Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa

Kaffe i cafe
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-26 ● 4 minuutter
Att separera är en stor känslomässig och praktisk förändring. Att skilja sig är också en stor ekonomisk omställning. Den här artikeln svarar på vilka ekonomiska skyldigheter du har vid skilsmässa och vad som gäller i praktiken medan ni fortfarande separerar.  

En skils­mäs­sa hand­lar inte bara om att bryta upp från ett ge­men­samt liv och hitta nya ru­ti­ner, utan har också alltid ett stort eko­no­miskt fokus. Det är job­bigt och många upp­täc­ker att det kan vara dyrt att skilja sig vilket skapar stress.

Bostad, bil, spar­peng­ar, allt ni äger och lån ska delas upp. All egen­dom som ni ska dela är det som kallas för gif­to­rätts­gods. Så vad händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa?

Bo­del­ning är en eko­no­misk skils­mäs­sa

Bo­del­ning be­ty­der att ni delar upp er ge­men­sam­ma eko­no­mi till att bli två in­di­vi­du­el­la eko­no­mi­er. Man skulle kunna be­skri­va bo­del­ning­en som den eko­no­mis­ka skils­mäs­san.

Det är bra att så snart som möj­ligt göra bo­del­ning efter att ni skic­kat in era papper om skils­mäs­sa till Skat­te­ver­ket. Dels ef­tersom bo­del­ning­en ska utgå från de pengar och egen­dom som ni har dagen då an­sö­kan om skils­mäs­sa lämnas in. Det blir då lät­ta­re att få en över­blick jäm­fört med långt senare.

Att på­bör­ja bo­del­ning­en är också ett vik­tigt steg mot två en­skil­da eko­no­mi­er och gör det enkla­re att ta beslut och pla­ne­ra inför den nya fram­ti­den. Om du ex­em­pel­vis vill ansöka om lå­nelöf­te för att köpa en ny bostad måste bo­del­ning­en vara klar och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

Att veta att bo­del­ning­en är gjord ger också en eko­no­misk trygg­het och ett lugn att gå vidare. Din ti­di­ga­re part­ner kan inte längre kräva pengar eller an­de­lar i något.

Eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa om det finns lån

Om ni har ge­men­sam­ma lån och skul­der vid skils­mäs­sa har ni ge­men­samt be­tal­nings­an­svar fram tills att lånet blir löst eller skrivs om. Ni är so­li­da­riskt be­tal­nings­an­sva­ri­ga vilket be­ty­der att banken kan kräva vem som helst av er på hela skul­den.

Det är ex­em­pel­vis van­ligt för huslån och gäller även om ni har valt att bo åt­skil­da. Om en av er har flyt­tat ut ur den ge­men­sam­ma bo­sta­den kan det vara rim­ligt att ni delar upp de totala bo­en­de­kost­na­der­na mellan er på ett skä­ligt sätt.

Om där­e­mot bara en av er står på ett lån har den per­so­nen ensamt be­tal­nings­an­svar. Det in­ne­bär att ingen av er enligt lag har skyl­dig­het att betala av på den andres lån.  Det gäller även om lånet togs i sam­för­stånd och för ge­men­sam­ma syften. 

Lån vid bo­del­ning

Vid bo­del­ning stan­nar fort­fa­ran­de lån hos den som står skri­ven på lånet. Till skill­nad från till­gång­ar och annan egen­dom delas alltså inte lån lika och du har ingen skyl­dig­het att ta över delar av din re­spek­ti­ves lån. Där­e­mot räknas lånet bort från värdet av det ni ska dela på vid bo­del­ning­en. Det in­ne­bär att även om ni inte måste betala varand­ras skul­der så mins­kar pri­va­ta lån värdet på det ni ska bodela.

Över­ta­gan­de av lån kan också bli ak­tu­ellt vid bo­del­ning om ni gör en sådan över­ens­kom­mel­se. Det kan ex­em­pel­vis vara ak­tu­ellt för bolån. Kanske vill du köp ut part­ner ur hus. 

Ge­men­sam­ma räk­ning­ar vid se­pa­ra­tion

Om ni väljer att ha se­pa­rat bostad under skils­mäs­san bör ni till­sam­mans be­stäm­ma hur ni ska han­te­ra var­dags­räk­ning­ar som är knutna till det ge­men­sam­ma bo­en­det. Detta kan vara räk­ning­ar som gäller el, bred­band, abon­ne­mang för tv och tid­ning­ar och mer.

Det finns inga regler eller något i lagen som säger hur räk­ning­ar ska han­te­ras vid skils­mäs­sa. I äk­ten­skaps­bal­ken står det dock att ni som gifta båda ge­men­samt ska bidra till kost­na­der ut­i­från er för­må­ga. Ni räknas fort­fa­ran­de som gifta ända fram till att skils­mäs­san har gått igenom. Detta gäller även under be­tän­ke­ti­den. I prak­ti­ken in­ne­bär det att ni fort­fa­ran­de är skyl­di­ga att hjälpa varand­ra med kost­na­der under hela pe­ri­o­den fram till att skils­mäs­sa är klar.

