Un­der­håll vid skils­mäs­sa

Barn spelar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
En skils­mäs­sa på­ver­kar också eko­no­min, inte minst om ni har barn. Van­ligt­vis är den för­äl­der som barnet inte bor till­sam­mans med tvung­en att betala un­der­hålls­bi­drag till den andra för­äl­dern.

Un­der­hål­let be­ta­las ef­ter­som båda för­äld­rar­na ska stå för bar­nets för­sörj­ning. Er eko­no­mis­ka si­tu­a­tion på­ver­kar också, och ibland måste un­der­håll be­ta­las även om barnet bor lika mycket hos er båda.

Här kan ni läsa om hur mycket un­der­håll som ska be­ta­las, hur länge det ska be­ta­las och om ni kan komma över­ens om be­lop­pet själv.

Vad är un­der­håll?

Van­ligt­vis ska den för­äl­der som barnet inte bor hos som ska betala un­der­håll efter skils­mäs­sa.

Un­der­håll ska be­ta­las av en för­äl­der som

  1. Inte har vård­na­den om ett barn och inte heller var­ak­ti­gt bor till­sam­mans med barnet, eller
  2. Har delad vård­nad om barnet till­sam­mans med den andra för­äl­dern men barnet endast bor var­ak­ti­gt med den andra för­äl­dern

För­äld­rar ska betala, i för­hål­lan­det till sin eko­no­mis­ka si­tu­a­tion, för bar­nets boende, mat och in­tres­sen.

Båda för­äld­rar är för­sörj­nings­skyl­di­ga och därför ska för­äld­rar endera betala un­der­håll eller bo med barnet och på så sätt stå för bar­nets kost­na­der.

Ex­em­pel­vis om barnet bor med för­äl­der A, be­ta­lar för­äl­der B un­der­håll.

Även en för­äl­der som inte är vård­nads­ha­va­re ska betala un­der­håll.

Om barnet bor un­ge­fär lika mycket hos er båda ska ingen av er betala un­der­håll. Att barnet bor lika mycket hos er båda be­ty­der inte att barnet spen­de­rar exakt lika mycket tid hos er båda utan att det un­ge­fär är lika mycket.

Hur mycket var för­äl­der be­ta­lar beror på deras eko­no­mis­ka si­tu­a­tion. Den för­äl­der som har en bättre eko­no­misk si­tu­a­tion be­ta­lar mer än den andra för­äl­dern.

Det här gäller obe­ro­en­de om barnet bor med den med bättre eller sämre eko­nomi. Om barnet bor med den med bättre eko­nomi be­ta­lar den andra för­äl­dern mindre och om barnet bor med den med sämre eko­nomi be­ta­lar den andra för­äl­dern ett större belopp.

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst via Aatos. Det kostar endast 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Hur mycket ska man betala i un­der­håll?

Hur mycket un­der­hål­let är va­ri­e­rar. Det räknas ut ut­gå­en­de från bar­nets behov och er eko­no­mis­ka si­tu­a­tion.

För­säk­rings­kas­san har ett verk­tyg för att räkna ut un­der­hål­let. Ni kan också själv komma över­ens om en summa som ni tycker att täcker bar­nets behov.

När barnet blir äldre kan det vara bra att ändra summan så att det bättre stäm­mer över­ens med bar­nets behov. Äldre barn har ofta dyrare fri­tids­in­tres­sen och be­hö­ver kanske en te­le­fon och dator.

Ni kan till­sam­mans be­stäm­ma om un­der­håll i ett avtal eller så kan ni begära att tings­rät­ten avgöra det i en dom.

Om ni inte är över­ens kan ni kon­tak­ta fa­mil­je­rät­ten i er kommun före ni kon­tak­tar tings­rät­ten. Hos fa­mil­je­rät­ten kan ni dis­ku­te­ra saken och hitta en lös­ning som passar båda. Det är oftast bättre för både er och barnet att inte direkt kon­tak­ta dom­sto­len.

Om ni är över­ens kan ni skriva ett eget skrift­li­gt avtal eller så kan ni munt­li­gen be­stäm­ma be­lop­pet.

Läs mer: Barn har um­gäng­es­rätt med båda sina för­äld­rar

Säästöpossu

Vem får un­der­håll?

Barn som inte bor till­sam­mans med båda för­äld­rar­na har rätt till un­der­håll, ef­ter­som båda för­äld­rar­na ska stå för bar­nets eko­no­mis­ka behov.

  • Om barnet är under 18 år är det för­äl­dern som barnet bor med som får un­der­håll.
  • Om barnet är över 18 år får barnet un­der­hål­let.

