Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa

Kaffe i cafe
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-26 ● 4 minuutter
Dela artikeln
Att se­pa­re­ra är en stor känslo­mäs­sig och prak­tisk för­änd­ring. Att skilja sig är också en stor eko­no­misk om­ställ­ning. Den här ar­ti­keln svarar på vilka eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter du har vid skils­mäs­sa och vad som gäller i prak­ti­ken medan ni fort­fa­ran­de se­pa­re­rar.  

En skils­mäs­sa hand­lar inte bara om att bryta upp från ett ge­men­samt liv och hitta nya ru­ti­ner, utan har också alltid ett stort eko­no­miskt fokus. Det är job­bi­gt och många upp­täc­ker att det kan vara dyrt att skilja sig vilket skapar stress.

Bostad, bil, spar­peng­ar, allt ni äger och lån ska delas upp. All egen­dom som ni ska dela är det som kallas för gif­to­rätts­gods. Så vad händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa?

Bo­del­ning är en eko­no­misk skils­mäs­sa

Bo­del­ning be­ty­der att ni delar upp er ge­men­sam­ma eko­nomi till att bli två in­di­vi­du­el­la eko­no­mi­er. Man skulle kunna be­skriva bo­del­ning­en som den eko­no­mis­ka skils­mäs­san.

Det är bra att så snart som möj­li­gt göra bo­del­ning efter att ni skic­kat in era skils­mäs­so­pap­per till tings­rät­ten. Dels ef­ter­som bo­del­ning­en ska utgå från de pengar och egen­dom som ni har dagen då an­sö­kan om skils­mäs­sa lämnas in. Det blir då lät­ta­re att få en över­blick jäm­fört med långt senare.

Att på­börja bo­del­ning­en är också ett vik­ti­gt steg mot två en­skil­da eko­no­mi­er och gör det enkla­re att ta beslut och pla­ne­ra inför den nya fram­ti­den. Om du ex­em­pel­vis vill ansöka om lå­nelöfte för att köpa en ny bostad måste bo­del­ning­en vara klar och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

Att veta att bo­del­ning­en är gjord ger också en eko­no­misk trygg­het och ett lugn att gå vidare. Din ti­di­ga­re part­ner kan inte längre kräva pengar eller an­de­lar i något.

💡 Visst du? Den som fått mer kan kom­pen­se­ra genom att betala en summa i pengar, så kallad bo­del­nings­lik­vid.

Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa om det finns lån

Om ni har ge­men­sam­ma lån och skul­der vid skils­mäs­sa har ni ge­men­samt be­tal­nings­an­svar fram tills att lånet blir löst eller skrivs om. Ni är so­li­da­riskt be­tal­nings­an­sva­ri­ga vilket be­ty­der att banken kan kräva vem som helst av er på hela skul­den.

Det är ex­em­pel­vis van­li­gt för huslån och gäller även om ni har valt att bo åt­skil­da. Om en av er har flyt­tat ut ur den ge­men­sam­ma bo­sta­den kan det vara rim­li­gt att ni delar upp de totala bo­en­de­kost­na­der­na mellan er på ett skä­li­gt sätt.

Om där­e­mot bara en av er står på ett lån har den per­so­nen ensamt be­tal­nings­an­svar. Det in­ne­bär att ingen av er enligt lag har skyl­dig­het att betala av på den andres lån.  Det gäller även om lånet togs i sam­för­stånd och för ge­men­sam­ma syften.

Insikt: Kvar­sitt­nings­rätt - rätten att bo kvar i bo­sta­den fram till bo­del­ning.

Lån vid bo­del­ning

Vid bo­del­ning stan­nar fort­fa­ran­de lån hos den som står skri­ven på lånet. Till skill­nad från till­gång­ar och annan egen­dom delas alltså inte lån lika och du har ingen skyl­dig­het att ta över delar av din re­spek­ti­ves lån. Där­e­mot räknas lånet bort från värdet av det ni ska dela på vid bo­del­ning­en. Det in­ne­bär att även om ni inte måste betala varand­ras skul­der så mins­kar pri­va­ta lån värdet på det ni ska bodela.

Över­ta­gan­de av lån kan också bli ak­tu­ellt vid bo­del­ning om ni gör en sådan över­ens­kom­mel­se. Det kan ex­em­pel­vis vara ak­tu­ellt för bolån. Kanske vill du köp ut part­ner ur hus.

Ge­men­sam­ma räk­ning­ar vid se­pa­ra­tion

Om ni väljer att ha se­pa­rat bostad under skils­mäs­san bör ni till­sam­mans be­stäm­ma hur ni ska han­te­ra var­dags­räk­ning­ar som är knutna till det ge­men­sam­ma bo­en­det. Detta kan vara räk­ning­ar som gäller el, bred­band, abon­ne­mang för tv och tid­ning­ar och mer.

Det finns inga regler eller något i lagen som säger hur räk­ning­ar ska han­te­ras vid skils­mäs­sa. I äk­ten­skaps­bal­ken står det dock att ni som gifta båda ge­men­samt ska bidra till kost­na­der ut­i­från er för­måga. Ni räknas fort­fa­ran­de som gifta ända fram till att skils­mäs­san har gått igenom. Detta gäller även under be­tän­ke­ti­den. I prak­ti­ken in­ne­bär det att ni fort­fa­ran­de är skyl­di­ga att hjälpa varand­ra med kost­na­der under hela pe­ri­o­den fram till att skils­mäs­sa är klar.

