Gratis mall för fram­tids­full­makt

Makar kyssar på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det går att an­vän­da en gratis mall för fram­tids­full­makt eller ett fär­di­gt for­mu­lär men det kan också vara ris­ka­belt. Att göra en ju­ri­diskt giltig full­makt med Aatos tjänst är ett enkelt al­ter­na­tiv.

Genom att skriva en fram­tids­full­makt kan du själv välja vem som får hjälpa dig om du i fram­ti­den blir sjuk och inte kan ta hand om vik­ti­ga saker själv. På så vis kan du göra livet enkla­re både för dig och dina nära.

En fram­tids­full­makt är en mycket per­son­lig hand­ling. Fram­tids­full­mak­ten träder bara in om du inte längre klarar av att ta hand om det som full­mak­ten gäller.

I den här ar­ti­keln går vi igenom vad en fram­tids­full­makt in­ne­hål­ler och varför den bör upp­rät­tas med en ju­ri­disk tjänst.

Med fram­tids­full­mak­ten be­stäm­mer du över din fram­tid

En fram­tids­full­makt är ett sätt att pla­ne­ra och ge trygg­het för fram­ti­den. Det är näm­li­gen inte säkert att dina an­hö­ri­ga får hjälpa dig. Men det kan du ändra på och då be­hö­ver du en fram­tids­full­makt.

Med en fram­tids­full­makt kan du be­stäm­ma vem som får hjälpa dig med per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den. Du be­stäm­mer också vad per­so­nen får och inte får göra. Du kan göra en full­makt själv med en gratis mall eller färdig blan­kett som be­vitt­nas av två per­so­ner.

För att fram­tids­full­mak­ten ska vara giltig kräver det att den följer lagens form­krav, att per­so­nen för­står hand­ling­ens in­ne­håll och vad det rent prak­tiskt in­ne­bär. För att vara ju­ri­diskt bin­dan­de ska full­mak­ten också un­der­teck­nas av två god­kän­da vitt­nen.

💡 Tips! Ett po­pu­lärt sätt att skriva en fram­tids­full­makt är med Aatos on­li­ne­tjänst. Aatos är en helt di­gi­tal tjänst som kart­läg­ger din per­son­li­ga si­tu­a­tion och öns­ke­mål. Tjäns­ten re­kom­men­de­rar dig de bästa al­ter­na­ti­ven och det blir alltid ju­ri­diskt kor­rekt. Du kan ändra do­ku­men­tet i ef­ter­hand om det behövs.

Svara på frå­gor­na och skapa din egen fram­tids­full­makt.

Här nedan kan du på­börja din fram­tids­full­makt i Aatos on­li­ne­tjänst. Fram­tids­full­mak­ten kostar 699 kronor och då får du

 1. ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt
 2. full­makt som är unik för dig
 3. full­mak­ten in­ne­hål­ler allt som just du be­hö­ver
 4. våra ju­ris­ter svara på frågor via chatt och e-post
 5. före du be­ta­lar kan du gratis prova på tjäns­ten och se vad full­mak­ten in­ne­hål­ler
 6. göra änd­ring­ar
 7. hem­le­ve­rans
  • men du kan ladda ner och skriva ut fram­tids­full­mak­ten direkt efter be­tal­ning­en

Längre ner i ar­ti­keln hittar du gra­tis­mal­len.

Gör en fram­tids­full­makt i god tid

Det är vik­ti­gt att göra en fram­tids­full­makt i förväg och inte vänta för länge. Det kan rent av bli för sent. Till ex­em­pel kan min­nes­för­lust göra att full­mak­ten inte anses gäl­lan­de även om ni skri­ver en.

Full­mak­ten ak­ti­ve­ras bara om full­makts­gi­va­ren inte längre klarar av att själv sköta sina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga ären­den. Det kan vara på grund av olycka eller ned­sa­tt hälsa på annat sätt.

Fram­tids­full­makt mall – En grund

Full­mak­ten kan vara enkla­re att förstå genom att se ex­em­pel. Nedan finns mall för två olika va­ri­an­ter av fram­tids­full­makt.

I den första mallen har bara en full­makts­ha­va­re ut­setts och i den andra mallen har flera sub­si­diä­ra full­makts­ha­va­re ut­nämn­ts, alltså en hu­vud­full­makts­ha­va­re och sedan några re­ser­ver.

