Gratis mall på fram­tids­full­makt

Makar kyssar på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 7 minuter
Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du själv välja vem som får hjälpa dig om du i framtiden blir sjuk och inte kan ta hand om dina egna ärenden. Du kan dessutom själv välja vad personen får och inte får göra.

Om du inte har en fram­tids­full­makt kan du inte välja vem som fö­re­trä­der dig och det är be­svär­ligt för dina an­hö­ri­ga att hjälpa dig.

Nedan kan du se ex­em­pel och mall på hur en fram­tids­full­makt skrivs. Efter det kan du läsa om vad du ska tänka på när du skri­ver fram­tids­full­mak­ten och vad den kan in­ne­hål­la.

Det är vik­tigt att den speg­lar dina behov och öns­ke­mål.  

Fram­tids­full­makt hos jurist

Kostar 1 850–5 000 kronor.

Du kan skriva en fram­tids­full­makt själv, vända dig till en jurist eller an­vän­da dig av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst som är skapad av ju­ris­ter.

En mall är gratis men ef­tersom den inte känner till din si­tu­a­tion kan du inte veta om något vill­kor fattas eller om den verk­li­gen är ju­ri­diskt kor­rekt.

Hos en jurist blir det kor­rekt men det tar länge och är väl­digt dyrt. Du måste både boka tid och besöka ett kontor. Dess­utom är det van­li­gen fråga om ett tim­pris och du vet inte den slut­li­ga kostan­den före du får fak­tu­ran i brev­lå­dan.  

Fram­tids­full­makt blan­kett – kan man an­vän­da gratis mall?

Kostar 0 kronor.

Genom att an­vän­da en mall kan du skapa en fram­tids­full­makt gratis. Men är det för bra för att vara sant, är det möj­ligt att skapa en full­makt med en blan­kett?

Det är vik­tigt att komma ihåg att en mall aldrig är an­pas­sad för just dig och att du själv måste kon­trol­le­ra att den är ju­ri­diskt kor­rekt. Är den inte kor­rekt gäller den inte.

Dess­utom är det vik­tigt att komma ihåg att när den väl behövs i fram­ti­den kan du inte för­kla­ra vad du menade. Var därför nog­grann och ta med alla vill­kor som just du be­hö­ver.  

... eller skriv fram­tids­full­makt online?

Kostar 899 kronor hos Aatos.

Genom att an­vän­da dig av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst kan du vara säker på att fram­tids­full­mak­ten är an­pas­sad för dig, att det är bil­ligt och att den är ju­ri­diskt kor­rekt.

Tjäns­ten fun­ge­rar genom att du svarar på enkla frågor och på så sätt kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas en fram­tids­full­makt som är an­pas­sad för just dig. Om du be­hö­ver hjälp får du direkt gratis hjälp av en jurist.

När du köpt full­mak­ten kan du direkt ladda ner den som en PDF eller så kan vi posta den till dig. Du får även in­struk­tio­ner för vem som kan vara vittne och när den kommer i kraft. Fram­tids­full­makt kostar endast 899 kronor.

Prova här:

Skill­na­der mellan olika tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer

I ta­bel­len kan du se skill­na­der­na mellan den gratis mall, jurist och det tes­ta­men­te ​​som gjorts online i Aatos.

 Gratis blan­kettJuristAatos
Gratis ju­ri­disk hjälp
Skräd­dar­sytt efter dina behov
Ome­del­bart redo
Ju­ri­diskt kor­rekt
Snabbt
Bil­ligt
Skriv fram­tids­full­makt själv

Ju­ri­diskt kor­rekt och klart på 10 min.

Fram­tids­full­makt gratis mall

Nedan finns två styc­ken mallar på fram­tids­full­makt. I den första mallen har en  full­makts­ha­va­re ut­setts och i den andra mallen har flera sub­si­diä­ra full­makts­ha­va­re ut­setts.

Använd endast mallen som ett ex­em­pel och ko­pi­e­ra inte rakt av ef­tersom ingen av mal­lar­na passar just din unika si­tu­a­tion. Fun­de­ra nog­grant före du skri­ver så att det blir rätt, det är inte så svårt när du vet vad du vill.

Fram­tids­full­makt gratis blan­kett

Mall 1: en full­makts­ha­va­re

FRAM­TIDS­FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re
Lars An­ders­son (8704091234)

Full­makts­ha­va­re
Svea An­ders­son (8011061234)

För­ord­nan­de

Svea An­ders­son har rätt att fö­re­trä­da mig och bevaka min rätt i samt­li­ga per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den då jag inte längre kan göra det själv. Vid min bort­gång ska full­mak­ten upp­hö­ra att gälla. Svea An­ders­son får ge per­son­li­ga pre­sen­ter vid fö­del­se­da­gar och jul­klap­par vid julen till mina barn och barn­barn. Pre­sen­ter­nas värde ska vara i för­hål­lan­de till min eko­no­mis­ka si­tu­a­tion. Svea An­ders­son ska år­li­gen få 20 000 kronor som arvode för det upp­drag hon gör.

