Mak­su­muis­tu­tus se­li­tet­tynä

Henkilö sohvalla tietokoneen kanssa.
Aatos-Nea
Nea
6.9.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Mikäli et maksa laskua erä­päi­vään men­nessä, saat mak­su­muis­tu­tuk­sen. Mitä jos asia­kas ei maksa las­ku­aan mak­su­muis­tu­tuk­sen jäl­keen?

Jo­kai­nen meistä on var­masti joskus unoh­ta­nut maksaa saa­pu­neen laskun ajal­laan.

Laskun lä­het­tä­jällä on täl­löin tietyt oi­keu­det var­mis­taak­seen, että lasku tulee mak­se­tuksi. Ei kui­ten­kaan olisi koh­tuul­lista, että nämä oi­keu­det joh­tai­si­vat suoraa pe­rin­tään. Toi­men­pi­tei­den tar­koi­tuk­sena ei ole pe­lo­tella laskun saajaa, vaan saada hänet va­paa­eh­toi­sesti mak­sa­maan las­kunsa.

Koh­tuul­lista on ensin ottaa yh­teyttä laskun saa­jaan ja muis­tut­taa häntä las­kusta.

Mak­su­muis­tu­tus on il­moi­tus mak­sa­mat­to­masta las­kusta

Yri­tyk­set las­kut­ta­vat asiak­kai­taan tar­joa­mis­taan ta­va­roista tai pal­ve­luista.

Jos laskun mak­sa­mi­nen on unoh­tu­nut tai laskua ei muuten ole mak­settu, lä­het­tää vel­koja mak­su­muis­tu­tuk­sen. Mak­su­muis­tu­tus on vel­ko­jan ve­lal­li­selle lä­het­tämä muis­tu­tus siitä, että hän ei ole mak­sa­nut laskua so­vit­tuun erä­päi­vään men­nessä. Muis­tu­tus lä­he­te­tään yleensä pian al­ku­pe­räi­sen erä­päi­vän jäl­keen.

Mak­su­muis­tu­tuk­sen lä­het­tä­mi­nen on vel­ko­jalle yleensä eril­listä li­sä­työtä. Hä­nellä on siksi oikeus mak­su­muis­tu­tuk­sessa vaatia, että ve­lal­li­nen maksaa mak­su­muis­tu­tus­ku­lun. Tämä kulu saa olla enin­tään viisi euroa.

⚠️ Mak­su­muis­tu­tus­ku­lua ei saa vaatia ennen kuin al­ku­pe­räi­sen laskun erä­päi­västä on ku­lu­nut vä­hin­tään 14 päivää.

Esi­merkki: Mak­su­muis­tu­tuk­sen lä­het­tä­mi­nen

Säh­köyh­tiö lä­hetti asiak­kaal­leen mak­su­muis­tu­tuk­sen 7 päivää laskun erä­päi­vän jäl­keen. Muis­tu­tus­las­kuun ei ole li­sätty muis­tu­tus­li­sää eli mak­set­tava summa on sama (30 €) kuin al­ku­pe­räi­sessä las­kussa. 14 päivän ku­lut­tua al­ku­pe­räi­sestä erä­päi­västä säh­köyh­tiö lä­het­tää uuden muis­tu­tuk­sen, johon se on li­sän­nyt viiden euron muis­tu­tus­li­sän. Mak­set­tava summa on nyt 35 €.

Mak­su­muis­tu­tus si­säl­tää riit­tä­vät tiedot las­kusta

Mak­su­muis­tu­tuk­sessa tulee olla riit­tä­vät tiedot al­ku­pe­räi­sestä las­kusta. Ve­lal­li­sen tulee tietää, mikä lasku hä­neltä on jäänyt mak­sa­matta.

Mak­su­muis­tu­tuk­sessa on hyvä mai­nita ai­na­kin seu­raa­vat tiedot:

  • Saa­ta­van pe­rus­te, laskun erit­tely ja ko­ko­nais­summa
  • Mak­suo­soite (ti­li­nu­mero ja mah­dol­li­nen vii­te­nu­mero) ja mää­rä­päivä 
  • Vel­ko­jan nimi ja yh­teys­tie­dot

Ve­lal­li­nen voi tar­vit­taessa ottaa vel­ko­jaan yh­teyttä esi­mer­kiksi epä­sel­vissä ti­lan­teissa tai li­sä­tie­to­jen tie­dus­te­le­mi­seksi.

Läh­tö­koh­tai­sesti mak­su­muis­tu­tus lä­he­te­tään kir­jal­li­sena eli esi­mer­kiksi kir­jeellä tai säh­kö­pos­tilla. Myös suul­li­nen muis­tu­tus on mah­dol­li­nen. Pää­asia on, että muis­tu­tuk­sesta sel­viää tiedot vel­ko­jasta sekä al­ku­pe­räi­sestä saa­ta­vasta.