⚠️ Använd alltid en ju­ri­disk tjänst när du gör en fram­tids­full­makt. I Aatos on­li­ne­tjänst kan du få en kva­li­tets­säk­rad full­makt till ett rim­li­gt pris. Mallen nedan på fram­tids­full­makt är bara ett ex­em­pel och ska inte an­vän­das rakt av ef­ter­som den inte är an­pas­sad efter din livs­si­tu­a­tion.

Fram­tids­full­makt mall

Fram­tids­full­makt mall 1: En full­makts­ha­va­re

FRAM­TIDS­FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re
Lars An­ders­son (870409-1234)

Full­makts­ha­va­re
Svea An­ders­son (801106-1234)

För­ord­nan­de

Svea An­ders­son har rätt att fö­re­trä­da mig och bevaka min rätt i samt­li­ga per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den då jag inte längre kan göra det själv. Vid min bort­gång ska full­mak­ten upp­hö­ra att gälla. Svea An­ders­son får ge per­son­li­ga pre­sen­ter vid fö­del­se­da­gar och jul­klap­par vid julen till mina barn och barn­barn. Pre­sen­ter­nas värde ska vara i för­hål­lan­de till min eko­no­mis­ka si­tu­a­tion. Svea An­ders­son ska år­li­gen få 20 000 kronor som arvode för det upp­drag hon gör.

Ort och datum

Gö­te­borg 2021-07-11

[Namn­teck­ning]
Lars An­ders­son

Vi för­kun­nar härmed att Lars An­ders­son själv­stän­di­gt skri­vit under denna fram­tids­full­makt. Vi no­te­rar även att Lars An­ders­son har upp­rät­tat full­mak­ten med fri vilja och för­står in­ne­bör­den av full­mak­ten.

[Namn­teck­ning]
Anton Svens­son
831212-1234
Tand­lä­ka­re
Gö­te­borg

[Namn­teck­ning]
Emilia Svens­son
891016-1234
Tru­ba­dur
Gö­te­borg

Fram­tids­full­makt mall 2: Flera full­makts­ha­va­re

FRAM­TIDS­FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re
Lars An­ders­son (870409-1234)

Full­makts­ha­va­re
Svea An­ders­son (801106-1234)
Karin Karls­son (761101-1234)

För­ord­nan­de

Svea An­ders­son har rätt att fö­re­trä­da mig och bevaka min rätt i per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den då jag inte längre kan göra det själv.

Karin Karls­son är ställ­fö­re­trä­dan­de full­makts­ha­va­re om Svea An­ders­son inte kan ta emot upp­dra­get eller fort­sät­ta utföra upp­dra­get. Karin Karls­son är även full­makts­ha­va­re i si­tu­a­tio­ner där Svea An­ders­son är jävig.

Full­makts­ha­va­ren har rätt att ge per­son­li­ga pre­sen­ter till nära an­hö­ri­ga på fö­del­se­da­gar och andra hög­tids­da­gar. Pre­sen­ter­nas värde ska vara i för­hål­lan­de till min eko­no­mis­ka si­tu­a­tion.

Full­makts­ha­va­ren ska be­stäm­ma när full­mak­ten träder i kraft.

Ort och datum

Gö­te­borg 2021-07-11

[Namn­teck­ning]
Lars An­ders­son

Vi för­kun­nar härmed att Lars An­ders­son själv­stän­di­gt skri­vit under denna fram­tids­full­makt. Vi no­te­rar även att Lars An­ders­son har upp­rät­tat full­mak­ten med fri vilja och för­står in­ne­bör­den av full­mak­ten.

[Namn­teck­ning]
Anton Svens­son
831212-1234
Tand­lä­ka­re
Gö­te­borg

[Namn­teck­ning]
Emilia Svens­son
891016-1234
Konst­när
Gö­te­borg

Blan­kett för fram­tids­full­makt är inte hel­täc­kan­de och an­pas­sad

En grund­läg­gan­de fram­tids­full­makt som i ex­emp­let ovan tar upp eko­no­mis­ka och per­son­li­ga ären­den på en mer ge­ne­rell nivå. Den typ av full­makt som ofta kommer av en färdig mall tar till ex­em­pel inte upp t.ex. för­sälj­ning av lä­gen­het eller hus som ägs av full­makts­gi­va­re.

