Kost­nad för att skriva en fram­tids­full­makt

Kvinna med dator
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-15 ● 2 minutter
Dela artikeln
Att ordna för fram­ti­den är ett bra sätt att skapa trygg­het. Med en fram­tids­full­makt talar du om vem som får hjälpa dig med vik­ti­ga saker om du inte länge kan. Kost­nad för att skriva en fram­tids­full­makt be­hö­ver inte vara sär­skilt stor, men det beror på var du gör den.

Enligt en nor­disk studie kring fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­ment, be­ta­lar vi i Sve­ri­ge i snitt 2 325 kr för att göra en fram­tids­full­makt, men priset kan va­ri­e­ra mycket.

I denna ar­ti­kel kan du jäm­fö­ra al­ter­na­tiv och kost­nad för att skriva en fram­tids­full­makt.

Kost­na­den för en Fram­tids­full­makt bör inte vara ett hinder

Per­son­lig och eko­no­misk sä­ker­het är värd kost­na­den. Du kan aldrig veta hur livet blir och därför tycker vi att alla borde ha en fram­tids­full­makt. Det är inte bara för den som är äldre. Du kan, obe­ro­en­de ålder, råka ut för en olycka eller ovän­tad sjuk­dom som gör att du inte längre kan ta hand om var­dag­li­ga ären­den.

Med en fram­tids­full­makt kan du i förväg be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dig i eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan ex­em­pel­vis vara att ta beslut kring boende och vård, ta ut pengar eller kon­tak­ta myn­dig­he­ter. Full­mak­ten kan också vara be­grän­sad till att gälla en spe­ci­fik sak, så som att sälja ditt hus vid en viss tid­punkt.

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Advokat korsar armarna

Kost­nad för jurist vid fram­tids­full­makt

Kostar 2 000–6 000 kronor

Att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist eller ad­vo­kat­by­rå kostar un­ge­fär 2 000–6 000 kronor. Pris brukar oftast vara per timme och va­ri­e­rar därför ut­i­från hur mycket tid ju­ris­ten be­hö­ver för att upp­rät­ta do­ku­men­tet och svara på frågor. Hur lång tid det tar vet du ofta inte förrän ef­teråt.

Hos en jurist blir det ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet kor­rekt, men det tar längre tid och är det ab­so­lut dy­ras­te al­ter­na­ti­vet. Du måste både boka tid och i regel besöka ett kontor. Att träffa en jurist online kan dock bli lite bil­li­ga­re jäm­fört med att träffa varand­ra på ju­ris­tens kontor.

Pris va­ri­e­rar också be­ro­en­de på var du bor i landet. Det är svårt att ge ett exakt pris för att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist, men runt 4 000 kr är en god fing­er­vis­ning.

Framtidsfullmakt hos Aatos

Pris att skriva fram­tids­full­makt online

Kostar 900–1 500 kronor

Att skriva en fram­tids­full­makt med hjälp av en on­li­ne­tjänst är be­tyd­li­gt bil­li­ga­re och har kommit att bli ett po­pu­lärt al­ter­na­tiv. Enligt ti­di­ga­re nämnda studie kring ju­ri­dis­ka do­ku­ment, visar 72% av re­spon­den­ter­na in­tres­se för att an­vän­da en di­gi­tal tjänst för ju­ri­dis­ka ären­den.

Pris kan även va­ri­e­ra mellan olika ak­tö­rer online, men med Aatos kostar det bara 699 kronor. Före du be­ta­lar kan du prova på tjäns­ten, se in­ne­hål­let och ställa frågor till våra ju­ris­ter. Efter be­tal­ning­en kan du direkt ladda ner full­mak­ten och så får du hem den på posten.

I Aatos tjänst svarar du på några frågor och ut­i­från svaren skapar vi sedan au­to­ma­tiskt en fram­tids­full­makt. Fram­tids­full­mak­ten är alltså unik och an­pas­sad för just dig och vad du be­hö­ver. Det är som hos en jurist - men du be­hö­ver inte boka tid eller besöka ett kontor. Och det är be­tyd­li­gt för­mån­li­ga­re!

