Mitä va­paa­eh­toi­nen edun­val­von­ta tar­koit­taa?

kaksi henkilö istumassa penkillä.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Hen­ki­lö voi kokea tar­vit­se­van­sa edun­val­von­taa esi­mer­kik­si sai­rau­den tai hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi. Va­paa­eh­toi­nen edun­val­von­ta tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lö hakee itse it­sel­leen edun­val­von­taa.

Hen­ki­lö voi tar­vi­ta edun­val­von­taa, jos hän ei pysty huo­leh­ti­maan omista asiois­taan esi­mer­kik­si sai­rau­den tai hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi.

Va­paa­eh­toi­nen edun­val­von­ta tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lö itse kokee ole­van­sa edun­val­von­nan tar­pees­sa ja hakee siten it­sel­leen edun­val­von­taa.

Va­paa­eh­toi­nen edun­val­von­ta pe­rus­tuu aina omaan tah­toon

Va­paa­eh­tois­ta edun­val­von­taa kut­su­taan myös oma-aloit­tei­sek­si edun­val­von­nak­si. Va­paa­eh­toi­nen edun­val­von­ta pe­rus­tuu ni­men­sä mu­kai­ses­ti hen­ki­lön omaan tah­toon ja oma-aloit­tei­suu­teen edun­val­vo­jan ha­ke­mi­ses­sa.

Hol­hous­toi­mi­vi­ran­omai­nen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (DVV) kä­sit­te­lee ha­ke­muk­sen ja määrää edun­val­vo­jan tuo­miois­tui­men si­jas­ta. 

Pro­ses­si edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si on hieman ke­vyem­pi ja kes­tol­taan ly­hyem­pi, kun kä­sit­te­li­jä­nä on ai­noas­taan DVV. 

Edun­val­von­ta on vii­me­si­jai­nen keino

Edun­val­von­ta on vii­me­si­jai­nen keino tur­va­ta hen­ki­lön etua, sillä se vai­kut­taa aina jonkin verran hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen, vaikka hen­ki­lön oi­keus­toi­mi­kel­poi­suut­ta ei muuten olisi ra­joi­tet­tu. 

Edun­val­vo­ja voi­daan mää­rä­tä täysi-ikäi­sel­le hen­ki­löl­le ai­noas­taan siinä ti­lan­tees­sa, että hen­ki­lö ei itse kykene huo­leh­ti­maan kai­kis­ta asiois­taan, jotka vaa­ti­vat huo­leh­ti­mis­ta, ei­vät­kä ne tule asian­mu­kai­ses­ti hoi­de­tuk­si mil­lään edun­val­von­taa ke­vyem­mäl­lä kei­nol­la. Syynä tähän tulee olla hen­ki­lön sai­raus, hei­ken­ty­nyt ter­vey­den­ti­la tai muu vas­taa­va syy.

Vaikka ha­ki­sit itse it­sel­le­si edun­val­vo­jaa ja ko­ki­sit edun­val­von­nan tar­peel­li­sek­si, tar­vit­set edun­val­vo­jan ha­ke­mis­ta varten aina lää­kä­rin­lausun­non, josta il­me­nee ky­ke­ne­mät­tö­myy­te­si asioi­den hoi­ta­mi­sek­si ter­vey­den­ti­las­ta joh­tu­van syyn vuoksi. 

⚠️ Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si ei siis riitä vain se, että koet tar­vit­se­va­si edun­val­vo­jaa.

Vaih­toeh­to­na edun­val­von­nal­le voi olla esi­mer­kik­si lä­hei­sen val­tuut­ta­mi­nen asioi­de­si hoi­toon ta­val­li­sel­la val­ta­kir­jal­la. Val­ta­kir­jal­la toinen hen­ki­lö voi hoitaa puo­les­ta­si esi­mer­kik­si pank­ki­asioi­ta. Voit antaa luo­tet­ta­val­le hen­ki­löl­le myös säh­köi­set suomi.fi-val­tuu­det, joiden avulla toinen hen­ki­lö voi asioi­da esi­mer­kik­si eri vi­ran­omai­sis­sa puo­les­ta­si.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja kä­te­väs­ti ne­tis­sä

Di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­van Aa­tok­sen avulla laadit yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on 89 euroa

Hin­taan si­säl­tyy itse asia­kir­jan ja pal­ve­lun käyt­tä­mi­sen li­säk­si asian­tun­te­van la­ki­tii­mim­me apu chatin ja säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Mitä va­paa­eh­toi­nen edun­val­von­ta edel­lyt­tää?

Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen edel­lyt­tää siis aina ter­vey­den­ti­las­ta joh­tu­vaa ky­vyt­tö­myyt­tä hoitaa kaik­kia asioi­ta sel­lai­sia asioi­ta, jotka vaa­ti­vat hoi­ta­mis­ta, ei­vät­kä tule muulla ke­vyem­mäl­lä kei­nol­la hoi­de­tuk­si. 

