Vård­nads­tvist

Flicka med en leksakskamera
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-29 ● 4 minuter
Dela artikeln
Vård­nads­tvist är ingen enkel sak. Starka viljor drar åt olika håll och pro­ces­sen kostar i tid, pengar och tå­la­mod för båda parter. Kun­skap kan dock hjälpa att börja i rätt ände och göra bättre av­väg­ning­ar.

En se­pa­ra­tion på­ver­kar hela fa­mil­jen och en skils­mäs­sa med barn kan vara sär­skilt svårt. Den här ar­ti­keln han­te­rar pro­ces­sen, priset och tänk­ba­ra utfall för en vård­nads­tvist.

Vård­nads­tvist är en sista lös­ning

Vård­nads­tvist är ingen första­handslös­ning. Det är sna­ra­re en sista utväg och en lång och slit­sam pro­cess som man tar till när det inte finns minsta chans till för­so­ning. Pro­ces­sen är ofta lång­dra­gen och tär på för­äld­rar sam­ti­di­gt som barn hamnar mitt i spän­nings­fäl­tet mellan de tvis­tan­de par­ter­na.

Om du är mitt i skils­mäs­sa och kon­flikt så kan prat om för­so­ning kännas främ­man­de – kanske rent av omöj­li­gt. Sam­ti­di­gt stäl­ler sam­häl­let höga krav på fa­mil­jer att först verk­li­gen för­sö­ka komma över­ens och sam­ar­be­ta innan man drar igång en rätts­lig pro­cess.

För­so­ning, väg­lett sam­ar­bete och tvist

I grun­den så hand­lar det höga kravet om bar­nets bästa. För­äld­rar må lida av sina val och kval men är trots allt vuxna. Dom har kun­skap och makt att själva förstå och lösa de flesta fa­mil­je­pro­blem, eller åt­minsto­ne söka pro­fes­sio­nell hjälp för att lösa det. Barnet där­e­mot hamnar i en kon­flikt som det inte äger eller har verk­tyg att han­te­ra. Barnet drab­bas alltså av kon­flik­ten, även om den skulle handla om att skydda barnet.

Försök alltså först med för­so­ning och sam­ar­bete, även om det kan ta emot oer­hört mycket. Här ingår då att på egen hand leta fram och enas om lös­ning­ar för vård­nad, boende och um­gänge som fun­ge­rar för alla parter. Kom­mu­nen kan här också bistå med råd­giv­ning. In­for­ma­tions­sam­tal med kom­mu­nen är dess­utom ob­li­ga­to­riskt för att få starta vård­nads­tvist i dom­stol.

💡 Läs mer om vad som är vik­ti­gt att tänka på vid skils­mäs­sa och regler för varan­nan vecka-boende

Pro­ces­sen för vård­nads­tvist från början till slut

Är vård­nads­tvist enda vägen kvar så vänder du dig till tings­rät­ten där du bor. På Dom­stols­ver­kets hem­si­da kan du få en grund­lig ge­nom­gång av vård­nads­tvist vid dom­stol och här nedan kan du läsa en över­sikt:

 1. An­sö­kan når tings­rät­ten: Vård­nads­tvis­tens pro­cess börjar i och med att tings­rät­ten får in din an­sö­kan om vård­nads­tvist.
 2. Tings­rät­ten stäm­mer den andra för­äl­dern: Hen får då möj­lig­het att svara om hen an­ting­en går med på eller mot­sät­ter sig det som du begär.
 3. Tings­rät­ten kallar er till munt­lig för­be­re­del­se: Har den andra för­äl­dern mot­sa­tt sig det som du begärt så kallas ni till möte för att tala om för do­ma­ren vad ni tycker är bäst för barnet, dis­ku­te­ra lös­ning­ar och even­tu­ellt enas om en. Här kan dom­sto­len ta beslut om med­lingut­red­ning och sam­ar­bets­av­tal.
 4. So­ci­al­tjäns­ten ut­re­der: Kunde ni inte hitta eller enas om lös­ning i steget ovan så kan dom­sto­len begära att so­ci­al­tjäns­ten ut­re­der vad som är bäst för barnet ifråga om vård­nad, boende och um­gänge.
 5. Fort­sa­tt munt­lig för­be­re­del­se: Tings­rät­ten kan kalla till fler för­be­re­dan­de möten, ex­em­pel­vis för att följa upp sam­ar­bets­av­tal.
 6. Hu­vud­för­hand­ling: Här får ni svara på frågor, föra fram vitt­nen och lämna bevis.
 7. Tings­rät­ten dömer: Rätten tar ställ­ning efter hu­vud­för­hand­ling­en. Sen skic­kas domen hem till er. Domen kan över­kla­gas och det gör du i så fall inom tre veckor.

💡 Värt att tänka på: Tings­rät­ten kan ta in­te­rim­be­slut om vård­na­den ifall du har yrkat på det i din an­sö­kan. Det be­ty­der att någon av er till­fäl­li­gt kan få vård­na­den fram tills tings­rät­ten har lämnat en slut­gil­tig dom.

Läs mer: Skilja sig på egen hand med en­skild skils­mäs­so­an­sö­kan och skils­mäs­sa direkt

Hur dömer tings­rät­ten i vård­nads­tvis­ter?

Enligt sta­tistik för vård­nads­tvis­ter ut­de­lar Sve­ri­ge tings­rät­ter varje runt 6 000 domar inom vård­nads­tvis­ter.

