Hur gör man med so­ci­a­la medier vid döds­fall?

En mobiltelefon med sociala medier applikationer
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-08-18 ● 4 minuter
Dela artikeln
Har du hört talas om döds­städ­ning? Det hand­lar om att man själv röjer upp och städar undan sådant i ens liv som inte längre behövs.

Po­äng­en är att lämna ett väl­stä­dat dödsbo åt de ef­ter­le­van­de så att de får mindre reda ut när man har gått bort. Här kan även ingå att städa bland konton på so­ci­a­la medier – en slags di­gi­tal döds­städ­ning. Läs här hur den går till och hur du av­slu­tar konto för av­lid­na.

💻 En boupp­teck­ning är viktig att göra vid en an­hö­ri­gs bort­gång. Denna kan enkelt skapas online hos Aatos.

So­ci­a­la medier – av­slu­ta konto för av­li­den eller dig själv

Nedan får du väg­led­ning kring att av­slu­ta en av­li­dens konton hos de van­li­gas­te so­ci­a­la platt­for­mar­na. Guiden ger också en god upp­fatt­ning om vad du bör tänka på även för andra platt­for­mar.

💡 Tips! Döds­städ­ning - en guide

Fa­ce­book

Av­slu­ta Fa­ce­book för någon som har av­li­dit

👉 En nära släk­ting eller en be­hö­rig tes­ta­mentsex­e­ku­tor kan med rätt do­ku­men­ta­tion begära bort­tag­ning av ett konto.

Ska du som när­stå­en­de av­slu­ta en av­li­den fa­mil­je­med­le­ms Fa­ce­book-konto ska du i första hand skicka in en fo­to­gra­fe­rad eller in­s­kan­nad kopia av ett ”döds­at­test”.

I Sve­ri­ge ut­fär­das inte döds­at­test men en läkare ut­fär­dar ett döds­be­vis som sedan skic­kas till Skat­te­ver­ket. Du kan också skicka med ett döds­fall­sin­tyg med släktut­red­ning då detta do­ku­ment både be­vi­sar vem som har av­li­dit och vem/vilka som är när­mas­te ef­ter­le­van­de, med be­hö­rig­het att be­slu­ta om kon­tots ex­istens.

Dessa do­ku­ment kan man be­stäl­la hos Skat­te­ver­ket.

För­be­re­da Fa­ce­book-konto medan man ännu är vid liv

Medan du lever kan du för­be­re­da Fa­ce­book för din bort­gång genom kon­to­in­ställ­ning­ar­na.

Då har du tre hu­vud­al­ter­na­tiv:

 • Förin­stäl­la kontot till att an­ting­en tas bort eller om­vand­las till en s.k. min­nes­pro­fil.
 • Utse någon till ”ef­ter­le­van­de kon­takt­per­son” – någon som har viss ad­mi­nist­ra­tiv be­hö­rig­het för ditt konto och då bland annat kan välja att an­ting­en ta bort det eller att om­vand­la det till en min­nes­pro­fil.
 • Per­ma­nent ta bort ditt Fa­ce­book-konto redan när du lever.

Policy för in­ak­tivt konto

Fa­ce­boo­ks policy för in­ak­tivt konto klar­gör att Fa­ce­book också kan ta bort ett konto om det har varit in­ak­tivt i minst ett år.

Google

Ett Goog­le­kon­to rymmer många fler tjäns­ter än andra so­ci­a­la me­die­platt­for­mar. Här kan ex­em­pel­vis do­ku­ment, an­vän­dar­histo­rik för en Google-as­sistent och geo­gra­fisk spår­nings­hi­sto­rik finnas lag­ra­de. Att av­slu­ta ett Google-konto kan alltså leda till många för­änd­ring­ar – vissa större än andra.

Om ex­em­pel­vis ett Google-do­ku­ment har delats med och an­vän­ds av andra per­so­ner och or­ga­ni­sa­tio­ner så kan kon­to­av­slu­tan­det leda till skada för dem. I för­läng­ning­en kan det ge ju­ri­dis­ka pro­blem för de som har skaf­fat sig till­träde till konton och sen av­slu­tat eller för­änd­rat något däri.

Av­slu­ta Google för någon som har av­li­dit

När någon Google-an­vän­da­re har av­li­dit ger Google de ef­ter­le­van­de tre val­möj­lig­he­ter:

 • Begära av­stäng­ning av den av­lid­ne per­so­nens Google-konto
 • Begära pengar från den av­lid­nes konto
 • Begära data från kontot

Varje al­ter­na­tiv söks se­pa­rat och som mi­ni­mum för re­spek­tive an­sö­kan måste do­ku­ment skic­kas in som styr­ker iden­ti­te­ten och be­hö­rig­he­ten för den som an­sö­ker, samt kopia på ett döds­fall­sin­tyg. Är inte dessa do­ku­ment på eng­els­ka så kräver Google at­te­ste­rad över­sätt­ning från auk­to­ri­se­rad över­sät­ta­re.