Prova Aatos gratis

Att göra en fram­tids­full­makt själv

Det finns inget krav på att en fram­tids­full­makt måste upp­rät­tas av en jurist. Du kan därför även välja att skriva en fram­tids­full­makt helt på egen hand. Då kostar det så klart ingen­ting. Det kan kännas loc­kan­de, men var då noga med att det verk­li­gen blir rätt. När full­mak­ten väl ska tas i bruk måste den vara giltig och kor­rekt skri­ven för att den ska gå att an­vän­da. Den måste också täcka alla ären­den man kan vilja ha hjälp med i fram­ti­den.

På nätet finns gratis mallar eller mallar att köpa för en mindre kost­nad. Tänk på att de kan va­ri­e­ra i kva­li­tet och se till att un­der­la­get alltid kommer från en tro­vär­dig källa.

Kom också ihåg att en mall är ett stan­dard­do­ku­ment som inte är an­pas­sat efter din livs­si­tu­a­tion och kanske saknar delar som borde vara re­le­van­ta för dig.

⚠️ En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Du som skri­ver full­mak­ten är an­sva­rig för att se till an­hö­ri­ga vet att den finns och var den för­va­ras.

💡 Vad kan vara med i en fram­tids­full­makt? Läs vad en enkel fram­tids­full­makt in­ne­hål­ler.

Skriva en fram­tids­full­makt på banken

En del banker ger också möj­lig­het att skriva en fram­tids­full­makt som bara avser bankä­ren­den. En fram­tids­full­makt som du skri­ver med Aatos eller med annan pro­fes­sio­nell hjälp ska även kunna gälla på banken. Många banker vill ändå att du an­vän­der deras egna blan­ket­ter.

På banken är det vik­ti­gt att skilja på vanlig full­makt och fram­tids­full­makt. En vanlig full­makt börjar gälla med en gång, medan en fram­tids­full­makt ak­ti­ve­ras i fram­ti­den på obe­stämt datum.

Det brukar inte kosta något att upp­rät­ta en vanlig full­makt eller fram­tids­full­makt för bankä­ren­den med ban­kens egna blan­ket­ter. Där­ut­ö­ver har många banker också sam­ar­be­ten med ju­rist­by­rå­er som hjäl­per till att skriva fram­tids­full­mak­ter som gäller ut­an­för banken. Detta brukar vara en be­tal­tjänst och pris är oftast som för ovan be­skriv­na al­ter­na­tiv.

En fram­tids­full­makt är väl värd sitt pris

En fram­tids­full­makt finns i fö­re­byg­gan­de syfte och för­hopp­ning­en är att den aldrig ska behöva an­vän­das. Att den finns och att alla vet vad som gäller ger lugn åt både dig och din om­giv­ning. Det är värt mycket.

Obe­ro­en­de vilket sätt du väljer att skriva fram­tids­full­mak­ten på, är det vik­ti­gas­te att den blir gjord och i god tid. Har du redan blivit sjuk eller inte är vid dina sin­nens fulla bruk är det för sent. Även om du skulle klara av att sig­ne­ra full­mak­ten så gäller den inte om du inte för­står vad du skri­ver under.

Det är en liten kost­nad för en rik­ti­gt bra fram­tids­för­säk­ring. Fram­tids­full­mak­ten är väl värd sitt pris och ger både trygg­het och mindre stress om du skulle bli sjuk.

Fram­tids­full­makt även om du är gift

Du be­hö­ver även en fram­tids­full­makt om du är gift, då det inte alls är säkert att du och din make får ut­rät­ta varand­ras ären­den. För att utse varand­ra som fö­re­trä­da­re skri­ver ni varsin full­makt med den andre som full­makts­ha­va­re.

Det kan också vara klokt att tänka på vad som händer om ni båda skulle för­lo­ra be­sluts­för­må­gan nära inpå varand­ra. Vem vill du ska ta era beslut då? Det skapar ofta en mycket tryg­ga­re känsla hos er som full­makts­gi­va­re och dom om­kring er, om detta är be­stämt sedan ti­di­ga­re.

⚠️ En fram­tids­full­makt är ett väl­di­gt per­son­li­gt do­ku­ment. Det är vik­tigt att det speg­lar dina en­skil­da behov och öns­ke­mål.

Gör en egen fram­tids­full­makt på tio mi­nu­ter

Fram­tids­full­makt till ett fast pris hos Aatos

Välj vem som an­sva­rar för dina in­tres­sen om du i fram­ti­den inte kan göra det själv. Utan en framtids­fullmakt utser tings­rät­ten en fö­re­trä­da­re för dig.

Gör din egen fram­tids­full­makt redan idag!

Smidigare juridik, online och enkelt!