Skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord

Skilsmässa utan aktenskapsforord
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Er egendom blir giftorättsgods när äktenskapet ingås. Det betyder att när ett äktenskap upphör genom dödsfall eller skilsmässa delas värdet av egendomen jämt (50/50) mellan er.

I ett äktenskapsförord kan all eller viss egendom göras till enskild egendom.

All egendom blir giftorättsgods efter vigseln, även sommarhus, företag, förmögenhet som anskaffats innan äktenskapet, arv och aktier som en av er skaffat före äktenskapet. All egendom likadelas mellan er vid en skilsmässa och vid dödsfall.

Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom. Ni kan i ett äktenskapsförord bestämma vilken egendom som ska vara enskild egendom och som inte beaktas vid en bodelning vid separation eller efter dödsfall.

Bodelning utan äktenskapsförord

Vid en bodelning beräknas först var makes tillgångar och sedan dras skulderna av. Om tillgångarna är fler än skulderna blir makens tillgångar 0 kronor. Tillgångarna kan inte vara på minus eftersom var make ensam ansvarar för sina skulder.

När var makes tillgångar har räknats, räknas båda makarnas egendom ihop. Sedan delas summan på hälften så att båda makarna får lika mycket av giftorättsgodset.

Det betyder att den som på pappret har mer tillgångar än den andra måste betala en bodelningslikvid (mellanskillnaden) till den andra make så att båda makarna får hälften av giftorättsgodset.

Det kan betyda att den mer förmögne ger av sin egendom till den andre, men om den med mera egendom också har massor av skulder kan det leda till att ni endast delar lika på egendom som den med egendom av mindre värde har.

Nedan följer tre exempel på hur en bodelning vid skilsmässa kan se ut, beroende på om makarna har äktenskapsförord eller inte.

Äktenskapsförord efter vigseln

Exempel 1: makarna har inte ett äktenskapsförord

Anna och Jessica har ansökt om skilsmässa. Anna har 200 000 kronor på sitt konto vid ansökan om äktenskapsskillnaden.

Jessica har ett företag som är värderat till 2 miljoner kronor och en nettoförmögenhet på 900 000 kronor. Varken Anna eller Jessica har skulder. Jessica och Anna har inte ett äktenskapsförord, därmed beaktas alla tillgångar vid bodelningen.

  • Annas tillgångar: 200 000 kronor
  • Jessicas tillgångar: 2.9 miljoner kronor
  • Deras sammanlagda tillgångar: 3.1 miljoner kronor

Då deras totala egendom ska delas på hälften vid en bodelning har Jessica och Anna rätt till 1.55 miljoner kronor var. Eftersom Jessica har mera tillgångar än Anna ska Jessica betala 1.35 miljoner kronor till Anna i bodelningslikvid, så att båda har 1.55 miljoner kronor.

Eftersom Jessica inte har 1.35 miljoner kronor, måste hon i värsta fall sälja sitt företag så att hon kan betala mellanskillnaden till Anna.

Exempel 2: makarna har äktenskapsförord och en del av egendomen är enskild

Om Anna och Jessica har ett äktenskapsförord där Jessicas företag är enskild egendom och resten av egendomen utgör giftorättsgods beaktas företaget inte vid bodelningen.

  • Annas tillgångar: 200 000 kr
  • Jessicas tillgångar: 900 000 kr
  • Totala tillgångar: 1.1 Mkr

Vid bodelningen har både Jessica och Anna rätt till 550 000 kr var. Då Jessica har mera tillgångar, ska hon betala 350 000 kr till Anna i bodelningslikvid.

Exempel 3: makarna har äktenskapsförord och alla egendom är enskild egendom

Om Anna och Jessica har ett äktenskapsförord där alla egendom är enskild egendom, delas egendomen inte mellan dem. Vid äktenskapsskillnaden behåller Anna sina 200 000 kr och Jessica hela sin företaget och företag.

Skevdelningsregeln

Huvudsakligen, som tidigare nämnts, delas värdet av allt giftorättsgods lika mellan makarna vid en avsaknad av äktenskapsförord.  I äktenskapsbalkens 12 kapitel 1 § finns det dock ett undantag till regeln om likadelning.

Undantaget kallas för skevdelsningsregeln och innebär att makarnas egendom inte delas på hälften på grund av att

  1. äktenskapet har varit kortvarigt,
  2. makarnas ekonomiska förhållanden eller
  3. övriga omständigheter

som skulle göra det oskäligt att ena maken måste överlämna egendom till den andra maken.

Skevdelningsregeln betyder alltså att man jämkar resultatet av en bodelning till förmån för den mer förmögne maken. Observera att det genom skevdelningsregeln aldrig är möjligt att make med mindre förmögenhet skulle få mer än hälften av den mer förmögne makens egendom.

Gränsen för ett långvarigt och kortvarigt äktenskap är 5 år.

Det betyder att när äktenskapet varat 5 år likadelas allt giftorättsgods mellan makarna. Vid 1 år likadelas endast 1/5 av giftorättsgodset, efter 2 år likadelas 2/5, efter 3 år likadelas 3/5 och så vidare.

Exempel. Makarna har varit gifta 3 år när de skiljer sig. Deras totala tillgångar är 2 miljoner kronor.  Makarna har inte skulder. Således blir resultatet att makarna ska dela lika på 1.2 miljoner kronor (3/5 av 2 miljoner).

Äktenskapsförord online hos Aatos

Genom att äktenskapsförord kan ni gemensamt bestämma vilken egendom likadelas mellan er vid en skilsmässa. Ni kan själv avtala vilken egendom ni vill undanta från att delas lika.

Hos Aatos kan ni lätt och enkelt upprätta ett äktenskapsförord som är juridiskt korrekt och bindande. Genom att svara på lätta frågor kartlägger tjänsten era önskemål och er situation och upprättar ett äktenskapsförord för er. Ni gör ert äktenskapsförord online från början till slut och ni behöver inte besöka ett kontor eller vänta på att en jurist skriver ert förord.

Ni kan skriva äktenskapsförord före och efter vigseln - det är lika bra och giltigt oavsett när ni skriver det. Det måste vara registrerat före ni ansöker om skilsmässa, men utöver det kan ni skriva det också många år efter vigseln.