En­sam­stå­en­de för­äl­der

Ensamstående mamma håller om sin son
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-03 ● 5 minuter
Dela artikeln
Att bli en­sam­stå­en­de för­äl­der in­ne­bär stora för­änd­ring­ar för hela fa­mil­jen. Men du är inte ensam då det i Sve­ri­ge finns över 700 000 hus­håll med en­sam­stå­en­de med barn. Det enligt sta­tistik från SCB.

Den här ar­ti­keln ger en över­blick av vad som gäller kring att vara en­sam­stå­en­de för­äl­der efter skils­mäs­sa och att ha ensam eller delad vård­nad av barn.

Bar­nets bästa är väg­le­dan­de

Sedan 2020 är FN:s Barn­kon­ven­tion lag i Sve­ri­ge. Enligt barn­kon­ven­tio­nen ska alla beslut som rör barn i första hand utgå från bar­nets bästa. Det är an­led­ning­en till att man vid vård­nad av barn ofta inte pratar så mycket om för­äld­rars rätt, utan om barns rätt.

Det kan till ex­em­pel vara bar­nets rätt att umgås med båda för­äld­rar­na. Det är en viktig ut­gångs­punkt i frågor om vård­nad och bra att du känner till som en­sam­stå­en­de för­äl­der.

En­sam­stå­en­de för­äl­der och vård­nad av barn

Ge­men­sam vård­nad in­ne­bär att för­äld­rar­na till­sam­mans ska fatta beslut som är vik­ti­ga för barnet. Detta gäller oav­sett om för­äld­rar­na är gifta eller se­pa­re­ra­de, och oav­sett om för­äld­rar­na bor till­sam­mans eller inte.

Det mot­sat­ta gäller när du har ensam vård­nad. Har du ensam vård­nad kan du fatta beslut om ex­em­pel­vis skol­gång och sjuk­vård utan att dis­ku­te­ra med den andra för­äl­dern.

Oav­sett om vård­na­den är ge­men­sam eller ensam så kommer ni ändå behöva han­te­ra frågor om um­gäng­es­rätt, boende och un­der­hålls­bi­drag.

👉 Bra att veta! Att barnet enbart bor hos dig in­ne­bär inte att du au­to­ma­tiskt har eller har rätt till ensam vård­nad.

Fyra vägar till att bli en­sam­stå­en­de för­äl­der

Att bli en­sam­stå­en­de för­äl­der kan hända på flera sätt, och in­ne­bär stora för­änd­ring­ar för hela fa­mil­jen.

Här är en kort in­tro­duk­tion till fyra möj­li­ga vägar till en­sam­stå­en­de för­äld­ra­s­kap: vård­nads­ö­ver­ens­kom­mel­se eller vård­nads­tvist vid skils­mäs­sa, nyfött barn, för­äl­der av­li­der och änd­ring av vård­nad efter skils­mäs­sa. Det är vik­ti­gt att tänka på bar­nets bästa vid sådana beslut och arbeta för en lös­ning som fun­ge­rar för alla in­blan­da­de.

1. Vård­nads­ö­ver­ens­kom­mel­se eller vård­nads­tvist vid skils­mäs­sa

Vid en skils­mäs­sa upp­står na­tur­li­gt fråga om vård­nad av barnen. Det första man då be­hö­ver göra är att för­sö­ker komma över­ens om vård­na­den.

Om en av er vill vara en­sam­stå­en­de för vår­dan­den och ni tycker samma i frågan så går det bra. Ni som för­äld­rar skri­ver då ett avtal som so­ci­al­nämn­den ska god­kän­na.

Kommer ni ab­so­lut inte över­ens kan ni låta dom­stol be­stäm­ma om vård­na­den. En vård­nads­tvist bör alltid vara den sista ut­vä­gen. Här är det vik­ti­gt att tänka på att dom­sto­len kommer att be­slu­ta ut­i­från vad som är bäst för barnet, och inte vad ni som för­äld­rar i första hand önskar.