Un­der­håll ska be­ta­las tills att barnet fyller 18 år, men om barnet går i grund­sko­la eller i gym­na­si­um ska un­der­håll be­ta­las tills barnet fyller 21 år.

Un­der­håll be­ta­las van­li­gen den sista dagen i må­na­den och be­ta­las för den kom­man­de må­na­den, ex­em­pel­vis så be­ta­las un­der­hålls­bi­dra­get för sep­tem­ber den 31 au­gusti.

Un­der­hålls­bi­drag och un­der­hålls­stöd

Un­der­hålls­bi­drag är det belopp som den för­äl­dern barnet inte bor med be­ta­lar till den för­äl­dern barnet bor med. Ni kan välja vilken summa som helst.

Ni kan an­vän­da er av för­säk­rings­kas­sans verk­tyg för att räkna ut be­lop­pet, eller så kan ni till­sam­mans avgöra vad som är pass­li­gt i ert fall.

Om den un­der­hålls­skyl­di­ge för­äl­dern i fram­ti­den inte längre vill eller kan betala kan för­äl­dern barnet bor till­sam­mans med kon­tak­ta för­säk­rings­kas­san. För­säk­rings­kas­san gör en ut­red­ning och sedan be­ta­lar för­säk­rings­kas­san un­der­hålls­stöd till barnet.

För­äl­dern barnet inte bor med är sedan tvung­en att betala till för­säk­rings­kas­san. Un­der­hålls­stöd be­ta­las alltså av för­säk­rings­kas­san när för­äld­rar inte kan komma över­ens.

Det är bättre för barnet att ni till­sam­mans kommer över­ens om vilken summa un­der­hålls­bi­dra­get ska vara. Det är van­ligt­vis en större belopp än un­der­hålls­stö­det och un­der­hålls­stö­det täcker inte alltid bar­nets behov. För un­der­hålls­stö­det finns det ett max­i­malt belopp, men det finns det inte för un­der­hålls­bi­dra­get.

Läs mer: En in­tro­duk­tion till vård­nads­tvist

Vad händer om jag inte kan betala un­der­håll?

Om du inte kan betala un­der­håll be­ta­lar för­säk­rings­kas­san un­der­hålls­stöd (För­äl­da­bal­ken 1949:381).

Du blir då er­sätt­nings­skyl­dig. Du kan alltså inte välja att inte betala un­der­hål­let.

Måste man betala un­der­håll vid väx­el­vis boende?

Hu­vud­re­geln vid väx­el­vis boende är att ingen be­ta­lar un­der­hålls­bi­drag ef­ter­som ni delar på bar­nets kost­na­der. Det kräver dock att barnet bor un­ge­fär lika mycket hos er båda.

“Un­ge­fär lika mycket” be­ty­der inte att ni exakt bor lika mycket med barnet men på ett un­ge­fär bor lika mycket med barnen.

Om en av er har en bättre eko­no­misk ställ­ning kan den för­äl­dern vara tvung­en att betala un­der­håll ef­ter­som barnet har rätt att ha en lika bra lev­nads­stan­dard hos er båda.

Måste man betala un­der­håll om man har delad vård­nad?

Un­der­håll ska betala också vid delad vård­nad om:

  1. barnet bor mer hos en av er eller om
  2. barnet bor un­ge­fär lika mycket hos båda men ena för­äl­dern har en bättre eko­no­misk si­tu­a­tion.

Un­der­håll ska be­ta­las så att båda för­äld­rar­na har ett lika ansvar för bar­nets för­sörj­ning. Det har ingen be­ty­del­se om ni har delad vård­nad eller ensam vård­nad.

Eko­no­min på­ver­kas vid skils­mäs­sa

Att skilja sig är en stor eko­no­misk för­änd­ring och många oroar sig för om de har råd att skilja sig när de har barn och blir en­sam­stå­en­de.  Vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa är av­gö­ran­de för den nya fram­ti­den.

Det är därför bra att kunna pla­ne­ra och för­be­re­da sig så långt det går inför en skils­mäs­sa. Att skilja sig blir då inte lika eko­no­miskt på­fres­tan­de.

💡 Läs gärna mer om vilka eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter ni har mot varand­ra under själva skils­mäs­so­pro­ces­sen.

re barn som sitter på en gräsmatta

Skils­mäs­sa online via Aatos

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst hos Aatos. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Inga möten med ju­ris­ter, du sköter skils­mäs­san när och där det passar dig. Tjäns­ten be­räk­nar hur er egen­dom ska för­de­las och fö­reslår sedan en lös­ning.

Du kan prova tjäns­ten ano­nymt och gratis. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post.

Dags att skil­jas? Sköt hela pro­ces­sen hos Aatos endast 1 690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Smidigare juridik, online och enkelt!