I prak­ti­ken är det dock ändå den som står på räk­ning­en som är be­tal­nings­skyl­dig även om räk­ning­en är för ge­men­sam­ma kost­na­der. Försök att komma över­ens. Om ni ändå är oense är det klokt att betala räk­ning­ar som du står på då det är du ensam som får en be­tal­nings­an­märk­ning.

Läs mer: Vad kostar en skils­mäs­sa? Och om skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand.

Vad händer med bilen vid skils­mäs­sa?

Den som har köpt bilen och har tagit billå­net är be­tal­nings­an­sva­rig för lånet och re­la­te­ra­de kost­na­der så som för­säk­ring och skatt. Detta gäller även om bilen har an­vän­ts ge­men­samt.

Det be­ty­der dock inte att ni måste göra en sådan upp­del­ning och ni be­stäm­mer till­sam­mans hur ni vill göra med bil­kost­na­der under en över­gångs­pe­ri­od och efter skils­mäs­san.

Bil vid bo­del­ning

När det är dags för bo­del­ning kommer både bilen och billå­net att räknas med obe­ro­en­de vem som äger bilen eller står för lånet. Där­e­mot har ägaren av bilen förtur att be­hål­la den. Låt oss ge ett ex­em­pel.

Ex­em­pel: Bil vid bo­del­ning

Marie och Peter har en bil som de an­vän­der ge­men­samt. Marie står som ägare och hon är också den som tagit billå­net. Bilen har ett värde av 200 000 kr och lånet är 100 000 kr.

Vid bo­del­ning räknar de ihop värdet på allt de äger och Maries bil räknas också med. Hus och andra ägo­de­lar är värt 2 000 000 kr + 200 000 kr för bilen. Där­ef­ter räknas alla skul­der bort. Alltså 2 200 000 kr - 100 000 kr för lånet på bilen. Det blir 2 100 000 kr. Marie och Peter delar lika på den summan.

Det in­ne­bär att Marie kan be­hål­la bilen och lånet som ti­di­ga­re, och Peter har fått hälf­ten av bilens värde efter lån. Peter skulle också kunna välja att ta över bilen och lånet, och Marie får då istäl­let del i bilens värde.

Syskon

Kost­na­der för barn vid skils­mäs­sa

Dis­ku­te­ra till­sam­mans och kom över­ens om hur kost­na­der re­la­te­ra­de till barnen ska för­de­las. Vid delad vård­nad av barn kan det vara enklast om var och en står för bar­nens var­dags­kost­na­der när de bor hos re­spek­tive för­äl­der. För övriga lö­pan­de kost­na­der kan det vara bra att ha ett ge­men­samt konto där båda sätter in pengar.

Vid ensam vård­nad har den andra för­äl­dern skyl­dig­het att betala un­der­håll. Un­der­hålls­bi­drag kan också bli ak­tu­ellt om ni har ge­men­sam vård­nad, och om den andra för­äl­dern har en mycket högre lön.

På För­säk­rings­kas­sans webb­si­da finns en räk­nesnur­ra som hjäl­per dig att räkna ut stor­le­ken på un­der­hålls­bi­dra­get. Hur stort bidrag du har rätt till på­ver­kas av din in­komst och på bar­nens behov.

Läs mer: Vård­nads­tvist

Vem får barn­bi­dra­get vid delad vård­nad?

Vid delad vård­nad be­ta­las barn­bi­drag för barn födda den 1 mars 2014 eller senare med hälf­ten var till båda för­äld­rar­na. För äldre barn be­ta­las barn­bi­dra­get till en av för­äld­rar­na. Kon­tak­ta För­säk­rings­kas­san för att få hälf­ten var eller för att ändra till den andra för­äl­dern. Om du har ensam vård­nad får du hela bi­dra­get.

Läs mer: Skils­mäs­sa och barn och skils­mäs­sa med barn över 16 år

Skilj dig schysst och kom över­ens

Även om det finns lag och regler som styr vad som gäller vid skils­mäs­sa hand­lar det ändå främst om att ni ska komma över­ens. Att skil­jas efter långt äk­ten­skap kan sär­skilt vara svårt. Stötta varand­ra genom se­pa­ra­tio­nens faser och sök till­sam­mans lös­ning­ar som bäst passar för just er familj. Var snälla mot varand­ra och se till att skils­mäs­san blir schysst.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

Enkelt med Aatos skils­mäs­so­tjänst

Att göra bo­del­ning­en di­gi­talt med Aatos verk­tyg mins­kar stres­sen över upp­gif­ten och ni kan i lugn och ro sitta hemma och göra det till­sam­mans. Eller bjud in varand­ra i skils­mäs­sor­verk­ty­get och sköt re­spek­tive frågor var för sig. Ställ frågor till vår jurist om ni be­hö­ver.

Att skilja sig be­hö­ver inte vara krång­li­gt. Men det är vik­ti­gt att skils­mäs­san blir rätt­vis och att ni går igenom alla vik­ti­ga frågor kring bo­del­ning, vård­nad, boende och eko­nomi.

Prova Aatos ano­nymt och gratis. Betala när du känner dig nöjd.

Skils­mäs­sa kostar 1690 kronor hos Aatos plus an­sök­nings­av­gift. Prova gratis och ano­nymt!
Smidigare juridik, online och enkelt!