Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti – saa­vatko lapset mitään?

Pariskunta ja koira
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
15.12.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla puo­li­sot voivat mää­rätä omai­suu­des­taan kuo­le­mansa va­ralta tois­tensa hy­väksi. Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei kui­ten­kaan estä lapsia vaa­ti­masta la­kio­saansa vai­na­jan jää­mis­töstä.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on yksi vaih­toehto tur­vata puo­li­son asemaa kuo­le­man va­ralta. Yh­tei­nen tes­ta­mentti he­rät­tää kui­ten­kin häm­men­nystä pe­rin­nön­jaossa. Saa­vatko lapset lain­kaan pe­rin­töä, jos van­hem­milla on yh­tei­sesti laa­dittu kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti?

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­taamme ensin, mitä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti tar­koit­taa ja mitä hyötyä siitä on. Tämän jäl­keen tar­kas­te­lemme lasten roolia pe­ri­myk­sessä sekä sitä, miten kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti vai­kut­taa heidän oi­keu­teensa periä.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on yh­tei­nen tes­ta­mentti

Kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla kaksi hen­ki­löä mää­rää­vät omai­suu­des­taan tois­tensa hy­väksi kuo­le­mansa va­ralta. Se tes­ta­men­tin laa­ti­joista, joka kuolee vii­mei­senä perii en­siksi kuol­leen kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin mu­kai­sesti.

Useim­mi­ten kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti teh­dään puo­li­soi­den vä­lillä, mutta ketkä ta­hansa kaksi hen­ki­löä, esi­mer­kiksi ys­tä­vyk­set, voivat laatia sel­lai­sen.

Kyse on oi­keas­taan kah­desta sa­massa asia­kir­jassa ole­vasta tes­ta­men­tista, jolla mo­lem­mat tes­ta­men­tin laa­ti­jat mää­rää­vät omai­suutta toi­sil­leen. Mää­räyk­set voivat olla täysin yh­te­ne­väi­siä, mutta ne voivat koskea myös esi­mer­kiksi toisen omis­ta­maa tiet­tyä omai­suutta.

💡 Kes­ki­näi­selle tes­ta­men­tille on tyy­pil­listä mo­lem­min­puo­li­suus ja vas­ta­vuo­roi­suus. Useim­mi­ten tes­ta­mentti laa­di­taan li­säksi eh­dol­li­sena siten, että se on voi­massa vain, mikäli mo­lem­pien tes­ta­men­tin laa­ti­joi­den tes­ta­ment­ti­mää­räyk­set ovat voi­massa.

Lue lisää: Mitä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti si­säl­tää?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti turvaa puo­li­soi­den aseman

Kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla voit tur­vata puo­li­sosi toi­meen­tu­loa ja asu­mista myös sen jäl­keen, kun aika on si­nusta jät­tä­nyt.

Lapset eli rin­ta­pe­ril­li­set ovat pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sessä aina en­sim­mäi­senä. Avio­puo­liso perii la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan vain, mikäli rin­ta­pe­ril­li­siä ei ole.

⚠️ Avo­puo­li­solla taas ei ole lain­kaan oi­keutta pe­rin­töön. Lue lisää avo­puo­li­sosta ja pe­rin­tö­oi­keu­desta.

Mikäli vai­na­jalla on lapsia, puo­liso voi saada pe­rin­töä vain tes­ta­men­tilla tai lap­sien luo­puessa pe­rin­nöstä.

Keskinainen testamentti selitettynä

Esi­merkki: Kuka perii, kun puo­liso kuolee?

Jaana ja Oskari ovat nai­mi­sissa kes­ke­nään. Heillä on kes­ke­nään yh­tei­siä lapsia. Jaa­nalla ja Os­ka­rilla ei ole teh­tynä kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia eikä ta­val­lista tes­ta­ment­tia.

Jaana me­neh­tyy yl­lät­täen. Jaanan omai­suu­den perii Jaanan ja Os­ka­rin lapset, sillä nämä ovat Jaanan rin­ta­pe­ril­li­siä. Rin­ta­pe­ril­li­set ovat aina en­sim­mäi­sinä pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sessä. Oskari ei puo­les­taan peri mitään ilman tes­ta­ment­tia.

Mikäli Jaa­nalla olisi ollut tes­ta­mentti teh­tynä tai Jaa­nalla ja Os­ka­rilla yh­tei­nen kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti, olisi eloon­jää­neen puo­li­son asemaa voinut pa­rem­min tur­vata.

Näin kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti turvaa puo­li­sosi ta­loutta

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti mah­dol­lis­taa puo­li­son ta­lou­den tur­vaa­mi­sen mo­nella eri ta­valla.

