Tes­ta­men­te och en­skild egen­dom – så fun­ge­rar det

En gul hus.
Logo_blue.png
Aatos
2022-07-06 ● 3 minuter 30 sekunder
Egendom som ges bort i ett testamente kan genom testamentet göras till enskild egendom. På så sätt kan du förhindra att den du testamenterar till kan bli av med egendomen vid en separation. Det kan vara ett sätt att ge mottagaren ekonomisk trygghet eller se till att viss egendom stannar i familjen.

En­skild egen­dom är en till­gång eller ägodel som är din helt egna och som inte ingår vid en bo­del­ning om du skil­jer dig. Det kan vara något som har känslo­mäs­sigt eller eko­no­miskt värde. Många vill till ex­em­pel att som­mar­hu­set som länge fun­nits i släk­ten ska vara en­skild egen­dom. Det kan också ofta vara arv, sär­skil­da min­nes­före­mål eller kanske äga­ran­de­lar i ett fa­mil­je­fö­re­tag. 

En­skild egen­dom och en­skilt ägande

Ett enkelt sätt att skydda egen­do­men är att i tes­ta­men­te skriva att arvet är en­skild egen­dom. Kanske vill du se till att dina barns re­spek­ti­ve inte ska kunna kräva an­de­lar i fa­mil­jens hus och du kan genom att göra det till en­skild egen­dom und­vi­ka att huset ofri­vil­ligt måste säljas. Det är vik­tigt att komma ihåg att en­skild egen­dom inte är samma sak som att den ena maken ensam äger något. Att en av er äger egen­dom själv kallas för en­skilt ägande och be­hö­ver inte betyda att den är en­skild egen­dom. 

Så blir en egen­dom en­skild

Som gift är grund­re­geln att allt ni äger är ge­men­sam egen­dom och att det ska delas lika om ni skil­jer er. Men en spe­ci­fik egen­dom kan alltså vara en­skild och då ska den inte ingå i en bo­del­ning. Det finns olika kri­te­ri­er som gör att en egen­dom kan räknas som en­skild:

  • Då det finns skri­vet i äk­ten­skaps­för­or­det mellan två makar att en egen­dom ska vara en­skild.
  • När ett sam­bo­av­tal de­fi­ni­e­rar att något är en­skild egen­dom.
  • Genom ett tes­ta­men­te med krav på en­skild egen­dom.
  • Då ett gå­vobrev med vill­kor om en­skild egen­dom finns.
  • Egen­dom som kommit genom för­säk­ring med vill­kor om en­skild egen­dom.
  • Genom sub­sti­tut, då en en­skild egen­dom er­satts med en ny egen­dom.

Vem ärver din en­skil­da egen­dom?

Som gifta ärver den ef­ter­le­van­de maken allt, vilket också in­ne­fat­tar en­skild egen­dom. Vill du inte att din part­ner ska ärva din en­skil­da egen­dom så finns det möj­lig­het att tes­ta­men­te­ra bort den. I ditt tes­ta­men­te måste det i så fall framgå att du inte vill att din ef­ter­le­van­de part­ner ska ärva din en­skil­da egen­dom. I stäl­let skri­ver du in dina närms­ta ar­ving­ar eller annan tes­ta­ment­s­ta­ga­re. En en­skild egen­dom blir alltså inte au­to­ma­tiskt un­dan­ta­gen arv, utan endast bo­del­ning. 

Om du är sambo eller en­sam­stå­en­de och inte skri­vet ett tes­ta­men­te ärver dina närms­ta ar­ving­ar enligt lag din en­skil­da egen­dom. 

Läs mer om vem som ärver dig.

Ge bort egen­dom som en­skild

Vill du ge bort en egen­dom och göra den en­skild finns det två sätt att gå till­vä­ga. Du kan an­ting­en tes­ta­men­te­ra bort egen­do­men, eller ge bort den med ett gå­vobrev. I båda fallen ska vill­kor om en­skild egen­dom skri­vas in. Gå­vobrev avser något som du ger bort här och nu medan tes­ta­men­te i regel om­fat­tar något som du ger bort som arv oftast när du går bort. Vilket sätt du väljer beror såklart helt på din unika si­tu­a­tion.

Gå­vobrev en­skild egen­dom

Ett gå­vobrev passar dig som inom kort tid vill ge bort något av större värde. I vissa fall måste du upp­rät­ta ett gå­vobrev när du ger bort en större egen­dom för att gåvan ska bli ju­ri­diskt giltig och ge­nom­fö­ras i prak­ti­ken. Men oav­sett om du måste eller inte så kan det vara ett bra sätt att do­ku­men­te­ra att du gett bort något. Det kan till ex­em­pel vara an­vänd­bart om tvis­ter skulle uppstå i fram­ti­den. 

Be­hö­ver du upp­rät­ta ett gå­vobrev kan du göra det själv eller med hjälp av en jurist. Genom att söka på gå­vobrev en­skild egen­dom mall kan du hitta un­der­lag för do­ku­men­tet på nätet. Det är dock vik­tigt att komma ihåg att en mall inte är an­pas­sad efter dina behov och att det ibland kan vara bättre att söka ju­ri­disk råd­giv­ning så att det blir rätt.

Tes­ta­men­te en­skild egen­dom

Ett tes­ta­men­te passar dig som vill att en viss person ska ärva en spe­ci­fik egen­dom när du går bort. I ditt tes­ta­men­te upp­rät­tar du krav på att egen­do­men ska räknas som en­skild för mot­ta­ga­ren. På så sätt kan du för­säk­ra dig om att egen­do­men inte ingår in i en even­tu­ell fram­ti­da bo­del­ning.

Ett snabbt och enkelt sätt att skriva ett an­pas­sat tes­ta­men­te är att an­vän­da en on­li­ne­tjänst, så som Aatos. Det ger samma trygg­het som att träffa en jurist fy­siskt men går snab­ba­re och kostar mindre. Du kan också skriva tes­ta­men­tet själv och kan då söka på tes­ta­men­te en­skild egen­dom mall eller se vår stan­dard­mall_._ Det är dock vik­tigt att komma ihåg att en mall ofta be­hö­ver kom­plet­te­ras med eget in­ne­håll och vill­kor kring per­son­li­ga öns­ke­mål.