Skill­na­den mellan fram­tids­full­makt och ge­ne­ral­full­makt?

Skor på två vänner
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-12-21 ● 4 minuter
Dela artikeln
Fram­tids­full­makt, ge­ne­ral­full­makt och en­skild full­makt. De gäller vid olika till­fäl­len och med olika vill­kor. Här är femton frågor och svar om skill­na­den på fram­tids­full­makt och vanlig full­makt.

En vanlig full­makt in­ne­bär att ge någon rätt att fö­re­trä­da dig för ett spe­ci­fikt ärende eller ge­ne­rellt för alla per­son­li­ga ären­den. Den avser sådant som du vill ha hjälp med nu för att du själv inte vill eller kan göra det själv.

För att full­mak­ten ska gälla måste du vara frisk och själv kunna fatta beslut. Om inte slutar den att gälla.

En fram­tids­full­makt in­ne­bär istäl­let att ge någon annan rätt att fö­re­trä­da dig vid ett senare till­fäl­le. För att fram­tids­full­mak­ten ska ak­ti­ve­ras ska du vara oför­mögen att själv sköta dina pri­va­ta ären­den eller ta vik­ti­ga beslut. Det kan vara för att du har råkat ut för en all­var­lig olycka eller blivit dement eller sjuk.

Re­gel­ver­ket för fram­ti­da full­mak­ter finns i lag om fram­tids­full­mak­ter.

Vad är en ge­ne­ral­full­makt?

En ge­ne­ral­full­makt ger någon rätt att göra allt som du själv har rätt att göra för din egen del. Det står inte spe­ci­fikt vad den som fö­re­trä­der dig får göra. Om­bu­det får alltså fö­re­trä­da dig i stort sett alla ären­den.

Det kan ex­em­pel­vis vara att skriva på bo­stads­kon­trakt, ingå avtal, för­hand­la, ta kon­takt med myn­dig­he­ter, ta ut pengar eller köpa något i ditt namn så som en bil.

Full­mak­ten kan även in­ne­hål­la be­gräns­ning­ar för vad din fö­re­trä­da­re får göra. Ge­ne­ral­full­makt kallas ibland också för ge­ne­rell full­makt.

En en­gångs­full­makt för­kla­rat

En en­gångs­full­makt är be­grän­sad till att gälla en be­grän­sad upp­gift som om­bu­det får fö­re­trä­da dig. När den en­skil­da upp­gif­ten är av­kla­rad slutar full­mak­ten att gälla.

Du kan ex­em­pel­vis skriva en en­skild full­makt för att låta en annan person ingå ett avtal i ditt namn, för att du inte kan vara på plats vid det sär­skil­da till­fäl­let.

En­gångs­full­makt kallas också för en­skild full­makt.

Vad kan man an­vän­da en ge­ne­ral­full­makt och en­gångs­full­makt till?

Den som re­pre­sen­te­rar dig får agera och fatta beslut inom de om­rå­den som du be­stäm­mer i full­mak­ten. Om­bu­det hand­lar i ditt namn vilket be­ty­der att du blir rätts­li­gt an­sva­rig för det om­bu­det gör.

Det kan ex­em­pel­vis vara att:

 • Ta hand om bankä­ren­den och betala räk­ning­ar
 • Skriva under ett kon­trakt
 • Köpa och sälja en bostad
 • Köpa och sälja en bil
 • Ta kon­takt med för­säk­rings­bo­lag och myn­dig­he­ter
 • Re­pre­sen­te­ra dig vid en stämma, så som bo­stads­rätts­för­e­ning­ens års­stäm­ma
 • Re­pre­sen­te­ra dig i ett dödsbo eller vid en bo­del­nings­för­rätt­ning
 • Fö­re­trä­da dig i dom­stol

En full­makt kan börja att gälla genast

En en­gångs­full­makt eller ge­ne­rell full­makt börjar att gäller från den dag den ut­fär­das. Den kan också gälla för en sär­skild tids­pe­ri­od som anges i full­mak­ten.

När slutar en full­makt att gälla?

En en­gångs­full­makt eller en ge­ne­ral­full­makt slutar att gälla:

 • när den en­skil­da upp­gif­ten är av­kla­rad eller
 • vid ett visst datum som anges i full­mak­ten eller
 • när den sägs upp eller
 • när full­makts­gi­va­re inte längre är vid sina sin­nens fulla bruk

Vid döds­fall fort­sät­ter full­mak­ten i regel att gälla en tid till. Du kan även välja att skriva i full­mak­ten att den upphör att gälla om du dör.

Läs mer: kan fram­tids­full­makt gälla efter döds­fall?

Två vänner som håller om varandra
När be­hö­ver man en fram­tids­full­makt?

Med en fram­tids­full­makt kan dina an­hö­ri­ga hjälpa dig i fram­ti­den om du blir sjuk eller råkar ut för en all­var­lig olycka. Full­mak­ten träder bara i kraft om du inte längre klarar av att sköta dina eko­no­mis­ka och pri­va­ta ären­den själv.

Det är inte alltid själv­klart att dina an­hö­ri­ga får hjälpa dig och inte ens din part­ner om du är gift. Men med en fram­tids­full­makt kan du be­stäm­ma att det ändå blir så. För­hopp­ning­en är dock att den aldrig ska komma till nytta.

💡 En fram­tids­full­makt är inte bara till för äldre per­so­ner utan kan vara mycket vär­de­fullt att ha obe­ro­en­de ålder. Här är tre till­fäl­len som det hade varit sär­skilt bra att ha en fram­tids­full­makt.

