Avtala bort sam­bo­la­gen

Sambolagen kan avtalas bort
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-21 ● 4 minuter
Dela artikeln
Sam­bo­la­gen re­gle­rar för­hål­lan­det mellan två sambor i Sve­ri­ge. De­fi­ni­tio­nen av sambor är två per­so­ner som lever i ett par­för­hål­lan­de och delar ett ge­men­samt hus­håll. Med andra ord - ett par som bor ihop. 

Vad som exakt avses med att leva i par­för­hål­lan­de är dock inte helt tyd­li­gt och frågan har varit uppe för dis­kus­sion i dom­stol många gånger. De flesta som flyt­tar ihop har dock en klar bild av huruvi­da de är ett par eller inte.

Sam­bo­la­gen är hu­vud­sak­li­gen ak­tu­ell om paret se­pa­re­rar. Det är först då pro­ble­men ofta upp­står och det är därför vik­ti­gt att fun­de­ra över sam­bo­la­gen redan innan man flyt­tar ihop och därmed skriva ett sam­bo­av­tal.

💻 Hos Aatos kan du skriva ett sam­bo­av­tal. Enkelt och snabbt, helt online.

Sam­bo­la­gens be­stäm­mel­ser

Sam­bo­la­gen in­ne­hål­ler som ovan nämnts många regler som blir ak­tu­el­la vid en se­pa­ra­tion. Enligt sam­bo­la­gen ska sam­bo­e­gen­dom delas lika.

Sam­bo­e­gen­dom är en bostad eller bohag (möbler, hus­geråd o.dyl.) som sam­bor­na har in­för­skaf­fat för ge­men­samt bruk. Det kan till ex­em­pel vara om sam­bor­na köper en bo­stads­rätt ihop och köper bord och stolar till den nya lä­gen­he­ten.

Om en av sam­bor­na har en lä­gen­het sedan ti­di­ga­re som den andra flyt­tar in i är det inte sam­bo­e­gen­dom, ef­ter­som den från början inte in­för­skaf­fa­des för ge­men­samt bruk. Det­sam­ma gäller om en av sam­bor­na har en TV sedan ti­di­ga­re som ställs i den nya lä­gen­he­ten - inte heller blir den sam­bo­e­gen­dom. Inte heller saker som inte är bohag räknas som sam­bo­e­gen­dom, därför delar man inte på t.ex. en bil eller cykel man köpt, även om den köpts för ge­men­samt bruk under för­hål­lan­det. Dessa kommer istäl­let fort­sät­tas att ägas till­sam­mans efter man se­pa­re­rat.

Vid se­pa­ra­tion ska sam­bor­na dela lika på all sam­bo­e­gen­dom. Om ni inte vill att all sam­bo­e­gen­dom ska delas lika måste ni istäl­let skriva ett sam­bo­av­tal.

Sam­bo­la­gen kan av­ta­las bort

Sam­bo­la­gen är vad som på ju­ri­diskt språk kallas för dis­po­si­tiv. Dis­po­si­tiva lagar är sådana som går att avtala bort, till skill­nad från tving­an­de lagar som istäl­let är sådana som inte går att avtala bort.

Ett ex­em­pel på tving­an­de lagar är kon­su­ment­köpla­gen, som inte går att avtala bort. Att lagen är tving­an­de beror på att den ska skydda kon­su­men­ten som anses vara en sva­ga­re part.

Sam­bo­la­gen där­e­mot är som många andra lagar, dis­po­si­tiv. Det går därför att i avtal komma över­ens om att det som står i sam­bo­la­gen inte ska gälla för er, alltså att all sam­bo­e­gen­dom inte ska delas om ni se­pa­re­rar.

👉 Läs mer om ni fun­de­rar på om ni be­hö­ver ett sam­bo­av­tal?

Sam­bo­la­gen av­ta­las bort genom ett sam­bo­av­tal som skrivs mellan par­ter­na an­ting­en innan ni blir sambos eller när ni redan är det.

✍️ Skriv ner era till­gång­ar

In­led­nings­vis kan det vara en god idé att skriva ner era re­spek­tive och ge­men­sam­ma till­gång­ar, för att få en tydlig bild av vad som kommer att be­trak­tas som sam­bo­e­gen­dom vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion.