  • Puo­liso saa jäädä asu­maan yh­tei­seen kotiin
  • Eri­tyi­sesti avo­leski hyötyy asu­mi­soi­keu­desta
  • Puo­li­son aseman tur­vaa­mi­nen, jos lapsia ai­em­masta suh­teesta
  • Mah­dol­lista eh­käistä pe­rin­tö­rii­toja

Kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla voit var­mis­taa esi­mer­kiksi sen, että puo­li­sosi saa jäädä asu­maan yh­tei­senä ko­ti­nanne käyt­tä­mään asun­toon, vaikka se olisi ko­ko­naan tai osit­tain sinun omis­tuk­ses­sasi. Tästä hyötyy eri­tyi­sesti avo­leski, jolla ei ole avio­puo­li­solle tar­koi­tet­tua lesken asu­mi­soi­keutta puo­li­soi­den yh­tei­senä kotina käyt­tä­mään asun­toon puo­li­son kuo­le­man jäl­keen.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa kui­ten­kin myös avio­puo­li­son hy­väksi, sillä asu­mi­soi­keus on tur­vattu les­kelle vain sil­loin, mikäli tämän va­ral­li­suu­teen ei en­nes­tään kuulu ko­diksi so­vel­tu­vaa asun­toa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on hyvä keino tur­vata puo­li­son asema myös eri­tyi­sesti sil­loin, kun pa­ris­kun­nalla on lapsia, jotka ovat toisen puo­li­son ai­em­masta pa­ri­suh­teesta.

Li­säksi kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen eh­käi­see pe­rin­nöstä ai­heu­tu­via rii­toja pe­ril­lis­ten vä­lillä. Kun vai­na­jan vii­mei­nen tahto on il­maistu sel­keästi tes­ta­men­tissa, jää vä­hem­män tul­kin­nan­va­raa sille, mitä vai­naja to­del­li­suu­dessa olisi toi­vo­nut omai­suu­tensa ja­ka­mi­sesta.

Par­haim­mil­laan kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti turvaa sekä lesken että lap­sien oi­keutta.

Lue lisää: Yleis­tes­ta­mentti vai kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti? ja Voiko kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia muut­taa puo­li­son kuo­le­man jäl­keen?

Ko­keile tes­ta­men­tin tekoa il­mai­seksi

Ko­keile, kuinka help­poa tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

Rin­ta­pe­ril­li­sillä eli lap­silla on aina oikeus osaan pe­rin­nöstä

Rin­ta­pe­ril­li­sillä on aina oikeus vä­hin­tään tiet­tyyn osuu­teen pe­rin­nöstä. Tätä osuutta kut­su­taan la­kio­saksi. Oikeus la­kio­saan on eh­do­ton, eikä sitä voida kumota tes­ta­men­tilla. Sillä, minkä tyyp­pi­nen tes­ta­mentti on ky­seessä, ei ole mer­ki­tystä.

Siispä lap­silla on oikeus vaatia la­kio­saansa myös sil­loin, kun van­hem­mat ovat laa­ti­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin. Tämä kan­nat­taa ottaa huo­mioon tes­ta­ment­tia laa­tiessa.

Tes­ta­ment­tiin voi kir­jata esi­mer­kiksi toi­veen siitä, et­tei­vät lapset vaa­tisi la­kio­saansa. Tämä ei kui­ten­kaan estä lasten oi­keutta vaatia la­kio­saa. Ha­lu­tes­saan rin­ta­pe­ril­li­nen voi kui­ten­kin jättää la­kio­san vaa­ti­matta.

💡 Muista, että tes­ta­mentti kan­nat­taa säi­lyt­tää hy­vässä tal­lessa, josta pe­ril­li­set sen löy­tä­vät.

Kuinka paljon lapset saavat, jos van­hem­milla kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti?

La­kio­san suu­ruus on puolet siitä, mitä rin­ta­pe­ril­li­nen tulisi pe­ri­mään, mikäli tes­ta­ment­tia ei olisi. Jos rin­ta­pe­ril­li­siä on kaksi, pe­ri­si­vät he ilman tes­ta­ment­tia kum­pi­kin vai­na­jan jää­mis­töstä puolet.

Mikäli vai­naja oli mää­rän­nyt tes­ta­men­tilla omai­suu­tensa toi­selle hen­ki­lölle, ja rin­ta­pe­ril­li­set vaa­ti­vat la­kio­saansa, saavat he kum­pi­kin yhden nel­jäs­osan pe­rin­nöstä.

Vainajan koko omaisuus ja lakiosa

Esi­merkki: Kuinka paljon lapset saavat?

Jos vai­na­jalla on tes­ta­mentti, täytyy lasten vaatia la­kio­saa. Vai­na­jalla on kolme lasta, jotka vaa­ti­vat pe­rin­nön la­kio­saa. La­kiosa kattaa 50 % vai­na­jan koko omai­suu­desta.

Koska lapsia on kolme, ja­ka­vat he la­kio­san (50 % omai­suu­desta) tasan. Las­ku­toi­mi­tus on seu­raa­van­lai­nen: 50 / 3 = 16,7 %.

Jo­kai­nen lapsi saa siis noin 16,7 % omai­suu­desta pe­rin­nöksi.

💡 Tie­dätkö, miten rin­ta­pe­ril­li­nen voi vaatia la­kio­saansa?