Vad får en full­makts­ha­va­re göra med en fram­tids­full­makt?

En full­makts­ha­va­re kan göra alla de ju­ri­dis­ka, eko­no­mis­ka och pri­va­ta saker som fram­tids­full­mak­ten ger rätt till. Du be­stäm­mer själv vad det ska vara när du skri­ver fram­tids­full­mak­ten.

Det kan vara att:

 • Betala räk­ning­ar, sköta bankä­ren­den och göra över­fö­ring­ar av pengar
 • Kon­tak­ta myn­dig­he­ter och de­kla­re­ra
 • Teckna, ändra och säga upp för­säk­ring­ar
 • Av­slu­ta abon­ne­mang och pre­nu­me­ra­tio­ner
 • Köpa och sälja bil, hus och annan egen­dom
 • Föra din talan gäl­lan­de bostad, äldre­om­sorg och social omsorg

💡 En fram­tids­full­makt ska även gälla på banken.

Vad kan en full­makts­ha­va­re inte göra?

En full­makts­ha­va­re kan inte:

 • An­vän­da full­makts­gi­va­rens in­ter­net-bank, BankID och kon­to­kort
 • Fatta beslut om hälso- och sjuk­vård och tand­vård
 • Fatta yt­terst per­son­li­ga beslut såsom att skriva tes­ta­men­te, be­kräf­ta fa­der­s­kap, ingå äk­ten­skap och lik­nan­de

När börjar en fram­tids­full­makt att gälla?

En fram­tids­full­makt börjar att gälla när du inte längre har för­må­gan att ta hand om dig själv. Det van­li­gas­te är att den som får fö­re­trä­da dig be­stäm­mer när det är. Full­makts­ha­va­ren kan då fö­re­trä­da dig med en gång utan dröjs­mål.

Du kan också skriva i full­mak­ten att dom­sto­len ska be­stäm­ma. An­hö­ri­ga får då först kon­tak­ta tings­rät­ten som be­dö­mer om du be­hö­ver hjälp. Först efter dom­sto­lens beslut kan din fö­re­trä­da­re re­pre­sen­te­ra dig.

När slutar en fram­tids­full­makt att gälla?

En fram­tids­full­makt gäller i regel ett tag efter att full­makts­gi­va­ren har gått bort men upphör sedan. Du kan även välja att skriva i fram­tids­full­mak­ten att den ska sluta att gälla vid döds­fall.

Varför ska man skriva en fram­tids­full­makt?

Fem an­led­ning­ar till att skriva en fram­tids­full­makt:

 1. Du kan själv be­stäm­ma vem som får hjälpa dig i fram­ti­den
 2. Det blir enkla­re för an­hö­ri­ga att hjälpa dig
 3. Du kan få hjälp så snart du be­hö­ver och måste inte vänta på ett for­mellt beslut från dom­stol
 4. Du und­vi­ker att en god man utses som du inte vet vem det är
 5. Själv­be­stäm­man­de ger trygg­het – du vet hur det blir

Din när­mas­te familj har också möj­lig­het att hjälpa dig genom så kallad an­hö­rig­be­hö­rig­het. Den gäller dock inte allt som du kan tänkas behöva hjälp med. Därför be­hö­ver du skriva en fram­tids­full­makt.

💡 Visste du! Du kan välja en eller flera full­makts­ha­va­re i en fram­tids­full­makt

Vad gäller för full­makt på Skat­te­ver­ket?

Om du vill att en annan person ska kunna hjälpa dig med ären­den hos Skat­te­ver­ket kallas det att per­so­nen är ombud för dig. Det kan ex­em­pel­vis vara för att de­kla­re­ra eller se ditt skat­te­kon­to i Skat­te­ver­kets e-tjäns­ter.

Den som du vill ska bli ombud för dig ska med­de­la Skat­te­ver­ket detta via e-tjäns­ten eller blan­kett. Du får sedan god­kän­na per­so­nen som ombud.

Om det istäl­let är fråga om fram­tids­full­makt har full­makts­ha­va­ren rätt att de­kla­re­ra åt dig och sköta andra ären­den hos Skat­te­ver­ket om fram­tids­full­mak­ten gäller för att sköta alla eko­no­mis­ka ären­den. Du kan även spe­ci­fi­ce­ra i fram­tids­full­mak­ten att den ska avse Skat­te­ver­ket.

Full­makt hos Skat­te­ver­ket kan även vara ak­tu­ellt om du fö­re­trä­der ett dödsbo. Då be­hö­ver du en full­makt för dödsbo.

Vad gäller för full­makt på apo­te­ket?

Om du vill ha hjälp med att hämta ut re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del på apo­te­ket är det bästa att re­gi­stre­ra en sär­skild full­makt för apo­tek­sä­ren­den. Det kan du göra via webb­plat­sen Lä­ke­me­delskol­len, på apo­te­kets webb­si­da eller med blan­kett på plats på apo­te­ket.

⚠️ Det är inte säkert att en ge­ne­ral­full­makt gäller på apo­te­ket och du bör därför skriva en sär­skild full­makt via apo­te­ket för apo­tek­sä­ren­den.

Vem kan skriva en full­makt?

Alla som är över 18 år kan skriva en full­makt. Per­so­nen måste vara vid sina sin­nens fulla bruk och förstå be­ty­del­sen av att skriva en full­makt.

Samma gäller obe­ro­en­de vilken typ av full­makt – en­skild full­makt, ge­ne­ral­full­makt och fram­tids­full­makt.

Skriv en fram­tids­full­makt på 10 mi­nu­ter. Ladda ner direkt.

Smidigare juridik, online och enkelt!