Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Ketkä te­ke­vät avio­eh­don?

Vihkimistila tuoleineen ja vihkikaarineen
aatos-author-icon.png
Aatos
25.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­ehto miel­le­tään edel­leen avio­eroon liit­ty­väksi asia­kir­jaksi, vaikka se mah­dol­lis­taa ve­ro­hyö­tyjä toisen puo­li­son kuol­lessa. Suo­messa avio­eh­toja teh­dään kui­ten­kin melko vähän.

Poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen mukaan noin 15 % suo­ma­lai­sista yli 35-vuo­tiaista on avio­ehto laa­dit­tuna. 7 % puo­les­taan ole­vansa kiin­nos­tu­nut te­ke­mään avio­eh­don myö­hem­min. Kui­ten­kin jopa 78 % tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neista kertoo, että ei edes har­kitse avio­eh­don te­ke­mistä, vaikka val­taosa (66 %) on pa­ri­suh­teessa.

Graafi: oletko tehnyt avioehdon?

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­velu Aatos sel­vitti poh­jois­maa­lais­ten yli 35-vuo­tiai­den la­ki­pal­ve­lui­den kiin­nos­tusta ja käyt­töä. Tut­ki­muk­sen to­teu­tuk­sesta vas­tasi Ta­lous­tut­ki­mus ja tut­ki­mus teh­tiin in­ter­net­pa­nee­lina hel­mi­kuun ja maa­lis­kuun 2023 aikana. Tut­ki­mus kattoi yli 1 800 vas­taa­jaa Suo­mesta, Ruot­sista ja Tans­kasta.

Avio­eh­to­jen vä­häi­nen laa­ti­mi­nen kor­re­loi myös asia­kir­jan tun­net­ta­vuu­den kanssa. Avio­eh­don si­säl­lön ja tar­koi­tuk­sen kertoi tie­tä­vänsä erit­täin hyvin vain 15 % ja melko hyvin 39 %. Luvut ovat ver­tai­lun kes­ki­ta­soa. Avio­ehto tun­ne­taan par­hai­ten Ruot­sissa, jossa noin 26% kertoi tun­te­vansa avio­eh­don erit­täin hyvin ja 40% melko hyvin.

Ikä ja va­ral­li­suus kor­re­loi­vat avio­eh­don te­ke­mi­sen kanssa

Sel­vi­tyk­sen mukaan peräti 26 pro­sen­tilla 75-vuo­tiaista on avio­ehto teh­tynä. Sen sijaan nuo­rem­pien ikä­luok­kien suh­teen avio­eh­don te­ke­mi­nen on har­vi­nai­sem­paa.

Graafi: avioehto tehtynä iän mukaan

Osa 75-vuo­tiaista on saat­ta­nut mennä elä­mänsä aikana nai­mi­siin useam­man kerran, jol­loin avio­lii­ton päät­ty­mi­nen ja siihen liit­tyvä omai­suu­den ja­ka­mi­nen on ken­ties opittu kan­ta­pään kautta. Kun avio­eh­don tekee en­nak­koon, on omista oi­keuk­sista näin hel­pompi pitää kiinni ja sopia yh­tei­sistä pe­li­sään­nöistä.

Moni miel­tää avio­eh­don edel­leen avio­eroa varten teh­tä­väksi asia­kir­jaksi, mutta avio-oi­keu­del­li­nen omai­suus pu­re­taan yh­tä­lailla myös sil­loin, jos avio­liitto päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan. Myös puo­li­son kuol­lessa teh­dään ositus, joka mää­rit­tää miten puo­li­soi­den omat sekä yh­tei­nen omai­suus ja­kaan­tuu avio­lii­ton päät­tyessä.

On val­lalla har­ha­kä­si­tys, että leski perisi puo­li­son omai­suutta avio­lii­tossa. Tämä ei kui­ten­kaan pidä paik­kansa – var­sin­kaan sil­loin, jos pa­ris­kun­nalla on lapsia. Leski voi saada ta­sin­kona omai­suutta, mutta ilman tes­ta­ment­tia hän ei peri lain­kaan.

Graafi: avioehto tehty tuloluokkien mukaan

Sel­vi­tyk­sen mukaan, kor­keim­missa tu­lo­luo­kissa teh­dään eniten avio­eh­toja Suo­messa. On luon­nol­lista, että enem­män tie­naa­vat saat­ta­vat myös omis­ta­vaa enem­män. Ruot­sissa ja Tans­kassa sen sijaan yk­sit­täi­set tu­lo­luo­kat eivät kui­ten­kaan ko­ros­tu­neet tut­ki­muk­sessa.

Myös pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­taa tehdä avio­ehto. Tämä johtuu siitä, että va­ral­li­suus yleensä kertyy iän myötä pal­kan­ko­ro­tus­ten, sääs­tö­jen ja pe­rin­tö­jen ker­tyessä. Li­säksi avio­ehto antaa ta­lou­del­lista turvaa per­heelle, mikäli avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­eh­dolla mah­dol­lista saada ve­roe­tua ja tur­vata lesken asemaa

Harva tietää, että avio­ehto on voi­mak­kaampi asia­kirja kuin tes­ta­mentti, mikäli liitto päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Lesken on ni­mit­täin mah­dol­lista saada avio­eh­dolla puolet vai­na­jan omai­suu­desta ve­ro­va­paasti, vaikka olisi va­rak­kaampi. Hyödyt ovat käy­tän­nössä mer­kit­tä­vim­mät kuin tes­ta­men­tin, sillä leski saa suu­rem­man osuu­den kuin ilman avio­eh­toa. Li­säksi avio­eh­dolla teh­tävä jako mää­rit­tää myös muille pe­ril­li­sille jaet­ta­vaksi jäävän osuu­den suu­ruu­den.

