Skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord

Skilsmässa utan aktenskapsforord
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Er egendom blir giftorättsgods när äktenskapet ingås. Det betyder att när ett äktenskap upphör genom dödsfall eller skilsmässa delas värdet av egendomen jämt (50/50) mellan er.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan all eller viss egen­dom göras till en­skild egen­dom.

All egen­dom blir gif­to­rätts­gods efter vig­seln, även som­mar­hus, fö­re­tag, för­mö­gen­het som an­skaf­fats innan äk­ten­ska­pet, arv och aktier som en av er skaf­fat före äk­ten­ska­pet. All egen­dom li­ka­de­las mellan er vid en skils­mäs­sa och vid döds­fall.

Gif­to­rätts­gods är all egen­dom som inte har gjorts till en­skild egen­dom. Ni kan i ett äk­ten­skaps­för­ord be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte be­ak­tas vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller efter döds­fall.

Bo­del­ning utan äk­ten­skaps­för­ord

Vid en bo­del­ning be­räk­nas först var makes till­gång­ar och sedan dras skul­der­na av. Om till­gång­ar­na är fler än skul­der­na blir makens till­gång­ar 0 kronor. Till­gång­ar­na kan inte vara på minus ef­tersom var make ensam an­sva­rar för sina skul­der.

När var makes till­gång­ar har räk­nats, räknas båda ma­kar­nas egen­dom ihop. Sedan delas summan på hälf­ten så att båda ma­kar­na får lika mycket av gif­to­rätts­god­set.

Det be­ty­der att den som på papp­ret har mer till­gång­ar än den andra måste betala en bo­del­nings­lik­vid (mel­lan­skill­na­den) till den andra make så att båda ma­kar­na får hälf­ten av gif­to­rätts­god­set.

Det kan betyda att den mer för­mög­ne ger av sin egen­dom till den andre, men om den med mera egen­dom också har massor av skul­der kan det leda till att ni endast delar lika på egen­dom som den med egen­dom av mindre värde har.

Nedan följer tre ex­em­pel på hur en bo­del­ning vid skils­mäs­sa kan se ut, be­ro­en­de på om ma­kar­na har äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Äktenskapsförord efter vigseln

Ex­em­pel 1: ma­kar­na har inte ett äk­ten­skaps­för­ord

Anna och Jes­si­ca har ansökt om skils­mäs­sa. Anna har 200 000 kronor på sitt konto vid an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­na­den.

Jes­si­ca har ett fö­re­tag som är vär­de­rat till 2 mil­jo­ner kronor och en net­to­för­mö­gen­het på 900 000 kronor. Varken Anna eller Jes­si­ca har skul­der. Jes­si­ca och Anna har inte ett äk­ten­skaps­för­ord, därmed be­ak­tas alla till­gång­ar vid bo­del­ning­en.

  • Annas till­gång­ar: 200 000 kronor
  • Jes­si­cas till­gång­ar: 2.9 mil­jo­ner kronor
  • Deras sam­man­lag­da till­gång­ar: 3.1 mil­jo­ner kronor

Då deras totala egen­dom ska delas på hälf­ten vid en bo­del­ning har Jes­si­ca och Anna rätt till 1.55 mil­jo­ner kronor var. Ef­tersom Jes­si­ca har mera till­gång­ar än Anna ska Jes­si­ca betala 1.35 mil­jo­ner kronor till Anna i bo­del­nings­lik­vid, så att båda har 1.55 mil­jo­ner kronor.

Ef­tersom Jes­si­ca inte har 1.35 mil­jo­ner kronor, måste hon i värsta fall sälja sitt fö­re­tag så att hon kan betala mel­lan­skill­na­den till Anna.

Ex­em­pel 2: ma­kar­na har äk­ten­skaps­för­ord och en del av egen­do­men är en­skild

Om Anna och Jes­si­ca har ett äk­ten­skaps­för­ord där Jes­si­cas fö­re­tag är en­skild egen­dom och resten av egen­do­men utgör gif­to­rätts­gods be­ak­tas fö­re­ta­get inte vid bo­del­ning­en.

