Mistä saa tietää vi­reillä olevat avio­erot?

Nuija ja tietokone
Timjami Nyyssönen
Timjami
19.1.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron vi­reille tulon ajan­koh­dalla on olen­nai­nen mer­ki­tys avio­eron kan­nalta. Suo­messa avio­eron ha­ke­mi­nen jul­kista tietoa.

Vi­reillä olevat avio­erot on mah­dol­lista saada tietää muun muassa oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­joista. Mikäli puo­liso hakee avio­eroa yksin, saa kump­pani tietää vi­reillä ole­vasta avio­erosta vii­meis­tään sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa avio­ero­pro­ses­sin al­ka­mi­sesta tälle.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi hyö­dyl­listä yleis­tie­toa avio­erosta, avio­eron ha­ke­mi­sesta ja siitä, mil­loin avio­ero kan­nat­taa lait­taa vi­reille.

Mil­loin avio­ero tulee vi­reille?

Voit lait­taa avio­eron vi­reille jät­tä­mällä avio­ero­ha­ke­muk­sen oman tai puo­li­sosi ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­teen. Voitte tehdä avio­ero­ha­ke­muk­sen joko yh­dessä tai yksin, eli avio­ero voi siis olla myös yk­si­puo­li­nen.

Voitte tehdä avio­ero­ha­ke­muk­sen säh­köi­sesti. Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi myös toi­mit­taa hen­ki­lö­koh­tai­sesti kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Lue lisää yk­si­puo­li­sesta avio­erosta.

Avio­ero tulee voi­maan toisen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen

Puo­li­soilla on oikeus saada avio­ero vä­hin­tään kuuden kuu­kau­den har­kinta-ajan jäl­keen ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sestä. Puo­li­soi­den tai puo­li­son on lä­he­tet­tävä avio­ero toinen ha­ke­mus vuoden ku­luessa har­kinta-ajan al­ka­mi­sesta. Muussa ta­pauk­sessa avio­eron vi­reil­lä­olo rau­keaa.

Jos ha­ke­mus on puo­li­soi­den yh­tei­nen, avio­eron har­kinta-aika alkaa kulua siitä, kun ha­ke­mus saapuu kä­rä­jä­oi­keu­delle. Jos jätät avio­ero­ha­ke­muk­sen yksin, har­kinta-aika alkaa kulua siitä het­kestä, kun kä­rä­jä­oi­keus antaa ha­ke­muk­sen puo­li­sol­lesi tie­doksi.

💡 Avio­ero on mah­dol­lista kui­ten­kin saada myös ilman har­kinta-aikaa, jos puo­li­sot ovat asu­neet eril­lään vä­hin­tään kaksi vuotta.

Mistä tietää, että avio­ero on vi­reillä?

Jos puo­liso tekee ha­ke­muk­sen yksin, tuo­miois­tui­men on va­rat­tava toi­selle puo­li­solle ti­lai­suus tulla kuul­luksi. Toisen puo­li­son mah­dol­li­nen vas­tus­tus ei kui­ten­kaan estä avio­eroon tuo­mit­se­mista. Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa puo­li­soille har­kinta-ajan al­ka­mi­sesta.

💡 Li­sä­tie­toja avio­eroa­sian kä­sit­te­lystä saat kä­rä­jä­oi­keuk­sien pal­ve­lusi­vuilta in­ter­ne­tistä tai ole­malla yh­tey­dessä kä­rä­jä­oi­keu­den asia­kas­pal­ve­luun säh­kö­pos­titse tai pu­he­li­mitse.

Kiin­nitä huo­mioita avio­eron vi­reil­le­tu­lo­päi­vään

Avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­kellä on suuri mer­ki­tys esi­mer­kiksi siksi, että se määrää osi­tuk­sen pii­riin kuu­lu­van omai­suu­den määrän. Avio­puo­li­soilla ei ole avio-oi­keutta sel­lai­seen tois­tensa omai­suu­teen, joka on saatu avio­eron vi­reil­le­tu­lon jäl­keen.

Jos olette siis lait­ta­neet avio­eron vi­reille, ja saat tämän jäl­keen omai­suutta esi­mer­kiksi pe­rin­tönä tai voitat lo­tossa, ei puo­li­sol­lasi ole avio-oi­keutta tähän omai­suu­teen.

