Mistä saa tietää vi­reil­lä olevat avio­erot?

Nuija ja tietokone
Timjami Nyyssönen
Timjami
5.6.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron vi­reil­le tulon ajan­koh­dal­la on olen­nai­nen mer­ki­tys avio­eron kan­nal­ta. Suo­mes­sa avio­eron ha­ke­mi­nen jul­kis­ta tietoa.

Vi­reil­lä olevat avio­erot on mah­dol­lis­ta saada tietää muun muassa oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­jois­ta. Mikäli puo­li­so hakee avio­eroa yksin, saa kump­pa­ni tietää vi­reil­lä ole­vas­ta avio­eros­ta vii­meis­tään sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa avio­ero­pro­ses­sin al­ka­mi­ses­ta tälle.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi hyö­dyl­lis­tä yleis­tie­toa avio­eros­ta, avio­eron ha­ke­mi­ses­ta ja siitä, mil­loin avio­ero kan­nat­taa lait­taa vi­reil­le.

Mil­loin avio­ero tulee vi­reil­le?

Voit lait­taa avio­eron vi­reil­le jät­tä­mäl­lä avio­ero­ha­ke­muk­sen oman tai puo­li­so­si ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­teen. Voitte tehdä avio­ero­ha­ke­muk­sen joko yh­des­sä tai yksin, eli avio­ero voi siis olla myös yk­si­puo­li­nen.

Voitte tehdä avio­ero­ha­ke­muk­sen säh­köi­ses­ti. Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi myös toi­mit­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Lue lisää yk­si­puo­li­ses­ta avio­eros­ta.

Avio­ero tulee voi­maan toisen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen

Puo­li­soil­la on oikeus saada avio­ero vä­hin­tään kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-ajan jäl­keen ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­ses­tä. Puo­li­soi­den tai puo­li­son on lä­he­tet­tä­vä avio­ero toinen ha­ke­mus vuoden ku­lues­sa har­kin­ta-ajan al­ka­mi­ses­ta. Muussa ta­pauk­ses­sa avio­eron vi­reil­lä­olo rau­ke­aa.

Jos ha­ke­mus on puo­li­soi­den yh­tei­nen, avio­eron har­kin­ta-aika alkaa kulua siitä, kun ha­ke­mus saapuu kä­rä­jä­oi­keu­del­le. Jos jätät avio­ero­ha­ke­muk­sen yksin, har­kin­ta-aika alkaa kulua siitä het­kes­tä, kun kä­rä­jä­oi­keus antaa ha­ke­muk­sen puo­li­sol­le­si tie­dok­si.

💡 Avio­ero on mah­dol­lis­ta kui­ten­kin saada myös ilman har­kin­ta-aikaa, jos puo­li­sot ovat asu­neet eril­lään vä­hin­tään kaksi vuotta.

Mistä tietää, että avio­ero on vi­reil­lä?

Jos puo­li­so tekee ha­ke­muk­sen yksin, tuo­miois­tui­men on va­rat­ta­va toi­sel­le puo­li­sol­le ti­lai­suus tulla kuul­luk­si. Toisen puo­li­son mah­dol­li­nen vas­tus­tus ei kui­ten­kaan estä avio­eroon tuo­mit­se­mis­ta. Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa puo­li­soil­le har­kin­ta-ajan al­ka­mi­ses­ta.

💡 Li­sä­tie­to­ja avio­ero­asian kä­sit­te­lys­tä saat kä­rä­jä­oi­keuk­sien pal­ve­lusi­vuil­ta in­ter­ne­tis­tä tai ole­mal­la yh­tey­des­sä kä­rä­jä­oi­keu­den asia­kas­pal­ve­luun säh­kö­pos­tit­se tai pu­he­li­mit­se.

Kiin­ni­tä huo­mioi­ta avio­eron vi­reil­le­tu­lo­päi­vään

Avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­kel­lä on suuri mer­ki­tys esi­mer­kik­si siksi, että se määrää osi­tuk­sen pii­riin kuu­lu­van omai­suu­den määrän. Avio­puo­li­soil­la ei ole avio-oi­keut­ta sel­lai­seen tois­ten­sa omai­suu­teen, joka on saatu avio­eron vi­reil­le­tu­lon jäl­keen.

Jos olette siis lait­ta­neet avio­eron vi­reil­le, ja saat tämän jäl­keen omai­suut­ta esi­mer­kik­si pe­rin­tö­nä tai voitat lo­tos­sa, ei puo­li­sol­la­si ole avio-oi­keut­ta tähän omai­suu­teen.