Det är som sagt enbart sam­bo­e­gen­do­men som kommer att delas lika vid en se­pa­ra­tion enligt sam­bo­la­gen. Era egna till­gång­ar ni äger sen ti­di­ga­re och det som inte är sam­bo­e­gen­dom kommer inte att delas.

🧐 Fun­de­ra över hur ni vill göra med till­gång­ar­na

Det finns lite olika al­ter­na­tiv för den kon­sta­te­ra­de sam­bo­e­gen­do­men. Ett al­ter­na­tiv är att be­stäm­ma att det mesta ska delas lika vid en se­pa­ra­tion och istäl­let välja ut någon/några till­gång­ar som inte ska delas.

Det kan vara ett bra al­ter­na­tiv om ni till ex­em­pel köpt bo­sta­den ihop/hyr er bostad och köper alla möbler ihop. Då kan ni välja att all sam­bo­e­gen­dom ska delas lika om ni se­pa­re­ras för­u­tom någon eller några sär­skil­da till­gång­ar som ni un­dan­tar.

Ett annat al­ter­na­tiv är att be­stäm­ma att ingen egen­dom ska delas. Det kan vara ett bra al­ter­na­tiv om ni inte köpt möb­ler­na ihop utan till ex­em­pel har med er en del möbler sen ti­di­ga­re. En av er kanske har köpt till lite möbler. Då kan det vara lät­ta­re att bara be­slu­ta om att ni inte delar lika utan den sambo som köpt saken får också med sig den vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion.

Läs mer: Varför be­hö­ver du ett sam­bo­av­tal?

Ex­em­pel 1

Anna och Per ska flytta ihop. De båda är i 40-års åldern och har därför en hel del möbler sen ti­di­ga­re i sin ägo. Anna äger en bo­stads­rätt sedan många år till­ba­ka och det är i den bo­stads­rät­ten Per ska flytta in i.

Anna är mycket in­tres­se­rad av elektro­nik och köper i sam­band med att de flyt­tar ihop en ny TV och hög­ta­la­re för 35 000 kr. Per där­e­mot ser av­sak­na­den av pas­san­de växter i Annas lä­gen­het och köper därför några plan­tor av mycket unik sort för 7 000 kr.

📝 De skri­ver ett sam­bo­av­tal innan de flyt­tar ihop där de anger att ingen sam­bo­e­gen­dom ska delas lika utan till­gång­ar­na till­fal­ler den part som köpt den.

Efter 5 år ihop se­pa­re­rar Anna och Per. När bo­del­ning­en görs kon­sta­te­rar de att TV:n och hög­ta­la­ren till­fal­ler Anna. De har sjun­kit i värde och är numera värda 25 000 kr. Plan­tor­na har Per nog­grant för­val­tat under de 5 åren och de har vuxit sig mycket stora - och värdet har stigit likaså. Vid se­pa­ra­tio­nen är plan­tor­na värda 30 000 kr. Plan­tor­na till­fal­ler enligt sam­bo­av­ta­let Per.

💡 Det är bra att ha koll på vad bohag är!

Ex­em­pel 2

Emma och Emil har ny­li­gen tagit stu­den­ten och ska änt­li­gen flytta ihop efter flera år som ett par. De har inga möbler sedan ti­di­ga­re, men de skapar ett ge­men­samt konto där de lägger in 15 000 kr var­de­ra för att kunna köpa möbler.

Emils pappa har ett stort eko­no­miskt ka­pi­tal och hjäl­per därför honom att köpa en lä­gen­het som paret kan bo i ge­men­samt. Emils pappa är dock lite skep­tisk till parets fram­tid och vill inte ris­ke­ra att Emma kan kräva Emil på lä­gen­he­tens halva värde vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion- de köpte ju trots allt lä­gen­he­ten för ge­men­samt bruk.

Emil och Emma skri­ver därför ett sam­bo­av­tal, efter upp­ma­ning av Emils pappa. De be­stäm­mer att följa sam­bo­la­gen men att un­dan­ta lä­gen­he­ten.

Det in­ne­bär att all sam­bo­e­gen­dom delas lika, för­u­tom lä­gen­he­ten.