Vas­taa­vaa ve­ro­hyö­tyä ei ole käy­tössä muissa poh­jois­maissa, kuten Ruot­sissa ja Tans­kassa. Muissa poh­jois­maissa avio­ehto hel­pot­taa käy­tän­nössä osi­tuk­sen te­ke­mistä eli puo­li­soi­den kes­ki­näistä omai­suu­den jakoa avio­erossa ja/tai kuo­le­massa.

💡 Kun avio­eh­don tekee Aa­tok­sessa, pa­ris­kun­nalta ky­sy­tään aina, ha­lua­vatko he tur­vata eloon­jää­neen puo­li­son aseman, mikäli avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan. Näin puo­li­sot voivat var­mis­tua siitä, että laa­dittu asia­kirja tuo turvaa myös kuo­le­man va­ralta.

Lue lisää: Avio­ehto, tes­ta­mentti vai mo­lem­mat?

La­ki­toi­misto on edel­leen suo­si­tuin paikka tehdä avio­ehto

Sel­vi­tyk­sen mukaan yli 35-vuo­ti­aat suo­ma­lai­set olivat teh­neet avio­eh­don ylei­sim­min la­ki­toi­mis­tossa (28 %). Toi­seksi ylei­sin paikka laatia asia­kirja oli pankki (20 %).

Graafi: missä teit avioehdon? Top 3

Verk­ko­pal­ve­lussa avio­eh­don oli puo­les­taan tehnyt 6 % vas­taa­jista.

Ruot­sissa ja Tans­kassa hoi­de­taan la­ki­asioita ylei­sim­min ver­kossa kuin Suo­messa. Ruot­sissa noin 11 % avio­eh­doista oli sel­vi­tyk­sen mukaan tehty di­gi­taa­li­sessa la­ki­pal­ve­lussa ja Tans­kassa puo­les­taan 9 %. Myös muita la­kia­sia­kir­joja, kuten tes­ta­ment­tia ja edun­val­von­ta­val­tuu­tusta laa­di­taan Ruot­sissa ja Tans­kassa huo­mat­ta­vasti ylei­sim­min di­gi­taa­li­sessa la­ki­pal­ve­lussa kuin Suo­messa.

Avio­eh­don kes­ki­mää­räi­nen hinta, jonka ky­se­lyyn vas­tan­neet olivat mak­sa­neet, oli Suo­messa 197 euroa. Hinta vastaa poh­jois­maista kes­ki­ta­soa. Ruot­sin kes­ki­mää­räi­nen hinta oli noin 194 euroa ja Tans­kan puo­les­taan huimat 329 euroa.

Avio­eh­don hin­taan vai­kut­taa paljon se, että missä asia­kir­jan tekee. La­ki­toi­mis­tossa avio­ehto laa­di­taan alusta asti ma­nu­aa­li­sesti, jol­loin mo­ni­mut­kai­sissa ta­pauk­sissa aikaa saat­taa kulua enem­män. La­ki­toi­mis­tot käyt­tä­vät usein tun­ti­las­ku­tusta, jol­loin asia­kir­jan lo­pul­lista hintaa ei vält­tä­mättä tiedä en­nalta.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa pa­ris­kunta saa toi­vei­densa mu­kai­sen avio­eh­don laa­dit­tua heti. Pal­ve­lua on mah­dol­lista ko­keilla etu­kä­teen il­mai­seksi. Li­säksi ju­ris­timme aut­ta­vat mak­sutta chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä, mikäli avio­eh­don te­ke­mi­seen liit­tyy ky­sy­myk­siä.

Näin tut­ki­mus teh­tiin

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­velu Aatos tilasi tut­ki­muk­sen poh­jois­maa­lais­ten kiin­nos­tuk­sesta la­kia­sia­kir­joi­hin sekä niiden ylei­syy­ten liit­tyen. Tut­ki­muk­sen suo­ritti Ta­lous­tut­ki­mus hel­mi­kuun ja maa­lis­kuun 2023 vä­lillä, ja kaikki tiedot ke­rät­tiin online-ky­se­ly­lo­mak­kei­den avulla. Tut­ki­muk­sen koh­de­ryh­mänä olivat yli 35-vuo­ti­aat miehet ja naiset Suo­mesta, Ruot­sista ja Tans­kasta (Ah­ve­nan­maa, Fär­saa­ret ja Grön­lanti pois lukien). Otos­koko oli yh­teensä 1 863 hen­ki­löä: 608 Suo­messa, 624 Tans­kassa ja 631 Ruot­sissa.

💡 Ha­luatko lukea lisää tut­ki­mus­tu­lok­sista? Lähetä säh­kö­pos­tia Aa­tok­sen vies­tin­tä­pääl­li­kölle Ma­rii­alle osoit­tee­seen mariia@aatos.app