Det gäller för um­gäng­es­rätt

Pappa läser bok för sonen
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-04-18 ● 4 minuter
Dela artikeln
Efter en skils­mäs­sa kan det lätt uppstå kon­flik­ter re­la­te­ra­de till barnen. Det kan ex­em­pel­vis gälla tiden som ni vill till­bringa till­sam­mans. Det kan då vara bra att veta vad som gäller kring um­gäng­es­rätt. 

Um­gäng­es­rätt är barnet rätt att få träffa båda sina för­äld­rar. Även den för­äl­der som barnet inte bor med. Ut­gångs­punk­ten i svensk lag är att barnet mår bäst av att träffa båda sina för­äld­rar.

Au­to­ma­tiskt ge­men­sam vård­nad efter skils­mäs­sa

När ni som för­äld­rar är gifta har ni ge­men­sam vård­nad av barnet. Efter skils­mäs­sa består au­to­ma­tiskt den ge­men­sam­ma vård­na­den. Barnet kan bo hos en av er eller väx­el­vis hos båda, och obe­ro­en­de har ni fort­fa­ran­de delad vård­nad.

💡Läs mer om en­skild vård­nads­ha­va­re och vad det be­ty­der.

Om barnet enbart bor hos en av för­äld­rar­na har barnet rätt att träffa och umgås med den för­äl­der som barnet inte bor med.

Ni be­stäm­mer själva vilket upp­lägg som passar hela fa­mil­jen bäst. Ni måste inte med­de­la det till någon in­stans och ni be­hö­ver inte heller skriva avtal för um­gäng­es­rätt om ni inte tycker att ni be­hö­ver det.

Um­gäng­es­rätt hand­lar om bar­nets rätt

Um­gäng­es­rätt in­ne­bär att barnet har rätt att träffa och umgås med båda sina för­äld­rar. Det syftar alltså inte på för­äl­der­ns rätt att umgås med sitt barn. Hur mycket um­gäng­es­rätt beror på vad som är bäst för barnet - inte vad för­äl­dern vill. Det finns ingen sär­skild tid an­gi­ven i lagen.

Två be­grepp att ha koll på i sam­man­hang­et är:

  • Bo­en­de­för­äl­der: Den en­sam­stå­en­de för­äl­der som barnet bor mest hos. Här ska barnet också vara folk­bok­förd.
  • Um­gäng­es­för­äl­der: Den för­äl­der som barnet inte bor lika mycket hos. Det är möj­li­gt att vara um­gäng­es­för­äl­der och ha kvar vård­na­den av barnet.

Skils­mäs­sa enkelt online

För­be­red an­sö­kan om skils­mäs­san online. Du får sedan skils­mäs­so­an­sö­kan på posten och du be­stäm­mer själv när du är redo att skriva under. Prova ano­nymt.

Dina rät­tig­he­ter som för­äl­der efter en skils­mäs­sa

Både um­gäng­es- och bo­en­de­för­äl­dern har ansvar för att tiden till­sam­mans ska bli bra och gi­van­de för barnet.

Du är um­gäng­es­för­äl­der och har vård­nad

Även om du inte bor till­sam­mans med barnet har du rätt att få in­for­ma­tion om ditt barn. Det kan vara in­for­ma­tion från för­sko­la, skola, sjuk­vård eller so­ci­al­tjänst och kan till ex­em­pel handla om att delta på ut­veck­lings­sam­tal. Du har också rätt att be­stäm­ma i bar­nets per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter, så som vilken skola barnet ska gå i.

Du är um­gäng­es­för­äl­der men har inte vård­nad

Du har rätt att få in­for­ma­tion av bo­en­de­för­äl­dern om bar­nets vardag, till ex­em­pel hur det går i skolan, fri­tids­ak­ti­vi­te­ter och bar­nets so­ci­a­la um­gänge. Det ska vara in­for­ma­tion som kan vara vik­ti­gt för att tid till­sam­mans med barnet ska bli så bra som möj­li­gt.

👉 Om det upp­står kost­na­der för resor för att kunna träffa varand­ra kan bo­en­de­för­äl­dern också vara skyl­dig att betala för dessa.

Läs mer: Guide - Skils­mäs­sa och barn

Um­gäng­es­rätt för mor- och far­för­äld­rar

Inte heller farmor, farfar, mormor och morfar har någon sär­skild rätt att träffa barnet. Barnet själv har där­e­mot rätt att träffa sina mor- och far­för­äld­rar. Um­gäng­et syftar till att upp­fyl­la bar­nets behov av att träffa per­so­ner som står barnet sär­skilt nära.

Om barnet vill träffa sina mor- och far­för­äld­rar, men för­äld­rar­na inte vill kan so­ci­al­tjäns­ten utreda om um­gäng­et är vik­ti­gt för barnet. Det är dock inte så van­li­gt.

Bar­nets rät­tig­he­ter

Bar­nets rätt att träffa och umgås med båda sina för­äld­rar finns be­skri­vet i för­äld­ra­bal­ken. Ut­gångs­punk­ten är att barnet alltid ska få träffa sin um­gäng­es­för­äl­der och bara i vissa fall ska det be­grän­sas.

Be­gräns­ning i um­gäng­es­rätt kan bli ak­tu­ellt om barnet till ex­em­pel ris­ke­rar att fara illa i mötet med för­äl­dern. Om det är osä­kert kan en stöd­per­son vara med för att se till att tiden till­sam­mans kommer till på ett bra sätt.

Tre systrar som håller om varandra
Um­gäng­es­rätt små­barn under 3 år och be­bi­sar

Små­barn under 3 år har ett mycket stort behov av en trygg och fast punkt. Det är därför van­li­gt att ena för­äl­dern tar ett större ansvar när barnet är väl­di­gt litet. Det finns inget skri­vet i lag vilken för­äl­der barnet ska bo hos och hur länge. Inte heller hur ofta eller hur mycket tid barnet bör till­bringa med um­gäng­es­för­äl­dern.