Tähän sään­töön on kui­ten­kin poik­keus: puo­li­soil­la on avio-oikeus avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken jäl­keen saa­tuun omai­suu­teen, jos avio­ero myö­hem­min rau­ke­aa esi­mer­kik­si siitä syystä, että puo­li­sot so­pi­vat jat­ka­van­sa avio­liit­to­aan.

Avio­eron vi­reil­le­tu­lo määrää myös ne puo­li­soi­den velat, jotka huo­mioi­daan puo­li­soi­den omai­suu­den las­ken­nas­sa. Vi­reil­le­tu­lon jäl­keen otettu velka ei vä­hen­nä puo­li­son omai­suu­den arvoa osi­tuk­ses­sa.

Esi­merk­ki: Pe­rin­tö ja vi­reil­lä oleva avio­ero

Jaakko ja Mirja ovat eroa­mas­sa. Jaakon omai­suu­den arvo on avio­ero­ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lon het­kel­lä 50 000 euroa ja Mirjan omai­suu­den arvo on 60 000 euroa.

Avio­eron vi­reil­le­tu­lon jäl­keen Jaakko saa pe­rin­tö­nä 50 000 euroa, ja Mirja ottaa 5 000 euron ku­lu­tus­luo­ton käy­däk­seen ul­ko­maan­mat­kal­la.

Kun Jaakon ja Mirjan omai­suu­den arvoa las­ke­taan osi­tuk­ses­sa, ei Jaakon saamaa pe­rin­töä eikä Mirjan ot­ta­maa ku­lu­tus­luot­toa huo­mioi­da. Jaakon omai­suu­den arvo osi­tuk­ses­sa on siis edel­leen 50 000 euroa, ja Mirjan omai­suu­den arvo on 60 000 euroa.

⚠️ Avio­eroa kan­nat­taa­kin hakea ajois­sa eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun puo­li­soil­la ei ole avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vaa avio­eh­toa.

💡 Voitte myös laatia ha­lu­tes­san­ne avio­eh­don ennen avio­ero. Avio­eh­to täytyy kui­ten­kin laatia ja re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Onko mah­dol­lis­ta nähdä muiden ih­mis­ten vi­reil­lä olevia avio­ero­ja?

Suo­mes­sa py­ri­tään siihen, että vi­ran­omais­ten asia­kir­jat ovat jul­ki­sia. Tämän vuoksi myös oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­jat ovat aina jul­ki­sia, ellei niitä ole erik­seen mää­rät­ty sa­las­sa pi­det­tä­vik­si.

Tuo­miois­tui­mes­sa vi­reil­lä olevat ha­ke­mus­asiat, kuten avio­ero­ha­ke­muk­set, ovat siis läh­tö­koh­tai­ses­ti jul­kis­ta tietoa. Muiden ih­mis­ten vi­reil­lä ole­vis­ta avio­ero­asiois­ta sekä tuo­mi­tuis­ta avio­erois­ta voi­daan siis saada tietoa ot­ta­mal­la yh­teyt­tä siihen kä­rä­jä­oi­keu­teen, jossa asia on vi­reil­lä.

Esi­mer­kik­si jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den avio­erois­ta uu­ti­soi­daan­kin usein heti, kun avio­ero­asiat tu­le­vat vi­reil­le kä­rä­jä­oi­keu­des­sa.

Osa avio­eron tie­dois­ta on jul­ki­sia

Avio­eroa kos­ke­vis­ta tie­dois­ta jul­ki­sia ovat tiedot mm. seu­raa­vat alla olevat tiedot.

  • Asiaa kä­sit­te­le­vä tuo­miois­tuin
  • Asian kä­sit­te­ly­vai­heet
  • Asian­osai­sen yk­si­löi­mi­sek­si tar­peel­li­set tiedot
  • Onko avio­eron har­kin­ta-aika vielä käyn­nis­sä?
  • Hen­ki­löt, jotka ovat ha­ke­mas­sa avio­eroa

Ar­ka­luon­tei­sek­si luo­ki­tel­ta­vat tiedot hen­ki­lön yk­si­tyi­se­lä­mäs­tä eivät kui­ten­kaan ole jul­ki­sia. 

Esi­mer­kik­si avio­eron yh­tey­des­sä mah­dol­li­ses­ti kä­si­tel­tä­vät lapsen huol­toon ja ta­paa­mi­soi­keu­teen liit­ty­vät asiat voi­daan mää­rä­tä sa­las­sa pi­det­tä­vik­si.