Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti se­li­tet­tynä

Valkoinen keittiö omakotitalossa skandinaavisella sisustuksella
Timjami Nyyssönen
Timjami
31.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia kut­su­taan usein myös käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tiksi. Se mah­dol­lis­taa vai­na­jan omai­suu­den eli jää­mis­tön omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taa­mi­sen eri hen­ki­löille.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia voi­daan hyö­dyn­tää pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lussa, sekä ylei­sesti jää­mis­tön hal­lin­nassa.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tiksi kut­su­taan yleensä tes­ta­men­tin mää­räystä, jolla tes­ta­men­tin tekijä siir­tää omai­suu­tensa hal­lin­ta­oi­keu­den ha­lua­mal­leen hen­ki­lölle.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme tar­kem­min läpi hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tissa huo­mioi­ta­via asioita, sekä sen kes­kei­siä piir­teitä.

Mitä hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti tar­koit­taa?

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti ei siis yleensä ole eril­li­nen tes­ta­mentti, vaan se on vai­na­jan laa­ti­maan tes­ta­ment­tiin si­säl­tyvä mää­räys.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin avulla tes­ta­men­tin laa­tija voi siis tes­ta­men­tata vaikka ke­sä­mök­kinsä hal­lin­ta­oi­keu­den avo­puo­li­sol­leen, ja saman ke­sä­mö­kin omis­tusoi­keu­den lap­sil­leen.

Esi­merkki: Vai­na­jan avo­puo­liso ja asunto

Vai­naja A on laa­ti­nut tes­ta­men­tin, jossa hän tes­ta­ment­taa koko jää­mis­tönsä omis­tusoi­keu­den lap­sil­leen. Vai­naja on si­säl­lyt­tä­nyt tes­ta­ment­tiinsa kui­ten­kin mää­räyk­sen siitä, että vai­na­jan avo­puo­liso saa vai­na­jan asun­toon eli­ni­käi­sen hal­lin­ta­oi­keu­den.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tiin so­vel­le­taan läh­tö­koh­tai­sesti tes­ta­ment­tia kos­ke­via ylei­siä sään­nök­siä.

💡Hyö­dyl­listä tietoa tes­ta­men­tista ja sen laa­ti­mi­sesta voit löytää Aa­tok­sen tie­to­pan­kista.

Lue lisää: tes­ta­mentti ja ve­ro­tus

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin hyö­tyjä

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia on käy­tetty Suo­messa eri­tyi­sesti vai­na­jan puo­li­son toi­meen­tu­lon tur­vaa­mi­seen. Ny­kyi­sin lesken asema on kui­ten­kin tur­vattu pa­rem­min laissa esi­mer­kiksi lesken asu­mi­soi­keu­den myötä.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia voi­daan käyt­tää esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin laa­ti­jan lä­hei­sen ys­tä­vän tai muun per­heen­jä­se­nen, kuten avo­puo­li­son, toi­meen­tu­lon tur­vaa­mi­seen.

Hal­lin­ta­oi­keu­den kes­kei­senä etuna omis­tusoi­keu­teen nähden on, että hal­lin­ta­oi­keu­desta ei tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Jos siis tes­ta­ment­taat esi­mer­kiksi asun­tosi hal­lin­ta­oi­keu­den avo­puo­li­sol­lesi tur­va­tak­sesi hänen toi­meen­tu­lonsa kuo­le­masi jäl­keen, ei avo­puo­li­sosi tar­vitse maksaa asun­non hal­lin­ta­oi­keu­desta pe­rin­tö­ve­roa.

Hal­lin­ta­oi­keu­den saa­jalla on myös läh­tö­koh­tai­sesti oikeus omai­suu­den tuot­toon: jos hal­lin­ta­oi­keu­den saaja siis haluaa vuo­krata pe­rin­tönä saa­mansa asun­non eteen­päin, hä­nellä on oikeus pitää vuo­kra­tuotto it­sel­lään.

Omis­tusoi­keu­den saaja ei saa myös­kään myydä hal­lin­ta­oi­keu­den alaista omai­suutta ilman hal­lin­ta­oi­keu­den hal­ti­jan lupaa. Hal­lin­ta­oi­keu­den alaista omai­suutta ei voida yleensä myös­kään ulos­mi­tata omis­ta­jan vel­ko­jen vuoksi.

