Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti

Päivänvalo siivilöityy makuuhuoneeseen.
Marjut Päkki
Marjut
19.4.2024 ● 3 minutes
Jaa artikkeli
Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla vai­na­jan jäl­keen jäävä omai­suus jää tie­tyksi ajaksi ilman omis­ta­jaa.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla voi olla eri­tyi­sesti ve­ro­tuk­sel­li­sia vai­ku­tuk­sia. Täl­lai­sen me­net­te­lyn laa­ti­mi­selle on kui­ten­kin tarkat edel­ly­tyk­set, joista tulee olla tie­toi­nen ennen siihen ryh­ty­mistä.

Mitä omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla tar­koi­te­taan?

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla tar­koi­te­taan ti­lan­netta, jossa omai­suus jää en­nalta mää­rit­te­le­mät­tö­mäksi ajaksi ilman omis­ta­jaa. Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti on ennen kaik­kea pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sel­li­nen kon­struk­tio.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla vai­naja tes­ta­ment­taa hal­lin­ta­oi­keu­den omai­suu­teensa niin, että var­si­nai­nen omis­tusoi­keus vai­na­jan jäl­keen jää­vään pe­rin­töön siir­tyy vasta myö­hem­min tois­si­jais­mää­räyk­sen saa­neelle pe­ril­li­selle.

Täl­lai­nen ti­lanne voi tulla ky­see­seen esi­mer­kiksi sil­loin, kun tes­ta­men­tissa on mää­rätty, että les­keksi jää­neellä avio­puo­li­solla on eli­ni­käi­nen hal­lin­ta­oi­keus kaik­keen edes­men­neen puo­li­sonsa omai­suu­teen, ja vasta tämän jäl­keen la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­set saavat omis­tusoi­keu­den tähän omai­suu­teen. Tes­ta­men­tissa en­sim­mäi­seksi tes­ta­men­tin­saa­jaksi ni­metty leski saa täl­löin tes­ta­men­tin yk­si­no­maan hal­lin­ta­oi­keu­della ja vuo­ros­taan omis­tusoi­keus siir­tyy la­ki­mää­räi­sille pe­ril­li­sille vasta kun leski en­si­saa­jan omi­nai­suu­dessa on kuol­lut. Täl­lai­sessa ti­lan­teessa omai­suu­della ei ole tällä vä­lia­jalla omis­ta­jaa.

Hal­lin­ta­oi­keu­den saa­jalle ei ole mer­ki­tystä, saako hän hal­lin­ta­oi­keu­den omai­suu­teen ta­val­li­sen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin vai omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin no­jalla. Hal­lin­ta­oi­keu­den saaja ei maksa hal­lin­ta­oi­keu­des­taan pe­rin­tö­ve­roa.

Ju­ri­di­sesti omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti kat­so­taan käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tin kal­tai­seksi tes­ta­men­tiksi, jol­loin se lue­taan le­gaat­tien eli eri­tyis­jäl­ki­sää­dös­ten jouk­koon. Le­gaa­tin­saa­jan asema poik­keaa kuo­lin­pe­sän hal­lin­nossa muista kuo­lin­pe­sän osak­kaista.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­ment­tiin koh­dis­tu­vat siten samat sään­nöt ja vaa­ti­muk­set kuin mui­hin­kin eri­tyis­jäl­ki­sää­dök­siin. Tämä tar­koit­taa siis myös kaik­kea niihin so­vel­let­ta­vaa lain­sää­dän­töä. Laa­ti­mi­sen yh­tey­dessä tulee siten tu­tus­tua käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­tien sekä eri­tyis­jäl­ki­sää­dös­ten laa­ti­mi­seen koh­dis­tu­viin oh­jei­siin ja huo­mioi­hin.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti poik­keuk­sena pe­rin­tei­seen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tiin

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti poik­keaa ta­val­li­sesta hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tista. Ero ta­val­li­seen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tiin koh­dis­tuu siihen, millä het­kellä omis­tusoi­keus siir­tyy. Ta­val­li­sessa hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tissa ni­mit­täin tes­ta­men­ta­tun omai­suu­den omis­tusoi­keus siir­tyy heti pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen lo­pul­li­selle saa­jalle huo­li­matta siitä, että omai­suu­teen koh­dis­tuu hal­lin­ta­oi­keus. Täl­löin hal­lin­ta­oi­keus jää siten lo­pul­li­sen omis­tusoi­keu­den saajan ra­sit­teeksi.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tissa omis­tusoi­keus siir­tyy vuo­ros­taan vasta hal­lin­ta­oi­keu­den päät­tyessä. Tätä ennen omai­suus on siten omai­suu­den en­si­saa­jan hal­lit­ta­vana.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sel­li­set vai­ku­tuk­set

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla voi olla eri­tyi­sesti het­kel­li­siä pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sel­li­sia vai­ku­tuk­sia. Ve­ro­tuk­sel­li­sen hyödyn ta­voit­telu voikin olla kes­kei­nen syy omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin laa­ti­mi­selle. To­del­lis­ten hyö­ty­jen määrä on kui­ten­kin tyy­pil­li­sesti vain het­kel­li­nen.

