Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti – saa­vat­ko lapset mitään?

Pariskunta ja koira
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
15.12.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la puo­li­sot voivat mää­rä­tä omai­suu­des­taan kuo­le­man­sa va­ral­ta tois­ten­sa hy­väk­si. Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ei kui­ten­kaan estä lapsia vaa­ti­mas­ta la­kio­saan­sa vain­ajan jää­mis­tös­tä.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on yksi vaih­toeh­to tur­va­ta puo­li­son asemaa kuo­le­man va­ral­ta. Yh­tei­nen tes­ta­ment­ti he­rät­tää kui­ten­kin häm­men­nys­tä pe­rin­nön­jaos­sa. Saa­vat­ko lapset lain­kaan pe­rin­töä, jos van­hem­mil­la on yh­tei­ses­ti laa­dit­tu kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­taam­me ensin, mitä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti tar­koit­taa ja mitä hyötyä siitä on. Tämän jäl­keen tar­kas­te­lem­me lasten roolia pe­ri­myk­ses­sä sekä sitä, miten kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti vai­kut­taa heidän oi­keu­teen­sa periä.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on yh­tei­nen tes­ta­ment­ti

Kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la kaksi hen­ki­löä mää­rää­vät omai­suu­des­taan tois­ten­sa hy­väk­si kuo­le­man­sa va­ral­ta. Se tes­ta­men­tin laa­ti­jois­ta, joka kuolee vii­mei­se­nä perii en­sik­si kuol­leen kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin mu­kai­ses­ti.

Useim­mi­ten kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti teh­dään puo­li­soi­den vä­lil­lä, mutta ketkä ta­han­sa kaksi hen­ki­löä, esi­mer­kik­si ys­tä­vyk­set, voivat laatia sel­lai­sen.

Kyse on oi­keas­taan kah­des­ta sa­mas­sa asia­kir­jas­sa ole­vas­ta tes­ta­men­tis­ta, jolla mo­lem­mat tes­ta­men­tin laa­ti­jat mää­rää­vät omai­suut­ta toi­sil­leen. Mää­räyk­set voivat olla täysin yh­te­ne­väi­siä, mutta ne voivat koskea myös esi­mer­kik­si toisen omis­ta­maa tiet­tyä omai­suut­ta.

💡­Kes­ki­näi­sel­le tes­ta­men­til­le on tyy­pil­lis­tä mo­lem­min­puo­li­suus ja vas­ta­vuo­roi­suus. Useim­mi­ten tes­ta­ment­ti laa­di­taan li­säk­si eh­dol­li­se­na siten, että se on voi­mas­sa vain, mikäli mo­lem­pien tes­ta­men­tin laa­ti­joi­den tes­ta­ment­ti­mää­räyk­set ovat voi­mas­sa.

Lue lisää: Mitä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti si­säl­tää?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti turvaa puo­li­soi­den aseman

Kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la voit tur­va­ta puo­li­so­si toi­meen­tu­loa ja asu­mis­ta myös sen jäl­keen, kun aika on si­nus­ta jät­tä­nyt.

Lapset eli rin­ta­pe­ril­li­set ovat pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­sä aina en­sim­mäi­se­nä. Avio­puo­li­so perii la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan vain, mikäli rin­ta­pe­ril­li­siä ei ole.

⚠️ Avo­puo­li­sol­la taas ei ole lain­kaan oi­keut­ta pe­rin­töön. Lue lisää avo­puo­li­sos­ta ja pe­rin­tö­oi­keu­des­ta.

Mikäli vai­na­jal­la on lapsia, puo­li­so voi saada pe­rin­töä vain tes­ta­men­til­la tai lap­sien luo­pues­sa pe­rin­nös­tä.

Keskinainen testamentti selitettynä

Esi­merk­ki: Kuka perii, kun puo­li­so kuolee?

Jaana ja Oskari ovat nai­mi­sis­sa kes­ke­nään. Heillä on kes­ke­nään yh­tei­siä lapsia. Jaa­nal­la ja Os­ka­ril­la ei ole teh­ty­nä kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia eikä ta­val­lis­ta tes­ta­ment­tia.

Jaana me­neh­tyy yl­lät­täen. Jaanan omai­suu­den perii Jaanan ja Os­ka­rin lapset, sillä nämä ovat Jaanan rin­ta­pe­ril­li­siä. Rin­ta­pe­ril­li­set ovat aina en­sim­mäi­si­nä pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­sä. Oskari ei puo­les­taan peri mitään ilman tes­ta­ment­tia.

Mikäli Jaa­nal­la olisi ollut tes­ta­ment­ti teh­ty­nä tai Jaa­nal­la ja Os­ka­ril­la yh­tei­nen kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti, olisi eloon­jää­neen puo­li­son asemaa voinut pa­rem­min tur­va­ta.

Näin kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti turvaa puo­li­so­si ta­lout­ta

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti mah­dol­lis­taa puo­li­son ta­lou­den tur­vaa­mi­sen mo­nel­la eri ta­val­la.

