Un­der­håll vid skils­mäs­sa

Barn spelar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
En skilsmässa påverkar också ekonomin, inte minst om ni har barn. Vanligtvis är den förälder som barnet inte bor tillsammans med tvungen att betala underhållsbidrag till den andra föräldern.

Un­der­hål­let be­ta­las ef­tersom båda för­äld­rar­na ska stå för bar­nets för­sälj­ning. Er eko­no­mis­ka si­tu­a­tion på­ver­kar också, och ibland måste un­der­håll be­ta­las även om barnet bor lika mycket hos er båda.

Här kan ni läsa om hur mycket un­der­håll som ska be­ta­las, hur länge det ska be­ta­las och om ni kan komma över­ens om be­lop­pet själv.  

Vad är un­der­håll?

Van­ligt­vis ska den för­äl­der som barnet inte bor hos som ska betala un­der­håll efter skils­mäs­sa.

Un­der­håll ska be­ta­las av en för­äl­der som

  1. Inte har vård­na­den om ett barn och inte heller var­ak­tigt bor till­sam­mans med barnet, eller
  2. Har ge­men­sam vård­na­den om barnet till­sam­mans med den andra för­äl­dern men barnet endast bor var­ak­tigt med den andra för­äl­dern

För­äld­rar ska betala, i för­hål­lan­det till sin eko­no­mis­ka si­tu­a­tion, för bar­nets boende, mat och in­tres­sen.

Båda för­äld­rar är för­sörj­nings­skyl­di­ga och därför ska för­äld­rar endera betala un­der­håll eller bo med barnet och på så sätt stå för bar­nets kost­na­der.

Ex­em­pel­vis om barnet bor med för­äl­der A, be­ta­lar för­äl­der B un­der­håll.

Även en för­äl­der som inte är vård­nads­ha­va­re ska betala un­der­håll.

Om barnet bor un­ge­fär lika mycket hos er båda ska ingen av er betala un­der­håll. Att barnet bor lika mycket hos er båda be­ty­der inte att barnet spen­de­rar exakt lika mycket tid hos er båda utan att det un­ge­fär är lika mycket.

Hur mycket var för­äl­der be­ta­lar beror på deras eko­no­mis­ka si­tu­a­tion. Den för­äl­der som har en bättre eko­no­misk si­tu­a­tion be­ta­lar mer än den andra för­äl­dern.

Det här gäller obe­ro­en­de om barnet bor med den med bättre eller sämre eko­no­mi. Om barnet bor med den med bättre eko­no­mi be­ta­lar den andra för­äl­dern mindre och om barnet bor med den med sämre eko­no­mi be­ta­lar den andra för­äl­dern ett större belopp.  

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst via Aatos. Det kostar endast 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Hur mycket ska man betala i un­der­håll?

Hur mycket un­der­hål­let är va­ri­e­rar. Det räknas ut ut­gå­en­de från bar­nets behov och er eko­no­mis­ka si­tu­a­tion.

För­säk­rings­kas­san har ett verk­tyg för att räkna ut un­der­hål­let. Ni kan också själv komma över­ens om en summa som ni tycker att täcker bar­nets behov.

När barnet blir äldre kan det vara bra att ändra summan så att det bättre stäm­mer över­ens med bar­nets behov. Äldre barn har ofta dyrare fri­tids­in­tres­sen och be­hö­ver kanske en te­le­fon och dator.

Ni kan till­sam­mans be­stäm­ma om un­der­håll i ett avtal eller så kan ni begära att tings­rät­ten avgöra det i en dom.

Om ni inte är över­ens kan ni kon­tak­ta fa­mil­je­rät­ten i er kommun före ni kon­tak­tar tings­rät­ten. Hos fa­mil­je­rät­ten kan ni dis­ku­te­ra saken och hitta en lös­ning som passar båda. Det är oftast bättre för både er och barnet att inte direkt kon­tak­ta dom­sto­len.

Om ni är över­ens kan ni skriva ett eget skrift­ligt avtal eller så kan ni munt­li­gen be­stäm­ma be­lop­pet.

Säästöpossu

Vem får un­der­håll?

Barn som inte bor till­sam­mans med båda för­äld­rar­na har rätt till un­der­håll, ef­tersom båda för­äld­rar­na ska stå för bar­nets eko­no­mis­ka behov.

