Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti se­li­tet­ty­nä

Timjami Nyyssönen
Timjami
31.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia kut­su­taan usein myös käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tik­si. Se mah­dol­lis­taa vain­ajan omai­suu­den eli jää­mis­tön omis­tusoi­keu­den ja hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taa­mi­sen eri hen­ki­löil­le.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia voi­daan hyö­dyn­tää pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lus­sa, sekä ylei­ses­ti jää­mis­tön hal­lin­nas­sa. Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme tar­kem­min läpi hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tis­sa huo­mioi­ta­via asioi­ta, sekä sen kes­kei­siä piir­tei­tä.

Mitä hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti tar­koit­taa?

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tik­si kut­su­taan yleen­sä tes­ta­men­tin mää­räys­tä, jolla tes­ta­men­tin tekijä siir­tää omai­suu­ten­sa hal­lin­ta­oi­keu­den ha­lua­mal­leen hen­ki­löl­le.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti ei siis yleen­sä ole eril­li­nen tes­ta­ment­ti, vaan se on vain­ajan laa­ti­maan tes­ta­ment­tiin si­säl­ty­vä mää­räys.

Esi­merk­ki 1: hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti

Vai­na­ja A on laa­ti­nut tes­ta­men­tin, jossa hän tes­ta­ment­taa koko jää­mis­tön­sä omis­tusoi­keu­den lap­sil­leen. Vai­na­ja on si­säl­lyt­tä­nyt tes­ta­ment­tiin­sa kui­ten­kin mää­räyk­sen siitä, että vain­ajan avo­puo­li­so saa vain­ajan asun­toon eli­ni­käi­sen hal­lin­ta­oi­keu­den. 

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin avulla tes­ta­men­tin laa­ti­ja voi siis tes­ta­men­tata vaikka ke­sä­mök­kin­sä hal­lin­ta­oi­keu­den avo­puo­li­sol­leen, ja saman ke­sä­mö­kin omis­tusoi­keu­den lap­sil­leen.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tiin so­vel­le­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti tes­ta­ment­tia kos­ke­via ylei­siä sään­nök­siä. 

💡­Hyö­dyl­lis­tä tietoa tes­ta­men­tis­ta ja sen laa­ti­mi­ses­ta voit löytää Aa­tok­sen tie­to­pan­kis­ta.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin hyö­ty­jä

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia on käy­tet­ty Suo­mes­sa eri­tyi­ses­ti vain­ajan puo­li­son toi­meen­tu­lon tur­vaa­mi­seen. Ny­kyi­sin lesken asema on kui­ten­kin tur­vat­tu pa­rem­min laissa esi­mer­kik­si lesken asu­mi­soi­keu­den myötä.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin laa­ti­jan lä­hei­sen ys­tä­vän tai muun per­heen­jä­se­nen, kuten avo­puo­li­son, toi­meen­tu­lon tur­vaa­mi­seen.

Hal­lin­ta­oi­keu­den kes­kei­se­nä etuna omis­tusoi­keu­teen nähden on, että hal­lin­ta­oi­keu­des­ta ei tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Jos siis tes­ta­ment­taat esi­mer­kik­si asun­to­si hal­lin­ta­oi­keu­den avo­puo­li­sol­le­si tur­va­tak­se­si hänen toi­meen­tu­lon­sa kuo­le­ma­si jäl­keen, ei avo­puo­li­so­si tar­vit­se maksaa asun­non hal­lin­ta­oi­keu­des­ta pe­rin­tö­ve­roa.

Hal­lin­ta­oi­keu­den saa­jal­la on myös läh­tö­koh­tai­ses­ti oikeus omai­suu­den tuot­toon: jos hal­lin­ta­oi­keu­den saaja siis haluaa vuo­kra­ta pe­rin­tö­nä saa­man­sa asun­non eteen­päin, hä­nel­lä on oikeus pitää vuo­kra­tuot­to it­sel­lään.

Omis­tusoi­keu­den saaja ei saa myös­kään myydä hal­lin­ta­oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta ilman hal­lin­ta­oi­keu­den hal­ti­jan lupaa. Hal­lin­ta­oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta ei voida yleen­sä myös­kään ulos­mi­tata omis­ta­jan vel­ko­jen vuoksi.