Två år senare be­kräf­tas pap­pans far­hå­gor och Emil och Emma gör slut. Möb­ler­na de köpt ge­men­samt delar de lika på, genom att helt enkelt be­slu­ta om vem som får vilken möbel på ett så rätt­vist sätt som möj­li­gt. Lä­gen­he­ten un­dan­tas från sam­bo­e­gen­do­men och för­blir Emils egna.

📝 Skriv under sam­bo­av­ta­let

När ni har skri­vit klart ert sam­bo­av­tal är det vik­ti­gt att ni båda skri­ver under. Utan un­der­skrif­ten räknas det inte som ett gil­ti­gt sam­bo­av­tal.

💻 Hos Aatos kan du skriva ett sam­bo­av­tal. Enkelt och snabbt, helt online med fri till­gång till hjälp av våra ju­ris­ter.

Hur ska sam­bo­av­ta­let för­va­ras?

Sam­bo­av­ta­let be­hö­ver inte skic­kas in nå­gon­stans, utan det räcker att ni för­va­rar det hemma eller på en annan säker plats. Det kan vara bra att skriva två ori­gi­nal av sam­bo­av­ta­let där ni båda tar varsi­tt, ut­i­fall att någon kon­flikt upp­står längre fram.

Vad händer om man inte har ett sam­bo­av­tal?

Om en av er har be­ta­lat be­tyd­li­gt mer för sam­bo­e­gen­do­men är det en mycket god idé att ha ett sam­bo­av­tal. Om ni inte har ett sam­bo­av­tal kan din part­ner kräva att få värdet av halva sam­bo­e­gen­do­men, trots att denne inte be­ta­lat för det.

Till ex­em­pel, anta att du köper lä­gen­he­ten ni ska bo i ge­men­samt. Din part­ner har det be­tyd­li­gt sämre eko­no­miskt ställt och du köper därför de flesta möb­ler­na till hemmet. Dess­utom kanske du har ett större in­red­nings­in­tres­se (som din part­ner inte är in­tres­se­rad av att dela på eko­no­miskt) och därför köper dyr de­sig­n­in­red­ning.

Om ni se­pa­re­rar, utan ett sam­bo­av­tal, blir lä­gen­he­ten, möb­ler­na och de­sig­n­in­red­ning­en sam­bo­e­gen­dom. Din part­ner har då rätt till hälf­ten av sam­bo­e­gen­do­men.

Det kan också vara bra att skriva ett sam­bo­av­tal, trots att man vill att sam­bo­la­gen helt ska gälla. På så sätt mi­ni­me­rar man risken för att det blir kon­flik­ter som kom­pli­ce­rar en even­tu­ell se­pa­ra­tion.

👉 Skriv ett sam­bo­av­tal för att und­vi­ka fram­ti­da oöns­ka­de pro­blem.

Läs mer: Sam­bors arvs­rätt

Ogil­tig­för­kla­ra sam­bo­av­tal

Om ni har skri­vit ett sam­bo­av­tal och sedan ångrar er kan man till­sam­mans be­stäm­ma att det inte längre ska gälla. Det finns ingen sär­skild pro­cess för att ogil­tig­för­kla­ra ett sam­bo­av­tal utan man för­stör helt enkelt alla ex­em­plar av sam­bo­av­ta­let.

Ob­ser­ve­ra att båda par­ter­na måste vara över­ens om att sam­bo­av­ta­let inte ska vara gil­ti­gt längre, ena sambon kan inte för­stö­ra av­ta­let bara för att den ångrat sig.

Ett sam­bo­av­tal be­stäm­mer hur bostad och andra saker som sambor har köpt för att an­vän­da ge­men­samt ska delas om man går skilda vägar.

💡 Ett annat al­ter­na­tiv är att skriva sam­bo­av­tal med Aatos där ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal.

För 699 kr får ni ett sam­bo­av­tal som passar just er! Före ni be­ta­lar kan ni gratis prova på tjäns­ten och efter be­tal­ning kan ni direkt ladda ner av­ta­let. Aatos är det smi­di­gas­te sättet att avtala bort sam­bo­la­gen.

Smidigare juridik, online och enkelt!