Olika typer av gåva

Barn som spelar fotboll
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-03-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vi ger och får gåvor oftare än vad vi kanske tror. Detta gäller för olika typer av gåvor.

Att ge bort något är en fin hand­ling, men kan också handla om ett en­ga­ge­mang, mänsk­lig ge­men­skap eller att fylla en funk­tion.

Vi ger gåvor inom fa­mil­jen och till vänner, skän­ker ett bidrag till en id­rotts­för­e­ning, är må­nads­gi­va­re till väl­gö­ran­de än­da­mål och kanske får vi något från jobbet ibland.

Vad som gäller för gåva och gå­vobrev re­gle­ras i lag. Re­gel­ver­ket är flex­i­belt och ge­ne­röst.

Ingen skatt på gåva till pri­vat­per­son

Hur är det egent­li­gen med gåvor och skatt? Till skill­nad från många andra länder så är gåvor mellan pri­vat­per­so­ner i Sve­ri­ge skat­te­fria. Så har det varit sedan 2005 då det be­slu­ta­des om att ta bort gå­voska­tt. Det gäller även gå­voska­tt på fas­tig­het.

Tvär­tom kan det finnas skat­te­för­de­lar med att ge bort saker då pen­ga­gå­vor kan ge rätt att dra av skatt i de­kla­ra­tio­nen.

Gåva som du kan dra av i de­kla­ra­tio­nen

För att du ska ha rätt att dra av din gåva på skat­ten så krävs det att du under året do­ne­rat pengar till en eller flera av de mot­ta­ga­re som enligt Skat­te­ver­ket är god­kän­da för det. Främst hand­lar det om stif­tel­ser, ide­el­la för­e­ning­ar eller tros­sam­fund, så som Hjärn­fon­den och Unicef.

Vill du dra nytta av detta måste du under året ha skänkt som minst 2 000 kronor och gett åt­minsto­ne 200 kronor till samma or­ga­ni­sa­tion. Då kan du göra avdrag på upp till 25% av det max­be­lopp som gäller för just det året. Ak­tu­el­la års­be­lopp och god­kän­da mot­ta­ga­re hittar du på Skat­te­ver­kets webb­si­da.

Gör ett gå­vobrev enkelt online och ladda ner direkt

Gåva från ar­bets­gi­va­re

Om du fått en gåva eller pre­sent från din ar­bets­gi­va­re så kommer du där­e­mot att få betala skatt. Det gäller ex­em­pel­vis om du får tek­nik­pry­lar, kläder att an­vän­da privat eller pengar. Där­e­mot be­hö­ver du inte skatta för jul­klap­par, ju­bi­le­ums­gå­vor och min­nes­gå­vor så länge de inte har ett för högt värde.

En jul­gå­va får ex­em­pel­vis inte ha ett värde på mer än 500 kr in­räk­nat moms. Om jul­klap­pen skulle vara värd mer ska du betala skatt på hela gåvans värde. Det är ar­bets­gi­va­rens ansvar att se till att det blir rätt och i regel inget som du be­hö­ver tänka på.

Gåva till barn eller när­stå­en­de

En när­stå­en­de är en person som på något sätt hör till din familj. Om det hand­lar om en gåva till en bröstar­vinge, det vill säga barn eller barn­barn, så kommer en gåva att au­to­ma­tiskt räknas som för­skott på arv.

Det in­ne­bär att övriga ar­ving­ar har rätt att få ett mot­sva­ran­de belopp vid en even­tu­ell fram­ti­da arvs­för­del­ning. För att und­vi­ka detta är det vik­ti­gt att upp­rät­ta ett gå­vobrev som tyd­lig­gör att det hand­lar om en gåva och inte arv. Det är ett ex­em­pel på när gå­vobrev behövs och kan göra skill­nad.

💡 Gåvor inom fa­mil­jen är sär­skilt van­li­gt. För att göra det tyd­li­gt vad som gäller är det bra att skriva ett gå­vobrev. Sär­skilt om gåvan är av lite större värde. I gå­vobre­vet kan du även skriva in nytt­jan­de­rätt.

