Låg in­komst och äk­ten­skaps­för­ord

Mobiltelefon som visar noll
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-08-18 ● 4 minuter
Dela artikeln
Låg in­komst och äk­ten­skaps­för­ord – hör det ihop? Ab­so­lut! För det är inte bara en för­mögen make som be­hö­ver skydda sin för­mö­gen­het. Det finns goda skäl även för den med lägre in­komst eller mindre till­gång­ar att ha ett äk­ten­skaps­för­ord.

Genom äk­ten­skaps­för­ord kan ni båda trygga er fram­tid för den hän­del­se att ni skiljs åt. Inte bara stor egen­dom och hög in­komst, även låg in­komst och små till­gång­ar kan mo­ti­ve­ra ett äk­ten­skaps­för­ord.

Här nedan kan du läsa om äk­ten­skaps­för­ord i för­hål­lan­de till det gifta parets eko­nomi, oav­sett om för­mö­gen­he­ter­na och in­koms­ter­na är lika eller skil­jer sig rejält.

💡Lästips: 5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig

Äk­ten­skaps­för­ord för­de­lar egen­dom vid äk­ten­ska­pets slut

Genom äk­ten­skaps­för­or­det enas ni i förväg om för­del­ning­en av er egen­dom i hän­del­se av att ni skil­jer er eller när någon av er dör. För­or­det på­ver­kar där­e­mot inte för­del­ning­en under äk­ten­ska­pet – medan ni är gifta så äger var och en det som den har tagit med in och tjänar ihop under tiden.

Utan äk­ten­skaps­för­ord har båda gif­to­rätt i varand­ras egen­dom. I slutet av äk­ten­ska­pet in­ne­bär detta att era till­gång­ar delas upp så att båda går ur äk­ten­ska­pet med lika mycket till­gång­ar var – dvs. att det görs en ut­jäm­ning mellan era till­gång­ar. Det be­ty­der att obe­ro­en­de vilka till­gång­ar ni tog med in i eller har byggt upp under äk­ten­ska­pet så för­de­las till­gång­ar­na lika.

👉 Vill ni ta aktiva beslut kring hur era till­gång­ar för­de­las, gör ni det snabbt och enkelt online.

Till­gång­ar som ni till­för äk­ten­ska­pet

När ni gifter er så har ni för­mod­li­gen med er något in i äk­ten­ska­pet – må det vara små eller stora till­gång­ar. Dess­utom kan ni bygga upp till­gång­ar under äk­ten­ska­pets gång.

Till­gång­ar ni tar med er in när ni gifter er

Här ryms ex­em­pel­vis fast egen­dom, lös egen­dom och lösöre – allt ni ägde innan äk­ten­ska­pet blir nu gif­to­rätts­gods.

Här är det lätt att se skill­nad mellan vad ni bidrar med. Och här ger äk­ten­skaps­för­or­det er en tack­sam lös­ning inför att ni någon gång i fram­ti­den skulle vilja skilja er utan att någon av er skulle behöva för­lo­ra stort på det.

Till­gång­ar ni skaf­far under äk­ten­ska­pet

Det som skaf­fas, oav­sett om det är genom köp, gåva, arv osv., under äk­ten­ska­pet kan bli minst lika vik­ti­gt att ta med i kal­ky­len. För över tid kan ni var för sig bygga upp helt olika till­gång­ar. Skil­jer ni er en dag så kan ut­fal­let bli väl­di­gt olika be­ro­en­de på om ni har äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Om man in­för­skaf­far till­gång­ar under äk­ten­ska­pet blir äk­ten­skaps­för­or­det ett vik­ti­gt verk­tyg för att för­de­la till­gång­ar­na. Sär­skilt den med lägre in­komst bör vara upp­märk­sam. I förväg kan det vara svårt att se nyttan av äk­ten­skaps­för­ord – utan det så får ju en mer av den andres till­gång­ar vid skils­mäs­sa då till­gång­ar­na för­de­las lika.

Fram­ti­den är dock inte skri­ven i sten, vilket in­ne­bär att ni plöts­li­gt kan få ett helt annat ut­gångs­läge än idag. Det in­ne­bär att en skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord kan ge ovän­ta­de och oöns­ka­de kon­se­kven­ser.

Ovän­ta­de för­änd­ring­ar kan kasta om för­hål­lan­de­na

Be­ty­dan­de för­änd­ring­ar kan på­ver­ka era till­gång­ar, sär­skilt under ett långt äk­ten­skap. Gif­to­rätts­gods om­fat­tar all egen­dom som till­hör er, oav­sett om den för­vär­va­des före eller under äk­ten­ska­pet. Detta täcker till­gång­ar som både kan växa och krympa, för­äd­las och för­svin­na.

Ex­em­pel på för­änd­ring­ar som kan vara svåra att för­utse när ni går in i äk­ten­ska­pet är:

  • För­änd­rad in­komst­nivå: Någon av er får nytt jobb med mycket högre lön. Eller så blir någon av er lång­va­ri­gt sjuk och får leva på en låg sju­ker­sätt­ning. Sånt kan helt kasta om de eko­no­mis­ka om­stän­dig­he­ter­na.  
  • In­ve­ste­ring­ar: Om någon av er gör en lyckad och en miss­lyc­kad in­ve­ste­ring så kan detta för­änd­ra pro­por­tio­ner­na mellan era re­spek­tive till­gång­ar.  
  • Arv: Ett arv till den ena av er kan också ändra till­gång­ar­nas pro­por­tio­ner.

Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar pengar, aktier och eget fö­re­tag och ger be­red­s­kap inför fram­ti­da för­änd­ring­ar utan att ni be­hö­ver veta exakt vilka. Oav­sett var er eko­nomi står idag så kan detta skydda era re­spek­tive till­gång­ar inför den hän­del­se ni en dag går skilda vägar. Om du ex­em­pel­vis hinner bygga upp en för­mö­gen­het under äk­ten­ska­pet så kan du få be­hål­la den även om ni skil­jer er.

Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar mot äkta hälf­tens skul­der

I äk­ten­skap och vid skils­mäs­sor så svarar var make/maka för sina egna re­spek­tive skul­der. I prin­cip be­hö­ver du därför inte betala din äkta hälfts skul­der.

Dock kan skul­der­na på­ver­ka vad som blir kvar att dela på vid en bo­del­ning ef­ter­som even­tu­el­la skul­der räknas av innan upp­del­ning­en av boet. Här kan alltså en välav­lö­nad men skuld­sa­tt äkta hälft sänka boets värde så att båda makar får mindre kvar att dela på vid skils­mäs­sa.

In­di­rekt så blir det i prak­ti­ken så att ena maken/makan be­ta­lar av den andras skuld. Men med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du ef­fek­tivt skydda dig mot din äkta hälfts skuld­sätt­ning. Ett äk­ten­skaps­för­ord hand­lar här också om risk­han­te­ring: att för­be­re­da sig för ovän­ta­de för­änd­ring­ar i livet utom din kon­troll.

💡Läs mer: Hur din makes skul­der på­ver­kar dig

Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar änka/änk­ling

När det finns äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall så kan detta skydda den kvar­le­van­de mot att en viss egen­dom går i arv till den av­lid­nes barn ut­an­för äk­ten­ska­pet (sär­kulls­barn).

💡Läs också: Bo­del­ning vid döds­fall för gifta makar med äk­ten­skaps­för­ord

Upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord efter behov

Som avtal är äk­ten­skaps­för­or­det mycket flex­i­belt. Ex­em­pel­vis be­hö­ver det inte om­fat­ta allt gif­to­rätts­gods – du och din äkta hälft kan enas om att in­klu­de­ra blott vissa till­gång­ar eller vissa typer av till­gång­ar.

Äk­ten­skaps­för­ord kan vara:

  • Helt ex­klu­sivt, dvs. täcka hela gif­to­rätts­god­set  
  • Delvis ex­klu­siv, dvs. täcka endast en viss del av ma­kar­nas egen­dom 
  • En­si­di­gt, dvs. täcka endast den ena makens egen­dom

Här är det vik­ti­gt att vara tydlig och tänka en bit framåt för att slippa tolk­nings­svå­rig­he­ter längre fram. Ska ex­em­pel­vis ett spe­ci­fikt fö­re­tag göras till en­skild egen­dom genom äk­ten­skaps­för­or­det så gör det stor skill­nad om ni skri­ver namn och or­ga­ni­sa­tions­num­mer på detta fö­re­tag eller bara ”NN:s fö­re­tag”. I det senare fallet så skulle även even­tu­el­la andra fö­re­tag också bli en­skild egen­dom.

Det­sam­ma kan gälla en som­mar­stuga: ”Fas­tig­he­ten Råcksta Gård 1:4” eller ”som­mar­stu­gan”. I det första fallet så för­be­hålls den spe­ci­fi­ka fas­tig­he­ten en av er – en lös­ning som kan passa den som ex­em­pel­vis har ärvt som­mar­stu­gan och vill ha kvar den inom släk­ten även vid even­tu­ell skils­mäs­sa. Skri­ver man ”som­mar­stu­gan” så täcker detta alla even­tu­el­la som­mar­stu­gor som ni äger vid tiden för skils­mäs­san.

Göra pengar till en­skild egen­dom med äk­ten­skaps­för­ord? Här bör ni klar­gö­ra exakt vilka. Ni kan också behöva ta med i be­räk­ning­en att vär­de­pap­pers värde för­änd­ras över tid, bl.a. genom av­kast­ning och in­fla­tion. Och som ti­di­ga­re nämnts så kan ju till­gång­ar (som ex­em­pel­vis vär­de­pap­per) ac­ku­mu­le­ras över tid, genom att ni båda eller någon av er fyller på.

Upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord när det passar

Äk­ten­skaps­för­ord kan ni upp­rät­ta i sam­band med att ni gifter er eller när som helst under äk­ten­ska­pet. Dess­utom kan ni skriva nytt äk­ten­skaps­för­ord (som er­sät­ter det gamla) om något för­änd­ras.

För att äk­ten­skaps­för­or­det ska gälla så be­hö­ver ni vara ense – för­or­det är ett öm­se­si­di­gt avtal som kräver båda par­ters sam­tyc­ke. Dess­utom be­hö­ver det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket för att gälla.

💡Läs vidare: Vad som ska ingå i äk­ten­skaps­för­ord.

👉 Att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver inte vara krång­li­gt eller krä­van­de. Till en bråk­del av kost­na­den hos en jurist skapar du det enkelt och snabbt online.

Smidigare juridik, online och enkelt!