Lue lisää: Asun­non hal­lin­ta­oi­keus ja omis­tusoi­keu­den tes­ta­ment­taus

Huo­mioi omis­tusoi­keu­den saajan pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set

Vel­vol­li­suus pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen on ta­holla, joka saa omai­suu­den omis­tusoi­keu­den. Täl­löin omis­tusoi­keu­den ar­vosta vä­hen­ne­tään kui­ten­kin toi­selle hen­ki­lölle tes­ta­men­ta­tun hal­lin­ta­oi­keu­den arvo, joka pie­nen­tää pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Hal­lin­ta­oi­keus vä­hen­tää siis omis­tusoi­keu­den saavan tahon pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Toi­selle hen­ki­lölle tes­ta­men­tattu hal­lin­ta­oi­keus estää kui­ten­kin yleensä pe­rin­tönä saadun omai­suu­den myyn­nin. Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi siis tuot­taa vai­keuk­sia omis­tusoi­keu­den saa­neelle ta­holle, koska pe­rin­tönä saatua omai­suutta ei voida muut­taa ra­haksi pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista varten.

Lue lisää: Näin toimii hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nys

💡 Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen liit­ty­vät haas­teet kan­nat­taa siis huo­mioida tes­ta­ment­tia laa­dit­taessa. Tämä on­nis­tuu hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Voit ko­keilla alta tes­ta­men­tin laa­ti­mista il­mai­seksi.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti

Pe­rin­tö­ve­ron lyk­kää­mi­nen on tie­tyissä ti­lan­teissa mah­dol­lista hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin avulla. Täl­löin vai­naja tes­ta­ment­taa hal­lin­ta­oi­keu­den omai­suu­teensa niin, että var­si­nai­nen omis­tusoi­keus vai­na­jan pe­rin­töön siir­tyy uusille omis­ta­jille vasta myö­hem­min.

Täl­laista tes­ta­men­tin mää­räystä kut­su­taan omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tiksi. Me­net­te­lyn to­teut­ta­mi­sel­le on kui­ten­kin tarkat edel­ly­tyk­set, ja näihin tulee pe­reh­tyä hyvin ennen me­net­te­lyyn ryh­ty­mis­tä.

Mitä ra­joi­tuk­sia hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­tyy?

Ellei tes­ta­men­tin laa­tija ole toisin mää­rän­nyt, pe­rin­tönä saatua hal­lin­ta­oi­keutta kos­ke­vat seu­raa­vat ra­joi­tuk­set, jotka erot­ta­vat sen omis­tusoi­keu­desta:

  • omai­suutta ei saa myydä tai lah­joit­taa ilman omis­ta­jan lupaa
  • omai­suutta käy­tet­täessä on huo­mioi­tava omis­ta­jan etu
  • hal­lin­ta­oi­keutta ei voi luo­vut­taa eteen­päin toi­selle ta­holle
  • hal­lin­ta­oi­keu­den alaista omai­suutta tai hal­lin­ta­oi­keutta ei voi tes­ta­men­tata eteen­päin

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tilla saadun omai­suu­den käyttö on siis mer­kit­tä­västi ta­val­lista omis­tusoi­keutta ra­joi­te­tum­paa.

Sa­malla hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­tyvä ra­joi­tuk­set kui­ten­kin tur­vaa­vat esi­mer­kiksi sitä, että omai­suus pysyy hal­lin­ta­oi­keu­den saa­jalla.

Hal­lin­ta­oi­keu­den saanut hen­kilö ei voi esi­mer­kiksi tes­ta­men­tata omai­suutta omille pe­ril­li­sil­leen tai myydä omai­suutta pois. Tes­ta­men­tin laa­tija voi siis yleensä luot­taa siihen, että hal­lin­ta­oi­keu­den pää­tyt­tyä omai­suus ja sen hal­lin­ta­oi­keus siir­tyy omis­tusoi­keu­den saa­jalle.

Lue lisää: Miten käyt­tö­oi­keus ja hal­linto-oikeus eroa­vat toi­sis­taan?

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen käy­tän­nössä

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sessa on eri­tyi­sen tär­keää, että tes­ta­men­tin laa­tija il­mai­see tah­tonsa sel­keästi. Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia – ja tes­ta­ment­tia yleen­sä­kin – tul­ki­taan ni­mit­täin en­si­si­jai­sesti tes­ta­men­tin te­ki­jän tahdon mu­kai­sesti.