  • Annas till­gång­ar: 200 000 kr
  • Jes­si­cas till­gång­ar: 900 000 kr
  • Totala till­gång­ar: 1.1 Mkr

Vid bo­del­ning­en har både Jes­si­ca och Anna rätt till 550 000 kr var. Då Jes­si­ca har mera till­gång­ar, ska hon betala 350 000 kr till Anna i bo­del­nings­lik­vid.

Ex­em­pel 3: ma­kar­na har äk­ten­skaps­för­ord och alla egen­dom är en­skild egen­dom

Om Anna och Jes­si­ca har ett äk­ten­skaps­för­ord där alla egen­dom är en­skild egen­dom, delas egen­do­men inte mellan dem. Vid äk­ten­skaps­skill­na­den be­hål­ler Anna sina 200 000 kr och Jes­si­ca hela sin fö­re­ta­get och fö­re­tag.

Skev­del­nings­re­geln

Hu­vud­sak­li­gen, som ti­di­ga­re nämnts, delas värdet av allt gif­to­rätts­gods lika mellan ma­kar­na vid en av­sak­nad av äk­ten­skaps­för­ord.  I äk­ten­skaps­bal­kens 12 ka­pi­tel 1 § finns det dock ett un­dan­tag till regeln om li­ka­del­ning.

Un­dan­ta­get kallas för skev­dels­nings­re­geln och in­ne­bär att ma­kar­nas egen­dom inte delas på hälf­ten på grund av att

  1. äk­ten­ska­pet har varit kort­va­rigt,
  2. ma­kar­nas eko­no­mis­ka för­hål­lan­den eller
  3. övriga om­stän­dig­he­ter

som skulle göra det oskä­ligt att ena maken måste över­läm­na egen­dom till den andra maken.

Skev­del­nings­re­geln be­ty­der alltså att man jämkar re­sul­ta­tet av en bo­del­ning till förmån för den mer för­mög­ne maken. Ob­ser­ve­ra att det genom skev­del­nings­re­geln aldrig är möj­ligt att make med mindre för­mö­gen­het skulle få mer än hälf­ten av den mer för­mög­ne makens egen­dom.

Grän­sen för ett lång­va­rigt och kort­va­rigt äk­ten­skap är 5 år.

Det be­ty­der att när äk­ten­ska­pet varat 5 år li­ka­de­las allt gif­to­rätts­gods mellan ma­kar­na. Vid 1 år li­ka­de­las endast 1/5 av gif­to­rätts­god­set, efter 2 år li­ka­de­las 2/5, efter 3 år li­ka­de­las 3/5 och så vidare.

Ex­em­pel. Ma­kar­na har varit gifta 3 år när de skil­jer sig. Deras totala till­gång­ar är 2 mil­jo­ner kronor.  Ma­kar­na har inte skul­der. Så­le­des blir re­sul­ta­tet att ma­kar­na ska dela lika på 1.2 mil­jo­ner kronor (3/5 av 2 mil­jo­ner).

Äk­ten­skaps­för­ord online hos Aatos

Genom att äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom li­ka­de­las mellan er vid en skils­mäs­sa. Ni kan själv avtala vilken egen­dom ni vill un­dan­ta från att delas lika.

Hos Aatos kan ni lätt och enkelt upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord som är ju­ri­diskt kor­rekt och bin­dan­de. Genom att svara på lätta frågor kart­läg­ger tjäns­ten era öns­ke­mål och er si­tu­a­tion och upp­rät­tar ett äk­ten­skaps­för­ord för er. Ni gör ert äk­ten­skaps­för­ord online från början till slut och ni be­hö­ver inte besöka ett kontor eller vänta på att en jurist skri­ver ert förord.

Ni kan skriva äk­ten­skaps­för­ord före och efter vig­seln - det är lika bra och gil­tigt oav­sett när ni skri­ver det. Det måste vara re­gi­stre­rat före ni an­sö­ker om skils­mäs­sa, men utöver det kan ni skriva det också många år efter vig­seln.