I prak­ti­ken är det dock ändå den som står på räk­ning­en som är be­tal­nings­skyl­dig även om räk­ning­en är för ge­men­sam­ma kost­na­der. Försök att komma över­ens. Om ni ändå är oense är det klokt att betala räk­ning­ar som du står på då det är du ensam som får en be­tal­nings­an­märk­ning.

Vad kostar en skils­mäs­sa?

Vad händer med bilen vid skils­mäs­sa?

Den som har köpt bilen och har tagit billå­net är be­tal­nings­an­sva­rig för lånet och re­la­te­ra­de kost­na­der så som för­säk­ring och skatt. Detta gäller även om bilen har an­vänts ge­men­samt.

Det be­ty­der dock inte att ni måste göra en sådan upp­del­ning och ni be­stäm­mer till­sam­mans hur ni vill göra med bil­kost­na­der under en över­gångs­pe­ri­od och efter skils­mäs­san.

Bil vid bo­del­ning

När det är dags för bo­del­ning kommer både bilen och billå­net att räknas med obe­ro­en­de vem som äger bilen eller står för lånet. Där­e­mot har ägaren av bilen förtur att be­hål­la den. Låt oss ge ett ex­em­pel.

Ex­em­pel: bil vid bo­del­ning

Marie och Peter har en bil som de an­vän­der ge­men­samt. Marie står som ägare och hon är också den som tagit billå­net. Bilen har ett värde av 200 000 kr och lånet är 100 000 kr.

Vid bo­del­ning räknar de ihop värdet på allt de äger och Maries bil räknas också med. Hus och andra ägo­de­lar är värt 2 000 000 kr + 200 000 kr för bilen. Där­ef­ter räknas alla skul­der bort. Alltså 2 200 000 kr - 100 000 kr för lånet på bilen. Det blir 2 100 000 kr. Marie och Peter delar lika på den summan.

Det in­ne­bär att Marie kan be­hål­la bilen och lånet som ti­di­ga­re, och Peter har fått hälf­ten av bilens värde efter lån. Peter skulle också kunna välja att ta över bilen och lånet, och Marie får då istäl­let del i bilens värde.

Kost­na­der för barn vid skils­mäs­sa

Dis­ku­te­ra till­sam­mans och kom över­ens om hur kost­na­der re­la­te­ra­de till barnen ska för­de­las. Vid delad vård­nad av barn kan det vara enklast om var och en står för bar­nens var­dags­kost­na­der när de bor hos re­spek­ti­ve för­äl­der. För övriga lö­pan­de kost­na­der kan det vara bra att ha ett ge­men­samt konto där båda sätter in pengar.

Vid ensam vård­nad har den andra för­äl­dern skyl­dig­het att betala un­der­håll. Un­der­hålls­bi­drag kan också bli ak­tu­ellt om ni har ge­men­sam vård­nad, och om den andra för­äl­dern har en mycket högre lön. 

För­säk­rings­kas­sans webb­si­da finns en räk­nesnur­ra som hjäl­per dig att räkna ut stor­le­ken på un­der­hålls­bi­dra­get. Hur stort bidrag du har rätt till på­ver­kas av din in­komst och på bar­nens behov.

Vem får barn­bi­dra­get vid delad vård­nad?

Vid delad vård­nad be­ta­las barn­bi­drag för barn födda den 1 mars 2014 eller senare med hälf­ten var till båda för­äld­rar­na. För äldre barn be­ta­las barn­bi­dra­get till en av för­äld­rar­na. Kon­tak­ta För­säk­rings­kas­san för att få hälf­ten var eller för att ändra till den andra för­äl­dern. Om du har ensam vård­nad får du hela bi­dra­get. 

Skils­mäs­sa och barn - lätt­läst guide

Skilj dig schysst och kom över­ens

Även om det finns lag och regler som styr vad som gäller vid skils­mäs­sa hand­lar det ändå främst om att ni ska komma över­ens. Att skil­jas efter långt äk­ten­skap kan sär­skilt vara svårt. Stötta varand­ra genom se­pa­ra­tio­nens faser och sök till­sam­mans lös­ning­ar som bäst passar för just er familj. Var snälla mot varand­ra och se till att skils­mäs­san blir schysst.

Att göra bo­del­ning­en di­gi­talt med Aatos verk­tyg mins­kar stres­sen över upp­gif­ten och ni kan i lugn och ro sitta hemma och göra det till­sam­mans. Eller bjud in varand­ra i skils­mäs­sor­verk­ty­get och sköt re­spek­ti­ve frågor var för sig. Ställ frågor till vår jurist om ni be­hö­ver. 

Att skilja sig be­hö­ver inte vara krång­ligt. Men det är vik­tigt att skils­mäs­san blir rätt­vis och att ni går igenom alla vik­ti­ga frågor kring bo­del­ning, vård­nad, boende och eko­no­mi.

Prova Aatos ano­nymt och gratis. Betala när du känner dig nöjd.

Skils­mäs­sa kostar 1690 kronor hos Aatos med an­sök­nings­av­gift. Prova gratis och ano­nymt!