För­sälj­ning blir ofta ak­tu­ellt om per­so­nen ska flytta till ett äldre­bo­en­de eller annat an­pas­sat boende. För att vara säker på att full­makts­ha­va­ren verk­li­gen får göra en för­sälj­ning måste detta tyd­li­gt skri­vas i full­mak­ten.

👍 Det är vik­ti­gt för alla att ha en fram­tids­full­makt. Hellre att du skri­ver en fram­tids­full­makt med gratis blan­kett än ingen alls.

En kom­plett och in­di­vi­du­ellt an­pas­sad fram­tids­full­makt kan även in­ne­hål­la upp­gif­ter om ex­em­pel­vis föl­jan­de om­rå­den:

 1. För­sälj­ning av bostad eller annan fas­tig­het
 2. Han­te­ring av sär­skil­da bankä­ren­den
 3. För­valt­ning av aktier, fonder och andra in­ve­ste­ring­ar
 4. Flera full­makts­ha­va­re och hur de ska för­de­la upp­gif­ter­na
 5. Ut­om­stå­en­de full­makts­ha­va­re om alla full­makts­ha­va­re är jäviga
 6. Beslut om hus­djur
 7. Be­hö­rig­het att an­vän­da och av­slu­ta so­ci­a­la medier
 8. Gåvor till familj och vänner och full­makts­ha­va­ren själv
 9. Beslut om fö­re­tag
 10. Arvode till full­makts­ha­va­ren

Läs mer: fram­tids­full­makt och bankä­ren­den

Full­makt med Aatos ger samma höga kva­li­tet som full­makt skapad vid möte hos jurist

Priset på en fram­tids­full­makt med Aatos är be­tyd­li­gt lägre än när du gör den hos en tra­di­tio­nell ju­rist­by­rå eller ad­vo­kat. Du kan dess­utom göra den i lugn och ro hemma med ef­ter­tan­ke och utan att behöva ta snabba beslut.

Kost­nad för fram­tids­full­makt om du gör den hos en jurist kan va­ri­e­ra, men kostar i regel 3 000–8 000 kr.

En fram­tid­full­makt skri­ven med en mall är inte alltid ju­ri­diskt bin­dan­de

Många för­sö­ker att själva skriva en fram­tids­full­makt och an­vän­der ofta mallar och ex­em­pel från nätet. En full­makt är dock en ju­ri­disk hand­ling och be­hö­ver vara skri­ven efter lagens regler. Att själv lägga till, ta bort eller ändra något kan leda till att den inte blir ju­ri­diskt giltig.

Det räcker ex­em­pel­vis inte med att bara säga att det är en fram­tids­full­makt, utan det är vad som står i den och hur det är for­mu­le­rat som är av­gö­ran­de. Här är det Lagen (2017:310) om fram­tids­full­mak­ter som är sty­ran­de för vad som gäller.

Lagen är re­la­tivt ny och den kom till för att ge den en­skil­da in­di­vi­den möj­lig­het till större själv­be­stäm­man­de. Risken med att skriva en full­makt på egen hand är att det kan ge ut­rym­me för tolk­ning och att det i slutän­dan inte blir som du trodde att du be­stäm­de.

Att fram­tids­full­mak­ten blir un­der­teck­nad på rätt sätt av den som skri­ver full­mak­ten och av be­hö­ri­ga vitt­nen är också av­gö­ran­de för att full­mak­ten ska gälla.

⚠️ Det är inte förrän full­mak­ten an­vän­ds för att utföra olika upp­gif­ter som du upp­täc­ker om den fun­ge­rar. Det går inte att göra änd­ring­ar efter att full­mak­ten trätt i kraft och det är därför vik­ti­gt att det blir rätt från början.

Måste jag skriva en fram­tids­full­makt om det redan finns en vanlig full­makt?

Ja. En vanlig full­makt gäller medan du fort­fa­ran­de är frisk och har be­sluts­för­måga. I var­dags­li­vet är den ett sätt att hjälpa varand­ra med ett spe­ci­fikt ärende eller re­gel­bun­det. Men om du blir sjuk och inte är vid dina sin­nens fulla bruk slutar en vanlig full­makt att gälla.