Pe­ril­li­sen ei tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roa ennen kuin hän to­sia­sial­li­sesti saa pe­ri­mänsä omai­suu­den hal­tuunsa. Tämä on kes­kei­nen poik­keus ver­rat­tuna ta­val­li­seen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tiin. Ta­val­li­sen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin koh­dalla omai­suus siir­tyy vä­lit­tö­mästi lo­pul­li­selle saa­jal­leen, jol­loin myös pe­rin­tö­ve­ro­vel­vol­li­suus syntyy heti. Poik­keus pe­rin­tö­ve­ro­vel­vol­li­suu­den al­ka­mi­sa­jan­koh­dassa voi siten olla mer­kit­tävä.

Ve­ro­jär­jes­te­lyi­den mah­dol­li­suu­teen suh­tau­dut­tava va­rauk­sella

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin luoma pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sel­li­nen etu ei kui­ten­kaan ole pää­sääntö. Sen käyttö si­säl­tää seik­koja, jotka on tar­peen ottaa huo­mioon sil­loin, kun tes­ta­ment­tia laa­di­taan.

Ase­tel­man mah­dol­li­suutta onkin kä­si­telty muun muassa kor­keim­massa hal­linto-oi­keu­dessa, sillä jär­jes­tely voi jois­sa­kin ta­pauk­sissa osoit­tau­tua mut­kik­kaaksi (esim. KHO:2014:141 ja KHO 2000:66). Kes­kei­nen vai­ku­tus ve­ro­tuk­sel­li­siin seik­koi­hin omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla pii­lee­kin siinä, kenen hy­väksi omis­tusoi­keus tes­ta­men­tin tois­si­jais­mää­räyk­sellä on an­nettu.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sel­li­set vai­ku­tuk­set voi­vat­kin siis vaih­della ta­paus­koh­tai­sesti. Jär­jes­tely ei ole täysin mut­ka­ton. Ve­ro­tus­käy­täntö ja ve­ro­tuk­seen vai­kut­ta­vien lyk­kää­vien eh­to­jen käyttö voikin olla hyvin epä­sel­vää. Tästä joh­tuen niiden käyt­töön tu­lee­kin suh­tau­tua va­rauk­sella ja tu­keu­tua myös esi­mer­kiksi am­mat­ti­lai­sen avus­tuk­seen.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin ve­ro­tuk­sel­li­set vai­ku­tuk­set vaih­te­le­vat ve­rot­ta­jan mukaan sen pe­rus­teella, kuka on omis­tusoi­keu­den lo­pul­li­nen saaja. Ve­ro­hal­lin­non vi­ral­li­sen kan­na­no­ton mukaan sil­loin, kun omis­tusoi­keu­den lo­pul­li­nen saaja on tes­ta­men­tin­te­ki­jän rin­ta­pe­ril­li­nen ja tes­ta­men­tissa on täl­lai­sen saajan omis­tusoi­keu­den lyk­käävä ehto, mää­rä­tään pe­rin­tö­vero hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nyk­sellä tes­ta­men­tin lyk­kää­västä eh­dosta huo­li­matta tälle omis­tusoi­keu­delle saa­jalle heti, kun tes­ta­men­tin tekijä on kuol­lut.

Vuo­ros­taan sil­loin, kun omis­tusoi­keu­den saaja omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tissa on joku muu su­ku­lai­nen kuin rin­ta­pe­ril­li­nen taikka esi­mer­kiksi ko­ko­naan vieras taho, toi­mi­te­taan täl­lai­sen lyk­kää­väeh­toi­sen tes­ta­men­tin saajan pe­rin­tö­ve­ro­tus vasta sitten, kun hal­lin­ta­oi­keus ky­sei­seen omai­suu­teen päät­tyy.

Täl­lai­nen vieras taho voi olla esi­mer­kiksi jär­jestö tai ystävä. Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti voikin olla jär­kevä jär­jes­tely sil­loin, kun hal­lin­ta­oi­keus ha­lu­taan jättää esi­mer­kiksi avo­puo­li­solle. Se voi olla hyö­dyl­li­nen jär­jes­tely myös sil­loin, kun tu­le­vaksi omis­ta­jaksi ha­lu­taan hen­kilö, joka on tes­ta­ment­taus­het­kellä vielä va­ra­ton. Täl­lai­nen hen­kilö voi siten olla esi­mer­kiksi kum­mi­lapsi.

