Skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord

Skilsmässa utan aktenskapsforord
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
När ni gifter er blir allt det ni äger så kallat gif­to­rätts­gods. Vid skils­mäs­sa delas värdet av den egen­do­men 50/50. Men om äk­ten­skaps­för­ord finns vid skils­mäs­sa blir det an­norlun­da. egen­do­men jämt (50/50) mellan er.

Gif­to­rätts­gods är alltså allt det du och din make äger som ska delas mellan er om ni skulle gå skilda vägar.

Det gäller även som­mar­hus, fö­re­tag, spar­peng­ar, arv och aktier som en av er skaf­fat före äk­ten­ska­pet. Hu­vud­re­geln är att vid skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord, men även vid döds­fall delas värdet av gif­to­rätts­god­set lika.

En­skild egen­dom genom äk­ten­skaps­för­ord

Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­ti­gt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

Bo­del­ning utan äk­ten­skaps­för­ord

Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set.

Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid.

Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har.

Läs mer om Vad är skul­debrev?

Bo­del­ning när skul­der finns

Om en av er vid bo­del­ning­en har mer skul­der än till­gång­ar blir summan för det som ska föras in i den ge­men­sam­ma potten ändå 0 kronor. Det beror på att ni ensam är an­sva­ri­ga för era skul­der och den ena par­tens till­gång­ar kan därför inte bli minus i bo­del­ning.

Det be­ty­der alltså att ni inte är be­tal­nings­an­sva­ri­ga för varand­ras skul­der, men där­e­mot på­ver­kar skul­der­na det ni ska dela mellan er vid skils­mäs­sa.

💡 Ett äk­ten­skaps­för­ord är därför sär­skilt vik­ti­gt om en av er har skul­der.

Äktenskapsförord efter vigseln

Ex­em­pel bo­del­ning med och utan äk­ten­skaps­för­ord

Nedan finns tre bra ex­em­pel på hur en bo­del­ning vid skils­mäs­sa kan se ut med och utan äk­ten­skaps­för­ord.

Ex­em­pel 1: Makar har inte äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa

Anna och Carl har ansökt om skils­mäs­sa.

Anna har 200 000 kronor på sitt spar­kon­to när de gör an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Carl har ett fö­re­tag som är vär­de­rat till 2 mil­jo­ner kronor och ett spar­kon­to med 800 000 kronor.

Varken Anna eller Carl har skul­der. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord och därmed räknas allt med i bo­del­ning­en.

  • Annas till­gång­ar: 200 000 kronor
  • Carls till­gång­ar: 2 800 000 kronor
  • Totala till­gång­ar: 3 000 000 kronor

Den totala egen­do­men ska delas på hälf­ten vid bo­del­ning och Anna och Carl har rätt till 1 500 000 kronor var. Ef­ter­som Carl har mer till­gång­ar än Anna ska han betala 1 300 000 kronor till Anna i bo­del­nings­lik­vid. De får båda 1,5 mil­jo­ner kronor var.

Ef­ter­som Carl inte har 1 300 000 kronor måste hon i värsta fall sälja sitt fö­re­tag så att han kan betala mel­lan­skill­na­den till Anna.

Ex­em­pel 2: Makar har äk­ten­skaps­för­ord och en del av egen­do­men är en­skild

Om Anna och Carl har ett äk­ten­skaps­för­ord där Carls fö­re­tag är en­skild egen­dom och resten av egen­do­men är gif­to­rätts­gods räknas fö­re­ta­get inte med vid bo­del­ning­en.

  • Annas till­gång­ar: 200 000 kr
  • Carls till­gång­ar: 800 000 kr
  • Totala till­gång­ar: 1 000 000 kr

Vid bo­del­ning­en har Anna och Carl rätt till 500 000 kr var. Då Carl har mera till­gång­ar ska hon betala 300 000 kr till Anna i bo­del­nings­lik­vid.

Ex­em­pel 3: Makar har äk­ten­skaps­för­ord och all egen­dom är en­skild egen­dom

Om Anna och Carl har ett äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom ska inget delas mellan dem. Vid äk­ten­skaps­skill­na­den be­hål­ler Anna sina 200 000 kr och Carl hela sitt fö­re­tag och de 800 000 kr som han har på spar­kon­tot.

Prov gratis:

Du kan prova äk­ten­skaps­för­ord gratis. Du kan ladda ner av­ta­let direkt efter be­tal­ning.

Skev­del­nings­re­geln

äk­ten­skaps­bal­kens 12 ka­pi­tel 1 § finns det dock ett un­dan­tag till regeln om li­ka­del­ning.

Un­dan­ta­get kallas för skev­del­nings­re­geln och in­ne­bär att ma­kar­nas egen­dom inte delas på hälf­ten på grund av att:

  1. äk­ten­ska­pet har varit kort­va­ri­gt,
  2. ma­kar­nas eko­no­mis­ka för­hål­lan­den eller
  3. övriga om­stän­dig­he­ter

som skulle göra det oskä­li­gt att ena maken måste över­läm­na egen­dom till den andra maken.

Skev­del­nings­re­geln be­ty­der alltså att man jämkar re­sul­ta­tet av en bo­del­ning till förmån för den som äger mer. Där­e­mot skulle det aldrig kunna bli tvär­tom där den make med mindre ägande skulle kunna få mer än hälf­ten av det som ska delas.

Skev­del­nings­re­geln i prak­ti­ken

Vad som räknas som ett kort­va­ri­gt äk­ten­skap är ett för­hål­lan­de som varat mindre än un­ge­fär fem år. Det ska ses som en rikt­lin­je och inte en de­fi­ni­tiv gräns.

Det be­ty­der att om äk­ten­ska­pet varat i 1 år delas bara 1/5 av gif­to­rätts­god­set lika, efter 2 år delas 2/5 lika och så vidare. Vid skils­mäs­sa av för­hål­lan­de som varit längre än fem år kan skev­del­nings­re­geln inte länge an­vän­das och allt gif­to­rätts­gods delas lika.

Ex­em­pel 1

Greta och Tindra har varit gifta 3 år när de skil­jer sig. Deras totala till­gång­ar är 2 mil­jo­ner kronor och de har inte skul­der. De be­hö­ver bara dela lika på 1,2 mil­jo­ner kronor (3/5 av 2 mil­jo­ner).

Äk­ten­skaps­för­ord online hos Aatos

Hos Aatos kan du lätt göra ett äk­ten­skaps­för­ord genom att svara på enkla frågor. Ba­se­rat på svaren och dina öns­ke­mål ge­ne­re­ras au­to­ma­tiskt ett för­slag.

Du gör äk­ten­skaps­för­or­det helt online utan möte med jurist, men fort­fa­ran­de med trygg­he­ten i att det är kor­rekt och bin­dan­de.

Aatos tjänst kostar 699 och för det priset får ni bl.a. förord an­pas­sat för just er, hjälp av ju­ris­ter och hem­le­ve­rans. Före be­tal­ning­en kan ni prova på tjäns­ten gratis och efter be­tal­ning­en kan ni direkt ladda ner för­or­det.

💡Hos Aatos be­hö­ver ni inte logga in eller an­vän­da Bank-ID för att skapa do­ku­men­ten

Smidigare juridik, online och enkelt!