Delad vård­nad

Flicka på pappas axlar kikar efter mamma
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-04-27 ● 5 minuter
Dela artikeln
Delad vård­nad är främst en fråga om bar­nets bästa, med hänsyn till för­äld­rar­nas för­ut­sätt­ning­ar. Ni fort­sät­ter au­to­ma­tiskt att ha delad vård­nad även efter att ni skil­jer er.

Om en skils­mäs­sa är ak­tu­ell och ni har barn till­sam­mans så vinner ni alla på att veta hur ni kan enas om tid, pengar och upp­fost­ran för barnet.

Ge­men­sam eller delad vård­nad

Ge­men­sam eller delad vård­nad? Det är fak­tiskt precis samma sak.

Re­gel­ver­ket talar om ge­men­sam vård­nad medan man i folk­mun brukar prata om delad vård­nad. I prak­ti­ken hand­lar det fort­fa­ran­de om hur ni som för­äld­rar ska leva åt­skilt, men ändå ge­men­samt ga­ran­te­ra den bästa lös­ning­en för barnet.

Mot­sat­sen till ge­men­sam eller delad vård­nad är ensam vård­nad. Läs mer om det lite länge ner i ar­ti­keln.

Guide: Skils­mäs­sa och barn

Regler för delad vård­nad

För delad vård­nad finns regler i för­äld­ra­bal­kens sjätte ka­pi­tal som också har stöd av barn­kon­ven­tio­nen. Dom utgår från en cen­tral prin­cip om att det är bar­nets bästa som är sty­ran­de. Också att barnet har rätt till om­vård­nad, trygg­het och god upp­fost­ran.

Om ni som för­äld­rar är i kon­flikt med varand­ra så kan ert fokus lätt glida över till vad som verkar mest rätt­vist och för­del­ak­ti­gt er emel­lan. Men det kan vara något helt annat än vad som vore det bästa för ert barn.

Au­to­ma­tiskt delad vård­nad efter skils­mäs­sa

Om ni inte gör något kommer ni även att efter skils­mäs­san ha delad vård­nad. Den fort­sät­ter au­to­ma­tiskt. Det gäller även om barnet bor mer eller bara hos den ena för­äl­dern.

Ni be­stäm­mer helt själva hur ni vill dela vård­nad och vart barnet ska bo. Är ni över­ens be­hö­ver ni inte heller skriva något avtal eller med­de­la någon in­stans om vad ni har be­stämt. Kom ihåg att barn alltid har rätt att umgås med båda sina för­äld­rar.

Ni kan också komma över­ens om själva att den ena för­äl­dern ska ha ensam vård­nad. Det gör ni med ett skrift­li­gt avtal som So­ci­al­nämn­den i kom­mu­nen ska god­kän­na. Nämn­den ser dock gärna att för­äld­rar har ge­men­sam vård­nad då det ofta är det bästa för barnet.

An­sö­kan om delad vård­nad av barn

Grund­re­geln är som sagt att gifta för­äld­rar har ge­men­sam vård­nad om barn och den kvar­står också efter ni skil­jer er. Därför är i regel an­sö­kan om delad vård­nad av barn inte ak­tu­ell vid skils­mäs­sa.

Om för­äld­rar­na till ett barn där­e­mot inte är gifta när barnet föds är det mamman som blir ensam vård­nads­ha­va­re för barnet. Om för­äld­rar­na vill ha ge­men­sam vård­nad be­hö­ver dom ansöka om delad vård­nad av barn. Det gäller både om för­äld­rar­na bor till­sam­mans eller efter en se­pa­ra­tion.

An­sö­kan om delad vård­nad av barn kan ske på föl­jan­de sätt:

  • På blan­kett hos Skatte­myn­dig­he­ten
  • Genom avtal mellan för­äld­rar­na som So­ci­al­nämn­den god­kän­ner
  • Genom dom­stol

Vid delad vård­nad så är det vik­ti­gt att ni som för­äld­rar har en tydlig plan för hur den ska fung­e­ra i prak­ti­ken, in­klu­sive hur tiden med barnet ska vara för­de­lad mellan er. Planen be­hö­ver också ta hänsyn till bar­nets ålder och behov av sta­bi­li­tet och kon­ti­nui­tet. Till ex­em­pel kan ett bra upp­lägg för en treå­ring fung­e­ra rik­ti­gt dåligt för en fjor­ton­å­ring.

Läs mer: Bo­del­nings­av­tal gratis mall

Delad vård­nad – varan­nan vecka och andra upp­lägg

Delad vård­nad med upp­läg­get att ha varan­nan vecka är en vanlig form av delad vård­nad. Då bor barnet hos den ena av er under en vecka och sedan hos den andra under veckan därpå.

Ni kan också välja ett upp­lägg där barnet bor mer­par­ten av var­da­gar­na hos den ena av er och mer­par­ten av hel­ger­na hos den andra. Vilket tids­upp­lägg som passar bäst beror på ert barns ålder, hälsa och behov av kon­ti­nui­tet.