Det är nu som fram­tids­full­mak­ten tar över. En fram­tids­full­makt är dess­utom ofta bre­da­re och be­hö­ver inte bara gälla eko­no­mis­ka in­tres­sen utan även pri­va­ta.

Fram­tid­full­makt kan vara att föra din talan i frågor om

 • Bostad
 • Äldre­vård
 • Social omsorg 
 • Kon­tak­ta myn­dig­he­ter 
 • Sälja och köpa saker åt dig 
 • Se till att du har det bra

Skill­na­der mellan olika tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer

I ta­bel­len kan du se skill­na­der­na mellan en gratis mall, jurist på byrå och fram­tids­full­makt online med Aatos.

 Gratis blan­kettJuristAatos
Pris0 kr2 000-5 000 kr699 kr
6 andra ju­ri­dis­ka do­ku­men­ter
Gratis ju­ri­disk hjälp
An­pas­sat efter dig
Klart med en gång
Ju­ri­diskt kor­rekt❌/✅
Snabbt
Bil­li­gt
Gratis hem­le­ve­rans

Ju­ri­diskt giltig fram­tid­full­makt idag

Med Aatos kan du göra en bred och in­di­vi­du­ellt an­pas­sad fram­tids­full­makt. Du kan skräd­darsy den exakt efter dina öns­ke­mål. Vår on­li­ne­tjänst gör det möj­li­gt att skapa en ju­ri­diskt kor­rekt och bin­dan­de full­makt till ett bra pris.

Aatos fram­tids­full­makt har tagits fram och kva­li­tets­säk­ra­ts av våra ju­ris­ter inom fa­mil­je­rätt. Den följer svensk lag och praxis. Du kan helt enkelt känna dig trygg med att det blir rätt.

Fram­tids­full­makt enkelt online

 1. Fun­de­ra kring vad du vill ha ut av din fram­tids­full­makt och vem du vill utse till re­pre­sen­tant för dig.
 2. Gå till Aatos on­li­ne­tjänst och svara på frå­gor­na om fram­tids­full­makt.
 3. Un­der­teck­na full­mak­ten till­sam­mans med två vitt­nen.

💡 Tips, värt att läsa: Vem får be­vitt­na fram­tids­full­makt?

Man som sitter på bänk i en solig plats

Alla vuxna kan upp­rät­ta en fram­tids­full­makt

Alla över 18 år som kan ta hand om sig själv kan skriva en fram­tids­full­makt. Per­so­nen ska ha så kallad rätts­hand­lings­för­måga och förstå full­mak­tens in­ne­håll och in­ne­börd.

En fram­tids­full­makt är inte bara för äldre per­so­ner utan kan komma till nytta obe­ro­en­de ålder.

Vem som helst kan råka ut för en olycka eller bli ovän­tat sjuk och då kan full­mak­ten komma till an­vänd­ning. Det kan till ex­em­pel vara för att betala hyra, räk­ning­ar eller ta hand något i eget fö­re­tag.

💡Läsvärt! Nor­disk studie visar att fram­tids­full­mak­ten är okänd för många svens­kar

En person med demens kan inte skriva en fram­tids­full­makt

Lagen kräver att den som upp­rät­tar en fram­tids­full­makt kan ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter. Att en person är dement kan på­ver­ka per­so­nens möj­lig­het att ta egna beslut och sköta sina egna in­tres­sen. Därmed kan demens på­ver­ka om fram­tids­full­mak­ten är giltig eller inte.

Det finns dock ett rätts­fall från 2015 där hov­rät­ten ansåg att en person som hade Alz­hei­mers kunde skriva en full­makt ef­ter­som per­so­nen var med­ve­ten om be­ty­del­sen av full­mak­ten.

Det be­ty­der att demens och andra min­nes­sjuk­do­mar inte nöd­vän­digt­vis in­ne­bär att fram­tids­full­mak­ten är ogil­tig. Men det kan göra. Vi re­kom­men­de­rar därför starkt att alla upp­rät­tar en fram­tids­full­makt i god tid före den behövs ef­ter­som den då all­de­les säkert är giltig.