  • Om barnet är under 18 år är det för­äl­dern som barnet bor med som får un­der­håll.
  • Om barnet är över 18 år får barnet un­der­hål­let.

Un­der­håll ska be­ta­las tills att barnet fyller 18 år, men om barnet går i grund­sko­la eller i gym­na­si­um ska un­der­håll be­ta­las tills barnet fyller 21 år.

Un­der­håll be­ta­las van­li­gen den sista dagen i må­na­den och be­ta­las för den kom­man­de må­na­den, ex­em­pel­vis så be­ta­las un­der­hålls­bi­dra­get för sep­tem­ber den 31 au­gusti.  

Un­der­hålls­bi­drag och un­der­hålls­stöd

Un­der­hålls­bi­drag är det belopp som den för­äl­dern barnet inte bor med be­ta­lar till den för­äl­dern barnet bor med. Ni kan välja vilken summa som helst.

Ni kan an­vän­da er av för­säk­rings­kas­sans verk­tyg för att räkna ut be­lop­pet, eller så kan ni till­sam­mans avgöra vad som är pass­ligt i ert fall.

Om den un­der­hålls­skyl­di­ge för­äl­dern i fram­ti­den inte längre vill eller kan betala kan för­äl­dern barnet bor till­sam­mans med kon­tak­ta för­säk­rings­kas­san. För­säk­rings­kas­san gör en ut­red­ning och sedan be­ta­lar för­säk­rings­kas­san un­der­hålls­stöd till barnet.

För­äl­dern barnet inte bor med är sedan tvung­en att betala till för­säk­rings­kas­san. Un­der­hålls­stöd be­ta­las alltså av för­säk­rings­kas­san när för­äld­rar inte kan komma över­ens.

Det är bättre för barnet att ni till­sam­mans kommer över­ens om vilken summa un­der­hålls­bi­dra­get ska vara. Det är van­ligt­vis en större belopp än un­der­hålls­stö­det och un­der­hålls­stö­det täcker inte alltid bar­nets behov. För un­der­hålls­stö­det finns det ett max­i­malt belopp, men det finns det inte för un­der­hålls­bi­dra­get.  

Vad händer om jag inte kan betala un­der­håll?

Om du inte kan betala un­der­håll be­ta­lar för­säk­rings­kas­san un­der­hålls­stöd (För­äl­da­balk 1949:381).

Du blir då er­sätt­nings­skyl­dig. Du kan alltså inte välja att inte betala un­der­hål­let.  

Måste man betala un­der­håll vid väx­el­vis boende?

Hu­vud­re­geln vid väx­el­vis boende är att ingen be­ta­lar un­der­hålls­bi­drag ef­tersom ni delar på bar­nets kost­na­der. Det kräver dock att barnet bor un­ge­fär lika mycket hos er båda.

“Un­ge­fär lika mycket” be­ty­der inte att ni exakt bor lika mycket med barnet men på ett un­ge­fär bor lika mycket med barnen.

Om en av er har en bättre eko­no­misk ställ­ning kan den för­äl­dern vara tvung­en att betala un­der­håll ef­tersom barnet har rätt att ha en lika bra lev­nads­stan­dard hos er båda.  

Måste man betala un­der­håll om man har delad vård­nad?

Un­der­håll ska betala också vid delad vård­nad om:

  1. barnet bor mer hos en av er eller om
  2. barnet bor un­ge­fär lika mycket hos båda men ena för­äl­dern har en bättre eko­no­misk si­tu­a­tion.

Un­der­håll ska be­ta­las så att båda för­äld­rar­na har ett lika ansvar för bar­nets för­sörj­ning. Det har ingen be­ty­del­se om ni har delad vård­nad eller ensam vård­nad.

re barn som sitter på en gräsmatta

Skils­mäs­sa online via Aatos

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst hos Aatos. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Inga möten med ju­ris­ter, du sköter skils­mäs­san när och där det passar dig. Tjäns­ten be­räk­nar hur er egen­dom ska för­de­las och fö­re­slår sedan en lös­ning.

Du kan prova tjäns­ten ano­nymt och gratis. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post.

Dags att skil­jas? Sköt hela pro­ces­sen hos Aatos endast 1 690 kronor + an­sök­nings­av­gift.