Luo pätevä vel­ka­kirja Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen avulla voit luoda vel­ka­kir­jan alle 5 mi­nuu­tissa. Pal­ve­lussa voit sopia yk­si­tyis­koh­tai­sesta lainan eh­doista, kuten ko­rosta ja mak­susuun­ni­tel­masta.

Vel­ka­kirja kan­nat­taa laatia myös sil­loin, kun lai­naat rahaa lap­sel­lesi.

Klik­kaa alta “Aloita” ja ko­keile vel­ka­kir­jan te­ke­mistä.

Mak­su­muis­tu­tus ei ole osa pe­rin­tää

Mak­su­muis­tu­tus ei ole vi­ral­li­nen osa pe­rin­tää. Muis­tu­tuk­sesta ei tule ve­lal­li­selle mak­su­häi­riö­mer­kin­tää. Sitä ei siis tar­vitse säi­käh­tää. Lain mukaan vel­ko­jan tulee aina lä­het­tää mak­su­muis­tu­tus ve­lal­li­selle ennen kuin hän ryhtyy muihin toi­men­pi­tei­siin.

Mak­su­muis­tu­tuk­sen jäl­keen lä­he­tet­tä­vää mak­su­vaa­ti­musta ei voi lä­het­tää ilman, että mak­sa­mat­to­masta las­kusta on ensin muis­tu­tettu ve­lal­lista.

💡 Tie­sitkö, että ve­lal­li­nen ei voi maksaa lai­naansa ta­kai­sin, on vii­mei­senä kei­nona aloit­taa vel­ka­jär­jes­tely.

Mak­su­muis­tu­tuk­sia ei tar­vitse lä­het­tää useaan ker­taan

On suh­teel­li­sen ylei­nen kä­si­tys, että mak­su­muis­tu­tuk­sia on lä­he­tet­tävä kaksi kap­pa­letta. Tämä ei kui­ten­kaan pidä paik­kaansa. Vel­koja saa toki lä­het­tää toisen muis­tu­tuk­sen en­sim­mäi­sen jäl­keen, mutta tämä ei ole pa­kol­lista.

⚠️ On hyvä huo­mata, että vel­koja saa jo en­sim­mäi­sen muis­tu­tuk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen aloit­taa pe­rin­tä­toi­met.

Mak­su­muis­tu­tuk­sen jäl­keen voi aloit­taa laskun pe­rin­nän

Jos laskua ei mak­seta muis­tu­tuk­sen jäl­keen eikä ve­lal­li­nen muuten ota yh­teyttä vel­ko­jaan, on vel­ko­jalla lupa aloit­taa pe­rin­tä­toi­met. On ta­val­lista, että vel­koja siir­tää asian tässä vai­heessa pe­rin­tä­toi­mis­ton hoi­det­ta­vaksi. Täl­löin kom­mu­ni­kaa­tio laskun mak­sa­mi­sesta ta­pah­tuu yleensä ve­lal­li­sen ja pe­rin­tä­toi­mis­ton vä­lillä.

  1. En­sim­mäi­senä ve­lal­li­selle lä­he­te­tään mak­su­vaa­ti­mus, jossa vaa­di­taan laskun mak­sa­mista vä­lit­tö­mästi. 
  2. Jos laskua ei mak­seta, voi asiasta nostaa kan­teen tuo­miois­tui­meen. 
  3. Vii­mei­senä kei­nona saada ve­lal­li­nen mak­sa­maan lasku on ulos­otto.

Lue lisää: Yk­si­tyis­hen­ki­lön velan van­hen­tu­mi­nen

Katukuva Helsingistä.

Unoh­tu­neen laskun voi maksaa mil­loin ta­hansa

Mak­sa­mat­to­man laskun voi maksaa pois mil­loin ta­hansa - esi­mer­kiksi heti kun huomaa, että lasku on mak­sa­matta. Laskun voi maksaa, vaikka asia olisi eden­nyt tuo­miois­tui­meen. P

Pa­rasta olisi, jos unoh­tu­neen laskun pys­tyisi kuit­taa­maan heti, kun siitä saapuu muis­tu­tus.

Joskus eteen tulee ti­lan­teita, että laskua ei yk­sin­ker­tai­sesti pysty mak­sa­maan esi­mer­kiksi ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen vuoksi. Täl­lai­sessa ti­lan­teessa kan­nat­taa aina ottaa yh­teyttä vel­ko­jaan mah­dol­li­sim­man no­peasti. Vel­ko­jan kanssa voi sopia uu­desta mak­suai­ka­tau­lusta.

Jos ve­lal­li­nen ei reagoi mak­su­muis­tu­tuk­seen mak­sa­malla tai ole­malla yh­tey­dessä mak­susuun­ni­tel­masta, on vel­koja yleensä ly­hyellä ai­ka­tau­lulla yh­tey­dessä pe­rin­tä­toi­mis­toon. Mitä pi­dem­mälle odot­taa laskun mak­sa­mista, sitä suu­rem­maksi kasvaa mak­su­häi­riö­mer­kin­nän uhka ja myös kulut.