Läs mer: Byta ef­ter­namn efter skils­mäs­sa

2. Nyfött barn

Om ni är gifta och får ett ge­men­samt barn har ni också au­to­ma­tiskt ge­men­sam vård­nad. Är ni där­e­mot sambo eller mamma är en­sam­stå­en­de när barnet föds får mamman ensam vård­nad per au­to­ma­tik.

Som för­äld­rar kan ni dock komma över­ens om annat, och det van­li­gas­te är att pappan be­kräf­tar fa­der­s­kap till barnet och får då också vård­nad.

Vid en tvist kan pappan till barnet utmana den en­sam­stå­en­de mamman om vård­nad i dom­stol. Dom­sto­len gör då en lik­nan­de be­döm­ning som vid skils­mäs­sa mellan för­äld­rar.

3. För­äl­der av­li­der

Om för­äld­rar­na har ge­men­sam vård­nad om ett barn och den ena av­li­der, får den en­sam­stå­en­de för­äl­dern ensam vård­nad.

En annan si­tu­a­tion är om en för­äl­der med ensam vård­nad av­li­der. I ett sådant fall går vård­na­den i första hand över till den andra för­äl­dern som då får ensam vård­nad. Om det är lämp­li­ga­re kan också en eller två sär­skilt ut­sed­da vård­nads­ha­va­re bli ak­tu­el­la. Det skulle till ex­em­pel kunna vara en sambo till den av­lid­ne för­äl­dern eller bar­nets gud­för­äld­rar.

4. Ändra vård­nad efter skils­mäs­sa

Det kan så klart vara så att man först kommer över­ens eller att man får ett beslut från dom­stol på ge­men­sam vård­nad, men senare märker att detta inte fun­ge­rar och då vill ändra vård­na­den.

Är man över­ens om att ändra så att ena för­äl­dern får ensam vård­nad är detta hyfsat enkelt. Man tar då kon­takt med so­ci­al­nämn­den och skri­ver ett nytt avtal om vård­nad och det är sällan några pro­blem.

Är ni där­e­mot inte över­ens så måste ni vända er till dom­stol för en be­döm­ning.

Läs mer: Be­tän­ke­tid gäller vid skils­mäs­sa om ni har barn. Men detta gäller vid skils­mäs­sa med barn över 16 år.

Um­gäng­es­rätt

Svensk lag­stift­ning utgår från att det är bar­nets bästa att ha kon­takt med båda för­äld­rar­na. Barnet har um­gäng­es­rätt med sina för­äld­rar. Här gäller det att vara noga med orden, för det mot­sat­ta är inte sant. Om ett barn inte vill träffa sin för­äl­der så har för­äl­dern inte någon rätt att träffa barnet.

Um­gäng­es­rät­ten för­svin­ner inte för att ena för­äl­dern har ensam vård­nad. Det är bara i mycket säll­syn­ta si­tu­a­tio­ner som um­gäng­es­rätt inte blir god­känt.

Om du som en­sam­stå­en­de för­äl­der inte re­spek­te­rar denna rätt och aktivt för­hindrar barnet från att träffa sin andra för­äl­der gör du dig skyl­dig till egen­mäk­tig­het med barn. Det kan i grova fall leda till fäng­el­se med upp till fyra år.

Ensamstående pappa lyfter upp sin son
Vilket eko­no­miskt stöd kan jag som en­sam­stå­en­de för­äl­der få?

Un­der­hålls­bi­drag

Som en­sam­stå­en­de för­äl­der kan un­der­hålls­bi­drag bli ak­tu­ellt. Det in­ne­bär att den för­äl­der som inte bor med barnet be­ta­lar en summa till den andra för­äl­dern.

