Lån i sam­band med bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Bruten länk
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-07 ● 4 minuter
Dela artikeln
När det gäller äk­ten­skap och skils­mäs­sa an­vän­ds reg­ler­na i Äk­ten­skaps­bal­ken. Vi går här igenom hur pro­ces­sen för skils­mäs­sa ser ut och för­kla­rar också vad som gäller för huslån i sam­band med bo­del­ning.

När det gäller äk­ten­skap och skils­mäs­sa an­vän­ds reg­ler­na i Äk­ten­skaps­bal­ken. Vi går här igenom hur pro­ces­sen för skils­mäs­sa ser ut och för­kla­rar också vad som gäller för huslån i sam­band med bo­del­ning.

Hur går en skils­mäs­sa till?

Om ett par eller någon av ma­kar­na vill skilja sig ska dom­sto­len alltid re­spek­te­ra viljan att gå skilda vägar och man be­hö­ver aldrig uppge någon an­led­ning till se­pa­ra­tio­nen.

Hur en skils­mäs­sa går till skil­jer sig där­e­mot åt be­ro­en­de på om ni är över­ens eller inte över­ens om att se­pa­re­ra.

Hos Aatos är det möj­li­gt att un­der­lät­ta det prak­tis­ka med att göra skils­mäs­san smi­di­gt online för 1690 kr.

👍 Om ni är över­ens

Om ni är över­ens om att skilja er kan ni ansöka ge­men­samt till tings­rät­ten. Ni kan ansöka di­gi­talt genom att an­vän­da e-le­gi­ti­ma­tion eller genom att an­vän­da en fysisk blan­kett som ni un­der­teck­nar och skic­kar med post.

👎 Om ni inte är över­ens

Om ni inte är över­ens kan du själv ansöka en­skilt om skils­mäs­sa. Liksom ovan kan du an­ting­en ansöka di­gi­talt eller via fysisk blan­kett. Ha dock i åtanke att om du an­sö­ker en­skilt kan din part­ner begära att ni har be­tän­ke­tid innan skils­mäs­san kan bli klar.

Läs mer: Hur länge kan man vägra bo­del­ning?

Be­tän­ke­tid

I vissa si­tu­a­tio­ner kan dom­sto­len be­stäm­ma att ni ska ha be­tän­ke­tid innan skils­mäs­san kan ge­nom­föras. I föl­jan­de si­tu­a­tio­ner behövs be­tän­ke­tid:

  • Om ni har barn under 16 i hus­hål­let
  • Om en av er begär att ni ska ha be­tän­ke­tid
  • Om bara en av er vill skil­jas

Om tings­rät­ten be­slu­tar om be­tän­ke­tid, som är minst 6 må­na­der, måste en av er eller båda, efter be­tän­ke­ti­den gått ut, begära så kallad full­föl­jel­se. Det be­ty­der att man skri­ver till tings­rät­ten att man fort­fa­ran­de vill skilja sig. Om ingen begär full­föl­jel­se för­fal­ler an­sö­kan och om man fort­fa­ran­de vill skilja sig måste man börja om och ansöka på nytt.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

Bo­del­ning

Nästa steg i pro­ces­sen är att ge­nom­fö­ra en bo­del­ning. En bo­del­ning in­ne­bär att ni kommer över­ens om hur ni ska dela upp era till­gång­ar. Det är gif­to­rätts­god­set som ska delas upp och i de allra flesta fall ska det delas lika. Kan man inte komma över­ens kan man ansöka hos tings­rät­ten om en bo­del­nings­för­rät­ta­re som gör bo­del­ning­en.

💡 Insikt! Den som fått i en bo­del­ning kan kom­pen­se­ra den som fått för lite genom att betala en summa i pengar, så kallad bo­del­nings­lik­vid.

Läs mer: Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Vad är gif­to­rätts­gods?

När man är gift är ens till­gång­ar, oav­sett om de in­för­skaf­fa­ts före eller under äk­ten­ska­pet, an­ting­en gif­to­rätts­gods eller en­skild egen­dom. Till­gång­ar kan göras till en­skild egen­dom genom att ma­kar­na an­ting­en av­ta­lat om det genom äk­ten­skaps­för­ord eller på grund av att en av par­ter­na har fått egen­dom genom tes­ta­men­te där det finns vill­kor om en­skild egenom.

⚠️ Alla till­gång­ar som inte är en­skild egen­dom är gif­to­rätts­gods och ska delas!