Gifta makar be­hö­ver två fram­tids­full­mak­ter

Om gifta makar eller sambor vill skriva fram­tids­full­makt måste de skriva två styc­ken även om de vill utse varand­ra som full­makts­ha­va­re.

Det är inte möj­li­gt att skriva en fram­tids­full­makt för två per­so­ner, var person måste skriva en egen full­makt. Om ni upp­rät­tar två fram­tids­full­mak­ter hos Aatos får ni två styc­ken fram­tids­full­mak­ter till ra­batt­pris och sparar 350 kronor.

💡 Visste du att: i vissa si­tu­a­tio­ner kan flera ori­gi­nal av fram­tids­full­mak­ten vara för­del­ak­ti­ga men det finns även po­ten­ti­el­la ut­ma­ning­ar­ med att åter­kal­la fram­tids­full­mak­ter.

Fram­tids­full­mak­ten träder i kraft först i fram­ti­den

När en fram­tids­full­makt är skri­ven och un­der­teck­nad har den ännu inte trätt i kraft.

Full­mak­ten börjar först att gälla när du som full­makts­gi­va­re har blivit oför­mögen att själv ta hand om det som full­mak­ten gäller. Van­ligt­vis är det full­makts­ha­va­ren som be­stäm­mer när det är, men du kan också skriva i full­mak­ten att du vill att dom­sto­len avgör.

Om du inte skri­ver något spe­ci­fikt be­stäm­mer full­makts­ha­va­ren när full­mak­ten träder i kraft.

⚠️ OBS! En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som måste skic­kas till Skat­te­ver­ket.

Utan en full­makt kan din möj­lig­het till själv­be­stäm­man­de be­grän­sas

Om du inte skri­ver en fram­tids­full­makt är det inte säkert att det blir som du vill trots att du har be­rät­tat det för dina an­hö­ri­ga.

Föl­jan­de al­ter­na­tiv finns:

 1. An­hö­ri­ga kan till viss del hjälpa dig med det mest nöd­vän­di­ga genom så kallad an­hö­rig­be­hö­rig­het. Det är dock be­grän­sat och det finns många saker en an­hö­rig inte kan göra åt dig. 
 2. En an­hö­rig kan ansöka hos tings­rät­ten om att bli god man. Rätten ska anse att per­so­nen är er­fa­ren och lämp­lig. Du kan dock inte vara säker på dom­sto­lens beslut och det kan komma att bli någon annan.

Genom att göra en fram­tids­full­makt gör du det enkla­re för dina nära och kära. Du sä­ker­stäl­ler också att din rätt till själv­be­stäm­man­de upp­fylls även när du inte längre själv kan ta beslut.

Med fram­tids­full­mak­ten be­stäm­mer du

 1. Vem som får ta hand om dina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga in­tres­sen samt fatta beslut åt dig
 2. Vilka ären­den och om­rå­den per­so­nen får fö­re­trä­da dig i

Om det finns en fram­tids­full­makt be­hö­ver dina an­hö­ri­ga aldrig ta kon­takt med dom­stol för att få hjälpa dig. De be­hö­ver heller inte re­do­vi­sa sitt arbete så som en god man måste göra.

Läs mer: Fram­tids­full­makt häl­so­vård och sjuk­vård

Tes­ta­men­te kan med fördel skri­vas sam­ti­di­gt som en fram­tids­full­makt

Både tes­ta­men­te och fram­tids­full­makt knyter ann till fram­ti­den och det kan därför vara prak­tiskt att skriva båda do­ku­men­ten sam­ti­di­gt.

Kanske är den eller de du utser till för­myn­da­re också de som ska ärva dig. Att ha en hel­hets­bild kan göra det enkla­re att ta bra och fram­tids­säk­ra beslut. Det skulle ex­em­pel­vis kunna handla om att en full­makts­ha­va­re som ska ärva har möj­lig­het att göra en för­sälj­ning av något vid ett eko­no­miskt bättre till­fäl­le.

Du kan enkelt göra ett tes­ta­men­te sam­ti­di­gt som du gör din fram­tids­full­makt hos Aatos!

Lämna inget åt slum­pen. Få ord­ning på dina do­ku­ment nu. Prova Aatos tjänst!

Smidigare juridik, online och enkelt!