  • Puo­li­so saa jäädä asu­maan yh­tei­seen kotiin
  • Eri­tyi­ses­ti avo­les­ki hyötyy asu­mi­soi­keu­des­ta
  • Puo­li­son aseman tur­vaa­mi­nen, jos lapsia ai­em­mas­ta suh­tees­ta
  • Mah­dol­lis­ta eh­käis­tä pe­rin­tö­rii­to­ja

Kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la voit var­mis­taa esi­mer­kik­si sen, että puo­li­so­si saa jäädä asu­maan yh­tei­se­nä ko­ti­nan­ne käyt­tä­mään asun­toon, vaikka se olisi koko­naan tai osit­tain sinun omis­tuk­ses­sa­si. Tästä hyötyy eri­tyi­ses­ti avo­les­ki, jolla ei ole avio­puo­li­sol­le tar­koi­tet­tua lesken asu­mi­soi­keut­ta puo­li­soi­den yh­tei­se­nä kotina käyt­tä­mään asun­toon puo­li­son kuo­le­man jäl­keen.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti kan­nat­taa kui­ten­kin myös avio­puo­li­son hy­väk­si, sillä asu­mi­soi­keus on tur­vat­tu les­kel­le vain sil­loin, mikäli tämän va­ral­li­suu­teen ei en­nes­tään kuulu ko­dik­si so­vel­tu­vaa asun­toa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on hyvä keino tur­va­ta puo­li­son asema myös eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun pa­ris­kun­nal­la on lapsia, jotka ovat toisen puo­li­son ai­em­mas­ta pa­ri­suh­tees­ta.

Li­säk­si kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen eh­käi­see pe­rin­nös­tä ai­heu­tu­via rii­to­ja pe­ril­lis­ten vä­lil­lä. Kun vain­ajan vii­mei­nen tahto on il­mais­tu sel­keäs­ti tes­ta­men­tis­sa, jää vä­hem­män tul­kin­nan­va­raa sille, mitä vai­na­ja to­del­li­suu­des­sa olisi toi­vo­nut omai­suu­ten­sa ja­ka­mi­ses­ta. 

Par­haim­mil­laan kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti turvaa sekä lesken että lap­sien oi­keut­ta.

Lue lisää: Yleis­tes­ta­ment­ti vai kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Ko­kei­le tes­ta­men­tin tekoa il­mai­sek­si

Ko­kei­le, kuinka help­poa tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Laadit il­mai­sek­si ta­val­li­sen tes­ta­men­tin tai kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin.

Saat la­dat­tua val­miin asia­kir­jan edul­li­seen 89 euron hin­taan. Sääs­tät jopa 400 euroa ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­toon.

Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä eli lap­sil­la on aina oikeus osaan pe­rin­nös­tä

Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on aina oikeus vä­hin­tään tiet­tyyn osuu­teen pe­rin­nös­tä. Tätä osuut­ta kut­su­taan la­kio­sak­si. Oikeus la­kio­saan on eh­do­ton, eikä sitä voida kumota tes­ta­men­til­la. Sillä, minkä tyyp­pi­nen tes­ta­ment­ti on ky­sees­sä, ei ole mer­ki­tys­tä.

Siispä lap­sil­la on oikeus vaatia la­kio­saan­sa myös sil­loin, kun van­hem­mat ovat laa­ti­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin. Tämä kan­nat­taa ottaa huo­mioon tes­ta­ment­tia laa­ties­sa.

Tes­ta­ment­tiin voi kir­ja­ta esi­mer­kik­si toi­veen siitä, et­tei­vät lapset vaa­ti­si la­kio­saan­sa. Tämä ei kui­ten­kaan estä lasten oi­keut­ta vaatia la­kio­saa. Ha­lu­tes­saan rin­ta­pe­ril­li­nen voi kui­ten­kin jättää la­kio­san vaa­ti­mat­ta.

💡 Muista, että tes­ta­ment­ti kan­nat­taa säi­lyt­tää hy­väs­sä tal­les­sa, josta pe­ril­li­set sen löy­tä­vät.

Kuinka paljon lapset saavat, jos van­hem­mil­la kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä rin­ta­pe­ril­li­nen tulisi pe­ri­mään, mikäli tes­ta­ment­tia ei olisi. Jos rin­ta­pe­ril­li­siä on kaksi, pe­ri­si­vät he ilman tes­ta­ment­tia kum­pi­kin vain­ajan jää­mis­tös­tä puolet.

Mikäli vai­na­ja oli mää­rän­nyt tes­ta­men­til­la omai­suu­ten­sa toi­sel­le hen­ki­löl­le, ja rin­ta­pe­ril­li­set vaa­ti­vat la­kio­saan­sa, saavat he kum­pi­kin yhden nel­jäs­osan pe­rin­nös­tä.

Vainajan koko omaisuus ja lakiosa

Esi­merk­ki: Kuinka paljon lapset saavat?

Jos vai­na­jal­la on tes­ta­ment­ti, täytyy lasten vaatia la­kio­saa. Vai­na­jal­la on kolme lasta, jotka vaa­ti­vat pe­rin­nön la­kio­saa. La­kio­sa kattaa 50 % vain­ajan koko omai­suu­des­ta.

Koska lapsia on kolme, ja­ka­vat he la­kio­san (50 % omai­suu­des­ta) tasan. Las­ku­toi­mi­tus on seu­raa­van­lai­nen: 50 / 3 = 16,7 %.

Jo­kai­nen lapsi saa siis noin 16,7 % omai­suu­des­ta pe­rin­nök­si.

Tie­dät­kö, miten rin­ta­pe­ril­li­nen voi vaatia la­kio­saan­sa?