Ort och datum

11.07.2021 Gö­te­borg

[Namn­teck­ning]
Lars An­ders­son

Vi för­kun­nar härmed att Lars An­ders­son själv­stän­digt skri­vit under denna fram­tids­full­makt. Vi no­te­rar även att Lars An­ders­son har upp­rät­tat full­mak­ten med fri vilja och för­står in­ne­bör­den av full­mak­ten.

[Namn­teck­ning]
Erik Svens­son
831212-1234
Tand­lä­ka­re
Gö­te­borg

[Namn­teck­ning]
Emilia Svens­son
891016-1234
Tru­ba­dur
Gö­te­borg

Mall 2: flera full­makts­ha­va­re

FRAM­TIDS­FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re
Lars An­ders­son (8704091234)

Full­makts­ha­va­re
Svea An­ders­son (8011061234)
Karin Karls­son (7611011234)

För­ord­nan­de

Svea An­ders­son har rätt att fö­re­trä­da mig och bevaka min rätt i per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den då jag inte längre kan göra det själv.

Karin Karls­son är ställ­fö­re­trä­dan­de full­makts­ha­va­re om Svea An­ders­son inte kan ta emot upp­dra­get eller fort­sät­ta utföra upp­dra­get. Karin Karls­son är även full­makts­ha­va­re i si­tu­a­tio­ner där Svea An­ders­son är jävig.

Full­makts­ha­va­ren har rätt att sälja min bo­stads­rätt och köpa en ny.

Full­makts­ha­va­ren har rätt att ge per­son­li­ga pre­sen­ter till nära an­hö­ri­ga på be­mär­kel­se­da­gar och andra hög­tids­da­gar. Pre­sen­ter­nas värde ska vara i för­hål­lan­de till min eko­no­mis­ka si­tu­a­tion.

Full­makts­ha­va­ren ska be­stäm­ma när full­mak­ten träder i kraft.

Ort och datum

11.07.2021 Gö­te­borg
[Namn­teck­ning]
Lars An­ders­son

Vi för­kun­nar härmed att Lars An­ders­son själv­stän­digt skri­vit under denna fram­tids­full­makt. Vi no­te­rar även att Lars An­ders­son har upp­rät­tat full­mak­ten med fri vilja och för­står in­ne­bör­den av full­mak­ten.

[Namn­teck­ning]
Erik Svens­son
831212-1234
Tand­lä­ka­re
Gö­te­borg

[Namn­teck­ning]
Emilia Svens­son
891016-1234
Konst­när
Gö­te­borg

Fram­tids­full­makt till ett fast pris, 899 kr. Prova gratis.

Hur for­mu­le­rar man en fram­tids­full­makt gratis?

Det finns inget krav på att en fram­tids­full­makt for­mu­le­ras på ett spe­ci­fikt sätt. Så länge lagens form­krav är upp­fyll­da och det fram­går att det är en fram­tids­full­makt kan du skriva den så som du vill. Var dock klar och tydlig.  

Hur skri­ver man fram­tids­full­makt online?

Fram­tids­full­mak­ter kan gälla per­son­li­ga och eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter.

  • Per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter är t.ex. att kon­tak­ta sjuk­vård och myn­dig­he­ter och fatta beslut om an­pas­sat boende (såsom äldre­vård).
  • Eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter är att sköta dina bankä­ren­den, kon­tak­ta för­säk­rings­bo­lag och sköta för­säk­rings­ä­ren­den, betala räk­ning­ar och hyra och stänga av konton du inte längre be­hö­ver.

Vad en full­makts­ha­va­re inte kan göra?

  • An­vän­da full­makts­gi­va­rens in­ter­net­bank och kon­to­kort
  • Fatta beslut om sjuk­vård och tand­vård
  • Fatta per­son­li­ga beslut såsom skriva tes­ta­men­te, er­kän­na fa­der­skap och ingå äk­ten­skap. Skriv tes­ta­men­te i tid!

Vad in­ne­hål­ler en fram­tids­full­makt?

Här är några saker du ska tänka på om du skri­ver en fram­tids­full­makt själv.

Vem ska vara full­makts­ha­va­re?

Fun­de­ra nog­grant på vem du väljer som full­makts­gi­va­re och om du vill utse en eller flera. Vi re­kom­men­de­rar att du utser minst två styc­ken.  

Finns det en in­tres­se­kon­flikt?

