Tes­ta­men­te och en­skild egen­dom

En gul hus.
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-07-06 ● 3 minuter 30 sekunder
Dela artikeln
Egen­dom som ges bort i ett tes­ta­men­te kan genom tes­ta­men­tet göras till en­skild egen­dom. På så sätt kan du för­hind­ra att den du tes­ta­men­te­rar till kan bli av med egen­do­men vid en se­pa­ra­tion. Det kan vara ett sätt att ge mot­ta­ga­ren eko­no­misk trygg­het eller se till att viss egen­dom stan­nar i fa­mil­jen.

En­skild egen­dom är en till­gång eller ägodel som är din helt egna och som inte ingår vid en bo­del­ning om du skil­jer dig. Det kan vara något som har känslo­mäs­si­gt eller eko­no­miskt värde.

Många vill till ex­em­pel ha att som­mar­hu­set som länge fun­ni­ts i släk­ten ska vara en­skild egen­dom. Det kan också ofta vara arv, sär­skil­da min­nes­före­mål eller kanske äga­ran­de­lar i ett fa­mil­je­fö­re­tag.

En­skild egen­dom och en­skilt ägande

Ett enkelt sätt att skydda egen­do­men är att i tes­ta­men­te skriva att arvet är en­skild egen­dom. Kanske vill du se till att dina barns re­spek­tive inte ska kunna kräva an­de­lar i fa­mil­jens hus och du kan genom att göra det till en­skild egen­dom und­vi­ka att huset ofri­vil­li­gt måste säljas.

Det är vik­ti­gt att komma ihåg att en­skild egen­dom inte är samma sak som att den ena maken ensam äger något. Att en av er äger egen­dom själv kallas för en­skilt ägande och be­hö­ver inte betyda att den är en­skild egen­dom.

Så blir en egen­dom en­skild

Som gift är grund­re­geln att allt ni äger är ge­men­sam egen­dom och att det ska delas lika om ni skil­jer er. Men en spe­ci­fik egen­dom kan alltså vara en­skild och då ska den inte ingå i en bo­del­ning.

Det finns olika kri­te­ri­er som gör att en egen­dom kan räknas som en­skild:

  • Då det finns skri­vet i äk­ten­skaps­för­or­det mellan två makar att en egen­dom ska vara en­skild.
  • När ett sam­bo­av­tal de­fi­ni­e­rar att något är en­skild egen­dom.
  • Genom ett tes­ta­men­te med krav på en­skild egen­dom.
  • Då ett gå­vobrev med vill­kor om en­skild egen­dom finns.
  • Egen­dom som kommit genom för­säk­ring med vill­kor om en­skild egen­dom.
  • Genom sub­sti­tut, då en en­skild egen­dom er­satts med en ny egen­dom.

Vem ärver din en­skil­da egen­dom?

Som gifta ärver den ef­ter­le­van­de maken allt, vilket också in­ne­fat­tar en­skild egen­dom. Vill du inte att din part­ner ska ärva din en­skil­da egen­dom så finns det möj­lig­het att tes­ta­men­te­ra bort den.

I ditt tes­ta­men­te måste det i så fall framgå att du inte vill att din ef­ter­le­van­de part­ner ska ärva din en­skil­da egen­dom. I stäl­let skri­ver du in dina närms­ta ar­ving­ar eller annan tes­ta­ment­s­ta­ga­re. En en­skild egen­dom blir alltså inte au­to­ma­tiskt un­dan­ta­gen arv, utan endast bo­del­ning.

Om du är sambo eller en­sam­stå­en­de och inte skri­vet ett tes­ta­men­te ärver dina närms­ta ar­ving­ar enligt lag din en­skil­da egen­dom.

Läs mer om vem som ärver dig och arv till min­derå­ri­ga

Ge bort egen­dom som en­skild

Vill du ge bort en egen­dom och göra den en­skild finns det två sätt att gå till­väga. Du kan an­ting­en tes­ta­men­te­ra bort egen­do­men, eller ge bort den med ett gå­vobrev.

I båda fallen ska vill­kor om en­skild egen­dom skri­vas in. Gå­vobrev avser något som du ger bort här och nu medan tes­ta­men­te i regel om­fat­tar något som du ger bort som arv oftast när du går bort. Vilket sätt du väljer beror såklart helt på din unika si­tu­a­tion.

Den som tes­ta­men­tet berör kallas för tes­ta­tor.

Gå­vobrev en­skild egen­dom

Ett gå­vobrev passar dig som inom kort tid vill ge bort något av större värde. I vissa fall måste du upp­rät­ta ett gå­vobrev när du ger bort en större egen­dom för att gåvan ska bli ju­ri­diskt giltig och ge­nom­föras i prak­ti­ken. Men oav­sett om du måste eller inte så kan det vara ett bra sätt att do­ku­men­te­ra att du gett bort något. Det kan till ex­em­pel vara an­vänd­bart om tvis­ter skulle uppstå i fram­ti­den.

Be­hö­ver du upp­rät­ta ett gå­vobrev kan du göra det själv eller med hjälp av en jurist. Genom att söka på gå­vobrev en­skild egen­dom mall kan du hitta un­der­lag för do­ku­men­tet på nätet. Det är dock vik­ti­gt att komma ihåg att en mall inte är an­pas­sad efter dina behov och att det ibland kan vara bättre att söka ju­ri­disk råd­giv­ning så att det blir rätt.

Tes­ta­men­te en­skild egen­dom

Ett tes­ta­men­te passar dig som vill att en viss person ska ärva en spe­ci­fik egen­dom när du går bort. I ditt tes­ta­men­te upp­rät­tar du krav på att egen­do­men ska räknas som en­skild för mot­ta­ga­ren. På så sätt kan du för­säk­ra dig om att egen­do­men inte ingår in i en even­tu­ell fram­ti­da bo­del­ning.

Skri­ver du tes­ta­men­te till­sam­mans med någon annan så som din make eller sambo kallas det för in­bör­des tes­ta­men­te. Det gör man ofta när man vill ärva varand­ra.

Ett snabbt och enkelt sätt att skriva ett an­pas­sat tes­ta­men­te är att an­vän­da en on­li­ne­tjänst, så som Aatos. Det ger samma trygg­het som att träffa en jurist fy­siskt men går snab­ba­re och kostar mindre.

Du kan också skriva tes­ta­men­tet själv och kan då söka på tes­ta­men­te en­skild egen­dom mall eller se vår stan­dard­mall. Det är dock vik­ti­gt att komma ihåg att en mall ofta be­hö­ver kom­plet­te­ras med eget in­ne­håll och vill­kor kring per­son­li­ga öns­ke­mål.

Smidigare juridik, online och enkelt!