Lue lisää: Asun­non hal­lin­ta­oi­keus ja omis­tusoi­keu­den tes­ta­ment­taus

Huo­mioi omis­tusoi­keu­den saajan pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set

Vel­vol­li­suus pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen on ta­hol­la, joka saa omai­suu­den omis­tusoi­keu­den. Täl­löin omis­tusoi­keu­den ar­vos­ta vä­hen­ne­tään kui­ten­kin toi­sel­le hen­ki­löl­le tes­ta­men­ta­tun hal­lin­ta­oi­keu­den arvo, joka pie­nen­tää pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sia. 

Hal­lin­ta­oi­keus vä­hen­tää siis omis­tusoi­keu­den saavan tahon pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sia. 

Toi­sel­le hen­ki­löl­le tes­ta­men­tat­tu hal­lin­ta­oi­keus estää kui­ten­kin yleen­sä pe­rin­tö­nä saadun omai­suu­den myyn­nin. Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi siis tuot­taa vai­keuk­sia omis­tusoi­keu­den saa­neel­le ta­hol­le, koska pe­rin­tö­nä saatua omai­suut­ta ei voida muut­taa ra­hak­si pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mis­ta varten.

Lue lisää: Näin toimii hal­lin­ta­oi­keus­vä­hen­nys

💡 Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen liit­ty­vät haas­teet kan­nat­taa siis huo­mioi­da tes­ta­ment­tia laa­dit­taes­sa. Tämä on­nis­tuu hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Voit ko­keil­la alta tes­ta­men­tin laa­ti­mis­ta il­mai­sek­si.

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­ment­ti

Pe­rin­tö­ve­ron lyk­kää­mi­nen on tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa mah­dol­lis­ta hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin avulla. Täl­löin vai­na­ja tes­ta­ment­taa hal­lin­ta­oi­keu­den omai­suu­teen­sa niin, että var­si­nai­nen omis­tusoi­keus vain­ajan pe­rin­töön siir­tyy uusil­le omis­ta­jil­le vasta myö­hem­min. 

Täl­lais­ta tes­ta­men­tin mää­räys­tä kut­su­taan omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tik­si. Me­net­te­lyn to­teut­ta­mi­sel­le on kui­ten­kin tarkat edel­ly­tyk­set, ja näihin tulee pe­reh­tyä hyvin ennen me­net­te­lyyn ryh­ty­mis­tä.

Mitä ra­joi­tuk­sia hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­tyy?

Ellei tes­ta­men­tin laa­ti­ja ole toisin mää­rän­nyt, pe­rin­tö­nä saatua hal­lin­ta­oi­keut­ta kos­ke­vat seu­raa­vat ra­joi­tuk­set, jotka erot­ta­vat sen omis­tusoi­keu­des­ta:

  • omai­suut­ta ei saa myydä tai lah­joit­taa ilman omis­ta­jan lupaa
  • omai­suut­ta käy­tet­täes­sä on huo­mioi­ta­va omis­ta­jan etu
  • hal­lin­ta­oi­keut­ta ei voi luo­vut­taa eteen­päin toi­sel­le ta­hol­le
  • hal­lin­ta­oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta tai hal­lin­ta­oi­keut­ta ei voi tes­ta­men­tata eteen­päin

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­til­la saadun omai­suu­den käyttö on siis mer­kit­tä­väs­ti ta­val­lis­ta omis­tusoi­keut­ta ra­joi­te­tum­paa.

Sa­mal­la hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­ty­vä ra­joi­tuk­set kui­ten­kin tur­vaa­vat esi­mer­kik­si sitä, että omai­suus pysyy hal­lin­ta­oi­keu­den saa­jal­la.

Hal­lin­ta­oi­keu­den saanut hen­ki­lö ei voi esi­mer­kik­si tes­ta­men­tata omai­suut­ta omille pe­ril­li­sil­leen tai myydä omai­suut­ta pois. Tes­ta­men­tin laa­ti­ja voi siis yleen­sä luot­taa siihen, että hal­lin­ta­oi­keu­den pää­tyt­tyä omai­suus ja sen hal­lin­ta­oi­keus siir­tyy omis­tusoi­keu­den saa­jal­le.

Lue lisää: tes­ta­ment­ti ja ve­ro­tus

Miten hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti kan­nat­taa laatia?

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää, että tes­ta­men­tin laa­ti­ja il­mai­see tah­ton­sa sel­keäs­ti. Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia – ja tes­ta­ment­tia yleen­sä­kin – tul­ki­taan ni­mit­täin en­sisi­jai­ses­ti tes­ta­men­tin te­ki­jän tahdon mu­kai­ses­ti.

On siis hyvin tär­ke­ää, että tes­ta­men­tis­ta käy sel­keäs­ti ilmi, mitä tes­ta­men­tin laa­ti­ja on tes­ta­men­tin mää­räyk­sil­lään tar­koit­ta­nut. 

