Mak­su­muis­tutus se­li­tet­ty­nä

Henkilö sohvalla tietokoneen kanssa.
Aatos-Nea
Nea
6.9.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Mikäli et maksa laskua erä­päi­vään men­nes­sä, saat mak­su­muis­tutuk­sen. Mitä jos asia­kas ei maksa las­ku­aan mak­su­muis­tutuk­sen jäl­keen?

Jo­kai­nen meistä on var­mas­ti joskus unoh­ta­nut maksaa saa­pu­neen laskun ajal­laan. 

Laskun lä­het­tä­jäl­lä on täl­löin tietyt oi­keu­det var­mis­taak­seen, että lasku tulee mak­se­tuk­si. Ei kui­ten­kaan olisi koh­tuul­lis­ta, että nämä oi­keu­det joh­tai­si­vat suoraa pe­rin­tään. Toi­men­pi­tei­den tar­koi­tuk­se­na ei ole pe­lo­tel­la laskun saajaa, vaan saada hänet va­paa­eh­toi­ses­ti mak­sa­maan las­kun­sa. 

Koh­tuul­lis­ta on ensin ottaa yh­teyt­tä laskun saa­jaan ja muis­tut­taa häntä las­kus­ta. 

Mak­su­muis­tutus on il­moi­tus mak­sa­mat­to­mas­ta las­kus­ta

Yri­tyk­set las­kut­ta­vat asiak­kai­taan tar­joa­mis­taan ta­va­rois­ta tai pal­ve­luis­ta. 

Jos laskun mak­sa­mi­nen on unoh­tu­nut tai laskua ei muuten ole mak­set­tu, lä­het­tää vel­ko­ja mak­su­muis­tutuk­sen. Mak­su­muis­tutus on vel­ko­jan ve­lal­li­sel­le lä­het­tä­mä muis­tutus siitä, että hän ei ole mak­sa­nut laskua so­vit­tuun erä­päi­vään men­nes­sä. Muis­tutus lä­he­te­tään yleen­sä pian al­ku­pe­räi­sen erä­päi­vän jäl­keen. 

Mak­su­muis­tutuk­sen lä­het­tä­mi­nen on vel­ko­jal­le yleen­sä eril­lis­tä li­sä­työ­tä. Hä­nel­lä on siksi oikeus mak­su­muis­tutuk­ses­sa vaatia, että ve­lal­li­nen maksaa mak­su­muis­tutus­ku­lun. Tämä kulu saa olla enin­tään viisi euroa. 

⚠️ Mak­su­muis­tutus­ku­lua ei saa vaatia ennen kuin al­ku­pe­räi­sen laskun erä­päi­väs­tä on ku­lu­nut vä­hin­tään 14 päivää

👉 Esi­merk­ki mak­su­muis­tutuk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä: Säh­köyh­tiö lä­het­ti asiak­kaal­leen mak­su­muis­tutuk­sen 7 päivää laskun erä­päi­vän jäl­keen. Muis­tutus­las­kuun ei ole li­sät­ty muis­tutus­li­sää eli mak­set­ta­va summa on sama (30 €) kuin al­ku­pe­räi­ses­sä las­kus­sa. 14 päivän ku­lut­tua al­ku­pe­räi­ses­tä erä­päi­väs­tä säh­köyh­tiö lä­het­tää uuden muis­tutuk­sen, johon se on li­sän­nyt viiden euron muis­tutus­li­sän. Mak­set­ta­va summa on nyt 35 €. 

Mak­su­muis­tutus si­säl­tää riit­tä­vät tiedot las­kus­ta

Mak­su­muis­tutuk­ses­sa tulee olla riit­tä­vät tiedot al­ku­pe­räi­ses­tä las­kus­ta. Ve­lal­li­sen tulee tietää, mikä lasku hä­nel­tä on jäänyt mak­sa­mat­ta.

Mak­su­muis­tutuk­ses­sa on hyvä mai­ni­ta ai­na­kin seu­raa­vat tiedot:  

  • Saa­ta­van pe­rus­te, laskun erit­te­ly ja koko­nais­sum­ma
  • Mak­suo­soi­te (ti­li­nu­me­ro ja mah­dol­li­nen vii­te­nu­me­ro) ja mää­rä­päi­vä 
  • Vel­ko­jan nimi ja yh­teys­tie­dot

 Ve­lal­li­nen voi tar­vit­taes­sa ottaa vel­ko­jaan yh­teyt­tä esi­mer­kik­si epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa tai li­sä­tie­to­jen tie­dus­te­le­mi­sek­si. 

Läh­tö­koh­tai­ses­ti mak­su­muis­tutus lä­he­te­tään kir­jal­li­se­na eli esi­mer­kik­si kir­jeel­lä tai säh­kö­pos­til­la. Myös suul­li­nen muis­tutus on mah­dol­li­nen. Pää­asia on, että muis­tutuk­ses­ta sel­vi­ää tiedot vel­ko­jas­ta sekä al­ku­pe­räi­ses­tä saa­ta­vas­ta.