Det kan vara bra att um­gäng­es­för­äl­dern träf­far barnet i sin hem­miljö för att också bli en fast punkt. Det kan även vara en fördel för ett litet barn att träffa den andra för­äl­dern flera kor­ta­re stun­der i veckan.

Alla barn är unika sam­ti­di­gt som det finns många pa­ra­metrar som spelar roll vad som fun­ge­rar bäst för barnet. Det kan ex­em­pel­vis vara för­äld­rar­nas re­la­tion, bo­en­de­si­tu­a­tion och bar­nets per­son­lig­het. Det vik­ti­gas­te är att utgå från bar­nets behov och för­ut­sätt­ning­ar.

Ibland kan ett väx­el­vis boende bli ak­tu­ellt ganska tidigt om barnet mår bra av det. I andra fall kan det vara bättre att steg­vis in­tro­du­ce­ra tid till­sam­mans.

Läs mer: Un­der­håll vid skils­mäs­sa

När barnet inte vill

Om barnet inte vill träffa sin ena för­äl­der kan ingen tvinga det. Det spelar ingen roll om för­äld­rar­na har kommit över­ens om um­gäng­et genom till ex­em­pel ett um­gäng­es­av­tal. Att som bo­en­de­för­äl­der ha ansvar för barnet in­klu­de­rar att också re­spek­te­ra barnet vilja.

Sam­ti­di­gt har båda för­äld­rar­na ansvar för att skapa goda för­ut­sätt­ning­ar till att barnet ska kunna och vilja träffa dom både. För­äld­rar­na bör därför ta reda på varför barnet inte vill träffa den ena för­äl­dern.

Det kan ex­em­pel­vis vara så att barnet hamnar i kläm mellan för­äld­rar­na och att barnet tar bo­en­de­för­äl­der­ns parti. Då har båda för­äld­rar­na ansvar för att barnet hålls ut­an­för kon­flik­ten.

Andra an­led­ning­ar till att barnet inte vill träffa den andra för­äl­dern kan ta grund i osä­ker­het eller otrygg­het. Det kan ex­em­pel­vis bero på kon­flikt i fa­mil­jen, att barnet inte ti­di­ga­re till­bring­at så mycket tid med den andra för­äl­dern eller något annat i hem­mil­jön. I sådana fall kan det vara vik­ti­gt att bo­en­de­för­äl­dern upp­muntrar och mo­ti­ve­rar barnet till um­gäng­et.

Om barnet up­pen­bart far illa ska det så klart inte behöva gå med på att träf­fas. Bar­nets rätt till trygg­het är själv­klart vik­ti­ga­re än bar­nets rätt till nära och god kon­takt med för­äld­rar­na.

Komma över­ens om um­gänge

Om ni inte kan komma över­ens om um­gänge har ni rätt att få stöd och hjälp av er kommun. Det kan ex­em­pel­vis vara genom så kal­la­de sam­ar­bets­sam­tal för att för­sö­ka hitta en lös­ning.

Om ni kommer över­ens genom sam­ar­bets­sam­ta­len kan ni skriva ett avtal om hur um­gäng­et ska se ut. Det kan ni också få hjälp med hos kom­mu­nen. Av­ta­let är ju­ri­diskt bin­dan­de för för­äld­rar­na, men som nämnt ovan kan det finnas un­dan­tag när av­ta­let inte måste följas.

Av­ta­let hand­lar dock fram­förallt om re­la­tio­nen mellan för­äld­rar­na och att kon­flik­ter om vem barnet ska umgås med inte ska uppstå.

I av­ta­let kan ni till ex­em­pel be­stäm­ma om:

  • Vilka dagar barnet ska träffa um­gäng­es­för­äl­dern
  • Tider för um­gäng­et
  • Vem som hämtar/lämnar barnet
  • Um­gänge på stor­hel­ger och lov

Om ni inte kommer över­ens

Om ni verk­li­gen inte kan komma över­ens genom um­gäng­es­av­tal kan ni vända er till dom­sto­len som kan fatta beslut om bar­nets um­gänge. Dom­sto­len utgår från vad som är bäst för barnet och be­slu­tar exakt hur um­gäng­et ska se ut.

Dom­sto­len tittar på om­stän­dig­he­ter­na i det en­skil­da fallet och tar beslut ut­i­från vad dom tror blir bäst. Det finns dock ingen som känner barnet så bra som för­äld­rar­na själva. Det gör att det allra bästa är om för­äld­rar­na kan komma över­ens på egen hand.

Det är vik­ti­gt att komma ihåg att en vård­nads­tvist i dom­stol alltid bör vara den ab­so­lut sista ut­vä­gen. Det är på­fres­tan­de för alla in­blan­da­de och även barnet. Det är nästan alltid bättre att själva för­sö­ka komma över­ens.

Står du inför en skils­mäs­sa?

Det finns mycket att tänka på vid skils­mäs­sa. Allt ifrån barnen till nytt boende, eko­nomi vid skils­mäs­sa och skils­mäs­so­pap­per. När man väl be­stämt sig vill man att det ska gå smi­di­gt.

Med Aatos tjänst för skils­mäs­sa kan du sköta hela pro­ces­sen di­gi­talt. Allt från skils­mäs­so­an­sö­kan till bo­del­ning. Du kan också utan extra kost­nad ställa frågor gäl­lan­de skils­mäs­san till våra ju­ris­ter.

1690 kronor + dom­sto­lens an­sök­nings­av­gift. Prova först gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!