On siis hyvin tär­keää, että tes­ta­men­tista käy sel­keästi ilmi, mitä tes­ta­men­tin laa­tija on tes­ta­men­tin mää­räyk­sil­lään tar­koit­ta­nut.

Tes­ta­men­tin mää­räyk­set kan­nat­taa­kin laatia mah­dol­li­sim­man sel­keästi.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin si­sältö

Tes­ta­men­tin tar­kempi si­sältö riip­puu tes­ta­men­tin laa­ti­jan tah­dosta.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin osalta olisi kui­ten­kin hyvä, että tes­ta­men­tissa olisi ai­na­kin seu­raa­vat asiat:

  1. Hal­lin­ta­oi­keu­den kohde
  2. Hal­lin­ta­oi­keu­den saaja
  3. Hal­lin­ta­oi­keu­den kesto
  4. Mah­dol­li­set muut hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­ty­vät ehdot

Hal­lin­ta­oi­keu­den koh­teen mää­rit­tä­mi­nen

Hal­lin­ta­oi­keu­den koh­teena voi olla käy­tän­nössä mikä ta­hansa omai­suus, esi­mer­kiksi kiin­teistö, osake tai kä­teis­va­rat. Tes­ta­men­tin te­ki­jän kan­nat­taa olla tarkka siitä, mitä omai­suutta hal­lin­ta­oi­keus koskee.

Hal­lin­ta­oi­keu­den ei siis tar­vitse koskea vai­na­jan koko omai­suutta, vaan hal­lin­ta­oi­keus voi­daan tes­ta­men­tata myös tiet­tyyn yk­sit­täi­seen omai­suuse­rään, kuten autoon.

Hal­lin­ta­oi­keu­den saajan mää­rit­tä­mi­nen

Hal­lin­ta­oi­keu­den saaja voi olla esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin te­ki­jän lapsi, puo­liso tai tes­ta­men­tin laa­ti­jalle lä­hei­nen ystävä.

Hal­lin­ta­oi­keu­den kesto

Hal­lin­ta­oi­keu­den keston mää­rit­tä­mi­nen on tär­keää, ja siitä kan­nat­taa­kin mää­rätä sel­keästi tes­ta­men­tissa.

Hal­lin­ta­oi­keus voi­daan mää­rätä esi­mer­kiksi hal­lin­ta­oi­keu­den saajan eli­niän mit­tai­seksi. Täl­löin omai­suu­den hal­lin­ta­oi­keus siir­tyisi omis­tusoi­keu­den saa­jalle hal­lin­ta­oi­keu­den saajan me­neh­tyessä.

Muut hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­ty­vät ehdot

Tes­ta­men­tin laa­tija voi ha­lu­tes­saan mää­rätä hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­ty­vistä muista eh­doista. Tes­ta­men­tissa voi­daan esi­mer­kiksi mää­ri­tellä ehdot, joiden mu­kai­sesti hal­lin­ta­oi­keu­den saaja voi käyt­tää omai­suutta.

Jos tes­ta­men­tin laa­tija ei siis esi­mer­kiksi halua, että hal­lin­ta­oi­keu­den koh­teena olevaa asun­toa käy­te­tään vuo­kraus­toi­min­taan, hän voi kiel­tää tämän tes­ta­men­tis­saan.

Hal­lin­ta­oi­keu­den eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen voi­daan myös mää­rätä edel­ly­tyk­seksi hal­lin­ta­oi­keu­den saa­mi­selle: tes­ta­ment­tiin voi­daan esi­mer­kiksi kir­jata, että hal­lin­ta­oi­keus siir­tyy vai­na­jan lap­selle vasta, kun tämä on suo­rit­ta­nut kor­kea­kou­lu­tut­kin­non.

Lue lisää: Tes­ta­men­tin saaja: oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti on­nis­tuu hel­posti Aa­tok­sen kautta

Voit laatia hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­ve­lumme tar­joaa käyt­tä­jil­lemme helpon ja tur­val­li­sen tavan laatia tes­ta­mentti ver­kossa.

Pal­ve­lus­samme et tar­vitse ai­em­paa ko­ke­musta tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sesta tai muu­ta­kaan oi­keu­del­lista tie­tä­mystä. Pal­velu opas­taa käyt­tä­jää läpi koko pro­ses­sin ja var­mis­taa, että asia­kirja on laa­dittu oikein ja tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­vei­den mu­kai­sesti.