Luo pätevä vel­ka­kir­ja Aa­tok­ses­sa

Aa­tok­sen avulla voit luoda vel­ka­kir­jan hin­taan 49 euroa alle 5 mi­nuu­tis­sa. Pal­ve­lus­sa voit sopia yk­si­tyis­koh­tai­ses­ta lainan eh­dois­ta, kuten ko­ros­ta ja mak­susuun­ni­tel­mas­ta.

Vel­ka­kir­ja kan­nat­taa laatia myös sil­loin, kun lai­naat rahaa lap­sel­le­si.

Klik­kaa alta “Aloita” ja ko­kei­le vel­ka­kir­jan te­ke­mis­tä.

Mak­su­muis­tutus ei ole osa pe­rin­tää

Mak­su­muis­tutus ei ole vi­ral­li­nen osa pe­rin­tää. Muis­tutuk­ses­ta ei tule ve­lal­li­sel­le mak­su­häi­riö­mer­kin­tää. Sitä ei siis tar­vit­se säi­käh­tää. Lain mukaan vel­ko­jan tulee aina lä­het­tää mak­su­muis­tutus ve­lal­li­sel­le ennen kuin hän ryhtyy muihin toi­men­pi­tei­siin. 

Mak­su­muis­tutuk­sen jäl­keen lä­he­tet­tä­vää mak­su­vaa­ti­mus­ta ei voi lä­het­tää ilman, että mak­sa­mat­to­mas­ta las­kus­ta on ensin muis­tu­tet­tu ve­lal­lis­ta.

Mak­su­muis­tutuk­sia ei tar­vit­se lä­het­tää useaan ker­taan

On suh­teel­li­sen ylei­nen kä­si­tys, että mak­su­muis­tutuk­sia on lä­he­tet­tä­vä kaksi kap­pa­let­ta. Tämä ei kui­ten­kaan pidä paik­kaan­sa. Vel­ko­ja saa toki lä­het­tää toisen muis­tutuk­sen en­sim­mäi­sen jäl­keen, mutta tämä ei ole pa­kol­lis­ta. 

⚠️ On hyvä huo­ma­ta, että vel­ko­ja saa jo en­sim­mäi­sen muis­tutuk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen aloit­taa pe­rin­tä­toi­met.

Mak­su­muis­tutuk­sen jäl­keen voi aloit­taa laskun pe­rin­nän

Jos laskua ei mak­se­ta muis­tutuk­sen jäl­keen eikä ve­lal­li­nen muuten ota yh­teyt­tä vel­ko­jaan, on vel­ko­jal­la lupa aloit­taa pe­rin­tä­toi­met. On ta­val­lis­ta, että vel­ko­ja siir­tää asian tässä vai­hees­sa pe­rin­tä­toi­mis­ton hoi­det­ta­vak­si. Täl­löin kom­mu­ni­kaa­tio laskun mak­sa­mi­ses­ta ta­pah­tuu yleen­sä ve­lal­li­sen ja pe­rin­tä­toi­mis­ton vä­lil­lä. 

  1. En­sim­mäi­se­nä ve­lal­li­sel­le lä­he­te­tään mak­su­vaa­ti­mus, jossa vaa­di­taan laskun mak­sa­mis­ta vä­lit­tö­mäs­ti. 
  2. Jos laskua ei mak­se­ta, voi asias­ta nostaa kan­teen tuo­miois­tui­meen. 
  3. Vii­mei­se­nä kei­no­na saada ve­lal­li­nen mak­sa­maan lasku on ulos­ot­to.
Katukuva Helsingistä.

Unoh­tu­neen laskun voi maksaa mil­loin ta­han­sa

Mak­sa­mat­to­man laskun voi maksaa pois mil­loin ta­han­sa - esi­mer­kik­si heti kun huomaa, että lasku on mak­sa­mat­ta. Laskun voi maksaa, vaikka asia olisi eden­nyt tuo­miois­tui­meen. P

Pa­ras­ta olisi, jos unoh­tu­neen laskun pys­tyi­si kuit­taa­maan heti, kun siitä saapuu muis­tutus. 

Joskus eteen tulee ti­lan­tei­ta, että laskua ei yk­sin­ker­tai­ses­ti pysty mak­sa­maan esi­mer­kik­si ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen vuoksi. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa kan­nat­taa aina ottaa yh­teyt­tä vel­ko­jaan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Vel­ko­jan kanssa voi sopia uu­des­ta mak­suai­ka­tau­lus­ta. 

Jos ve­lal­li­nen ei reagoi mak­su­muis­tutuk­seen mak­sa­mal­la tai ole­mal­la yh­tey­des­sä mak­susuun­ni­tel­mas­ta, on vel­ko­ja yleen­sä ly­hyel­lä ai­ka­tau­lul­la yh­tey­des­sä pe­rin­tä­toi­mis­toon. Mitä pi­dem­mäl­le odot­taa laskun mak­sa­mis­ta, sitä suu­rem­mak­si kasvaa mak­su­häi­riö­mer­kin­nän uhka ja myös kulut. 