Ve­ro­tuk­sel­lista etua voi saada kui­ten­kin myös ta­val­li­sen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin avulla. Tällä tar­koi­te­taan sitä, että hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tilla syn­ty­vän hal­lin­ta­oi­keu­den arvo vä­hen­ne­tään ve­ro­tuk­sessa omai­suu­den pe­rin­tö­ve­ro­tusar­vosta. Tämä vä­hen­tää omai­suu­desta mak­set­ta­vaksi tu­le­van pe­rin­tö­ve­ron määrää ja sen ra­hal­li­nen vai­ku­tus voi olla jopa mer­kit­tävä. Ta­val­li­nen hal­lin­ta­oi­keus ei siten lykkää veron mak­sa­mi­sa­jan­koh­taa kuten omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti tekee.

Jos kui­ten­kaan va­rat­to­muuson­gel­maa tai muuta eri­tyistä syytä ei ole, voi olla jär­ke­väm­pää laatia ta­val­li­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti. Täl­löin voi­daan hyö­dyn­tää hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nys pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa. Li­säksi se mah­dol­li­nen ar­von­nousu, joka omai­suu­teen hal­lin­ta­oi­keu­den ajalla koh­dis­tuisi, ei ko­rot­taisi tois­si­jais­mää­räyk­sen saa­neen omis­ta­jan mak­sa­maa pe­rin­tö­ve­roa hal­lin­ta­oi­keu­den päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Koska ta­val­li­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti ja omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti so­vel­tu­vat hyvin eri­lai­siin ti­lan­tei­siin ja niiden vai­ku­tuk­set vaih­te­le­vat yk­si­löl­li­sen ti­lan­teen mukaan, tulee omaan ti­lan­tee­seen so­pi­vin tes­ta­mentti valita pe­rus­teel­li­sen poh­din­nan jäl­keen.

Tu­tustu ti­lan­tee­seesi so­pi­vaan tes­ta­ment­ti­vaih­toeh­toon

Ta­val­li­sen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin ja omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin edut ja haitat ovat­kin hyvin eri­lai­set. Siinä missä omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti lykkää pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista vasta to­sia­sial­li­seen omis­tusoi­keu­den al­ka­mi­sen aikaan, tulee sen no­jalla saa­dusta omai­suu­desta kui­ten­kin maksaa pe­rin­tö­vero lo­pulta täy­si­mää­räi­senä ja omai­suu­den täyden arvon mukaan.

Vuo­ros­taan ta­val­li­sen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin koh­dalla hal­lin­ta­oi­keu­den arvo vä­hen­ne­tään pe­rin­tö­ve­ro­tusar­vosta, jol­loin pe­rin­tö­ve­ron määrä alenee, mutta sa­man­ai­kai­sesti myös hal­lin­ta­oi­keus jää omis­ta­jan ra­sit­teeksi jo heti pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen.

Toisin on omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin koh­dalla, jossa omis­tusoi­keu­den tois­si­jais­mää­räyk­sellä saava pe­ril­li­nen on täysin vapaa pe­ri­määnsä omai­suu­teensa koh­dis­tu­vasta hal­lin­ta­oi­keu­desta joh­tu­vasta ra­sit­teesta niin kauan, kuin hal­lin­ta­oi­keus päät­tyy.

Näin ollen siis va­linta ta­val­li­sen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin ja omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tin vä­lillä ei ole täysin yk­si­se­lit­tei­nen eikä myös­kään it­ses­tään selvä ve­ro­tuk­sel­lis­ten etujen nä­kö­kul­masta. Tästä joh­tuen jos pohdit, min­kä­lai­nen tes­ta­mentti ti­lan­tee­seesi par­hai­ten sopii, onkin sil­loin pe­rus­tel­tua tu­keu­tua poh­din­nassa asian­tun­tija-apuun, jotta saat laa­dit­tua ti­lan­tee­seesi par­hai­ten so­pi­vim­man tes­ta­men­tin.

Esi­merkki omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tista

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­ment­tiin si­säl­tyvä mää­räys voi yk­sin­ker­tais­te­tusti olla esi­mer­kiksi seu­raa­van­lai­nen:

”Minä Pentti Pe­rit­tävä mää­rään, että käyt­tö­oi­keus kaik­keen omai­suu­teeni on menevä Niilo Naa­pu­rille, jonka kuol­tua omis­tusoi­keus kaik­keen omai­suu­teeni on menevä Risto Rin­ta­pe­ril­li­selle.”

Aa­tok­sen avulla voit laatia myös eri­lai­set tes­ta­men­tit.