Kvar­sitt­nings­rätt - Vad är det?

Spårvagn 3 i Göteborg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-10 ● 3 minuter
Dela artikeln
Många saker snur­rar i hu­vu­det under en skils­mäs­sa. Bo­stads­le­tan­de kan vara en av dom och kanske något du önskar du inte måste göra. I vissa fall be­hö­ver du inte det heller, du kan ha kvar­sitt­nings­rätt.

Kvar­sitt­nings­rätt är rätten för en make eller maka att bo kvar i den ge­men­sam­ma bo­sta­den under en på­gåen­de skils­mäs­sa. Mot­sva­ran­de rätt finns också för sambos.

Till att börja med finns det tre vill­kor som ut­gångs­punkt som är bra att känna till.

Tre för­ut­sätt­ning­ar för kvar­sitt­nings­rätt

För det första kan kvar­sitt­nings­rätt gälla oav­sett vem som äger bo­sta­den. Det spelar alltså ingen roll ifall du är ensam ägare till bo­sta­den, om din part­ner är det eller om ni samä­ger den. Det spelar heller ingen roll att det är en hy­res­rätt.

För det andra så gäller kvar­sitt­nings­rätt bara den ge­men­sam­ma bo­sta­den. Har ni bott se­pa­rat innan skils­mäs­so­an­sö­kan har du inte möj­lig­het att göra an­språk på din part­ners bostad.

För det tredje så gäller rätten under på­gåen­de skils­mäs­sa. Det in­ne­bär att den ge­men­sam­ma bo­sta­den fort­fa­ran­de ingår i bo­del­ning­en, och vem som får be­hål­la bo­sta­den efter det be­stäms enligt reg­ler­na om bo­del­ning.

Kvar­sitt­nings­rätt är ak­tu­ellt om ni inte kan enas

Kvar­sitt­nings­rätt är inget som händer au­to­ma­tiskt utan du måste an­sö­kan om det vid dom­stol. Av denna an­led­ning är det såklart be­tyd­li­gt lät­ta­re om ni istäl­let kommer över­ens om hur ni ska lösa bo­en­de­si­tu­a­tio­nen.

Att ansöka om kvar­sitt­nings­rätt är alltså något du gör om ni verk­li­gen inte kan enas. Tings­rät­ten kallar er då till en för­hand­ling där du får ar­gu­men­te­ra för varför just du ska bo kvar. Dom­sto­len be­stäm­mer sedan vem som har störst behov av bo­sta­den

Skilj dig schysst. Och skilj dig online.

När be­hö­ver du flytta vid kvar­sitt­nings­rätt?

Om du får kvar­sitt­nings­rätt kan du bo kvar i bo­sta­den under er be­tän­ke­tid eller tills att bo­del­ning­en är klar. Det kan också vara till en annan tid­punkt som ni kommit över­ens om.

💡 Läs gärna mer om vad som gäller kring att köpa ut hus vid skils­mäs­sa och vad som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa.

Den med störst behov får kvar­sitt­nings­rätt

Nytt­jan­de­rätt till bo­sta­den, i alla fall under på­gåen­de skils­mäs­sa, ska gå till den som har störst behov av bo­sta­den. I dom flesta fall är den av­gö­ran­de om­stän­dig­he­ten vem av er som har ge­men­sam­ma barn boende hos er. Även icke ge­men­sam­ma barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de som bor hos er kan vara re­le­vant för kvar­sitt­nings­rätt.

Andra fak­to­rer som också kan vara re­le­van­ta är

  • funk­tions­ned­sätt­ning­ar,
  • häl­so­till­stånd,
  • ålder eller
  • om bo­sta­den av någon annan an­led­ning är sär­skilt an­pas­sa för en av er.

Dom­sto­len tittar också på vem av er som har lät­tast att hitta en ny bostad.

Rätt till er­sätt­ning

Att den andra part­nern får kvar­sitt­nings­rätt till din eller er ge­men­sam­ma bostad, frigör inte dig från skyl­dig­he­ter som är kopp­la­de till bo­en­det. Rent ju­ri­diskt är ni fort­fa­ran­de båda ge­men­samt an­sva­ri­ga för att betala till ex­em­pel hyra, för­e­nings­av­gift, räk­ning­ar med mera.

Av denna an­led­ning kan man fråga sig om det inte vore rätt­vist att den som bor kvar får betala en er­sätt­ning till den som flyt­tar ut? En peng eller typ av hyra för bo­sta­den.

För sambo finns det en lag­be­stäm­mel­se för just det. Det in­ne­bär att dom­sto­len kan be­slu­ta om er­sätt­ning i sam­band med kvar­sitt­nings­rätt. För gifta par finns ingen mot­sva­ran­de lag­be­stäm­mel­se. Där­e­mot finns det dom­stols­prax­is som visar att en så kallad nytt­jan­de­rätts­er­sätt­ning kan dömas ut även för gifta par.

Exakta för­ut­sätt­ning­ar för denna är dock lite svåra att säga med sä­ker­het. Prax­i­sen från dom­sto­lar­na är inte helt tydlig, vilket in­ne­bär att du inte säkert kan veta vad som gäller i ert fall förrän det blir prövat.

Insikt: Hur länge kan man vägra bo­del­ning

Borde jag begära kvar­sitt­nings­rätt?

Kvar­sitt­nings­rätt kan låta loc­kan­de och i vissa fall är det att re­kom­men­de­ra. Där­e­mot är det i dom flesta fall bättre att komma över­ens. Kvar­sitt­nings­rätt är fram­förallt re­le­vant när det finns ge­men­sam­ma barn. I en sådana si­tu­a­tion kommer ni an­tag­li­gen ändå behöva sam­ar­be­ta i fram­ti­den och det är klokt att börja redan här.

Det är också bra att tänka på att begära kvar­sitt­nings­rätt kan bli en kost­sam affär då det kan in­ne­bär höga kost­na­der för ad­vo­katar­vo­den med mera. Kvar­sitt­nings­rätt kan vara en bra lös­ning som sitta utväg, men bör yt­terst sällan vara ett första drag.

Skils­mäs­sa och eko­nomi

Även om skils­mäs­sa in­ne­bär att ni ska gå skilda vägar hand­lar den också mycket om att komma över­ens. Och om pengar och eko­nomi. Bo­del­ning­en är därför en viktig del i se­pa­ra­tio­nen, då det är här som er ge­men­sam­ma eko­nomi blir två se­pa­ra­ta.

Det är därför bra att ta sig tid att pla­ne­ra bo­en­de­si­tu­a­tio­nen, se över pri­va­te­ko­no­min och ta reda på vilka eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter ni har vid skils­mäs­sa. Är någon av er fö­re­ta­ga­re är det också vik­ti­gt att förstå vad som händer med fö­re­tag vid skils­mäs­sa.

💡 Har ni ge­men­sam­ma barn vid skils­mäs­sa kan också un­der­håll bli ak­tu­ellt.

Skils­mäs­sa online med Aatos

När du an­vän­der Aatos skils­mäs­so­tjänst får du väg­led­ning genom både skils­mäs­so­an­sö­kan och bo­del­nings­av­tal. Du kan också bjuda in din part­ner till Aatos för att hjäl­pas åt med det prak­tis­ka. Di­gi­talt och remote utan möte med jurist.

Stöter ni på frågor finns våra ju­ris­ter nära till hands via mail eller i chat­ten, utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!