Mak­set­ta­vaan sum­maan kertyy korkoa, ja mikäli asia menee tuo­miois­tui­men kä­sit­te­lyyn, ai­heu­tuu siitä ve­lal­li­sel­le myös eril­li­set vi­ran­omais­ku­lut. 

Epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa tulee olla yh­tey­des­sä vel­ko­jaan

Yri­tyk­set käyt­tä­vät yleen­sä au­to­ma­ti­soi­tua las­ku­tus­ta. Jos laskua ei ole mak­set­tu tiet­tyyn päi­vään men­nes­sä, saat­taa mak­su­muis­tutus lähteä asiak­kaal­le au­to­maat­ti­ses­ti. Tämä saat­taa ai­heut­taa häm­men­nys­tä, jos laskun on juuri eh­ti­nyt maksaa. Useim­mis­sa muis­tutuk­sis­sa il­moi­te­taan, että laskun voi jättää huo­miot­ta, jos laskun on jo mak­sa­nut.

Joskus lasku voi olla mak­set­tu esi­mer­kik­si vää­räl­le ti­lil­le tai vää­räl­lä vii­te­nu­me­rol­la. Täl­löin lasku voi näkyä vel­ko­jal­le mak­sa­mat­to­ma­na, vaikka to­del­li­suu­des­sa se olisi mak­set­tu.

💡 Epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa tulisi olla vel­ko­jaan yh­tey­des­sä. Näin asia voi­daan sel­vit­tää ja mo­lem­pien os­a­puol­ten oi­keu­det tulee tur­va­tuk­si.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­ses­tä lai­nas­ta kan­nat­taa tehdä vel­ka­kir­ja

Yllä on käyty läpi yri­tys­ten lä­het­tä­miä las­ku­ja ja mak­su­muis­tutuk­sia. Mutta pä­tee­kö sama pro­ses­si myös yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lil­lä?

Yk­si­tyis­hen­ki­löt voivat lai­na­ta rahaa toi­sil­leen, esi­mer­kik­si van­hem­mat lap­sil­leen tai ystävä toi­sel­le ys­tä­väl­leen. Täl­lai­sis­ta lai­nois­ta kan­nat­taa tehdä aina vel­ka­kir­ja.

Hyvin laa­dit­tu vel­ka­kir­ja si­säl­tää aina vä­hin­tään seu­raa­vat tiedot: 

  • Velan määrä
  • Vel­ko­jan ja ve­lal­li­sen nimi
  • Ve­lal­li­sen al­le­kir­joi­tus

Vel­ka­kir­jas­sa voi sopia myös lainan eh­dois­ta, kuten ta­kai­sin­mak­sus­ta. Vel­ka­kir­ja sel­keyt­tää os­a­puol­ten vä­lis­tä vel­ka­suh­det­ta. 

💡 Vinkki: Tie­sit­kö, että ta­val­li­sen vel­ka­kir­jan li­säk­si on ole­mas­sa myös juok­se­va vel­ka­kir­ja

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­nen velka - pe­rin­tä­toi­met

Jos ve­lal­li­nen ei maksa vel­kaan­sa ajal­laan, voi vel­ko­ja ryhtyä suo­raan pe­rin­tä­toi­miin. Mak­su­muis­tutuk­sen lä­het­tä­mi­nen ei ole pa­kol­lis­ta, mutta on suo­si­tel­ta­vaa muis­tut­taa ve­lal­lis­ta myö­häs­ty­nees­tä mak­sus­ta ennen pe­rin­tö­toi­men­pi­tei­den aloit­ta­mis­ta. 

Mak­su­muis­tutus saa olla va­paa­muo­toi­nen. Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lil­lä riit­tää myös suul­li­nen muis­tutus. 

Jos ve­lal­li­nen ei ke­ho­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta maksa vel­kaan­sa, voi vel­ko­ja viedä asian eteen­päin pe­rin­tä­toi­mis­ton hoi­det­ta­vak­si. Ve­lal­li­sel­le lä­he­te­tään ensin mak­su­vaa­ti­mus. Tämän jäl­keen asia on mah­dol­lis­ta viedä tuo­miois­tui­men kä­si­tel­tä­väk­si. 

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­siin lai­noi­hin pätee sama pe­ri­aa­te kuin yri­tyk­sen suo­rit­ta­maan pe­rin­tään: ve­lal­li­nen voi maksaa velan mil­loin ta­han­sa, vaikka pe­rin­tä­toi­met olisi jo aloi­tet­tu. 

👉 Ve­lal­li­sen kan­nat­taa myös täl­lai­ses­sa vel­ka­suh­tees­sa olla mah­dol­li­sim­man ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä yh­tey­des­sä vel­ko­jaan. Os­a­puo­let voivat aina neu­vo­tel­la uu­des­ta mak­susuun­ni­tel­mas­ta.

Hyö­dyn­nä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­ses­sa

Vuonna 2018 pe­rus­te­tun Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa luot yk­si­löi­dyn vel­ka­kir­jan vai­vat­to­mas­ti vain muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa. Vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­nen kan­nat­taa aina, sillä se tuo turvaa vel­ka­suh­tee­seen - sekä lai­nanan­ta­jal­la että lai­nan­saa­jal­le!