Kost­nad för att skriva en fram­tids­full­makt (2022)

Kvinna med dator
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-15 ● 2 minutter
Att ordna för framtiden är ett bra sätt att skapa trygghet. Med en framtidsfullmakt talar du om vem som får hjälpa dig med viktiga saker om du inte länge kan. Kostnaden för att skriva en framtidsfullmakt behöver inte vara särskilt stor. Men det beror på var du gör den.

Här kan du jäm­fö­ra al­ter­na­tiv och kost­nad för att skriva en fram­tids­full­makt. Pris kan va­ri­e­ra mycket.  

Vem ska skriva en fram­tids­full­makt

Du kan aldrig veta hur livet blir och därför tycker vi att alla ska skriva en fram­tids­full­makt. Det är inte bara för den som är äldre. Du kan obe­ro­en­de ålder råka ut för en olycka eller ovän­tad sjuk­dom som gör att du inte längre kan ta hand om var­dag­li­ga ären­den. 

Med en fram­tids­full­makt kan du i förväg be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dig i eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, ta ut pengar eller kon­tak­ta myn­dig­he­ter. Full­mak­ten kan också vara be­grän­sad till att gälla en spe­ci­fik sak, så som att sälja ditt hus vid en viss tid­punkt. 

Fram­tids­full­makt även om du är gift

En fram­tids­full­makt är ak­tu­ell även om du är gift, då det inte alls är säkert att ni får ut­rät­ta varand­ras ären­den. För att utse varand­ra som fö­re­trä­da­re skri­ver ni varsin full­makt med den andre som full­makts­ha­va­re.

Det kan också vara klokt att tänka på vad som händer om ni båda skulle för­lo­ra be­sluts­för­må­gan på samma gång. Vem vill du ska ta era beslut då? Det skapar ofta en mycket tryg­ga­re känsla hos alla om detta är be­stämt sedan ti­di­ga­re.

Kost­nad för jurist vid fram­tids­full­makt

Att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist eller ad­vo­kat­by­rå kostar un­ge­fär 2 000 – 6 000 kronor. Pris brukar oftast de­bi­te­ras per timme och va­ri­e­rar därför ut­i­från hur mycket tid som ju­ris­ten be­hö­ver för att upp­rät­ta do­ku­men­tet och svara på frågor. 

Om du an­li­tar en jurist i en större stad jäm­fört med en mindre ort kommer pris också att va­ri­e­ra. Du kan också välja att träffa en jurist online, vilket ofta blir lite bil­li­ga­re jäm­fört med att träffa varand­ra på ju­ris­tens kontor. 

Det är svårt att ge ett exakt pris för att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist, men detta bör ge en fing­er­vis­ning. 

Pris att skriva fram­tids­full­makt online

Att skriva en fram­tids­full­makt med hjälp av en on­li­ne­tjänst är be­tyd­ligt bil­li­ga­re. Med Aatos kostar det bara 850 kr. Om du och din part­ner gör var sin full­makt sam­ti­digt får ni 350 kr i rabatt. Det är ett enkelt do­ku­ment att göra och passar därför sär­skilt bra att skriva online. Du sparar dess­utom både tid och pengar.

Om du väljer att an­vän­da Aatos ber vi dig svara på ett antal frågor. Ut­i­från svaren skapar vi sedan ett för­slag på en fram­tids­full­makt. Du kan välja att lägga till och ta bort vill­kor i för­sla­get och göra full­mak­ten precis så som du vill ha den. 

När du är klar får du direkt till­gång till det fär­di­ga do­ku­men­tet som du sig­ne­rar och låter två per­so­ner be­vitt­na. Skulle frågor uppstå längs vägen svarar gärna våra ju­ris­ter utan extra kost­nad.

Att göra en fram­tids­full­makt själv

Det finns inget krav på att en fram­tids­full­makt måste upp­rät­tas av en jurist. Du kan därför även välja att skriva en fram­tids­full­makt helt på egen hand. Då kostar det så klart ingen­ting. Det kan kännas loc­kan­de, men var då noga med att det verk­li­gen blir rätt. När full­mak­ten väl ska tas i bruk måste den vara giltig och kor­rekt skri­ven för att den ska gå att an­vän­da. 

På nätet finns gratis mallar och mallar att köpa för en mindre kost­nad. Tänk på att de kan va­ri­e­ra i kva­li­tet och se till att un­der­la­get alltid kommer från en tro­vär­dig källa. Kom också ihåg att en mall är ett stan­dard­do­ku­ment som inte är an­pas­sat efter din livs­si­tu­a­tion och kanske saknar delar som borde vara re­le­van­ta för dig. 

Skriva en fram­tids­full­makt på banken

En del banker ger också möj­lig­het att skriva en fram­tids­full­makt som bara avser bankä­ren­den. En fram­tids­full­makt som du skri­ver med Aatos eller med annan pro­fes­sio­nell hjälp ska även kunna gälla på banken. Många banker vill ändå att du an­vän­der deras egna blan­ket­ter.

På banken är det vik­tigt att skilja på vanlig full­makt och fram­tids­full­makt. En vanlig full­makt börjar gälla med en gång, medan en fram­tids­full­makt träder i kraft i fram­ti­den på obe­stämt datum. Det är den som får fö­re­trä­da dig som be­stäm­mer när den börjar gälla. 

Det brukar inte kosta något att upp­rät­ta en vanlig full­makt eller fram­tids­full­makt för bankä­ren­den med ban­kens egna blan­ket­ter. Där­ut­ö­ver har många banker också sam­ar­be­ten med ju­rist­by­rå­er som hjäl­per till att skriva fram­tids­full­mak­ter som gäller ut­an­för banken. Detta brukar vara en be­tal­tjänst och pris är oftast som för ovan be­skriv­na al­ter­na­tiv. 

En fram­tids­full­makt är väl värd sitt pris

En fram­tids­full­makt finns i fö­re­byg­gan­de syfte och för­hopp­ning­en är att den aldrig ska behöva an­vän­das. Att den finns och att alla vet vad som gäller ger lugn åt både dig och din om­giv­ning. Det är värt mycket.

Obe­ro­en­de vilket sätt du väljer att skriva fram­tids­full­mak­ten på, är det vik­ti­gas­te att den blir gjord och i god tid. Har du redan blivit sjuk eller inte är vid dina sin­nens fulla bruk är det för sent. Även om du skulle klara av att sig­ne­ra full­mak­ten så gäller den inte om du inte för­står vad du skri­ver under.

Det är en liten kost­nad för en rik­tigt bra fram­tids­för­säk­ring. Fram­tids­full­mak­ten är väl värd sitt pris och ger både trygg­het och mindre stress om du skulle bli sjuk.

Prova gratis!

Fram­tids­full­makt till ett fast pris hos Aatos

Välj vem som an­sva­rar för dina in­tres­sen om du i fram­ti­den inte kan göra det själv. Utan en framtids­fullmakt utser tings­rät­ten en fö­re­trä­da­re för dig.

Aatos kart­läg­ger din si­tu­a­tion och full­makten upp­rät­tas online ba­se­rat på det.

Gör din egen fram­tids­full­makt redan idag!