och sedan postas till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver inte be­vitt­nas.

Läs mer: Så här re­gi­stre­rar ni äk­ten­skaps­för­or­det

Hur skrivs ett äk­ten­skaps­för­ord och vad kostar det?

Äk­ten­skaps­för­ord kan skri­vas hos en jurist, genom att an­vän­da en mall eller hos en online tjänst. Det kostar van­li­gen ca 1500 - 5000 kronor att göra ett äk­ten­skaps­för­ord på en ad­vo­kat­by­rå.

Aatos är en ny tjänst, ut­veck­lad av ju­ris­ter och tek­no­lo­gi­ex­per­ter, som gör det möj­ligt att upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord online. Du skapar hela för­or­det online och kan vara säker på att det är kor­rekt och gil­tigt. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis!

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och sedan skapas ett skräd­dar­sytt äk­ten­skaps­för­ord som passar just er.

Aatos äktenskapsförord och personlig egedom
Aatos äktenskapsförord

Läs mer

Aatos har över 50 000 an­vän­da­re

★★★★★ Simon A.

Ut­märkt tjänst! Vi hade fun­de­rat göra ett äk­ten­skaps­för­ord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var Aatos kanon! Tjäns­ten var lätt och enkelt att an­vän­da. Vi upp­rät­ta­de vårt avtal från som­mar­stu­gan och var varken tvung­na att boka tid eller besöka en jurist.

★★★★★ Karin D.

Fin vara och så snabb le­ve­rans.

★★★★★ Kari A.

Aatos ju­ristav­del­ning är pro­fes­sio­nell, kvick och trev­lig. Jag fick svar på alla mina frågor när jag gjorde do­ku­men­tet. Aatos är även pris­värt jäm­fört med andra ju­ri­dis­ka tjäns­ter. Jag kan starkt re­kom­men­de­ra dem.