👉 Läs mer om regler som gäller för varan­nan vecka

Så kan ni komma över­ens om upp­läg­get för delad vård­nad

Här är en punkt­lis­ta med tips på hur ni som för­äld­rar kan göra det lät­ta­re att komma över­ens kring vård­na­den:

  • Öppen och re­spekt­full kom­mu­ni­ka­tion är av­gö­ran­de – det är så ni på egen hand kan komma över­ens om var barnet ska bo och om upp­fost­ran.
  • Försök att enas kring för­del­ning av lev­nads­kost­na­der ut­i­från bar­nets behov och era eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar.
  • Får ni svårt att komma över­ens så kan ni ta hjälp av kom­mu­nens fa­mil­je­råd­giv­ning.
  • Kommer ni ändå inte över­ens så kan en dom­stol be­slu­ta för er. Det går då över till att bli en vård­nads­tvist.

Un­der­hålls­bi­drag vid delad vård­nad

Även vid delad vård­nad kan det bli ak­tu­ellt med un­der­hålls­bi­drag. Bi­dra­get är till för dom fak­tis­ka kost­na­der­na för bar­nets för­sörj­ning och ut­veck­ling. Det nor­ma­la är att den en­sam­stå­en­de för­äl­der med högre kost­na­der för barnet får un­der­hålls­bi­drag från den andra för­äl­der. Bi­dra­get sätts främst ut­i­från bar­nets behov.

För­säk­rings­kas­san be­räk­nar un­der­hålls­bi­dra­get vid delad vård­nad ut­i­från för­äld­rar­nas in­koms­ter och hur mycket tid barnet till­bring­ar hos varje för­äl­der. Här kan du med fördel an­vän­da För­säk­rings­kas­sans be­räk­nings­verk­tyg för un­der­hålls­bi­drag.

Om ni inte kan enas om un­der­håll vid skils­mäs­sa kan dom­stol be­slu­ta om un­der­hålls­bi­drag och bi­dra­gets stor­lek. Det är dock mycket värt att i första hand verk­li­gen själva hitta en lös­ning och i andra hand ta hjälp av kom­mu­nens råd­gi­va­re.

Läs mer: Att tänka på vid skils­mäs­sa

Delad vård­nad om en av för­äld­rar­na ska flytta från orten

Det kan bli kom­pli­ce­rat med delad vård­nad om någon av er ska flytta, ex­em­pel­vis för ett nytt jobb. Det är vik­ti­gt att ni båda sam­ar­be­tar för att hitta en lös­ning som är bäst för barnet.

Om den ena av er vill flytta med barnet så kräver det att den andra för­äl­dern sam­tyc­ker till det. Du får inte flytta till­sam­mans med barnet utan att ni har kommit över­ens. I en sådan si­tu­a­tion skulle du bryta mot för­äld­ra­bal­kens regler. Om du ändå flyt­tar med barnet skulle du kunna bli skyl­dig till lag­brott och egen­mäk­tig­het med barn.

Så länge ni är över­ens kan ni göra det som ni ge­men­samt anser är bäst och tycker fun­ge­rar. Skulle ni där­e­mot inte vara ense säger lagen att bar­nets bo­en­de­si­tu­a­tion inte ska för­änd­ras om möj­li­gt. I dom fall för­äld­rar verk­li­gen inte kan hitta en lös­ning är det möj­li­gt för den flyt­tan­de för­äl­dern att ansöka om till­stånd från tings­rät­ten. Tings­rät­ten gör då en be­döm­ning av vad som är bäst för barnet.

Ansöka om ensam vård­nad

Du kan också ansöka om ensam vård­nad om barnet. Har du ensam vård­nad är det du ensam som be­stäm­mer var ni ska bo. Enligt lagens regler om um­gäng­es­rätt har dock barnet fort­fa­ran­de rätt att träffa er båda.

Ensam vård­nad ska dock inte vara en lös­ning på kon­flikt som egent­li­gen bara hand­lar om var ni ska bo. Det är heller inte alls givet att du får ensam vård­nad om ni som för­äl­der inte är över­ens om det.

Läs mer: Skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand och papper att ha ord­ning på vid skils­mäs­sa

Skaffa pass till barn – delad vård­nad

När ni vill skaffa pass till ert barn och har delad vård­nad måste ni båda skriva under pas­san­sö­kan. Ni kan sedan välja att ge­men­samt gå till po­li­sen och ansöka om passet, eller att en ut­om­stå­en­de person be­kräf­tar era un­der­skrif­ter genom att vi­di­me­ra.

Den som vi­di­me­rar ska för­u­tom sin egen un­der­skrift, skriva namn­för­tyd­li­gan­de, adress och te­le­fon­num­mer.

Om barnet har ut­ländskt med­bor­gar­s­kap kan det finnas yt­ter­li­ga­re krav för att skaffa pass till barnet. Ut­ri­kes­de­par­te­men­tet ger mer in­for­ma­tion om detta, in­klu­sive even­tu­el­la krav på visum eller andra do­ku­ment.

Smidig an­sö­kan för skils­mäs­sa med Aatos. Prova ano­nymt.

Smidigare juridik, online och enkelt!