Tes­ta­men­tin mää­räyk­set kan­nat­taa­kin laatia mah­dol­li­sim­man sel­keäs­ti.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin si­säl­tö

Tes­ta­men­tin tar­kem­pi si­säl­tö riip­puu tes­ta­men­tin laa­ti­jan tah­dos­ta.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin osalta olisi kui­ten­kin hyvä, että tes­ta­men­tis­sa olisi ai­na­kin seu­raa­vat asiat:

  1. Hal­lin­ta­oi­keu­den kohde
  2. Hal­lin­ta­oi­keu­den saaja
  3. Hal­lin­ta­oi­keu­den kesto
  4. Mah­dol­li­set muut hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­ty­vät ehdot

Hal­lin­ta­oi­keu­den koh­teen mää­rit­tä­mi­nen

Hal­lin­ta­oi­keu­den koh­tee­na voi olla käy­tän­nös­sä mikä ta­han­sa omai­suus, esi­mer­kik­si kiin­teis­tö, osake tai kä­teis­va­rat. Tes­ta­men­tin te­ki­jän kan­nat­taa olla tarkka siitä, mitä omai­suut­ta hal­lin­ta­oi­keus koskee.

Hal­lin­ta­oi­keu­den ei siis tar­vit­se koskea vain­ajan koko omai­suut­ta, vaan hal­lin­ta­oi­keus voi­daan tes­ta­men­tata myös tiet­tyyn yk­sit­täi­seen omai­suuse­rään, kuten autoon.

Hal­lin­ta­oi­keu­den saajan mää­rit­tä­mi­nen

Hal­lin­ta­oi­keu­den saaja voi olla esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin te­ki­jän lapsi, puo­li­so tai tes­ta­men­tin laa­ti­jal­le lä­hei­nen ystävä.

Hal­lin­ta­oi­keu­den kesto

Hal­lin­ta­oi­keu­den keston mää­rit­tä­mi­nen on tär­ke­ää, ja siitä kan­nat­taa­kin mää­rä­tä sel­keäs­ti tes­ta­men­tis­sa. 

Hal­lin­ta­oi­keus voi­daan mää­rä­tä esi­mer­kik­si hal­lin­ta­oi­keu­den saajan eli­niän mit­tai­sek­si. Täl­löin omai­suu­den hal­lin­ta­oi­keus siir­tyi­si omis­tusoi­keu­den saa­jal­le hal­lin­ta­oi­keu­den saajan me­neh­tyes­sä.

Muut hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­ty­vät ehdot

Tes­ta­men­tin laa­ti­ja voi ha­lu­tes­saan mää­rä­tä hal­lin­ta­oi­keu­teen liit­ty­vis­tä muista eh­dois­ta. Tes­ta­men­tis­sa voi­daan esi­mer­kik­si mää­ri­tel­lä ehdot, joiden mu­kai­ses­ti hal­lin­ta­oi­keu­den saaja voi käyt­tää omai­suut­ta.

Jos tes­ta­men­tin laa­ti­ja ei siis esi­mer­kik­si halua, että hal­lin­ta­oi­keu­den koh­tee­na olevaa asun­toa käy­te­tään vuo­kraus­toi­min­taan, hän voi kiel­tää tämän tes­ta­men­tis­saan. 

Hal­lin­ta­oi­keu­den eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen voi­daan myös mää­rä­tä edel­ly­tyk­sek­si hal­lin­ta­oi­keu­den saa­mi­sel­le: tes­ta­ment­tiin voi­daan esi­mer­kik­si kir­ja­ta, että hal­lin­ta­oi­keus siir­tyy vain­ajan lap­sel­le vasta, kun tämä on suo­rit­ta­nut kor­kea­kou­lu­tut­kin­non.

Lue lisää: Tes­ta­men­tin saaja: oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen kautta

Voit laatia hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lum­me tar­jo­aa käyt­tä­jil­lem­me helpon ja tur­val­li­sen tavan laatia tes­ta­ment­ti ver­kos­sa.

Pal­ve­lus­sam­me et tar­vit­se ai­em­paa ko­ke­mus­ta tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­ta tai muu­ta­kaan oi­keu­del­lis­ta tie­tä­mys­tä. Pal­ve­lu opas­taa käyt­tä­jää läpi koko pro­ses­sin ja var­mis­taa, että asia­kir­ja on laa­dit­tu oikein ja tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­vei­den mu­kai­ses­ti.