Tähän sään­töön on kui­ten­kin poik­keus: puo­li­soilla on avio-oikeus avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ken jäl­keen saa­tuun omai­suu­teen, jos avio­ero myö­hem­min rau­keaa esi­mer­kiksi siitä syystä, että puo­li­sot so­pi­vat jat­ka­vansa avio­liit­to­aan.

Avio­eron vi­reil­le­tulo määrää myös ne puo­li­soi­den velat, jotka huo­mioi­daan puo­li­soi­den omai­suu­den las­ken­nassa. Vi­reil­le­tu­lon jäl­keen otettu velka ei vä­hennä puo­li­son omai­suu­den arvoa osi­tuk­sessa.

Esi­merkki: Pe­rintö ja vi­reillä oleva avio­ero

Jaakko ja Mirja ovat eroa­massa. Jaakon omai­suu­den arvo on avio­ero­ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lon het­kellä 50 000 euroa ja Mirjan omai­suu­den arvo on 60 000 euroa.

Avio­eron vi­reil­le­tu­lon jäl­keen Jaakko saa pe­rin­tönä 50 000 euroa, ja Mirja ottaa 5 000 euron ku­lu­tus­luo­ton käy­däk­seen ul­ko­maan­mat­kalla.

Kun Jaakon ja Mirjan omai­suu­den arvoa las­ke­taan osi­tuk­sessa, ei Jaakon saamaa pe­rin­töä eikä Mirjan ot­ta­maa ku­lu­tus­luot­toa huo­mioida. Jaakon omai­suu­den arvo osi­tuk­sessa on siis edel­leen 50 000 euroa, ja Mirjan omai­suu­den arvo on 60 000 euroa.

⚠️ Avio­eroa kan­nat­taa­kin hakea ajoissa eri­tyi­sesti sil­loin, kun puo­li­soilla ei ole avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vaa avio­eh­toa.

💡 Voitte myös laatia ha­lu­tes­sanne avio­eh­don ennen avio­ero. Avio­ehto täytyy kui­ten­kin laatia ja re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä.

Onko mah­dol­lista nähdä muiden ih­mis­ten vi­reillä olevia avio­eroja?

Suo­messa py­ri­tään siihen, että vi­ran­omais­ten asia­kir­jat ovat jul­ki­sia. Tämän vuoksi myös oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­jat ovat aina jul­ki­sia, ellei niitä ole erik­seen mää­rätty sa­lassa pi­det­tä­viksi.

Tuo­miois­tui­messa vi­reillä olevat ha­ke­mus­asiat, kuten avio­ero­ha­ke­muk­set, ovat siis läh­tö­koh­tai­sesti jul­kista tietoa. Muiden ih­mis­ten vi­reillä ole­vista avio­ero­asioista sekä tuo­mi­tuista avio­eroista voi­daan siis saada tietoa ot­ta­malla yh­teyttä siihen kä­rä­jä­oi­keu­teen, jossa asia on vi­reillä.

Esi­mer­kiksi jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den avio­eroista uu­ti­soi­daan­kin usein heti, kun avio­eroa­siat tu­le­vat vi­reille kä­rä­jä­oi­keu­dessa.

Osa avio­eron tie­doista on jul­ki­sia

Avio­eroa kos­ke­vista tie­doista jul­ki­sia ovat tiedot mm. seu­raa­vat alla olevat tiedot.

  • Asiaa kä­sit­te­levä tuo­miois­tuin
  • Asian kä­sit­te­ly­vai­heet
  • Asian­osai­sen yk­si­löi­mi­seksi tar­peel­li­set tiedot
  • Onko avio­eron har­kinta-aika vielä käyn­nissä?
  • Hen­ki­löt, jotka ovat ha­ke­massa avio­eroa

Ar­ka­luon­tei­seksi luo­ki­tel­ta­vat tiedot hen­ki­lön yk­si­tyi­se­lä­mästä eivät kui­ten­kaan ole jul­ki­sia.

Esi­mer­kiksi avio­eron yh­tey­dessä mah­dol­li­sesti kä­si­tel­tä­vät lapsen huol­toon ja ta­paa­mi­soi­keu­teen liit­ty­vät asiat voi­daan mää­rätä sa­lassa pi­det­tä­viksi.