Mak­set­ta­vaan sum­maan kertyy korkoa, ja mikäli asia menee tuo­miois­tui­men kä­sit­te­lyyn, ai­heu­tuu siitä ve­lal­li­selle myös eril­li­set vi­ran­omais­ku­lut.

Epä­sel­vissä ti­lan­teissa tulee olla yh­tey­dessä vel­ko­jaan

Yri­tyk­set käyt­tä­vät yleensä au­to­ma­ti­soi­tua las­ku­tusta. Jos laskua ei ole mak­settu tiet­tyyn päi­vään men­nessä, saat­taa mak­su­muis­tu­tus lähteä asiak­kaalle au­to­maat­ti­sesti. Tämä saat­taa ai­heut­taa häm­men­nystä, jos laskun on juuri eh­ti­nyt maksaa. Useim­missa muis­tu­tuk­sissa il­moi­te­taan, että laskun voi jättää huo­miotta, jos laskun on jo mak­sa­nut.

Joskus lasku voi olla mak­settu esi­mer­kiksi vää­rälle ti­lille tai vää­rällä vii­te­nu­me­rolla. Täl­löin lasku voi näkyä vel­ko­jalle mak­sa­mat­to­mana, vaikka to­del­li­suu­dessa se olisi mak­settu.

💡 Epä­sel­vissä ti­lan­teissa tulisi olla vel­ko­jaan yh­tey­dessä. Näin asia voi­daan sel­vit­tää ja mo­lem­pien os­a­puol­ten oi­keu­det tulee tur­va­tuksi.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sestä lai­nasta kan­nat­taa tehdä vel­ka­kirja

Yllä on käyty läpi yri­tys­ten lä­het­tä­miä las­kuja ja mak­su­muis­tu­tuk­sia. Mutta pä­teekö sama pro­sessi myös yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä?

Yk­si­tyis­hen­ki­löt voivat lai­nata rahaa toi­sil­leen, esi­mer­kiksi van­hem­mat lap­sil­leen tai ystävä toi­selle ys­tä­väl­leen. Täl­lai­sista lai­noista kan­nat­taa tehdä aina vel­ka­kirja.

Hyvin laa­dittu vel­ka­kirja si­säl­tää aina vä­hin­tään seu­raa­vat tiedot:

  • Velan määrä
  • Vel­ko­jan ja ve­lal­li­sen nimi
  • Ve­lal­li­sen al­le­kir­joi­tus

Vel­ka­kir­jassa voi sopia myös lainan eh­doista, kuten ta­kai­sin­mak­susta. Vel­ka­kirja sel­keyt­tää os­a­puol­ten vä­listä vel­ka­suh­detta.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että ta­val­li­sen vel­ka­kir­jan li­säksi on ole­massa myös juok­seva vel­ka­kirja?

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­nen velka - pe­rin­tä­toi­met

Jos ve­lal­li­nen ei maksa vel­kaansa ajal­laan, voi vel­koja ryhtyä suo­raan pe­rin­tä­toi­miin. Mak­su­muis­tu­tuk­sen lä­het­tä­mi­nen ei ole pa­kol­lista, mutta on suo­si­tel­ta­vaa muis­tut­taa ve­lal­lista myö­häs­ty­neestä mak­susta ennen pe­rin­tö­toi­men­pi­tei­den aloit­ta­mista.

Mak­su­muis­tu­tus saa olla va­paa­muo­toi­nen. Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä riit­tää myös suul­li­nen muis­tu­tus.

Jos ve­lal­li­nen ei ke­ho­tuk­sista huo­li­matta maksa vel­kaansa, voi vel­koja viedä asian eteen­päin pe­rin­tä­toi­mis­ton hoi­det­ta­vaksi. Ve­lal­li­selle lä­he­te­tään ensin mak­su­vaa­ti­mus. Tämän jäl­keen asia on mah­dol­lista viedä tuo­miois­tui­men kä­si­tel­tä­väksi.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­siin lai­noi­hin pätee sama pe­ri­aate kuin yri­tyk­sen suo­rit­ta­maan pe­rin­tään: ve­lal­li­nen voi maksaa velan mil­loin ta­hansa, vaikka pe­rin­tä­toi­met olisi jo aloi­tettu.

👉 Ve­lal­li­sen kan­nat­taa myös täl­lai­sessa vel­ka­suh­teessa olla mah­dol­li­sim­man ma­ta­lalla kyn­nyk­sellä yh­tey­dessä vel­ko­jaan. Os­a­puo­let voivat aina neu­vo­tella uu­desta mak­susuun­ni­tel­masta.

Lue lisää: Yk­si­tyis­hen­ki­lön velan van­hen­tu­mi­nen

Hyö­dyn­nä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­ses­sa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa luot yk­si­löi­dyn vel­ka­kir­jan vai­vat­to­masti vain muu­ta­massa mi­nuu­tissa. Vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­nen kan­nat­taa aina, sillä se tuo turvaa vel­ka­suh­tee­seen - sekä lai­na­nan­ta­jalla että lai­nan­saa­jalle!