Enligt ut­red­ning­en  ”Se barnet!” (SOU 2017:6) från 2014 så dömde ett re­pre­sen­ta­tivt urval av tings­rät­ter­na så här:

 • In­te­rim­be­slut: 73 pro­cent av målen
 • Delad vård­nad: 33 pro­cent (55 pro­cent år 2002)
 • Mamman får ensam vård­nad: 46 pro­cent (36 pro­cent år 2002)
 • Pappan får ensam vård­nad: 21 pro­cent (9 pro­cent år 2002)

Denna sta­tistik för vård­nads­tvis­ter från år 2002 och 2014 visar att tings­rät­ter­na i två av tre fall dömer till ensam vård­nad och då mer än dub­belt så ofta till mamman än till pappan.

⚠️ Sta­tisti­ken har några år på nacken och kan ha för­änd­ra­ts.

💡 Det kan också vara in­tres­sant att veta att sta­tistik för skils­mäs­sa från SCB visar att 21 531 skils­mäs­sor ägde rum under 2022. Sta­tisti­ken visar också att många som skilde sig inte har ge­men­sam­ma barn.

Läs mer: En­sam­stå­en­de och skils­mäs­sa med barn över 16 år

Två systrar som viskar till varandra

Vård­nads­tvist – kost­nad

En vård­nads­tvist kostar olika mycket från fall till fall be­ro­en­de på hur om­fat­tan­de pro­ces­sen blir. Grund­prin­ci­pen är att var part står för sina egna rät­te­gångs­kost­na­der och detta är kost­na­den för att ansöka till tings­rät­ten, för ju­ri­diskt ombud och för even­tu­el­la ut­lå­tan­de från ex­per­ter.

Har du en hem­för­säk­ring med rätts­skydd så finns dock stor chans att den täcker det mesta av din kost­nad för vård­nads­tvis­ten. Dock brukar en själv­risk finnas som du själv får stå för. Kon­tak­ta alltid först ditt för­säk­rings­bo­lag och ta reda på vad som gäller innan du på­bör­jar en tvist i dom­stol.

Insikt: Vad kostar en skils­mäs­sa?

Vittna i vård­nads­tvist

Att vittna i dom­stol är ob­li­ga­to­riskt om dom­sto­len har kallat till vitt­nes­mål. Det är re­gle­rat i rät­te­gångs­bal­ken. Det finns dock några un­dan­tag:

 • Vitt­net är part i målet – alltså om det är någon av för­äld­rar­na
 • Vitt­net är under 15 år
 • Vitt­net har någon psy­kisk stör­ning

Vitt­nar gör du nor­malt munt­li­gen, men det kan också ske skrift­li­gen ifall båda par­ter­na god­kän­ner det. Att vittna i vård­nads­tvist kan kännas tungt. Tro­ligt­vis är vitt­net någon som ni båda för­äld­rar känner, ex­em­pel­vis en vän, kol­le­ga eller släk­ting. Denna person ska vittna om något som lär tala emot att någon av er får vård­na­den.

Just för att un­der­lät­ta för vitt­net så er­bju­der dom­sto­lar vitt­nes­stöd. Det är per­so­nal som ser till att vitt­net får in­for­ma­tio­nen som behövs för att ori­en­te­ra sig på plats och fylla sin funk­tion.

Vård­nads­tvist egen­mäk­tig­het med barn

Egen­mäk­tig­het med barn hand­lar om att skilja ett barn under 15 år från den som har vård­na­den. Det van­li­gas­te är att den ena för­äl­dern hindrar den andra från att träffa barnet. Detta räknas som brott enligt brotts­bal­ken och är straff­bart med böter eller fäng­el­se upp till fyra år.

Men det är inte i alla lägen det ses som egen­mäk­ti­gt för­fa­ran­de då ena för­äl­dern håller barnet borta från den andra. Ex­em­pel­vis kan det handla om någon till­fäl­lig, kort­va­rig eller slump­mäs­sig hän­del­se, som att ena för­äl­dern missar tiden för över­läm­nan­det eller någon gång hämtar för tidigt. Börjar det bli ett stö­ran­de möns­ter så kan den andra för­äl­dern begära att tings­rät­ten verk­stäl­ler den vård­nads­tvist­do­men.

Och om det verk­li­gen hand­lar om egen­mäk­ti­gt med barn? Då ska du komma ihåg att det kan finnas be­ak­tans­vär­da skäl för att skilja ett barn från ena för­äl­dern, som att skydda barnet mot våld och över­grepp. Osämja mellan för­äld­rar­na räkna dock inte hit.

Läs mer: Un­der­håll vid skils­mäs­sa

Sök kraft att hitta en ge­men­sam lös­ning

En vård­nads­tvist är oer­hört på­fres­tan­de och inget du vill gå igenom om det verk­li­gen inte är nöd­vän­di­gt. Försök därför alltid att i första hand hitta en lös­ning. Våga att be om hjälp av vänner, fa­mil­je­råd­gi­va­re och andra per­so­ner.

Gör din skils­mäs­sa enkelt med med Aatos.

Re­fe­ren­ser

Barnom­buds­man­nenBarn­kon­ven­tio­nen om bar­nets bästa

Myn­dig­he­ten för fa­mil­je­rätt och för­äld­ra­skaps­stödVård­nad, boende och um­gänge

Myn­dig­he­ten för fa­mil­je­rätt och för­äld­ra­skaps­stödOb­li­ga­to­ris­ka in­for­ma­tions­sam­tal

Sve­ri­ges dom­sto­larVård­nad, boende och um­gänge

Sve­ri­ges dom­sto­larDom­stols­sta­tistik 2022

Smidigare juridik, online och enkelt!