Peng­ar­na ska gå till att täcka kost­na­der för bar­nets för­sörj­ning. Här ingår det nöd­vän­di­gas­te såsom boende och mat, men även fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

Bi­dra­gets stor­lek kan vara ganska kne­pi­gt att räkna ut och beror på en rad fak­to­rer. Vi kommer därför inte gå igenom det här. Du kan dock enkelt räkna ut det själv genom För­säk­rings­kas­sans be­räk­nings­verk­tyg.

Un­der­hålls­stöd

Om ett upp­lägg med un­der­hålls­bi­drag inte fun­ge­rar på grund av sam­ar­bets­svå­rig­he­ter mellan för­äld­rar­na finns det istäl­let möj­lig­het till un­der­hålls­stöd för den en­sam­stå­en­de för­äl­dern.

För­säk­rings­kas­san be­ta­lar ut stödet till den för­äl­der som barnet bor med, och kräver i sin tur pengar från den andra för­äl­dern.

Insikt: Hur länge kan man vägra skils­mäs­sa?

Barn­bi­drag

För varje barn be­ta­lar För­säk­rings­kas­san ut ett barn­bi­drag till vård­nads­ha­var­na. Det är lika stort obe­ro­en­de om du är en­sam­stå­en­de för­äl­der eller inte. Har du ensam vård­nad får du dock hela bi­dra­get själv.

Barn­bi­dra­get ligger i skri­van­de stund på 1 250 kr (2023). Har du flera barn har du också rätt till fler­barnstillägg som ökar med an­ta­let barn.

Se tabell nedan:

Antal barnBarn­bi­dragFler­barnstilläggTotalt
11 250 kr0 kr1 250 kr
22 500 kr150 kr2 650 kr
33 750 kr730 kr4 480 kr
45 000 kr1 740 kr6 740 kr
56 250 kr2 990 kr9 240 kr
67 500 kr4 240 kr11 740 kr

Källa: För­säk­rings­kas­san 2023-04-11

Bo­stads­bi­drag en­sam­stå­en­de med barn

Om du är en­sam­stå­en­de för­äl­der eller har barn boende hos dig kan du ha rätt till bo­stads­bi­drag. Om du har rätt till bidrag eller inte beror på hur mycket du tjänar, vilka kost­na­der du har och fa­mil­je­si­tu­a­tion.

Det finns även möj­lig­het att söka bo­stads­bi­drag om barnet bor hos dig på deltid. Besök För­säk­rings­kas­sans webb­si­da för mer in­for­ma­tion och för att räkna ut bo­stads­bi­drag som en­sam­stå­en­de.

Fonder att söka pengar ur för en­sam­stå­en­de

Det finns också en rad fonder att söka pengar ur för en­sam­stå­en­de för­äld­rar. För­ut­sätt­ning­ar­na för att få stöd och bidrag kan va­ri­e­ra och kan rikta sig sär­skilt till en­sam­stå­en­de mammor med barn eller en­sam­stå­en­de pappa.

Mer om eko­nomi som en­sam­stå­en­de

Pengar och eko­nomi står ofta i cent­rum för dig som en­sam­stå­en­de för­äl­der. Här har vi samlat fem ar­tik­lar som kan vara in­tres­san­ta att läsa.

Fun­de­rar du på skils­mäs­sa har du mycket att vinna på att vara väl för­be­redd.

  1. Vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och bra att tänka på
  2. Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa
  3. Vad en skils­mäs­sa kostar
  4. Köpa ut hus vid skils­mäs­sa
  5. Vad händer med ditt fö­re­tag vid skils­mäs­sa

Skilj dig online - enkelt och smi­di­gt

Med Aatos skils­mäs­so­tjänst kan du sköta se­pa­ra­tio­nen di­gi­talt. Du får även hjälp med att göra ett bo­del­nings­av­tal. Prova ano­nymt och gratis.

Skilj dig med Aatos - 1690 kronor + dom­sto­lens an­sök­nings­av­gift
Smidigare juridik, online och enkelt!