Detta kan göras medans man ännu är vid liv

Med tanke på Goog­les höga krav blir det be­svär­li­gt och kost­samt för andra att stänga kontot efter någon som har av­li­dit. Därför är det mycket klokt att själv ställa in kontot rätt (under in­ställ­ning­ar­na för Han­te­ring av in­ak­tiva konton) medan man ännu är vid liv.

Dessa al­ter­na­tiv ges:

 • Ställ in kontot till att ra­de­ras efter visst antal må­na­ders in­ak­ti­vi­tet.
 • Utse kon­takt­per­son (någon som också har ett Google-konto) som vid ens bort­gång får till­gång till in­for­ma­tio­nen på kontot (ex­em­pel­vis bilder och do­ku­ment som du har spa­ra­de på Google Drive) och som då kan avgöra kon­tots öde.

Policy för in­ak­tivt konto

Goog­les policy för in­ak­tivt konto ger Google rätten (inte skyl­dig­he­ten) att radera in­ne­hål­let efter två års in­ak­ti­vi­tet.

In­stagram

Vis­ser­li­gen ägs In­stagram av Fa­ce­book men pro­ce­du­ren för att av­slu­ta konton skil­jer sig åt.

Av­slu­ta In­stagram för någon som har av­li­dit

För att en an­hö­rig ska kunna av­slu­ta kontot krävs ett bevis på att man är en nära fa­mil­je­med­lem. Dess­utom fö­del­se­be­vis och döds­at­test för den av­lid­ne samt ett döds­fall­sin­tyg (”Myn­dig­hets­ut­fär­dat bevis på att du är laglig fö­re­trä­da­re för den av­lid­ne per­so­nen eller döds­bo­et.”). Detta kan man som döds­bo­de­lä­ga­re be­stäl­la hos Skat­te­ver­ket.

Webb­si­dan anger att du ska kon­tak­ta In­stagram. Kon­takt­län­ken leder dock bara till in­logg­nings­si­dan, det vill säga att du i prak­ti­ken be­hö­ver ett eget In­stagram-konto. När du väl har loggat in med det så får du fylla i ett for­mu­lär och bifoga do­ku­men­ten som krävs.

Ett al­ter­na­tiv är att göra om pro­fil­si­dan till en min­nes­si­da men även då så sker det genom att först logga in med eget konto. Där­ef­ter krävs det att man kan visa do­ku­ment som be­vi­sar att kon­toä­ga­ren har av­li­dit.

🕊️ Vid an­hö­ri­gs bort­gång är be­grav­ning och något som beslut måste fattas kring, läs mer: Be­grav­nings­hjälp, bor­ger­lig och kyrk­lig be­grav­ning,  och vad kostar en be­grav­ning.

Detta kan göras medan man ännu är vid liv

Att det i prak­ti­ken för­ut­sätts att du har ett eget In­stagram-konto skapar för­stås en extra hög trös­kel för de an­hö­ri­ga som av olika skäl inte har och inte vill ha något sånt.

Enklast är därför om kon­toä­ga­ren, medan ännu vid liv, själv för­be­re­der kontot för sin egen bort­gång. Dock ges bara en möj­lig­het: att ta bort ditt in­tagram­kon­to. Här kan du alltså inte ställa in kontot för att ex­em­pel­vis av­slu­tas efter en viss tids ak­ti­vi­tet eller att låta någon annan au­to­ma­tiskt få be­hö­rig­het att avgöra dess öde.

Policy för in­ak­tivt konto

In­stagram har ingen ut­ta­lad policy för in­ak­tiva konton. Det tro­li­ga är därför att in­ne­hål­let blir kvar så länge det gynnar verk­sam­he­ten.

Tik Tok

Av­slu­ta Tik Tok för någon som har av­li­dit

Tik Tok lämnar ingen in­for­ma­tion om hur andra ska kunna av­slu­ta en av­li­den per­sons konto. Inte heller om möj­lig­he­ter att om­vand­la det till någon slags min­nes­si­da. Är du döds­bo­de­lä­ga­re kan du själv­klart pröva att skicka en for­mell be­gä­ran till Tik Tok. Sett till vad andra platt­for­mar kräver lär ett mi­ni­mum vara att du bi­fo­gar döds­fall­sin­tyg och vi­di­me­rad kopia av ditt pass e.dyl.

Här är det vik­ti­gt att komma ihåg att Tik Tok inte är ett svenskt fö­re­tag – du kan inte luta dig mot något svenskt re­gel­verk för att få råda över någon av­li­den per­sons konto.