💡 Läs mer om gå­vobrev för fas­tig­het och lant­mä­te­ri­et

Gåva till make eller sambo

När det gäller gåvor mellan makar så väljer många att både upp­rät­ta ett gå­vobrev och även re­gi­stre­ra det hos Skat­te­ver­ket. An­led­ning­en är att det ger extra trygg­het då det inte alltid är tyd­li­gt vem som äger vad som gifta.

Gå­vobrev för gåva mellan makar kan vara sär­skilt vik­ti­gt om den ene maken har skul­der. Det kan då vara möj­li­gt att gåvan inte räknas med vid en even­tu­ell ut­mät­ning.

Det samma gäller för sambo för­u­tom att gåva mellan sambo inte kan re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Läs mer: Van­li­ga miss­tag vid gåva

Gåva till väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

Som pri­vat­per­son kan du ge en do­na­tion i form av pengar eller saker till vilken or­ga­ni­sa­tion som helst. Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner som har ett så kallat 90-nummer står under gransk­ning av Svens­ka In­sam­lings­kon­troll och in­ne­bär en kva­li­tets­stäm­pel. Mot­ta­ga­ren måste dock inte ha ett 90-nummer för att ta emot gåvor.

Det finns ingen gräns för hur mycket pengar du får ge som gåva, för­u­tom när det kommer till hur mycket skatt du får dra av. Du kan bli må­nads­gi­va­re eller ge en do­na­tion en gång. Under 2021 skänk­tes pri­vat­per­so­ner över 9 mil­jar­der till väl­gö­ran­de än­da­mål.

💡 Det är van­li­gt att göra ett tes­ta­men­te där du ger en gåva till väl­gö­ran­de än­da­mål.

Gåva till för­e­ning

I Sve­ri­ge finns ett starkt och aktivt för­e­nings­liv och många svens­kar är med i åt­minsto­ne en för­e­ning. Utöver din med­lems­av­gift kan du också välja att ge ett bidrag till för­e­ning­en. Det kan vara en summa pengar som går till verk­sam­he­ten i stort eller som är öron­märk­ta för att ex­em­pel­vis köpa in nya ban­dy­mål.

Varken du som givare eller för­e­ning­en som mot­ta­ga­re be­hö­ver i regel betala skatt på gåvan.

Läs mer: Gå­vobrev mall och ex­em­pel

Gåva till kyrka och andra tros­sam­fund

Du kan också välja att ge en gåva till en kyrka eller annat tros­sam­fund. I dessa verk­sam­he­ter är gåvor mycket van­li­ga och samlas re­gel­bun­det in vid sam­man­koms­ter. Det är van­li­gt att dom själv driver ut­veck­lings- och bi­stånds­ar­bete eller att det finns ett nära sam­ar­bete med en sär­skild or­ga­ni­sa­tion.

Gåvan kan gå till den egna verk­sam­he­ten eller till ett spe­ci­fikt än­da­mål. Inte heller tros­sam­fund be­hö­ver i regel betala skatt på gåvor.

Att skriva gå­vobrev

Ibland kan det finnas an­led­ning att vilja skriva ett gå­vobrev. Ett gå­vobrev är ett kvitto på att en gåva har getts och är en typ av ju­ri­diskt avtal. I vissa fall är det ett lagstad­gat krav så som vid gåva av fas­tig­het.

Gå­vobre­vet blir då an­pas­sat ut­i­från vilken gåva du ger, din si­tu­a­tion och de vill­kor som just din gåva kräver! Gå­vobre­vet kostar 699 kr, du får gå­vobre­vet direkt efter be­tal­ning­en men du kan prova på tjäns­ten gratis före du be­ta­lar.

Till­sam­mans med gå­vobre­vet får du även an­vis­ning­ar för vem som ska skriva under och om det ska re­gi­stre­ras.

Smidigare juridik, online och enkelt!