Om full­makts­ha­va­ren är din an­hö­ri­ga kan det finnas si­tu­a­tio­ner där full­makts­ha­va­ren inte kan fö­re­trä­da dig på grund av en in­tres­se­kon­flikt.

Till ex­em­pel om du och full­makts­ha­va­ren är med i samma dödsbo eller om full­makts­ha­va­ren vill köpa egen­dom som hen säljer på dina vägnar är ni in­tres­se­kon­flikt och full­makts­ha­va­ren kan inte re­pre­sen­te­ra dig.

I din full­makt kan du ange att en person som du inte är släkt med ska fö­re­trä­da dig om den egent­li­ga full­makts­ha­va­ren är i in­tres­se­kon­flikt.  

Vill du utse en granska­re?

I full­makt kan du ange att en person ska fun­ge­ra som granska­re. Granska­ren kollar att full­makts­ha­va­ren fö­re­trä­der dig i en­lig­het med lagen samt dina an­vis­ning­ar i full­mak­ten.

Om du inte utser en granska­re kan din make, sambo, barn och barn­barn samt övriga nära släk­ting­ar år­li­gen be att full­makts­ha­va­ren ska lämna en årlig rap­port över sitt upp­drag.

Om du utser en granska­re kan du även ange att hen ska ha rätt att åter­kal­la full­mak­ten.  

Vilka ären­den ska full­mak­ten gälla?

Ska full­mak­ten gälla dina per­son­li­ga och/eller eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter.  

Har full­makts­ha­va­ren rätt att ge gåvor?

Enligt lagen kan full­makts­ha­va­ren ge per­son­li­ga pre­sen­ter till dina nära an­hö­ri­ga på hög­tids- och be­mär­kel­se­da­gar. Full­makts­ha­va­ren kan inte ge pre­sen­ter till sig själv om du inte anger det i full­mak­ten.  

Vem be­stäm­mer när full­mak­ten träder i kraft?

Ska full­makts­ha­va­ren eller en dom­stol be­stäm­ma när full­mak­ten börjat gälla? Om du inte skri­ver något spe­ci­fikt be­stäm­mer full­makts­ha­va­ren när full­mak­ten träder i kraft.  

Har full­makts­ha­va­ren rätt till ett arvode?

Vill du att full­makts­ha­va­ren ska kom­pen­se­ras för det jobb hen gör? Ange det i full­mak­ten, ange även en årlig summa.  

Ska full­mak­ten upphör vid din bort­gång?

Ange I full­mak­ten om den ska upp­hö­ra eller fort­sätt att vara i kraft när du av­li­der. Om den fort­sät­ter att vara i kraft kan full­makts­ha­va­ren av­slu­ta på­gåen­de af­fä­rer etc.

⚠️ OBS! En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som måste skic­kas till Skat­te­ver­ket.

Fram­tids­full­makt för gifta makar

Om gifta makar eller sambor vill skriva fram­tids­full­makt måste de skriva två styc­ken även om de vill utse varand­ra som full­makts­ha­va­re. Det är inte möj­ligt att skriva en fram­tids­full­makt för två per­so­ner, var person måste skriva en egen full­makt. Om ni upp­rät­tar två fram­tids­full­mak­ter hos Aatos får ni två styc­ken fram­tids­full­mak­ter till ra­batt­pris och sparar 350 kronor.

Vem kan upp­rät­ta en fram­tids­full­makt online?

Fram­tids­full­makt kan göras online alla som är över 18 år gammal. Den som skri­ver en fram­tids­full­makt kallas för full­makts­gi­va­re. Full­makts­gi­va­ren måste vara minst 18 år och kunna ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter.

Full­makts­gi­va­ren måste alltså ha rätts­hand­lings­för­må­ga och för­står be­ty­del­sen av en fram­tids­full­makt.  

Kan en dement person skriva fram­tids­full­makt?

Lagen kräver att den som upp­rät­tar en fram­tids­full­makt kan ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter.  Att en person är dement kan på­ver­ka en per­sons möj­lig­het att ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter och därmed kan demens på­ver­ka om fram­tids­full­mak­ten är giltig eller inte.

Hov­rät­ten har dock år 2015 i mål T 5440-14 ansett att en person som hade Alz­hei­mers kunde skriva en full­makt ef­tersom per­so­nen var med­ve­ten om be­ty­del­sen av full­mak­ten.

Det be­ty­der att demens och andra min­nes­sjuk­do­mar inte nöd­vän­digt­vis in­ne­bär att fram­tids­full­mak­ten är ogil­tig. Vi re­kom­men­de­rar dock starkt att alla skulle upp­rät­ta en fram­tids­full­makt i god tid före den behövs ef­tersom den då all­de­les säkert är giltig.

Prova gratis. Ju­ri­disk hjälp ingår.

Man som sitter på bänk i en solig plats