Detta kan göras medan man ännu är vid liv

Tik Tok har i nu­lä­get inga in­ställ­ning­ar som för­be­re­der kontot för ens egen bort­gång. Här saknas alltså möj­lig­het att ställa in kontot till att ex­em­pel­vis av­slu­tas vid en in­ak­tiv period. Därför åter­står bara för dig att själv av­slu­ta ditt Tik Tok-konto medan du ännu är vid liv.

Policy för in­ak­tivt konto

Vad händer med ett in­ak­tivt Tik Tok-konto? Tik Toks policy flr in­ak­tivt konto: Efter minst 180 dagar byts an­vän­dar­nam­net till något slump­mäs­si­gt. Det be­ty­der att allt in­ne­håll ligger kvar på obe­stämd tid, även om an­vän­dar­nam­net even­tu­ellt byts.

Twit­ter

Twit­ter ger be­hö­ri­ga möj­lig­he­ten att av­slu­ta en av­li­dens Twit­ter-konto. Där­e­mot finns ingen möj­lig­het att om­vand­la det till någon form av min­nes­pro­fil.

Av­slu­ta Twit­ter för någon som har av­li­dit

Du kan anmäla någon som av­li­den via denna Twit­ter­si­da och ska då sam­ti­di­gt ange:

 • Ditt namn
 • Din mejl­a­dress
 • Grun­den till din be­hö­rig­het: Fa­mil­je­med­lem, för­myn­da­re, for­mellt ombud eller annan grund

När du skic­kat in detta så e-postar Twit­ter yt­ter­li­ga­re in­struk­tio­ner till dig. Då får du också skicka in bland annat en kopia på din ID-hand­ling (ef­ter­som Twit­ter inte är svensk­ägt lär ditt pass ha störst gil­tig­het här) och döds­in­tyg som kan be­stäl­las hos Skat­te­ver­ket.

Detta kan göras medan man ännu är vid liv

Gäller det ditt eget konto så kan du för­stås av­slu­ta det medan du är vid liv. Där­e­mot kan du inte för­be­re­da det på något sätt inför din bort­gång.

Policy för in­ak­tivt konto

Twit­ters policy kring in­ak­tiva konton tillå­ter (men tving­ar inte) fö­re­ta­get att radera Twit­ter­kon­ton som varit in­ak­tiva i minst 30 dagar. Ge­ne­rellt verkar dock Twit­ter be­hål­la in­ak­tiva konton såvida inte in­ne­hål­let stri­der mot någon policy.

WhatsApp

WhatsApp anger ingen of­fi­ci­ell pro­ce­dur för andra att av­slu­ta eller ändra någon av­li­den per­sons WhatsApp-konto.

Av­slu­ta WhatsApp för någon som har av­li­dit

I brist på någon som helst väg­led­ning så åter­står bara att kon­tak­ta WhatsApp och göra en for­mell be­gä­ran den vägen. San­no­likt be­hö­ver du visa kopia på giltig ID-hand­ling för dig själv och bevis på att kon­to­ha­va­ren har av­li­dit. Du kommer tro­ligt­vis också behöva visa något som talar för att just du är be­hö­rig att få av­slu­ta kontot.

Detta kan göras medan man ännu är vid liv

An­hö­ri­ga får inga led­trå­dar från WhatsApp hur man kan av­slu­ta en av­li­den an­hö­ri­ges konto. Men du kan un­der­lät­ta för dina an­hö­ri­ga genom att själv av­slu­ta kontot medan du är vid liv.

Policy för in­ak­tivt konto

WhatsApps policy för in­ak­tivt konto säger att fö­re­ta­get kan stänga kontot efter 120 dagars in­ak­ti­vi­tet. Med andra ord så kan kontot mycket väl förbli aktivt så länge det passar verk­sam­he­ten.

📝 Annat att ta ställ­ning till efter en an­hö­ri­gs bort­gång är döds­an­nons. Ska en sådan skapas och var ska den pub­li­ce­ras?

All­mänt kring att av­slu­ta av­lid­nes konton på so­ci­a­la medier

Fö­re­ta­gen bakom de so­ci­a­la platt­for­mar­na verkar alltså hålla hårt i det in­ne­håll som du över åren har för­sett dem med.

Vill du inte lämna kon­tots öde i fö­re­ta­gens händer efter din bort­gång? Vill inte ge dina an­hö­ri­ga extra ad­mi­nist­ra­tion? Vill inte att för­ut­sät­ta att de ska bryta mot regler och avtal för din skull?

Lägg då en stund på di­gi­tal döds­städ­ning emel­lanåt – av­slu­ta kontot själv.

💡 Tips! Skriv ner din sista önskan

Vid en när­stå­en­des bort­gång är det vik­ti­gt att göra en boupp­teck­ning.

Smidigare juridik, online och enkelt!