Eget lån i äk­ten­skap

En av de mest grund­läg­gan­de reg­ler­na i Äk­ten­skaps­bal­ken är att var­de­ra make an­sva­rar för sina egna skul­der. Det gör att om en av ma­kar­na har tagit ett lån själv är det bara den maken som är an­sva­rig för lånet.

⚠️ Skul­der­na kan inte över­föras på den andra maken. Banken kan heller inte kräva be­tal­ning av någon annan än maken som står på lånet.

Ge­men­samt lån i äk­ten­skap

En skils­mäs­sa på­ver­kar egent­li­gen inte själva lånet i sig - ni kvar­står som ge­men­samt be­tal­nings­an­sva­ri­ga. Det kan jäm­föras med om du vill ta ett lån med till ex­em­pel ett syskon, ni kan ha varsin bostad men fort­fa­ran­de ta ett lån till­sam­mans.

Det är därför upp till er hur ni vill göra med det ge­men­sam­ma lånet. Om ni står som ge­men­samt be­tal­nings­an­sva­ri­ga på lånet an­sva­rar ni båda för att skul­den be­ta­las av.

Som ovan nämnts händer inget sär­skilt just i sam­band med se­pa­ra­tio­nen; ni står fort­fa­ran­de kvar som be­tal­nings­an­sva­ri­ga för lånet. Se­pa­ra­tion ger heller inte banken möj­lig­het att säga upp ert lån.

Trots se­pa­ra­tio­nen är ni alltså fort­fa­ran­de be­tal­nings­an­sva­ri­ga, precis som innan se­pa­ra­tio­nen. Ni kan dock juste­ra detta i sam­för­stånd med varand­ra. Van­ligt­vis vill par inte be­hål­la bolå­net ge­men­samt vid en se­pa­ra­tion, och nedan kommer vi att gå igenom olika till­vä­ga­gångs­sätt.

En av er tar över bolå­net

Om en av er vill be­hål­la bo­sta­den och har möj­lig­het att ta över bolå­net är det en utväg. Den av er som vill ta över lånet måste dock upp­fyl­la ban­kens vill­kor, det vill säga till­räck­lig kre­ditvär­dig­het samt till­räck­li­gt hög in­komst.

💡 Om krav upp­fylls är det van­ligt­vis inget pro­blem för banken att flytta över lån.

Läs mer: Bo­del­nings­för­rät­ta­re kost­nad

Sälja bo­sta­den

En annan vanlig möj­lig­het är att ni i sam­band med se­pa­ra­tio­nen säljer det ge­men­sam­ma huset och med hjälp av för­sälj­nings­in­täk­ten be­ta­lar av lånet.

Om ni valde att binda lånet när ni köpte bo­sta­den kan ni behöva betala en rän­teskill­nads­er­sätt­ning till banken, om ni ska lösa lånet i förtid.

Ha kvar bo­sta­den

I vissa fall kan det bästa al­ter­na­ti­vet vara att ha kvar bo­sta­den och att båda står kvar på lånet. Det kan vara fallet när läget på den eko­no­mis­ka mark­na­den är sämre och det är svårt att få bo­sta­den såld till ett bra pris.

Om ni kan komma över­ens om hur be­tal­ning­en ska ske, vem som ska bo där/ta hand om bo­sta­den kan det vara ett bra al­ter­na­tiv. Bo­sta­den kan då säljas senare när mark­na­den har blivit bättre och det finns då möj­lig­het att lösa lånet.

Läs mer: Vad hän­der med fö­re­tag vid skils­mäs­sa?

Hur skri­ver man över lånet på en av er?

Om ni vill skriva över lånet på en av er i sam­band med skils­mäs­sa be­hö­ver föl­jan­de krav vara upp­fyll­da.

  • Ni måste vara över­ens. Den andra maken måste god­kän­na att lånet skrivs över. Om inte den andra maken god­kän­ner tving­as ni istäl­let att sälja bo­sta­den. 
  • Där­ef­ter ska ni göra en bo­del­ning, som be­skre­vs ovan. Detta görs för att kunna utreda vilka till­gång­ar den över­ta­gan­de part har. 
  • I det näst sista steget kon­tak­tar ni den bank som ni har lånet hos och uppger att ni vill skriva över lånet. 
  • Banken gör en kre­ditvär­dig­het hos den person som ska ta över lånet och be­dö­mer om det är möj­li­gt.

👉 Testa vårt on­li­ne­verk­tyg för en smidig skils­mäs­sa online.

Smidigare juridik, online och enkelt!