Skils­mäs­sa barn över 16 år

Tonårstjej
A photo of Andrea
Andrea
2023-05-11 ● 3 minuter
Dela artikeln
En skils­mäs­sa är en jobbig och om­tum­lan­de upp­le­vel­se för dom flesta. Att se­pa­re­ra med barn ännu mer så. Det är också olika regler för skils­mäs­sa om barn är under eller över 16 år. 

En skils­mäs­sa med barn in­ne­bär också att det finns fler saker att tänka på ju­ri­diskt. Olika saker gäller vid olika åldrar, men en sär­skilt sty­ran­de ålder vid skils­mäs­sa är när barn är över 16 år.

Ar­ti­keln kommer dis­ku­te­ra hur bar­nens ålder på­ver­kar skils­mäs­san ju­ri­diskt och vad som är bra att tänka på.

När det finns barn vid skils­mäs­sa

Att ni har barn till­sam­mans på­ver­kar inte rätten att skilja sig. Vill du se­pa­re­ra så kan du så klart göra det. Du och din part­ner be­hö­ver heller inte vara över­ens och du kan göra en skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand.

Om ni har barn ge­men­samt eller 'egna barn' boende hos er kan det på­ver­ka hur lång tid det tar att skilja sig.

Det finns också fler saker att ha i åtanke. Ex­em­pel­vis be­hö­ver ni som för­äld­rar be­stäm­ma om vård­nad av barn, var barnen ska bo och vad som gäller an­gå­en­de um­gänge.

Skils­mäs­sa di­gi­talt. Bjud in din part­ner att hjälpa till.

Varför åldern 16 år på­ver­kar skils­mäs­sa

Vid skils­mäs­sa har man rätt till be­tän­ke­tid. Det fun­ge­rar un­ge­fär så som det låter. Man får tid att fun­de­ra på skils­mäs­sa och om man verk­li­gen vill se­pa­re­ra. Om någon av er vill ha be­tän­ke­tid är det det som gäller.

Om ni båda vill skilja er och ingen vill ha be­tän­ke­tid är hu­vud­re­geln att dom­sto­len om­gå­en­de ska god­kän­na an­sö­kan för skils­mäs­sa direkt. Det gäller dock bara om ni har barn över 16 år.

Om barnen där­e­mot är under 16 år måste ni som regel ha be­tän­ke­tid innan skils­mäs­san. Det finns dock ett un­dan­tag till regeln och det är om ni inte bott till­sam­mans dom se­nas­te två åren.

Då kan tings­rät­ten döma till äk­ten­skaps­skill­nad utan be­tän­ke­tid även om det finns barn som inte är över 16 år med i bilden.

Om ett barn är över 16 år och ett annat barn är under 16 år

Regeln är att en skils­mäs­sa får be­tän­ke­tid om minst ett av barnen är under 16 år. Om barnet där­e­mot fyller 16 under be­tän­ke­ti­den kan ni efter fö­del­se­da­gen full­följa skils­mäs­san och be­hö­ver inte vänta ut hela tiden.

Ni full­föl­jer skils­mäs­san genom att skicka in en ny an­sö­kan om skils­mäs­sa.

Samma gäller för ge­men­sam­ma barn och bonus­barn

Det är ingen skill­nad på ge­men­sam­ma barn och bonus­barn när det gäller be­tän­ke­tid. Det som är av­gö­ran­de är att någon av ma­kar­na bor med och är vård­nads­ha­va­re för ett barn under 16 år.

Vad in­ne­bär det att barnen bor med en för­äl­der?

Regeln är att om minst ett barn under 16 år bor med er måste skils­mäs­san fö­re­gås av be­tän­ke­tid. Men vad in­ne­bär det att bo med?

Att bo med in­ne­bär att barnet var­ak­ti­gt bor med för­äl­dern. Ett barn bor var­ak­ti­gt med sin för­äl­der om barnet bor där ofta. Bo­en­det ska också ske ofta över tid.

Vad som är var­ak­ti­gt brukar be­stäm­mas från fall till fall av tings­rät­ten.

Ofta brukar det räknas som var­ak­ti­gt om till ex­em­pel en av ma­kar­na har barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de och barnet bor väx­el­vis. Alltså om barnet bor varan­nan vecka hos för­äld­rar­na eller alltid be­stäm­da dagar i veckan.

💡 Det finns mycket att tänka på vid skils­mäs­sa och att bli en­sam­stå­en­de för­äl­der. Låt därför skils­mäs­san ta den tid ni som familj be­hö­ver.

💡 Läs mer om varan­nan vecka boende

Varför barn under och över 16 år är av­gö­ran­de vid skils­mäs­sa?

Syftet med be­tän­ke­tid är att för­hind­ra för­has­ta­de skils­mäs­sor. Lagen anser det extra vik­ti­gt att för­hind­ra skils­mäs­sor som går för fort när barn är in­blan­da­de.

Det är för att det inte bara är för­äld­rar­na som blir på­ver­ka­de av skils­mäs­san utan också barnen. Att se­pa­re­ra kan gå smi­di­gt för hela fa­mil­jen, men kan också på­ver­ka barn mer ne­ga­tivt än vad man kan tro.

En se­pa­ra­tion kan ibland ta tid att vänja sig vid både för för­äl­der och barn. Därför vill lagen att för­äld­rar ska tänka efter extra mycket när barn under 16 år är in­blan­da­de i en skils­mäs­sa.

När får barnet be­stäm­ma själv vem dom vill bo med?

När barnet är cirka 12 år ska man sär­skilt fråga om bar­nets åsikt. Det be­ty­der dock inte att barnet själv får be­stäm­ma om vård­nad, boende och um­gänge. Men som för­äl­der ska man här ta hänsyn till bar­nets vilja.

Att beakta vad barnet vill är dock alltid bra att göra. Det är alltid bar­nets bästa som ska vara i fokus. Olika barn är också olika mogna för att vara med att ta vik­ti­ga beslut.

Ju­ri­diskt sett är det egent­li­gen inte förrän barnet är 18 år gam­malt som barnet själva får be­stäm­ma var det vill bo. Barnet har dock alltid um­gäng­es­rätt med båda för­äld­rar­na obe­ro­en­de ålder.

💡 Läsvärt! Vad kostar en skils­mäs­sa?

Gör det enkelt för barnet

Att tidigt ge barnet möj­lig­het att be­stäm­ma om ex­em­pel­vis väx­el­vis boende eller var barnet ska bo mest kan verka jäm­ställt och nytän­kan­de. Men tänk på att det är ett stort beslut som barnet kan ha svårt att se lång­sik­ti­gt och förstå kon­se­kven­ser­na av.

Ett barn kan också lätt få dåligt sam­vete genom att behöva ta beslut. Även dom små be­slu­ten. Hjälp barnet och gör det enkelt.

Vem får barn­bi­dra­get vid delad vård­nad?

För­äld­rar med delad vård­nad får halva barn­bi­dra­get var. Det gäller obe­ro­en­de om ni fort­fa­ran­de bor till­sam­mans, är se­pa­re­ra­de eller hos vem barnet bor.

Barn­bi­drag upphör vid 16 år och över­går sedan till att bli ett stu­die­bi­drag. Det för­ut­sät­ter att barnet går på gym­na­si­et.

Sköt din skils­mäs­sa online med väg­led­ning genom hela pro­ces­sen.

Smidigare juridik, online och enkelt!