Va­paa­eh­toi­sel­le edun­val­von­nal­le on li­säk­si muu­ta­ma muu edel­ly­tys:

 • Hen­ki­lön tulee ym­mär­tää, mikä on edun­val­von­nan mer­ki­tys: Ennen edun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to kuulee hen­ki­löä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Kuu­le­mi­sen yh­tey­des­sä py­ri­tään ar­vioi­maan myös sitä, ym­mär­tää­kö hän riit­tä­vän hyvin, mitä edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen  mer­kit­see. Va­paa­eh­tois­ta edun­val­von­taa voi hakea vain täysi-ikäi­nen.
 • Hen­ki­lön tulee eh­dot­taa tiet­tyä hen­ki­löä edun­val­vo­jak­seen: Ky­sei­nen hen­ki­lö voi olla esi­mer­kik­si luo­tet­ta­va lä­hei­nen, joka on valmis hoi­ta­maan asioi­ta hänen puo­les­taan. Mikäli lä­hi­pii­ris­sä ei ole teh­tä­vään so­pi­vaa hen­ki­löä, voit il­moit­taa ha­lua­va­si ylei­sen edun­val­vo­jan hoi­ta­maan asioi­ta­si. Yleis­tä edun­val­vo­jaa ei tar­vit­se ha­ke­muk­ses­sa yk­si­löi­dä tar­kem­min.
 • Hen­ki­lön on oltava oma-aloit­tei­nen edun­val­vo­jan ha­ke­mi­ses­sa ja itse ha­lut­ta­va edun­val­vo­ja hoi­ta­maan asioi­taan: Voit kui­ten­kin pyytää toista hen­ki­löä avus­ta­maan ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä. Va­paa­eh­toi­se­na edun­val­von­ta­na ei voida pitää esi­mer­kik­si ti­lan­net­ta, jossa hoi­va­ko­din hen­ki­lö­kun­ta on täyt­tä­nyt ha­ke­muk­sen edun­val­von­taa ha­ke­van puo­les­ta ja ky­sei­nen hen­ki­lö on ai­noas­taan al­le­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen

Näin haet it­sel­le­si edun­val­vo­jaa

Voit hakea it­sel­le­si edun­val­vo­jaa toi­mit­ta­mal­la al­le­kir­joi­te­tun ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si pos­tit­se Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton hol­hous­toi­meen. 

Ennen ha­ke­mis­ta sinun tulee hank­kia ha­ke­muk­sen liit­teek­si lää­kä­rin­lausun­to, josta il­me­nee ti­lan­tee­see­si vai­kut­ta­vat sai­rau­det ja toi­min­ta­ky­vyn ra­joit­teet sekä kykysi hoitaa ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­ta­si. 

Lää­kä­ri arvioi muun muassa, ky­ke­net­kö val­vo­maan omaa etuasi ja mil­lai­sis­sa asiois­sa mah­dol­li­ses­ti tar­vit­set tukea.

Ha­ke­muk­seen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si sinun tulee täyt­tää hen­ki­lö­tie­to­je­si li­säk­si:

 1. tieto siitä, ha­luat­ko edun­val­vo­jan tois­tai­sek­si vai mää­rä­ajak­si
 2. mihin teh­tä­vään edun­val­vo­ja tar­vi­taan
 3. pe­rus­te­lut siitä, miksi tar­vit­set edun­val­vo­jaa
 4. eh­do­tus tie­tys­tä hen­ki­lös­tä edun­val­vo­jak­si ja tämän yh­teys­tie­dot, mikäli kyse on yk­si­tyis­hen­ki­lös­tä.

Voit kir­ja­ta ha­ke­muk­seen myös lä­heis­ten tai muiden hen­ki­löi­den yh­teys­tie­dot, joilla on tietoa olo­suh­teis­ta­si. Ha­ke­mus­ta kä­si­tel­les­sään digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to on tar­vit­taes­sa ja niin ha­lu­tes­sa­si yh­tey­des­sä näihin hen­ki­löi­hin. Jos toinen hen­ki­lö on aut­ta­nut sinua ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä, tulisi ha­ke­muk­seen li­säk­si täyt­tää hänen yh­teys­tie­ton­sa.

💡 Liitä ha­ke­muk­see­si li­säk­si saa­ma­si lää­kä­rin­lausun­to sekä suos­tu­mus edun­val­vo­jak­si-lomake, mikäli haet edun­val­vo­jak­se­si muuta hen­ki­löä kuin yleis­tä edun­val­vo­jaa. Suos­tu­mus-lo­mak­keel­la edun­val­vo­jak­si eh­do­tet­tu hen­ki­lö antaa suos­tu­muk­sen­sa siihen, että hänet voi­daan mää­rä­tä sinun edun­val­vo­jak­se­si.

Hen­ki­lön pitää olla sopiva edun­val­vo­jak­si

Mikäli haet edun­val­vo­jak­se­si yk­si­tyis­hen­ki­löä, esi­mer­kik­si su­ku­lais­ta­si, ota huo­mioon, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to tutkii hänen so­pi­vuu­ten­sa edun­val­vo­jak­si

Hol­hous­toi­mi­lain mukaan edun­val­vo­jan so­pi­vuut­ta ar­vioi­taes­sa on muun ohella otet­ta­va huo­mioon edun­val­vo­jak­si esi­te­tyn taito ja ko­ke­mus sekä teh­tä­vän laatu ja laa­juus. Myös mah­dol­li­set es­teel­li­syys­ky­sy­myk­set voivat vai­kut­taa siihen, onko hen­ki­lö sopiva toi­mi­maan edun­val­vo­ja­na­si.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to on si­dot­tu ha­ke­muk­see­si, joten se ei voi ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la mää­rä­tä edun­val­vo­jak­si muuta hen­ki­löä kuin ha­ke­muk­ses­sa eh­do­te­tun. Mikäli ha­ke­muk­ses­sa eh­do­tet­tu edun­val­vo­ja ei ole sopiva teh­tä­vään, on ha­ke­mus hy­lät­tä­vä, vaikka oli­sit­kin muuten edun­val­von­nan tar­pees­sa. Mikäli edun­val­von­nan tarve on, voi DVV tehdä ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si kä­rä­jä­oi­keu­del­le.

⚠️ Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen on hidas pro­ses­si ja ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­sä voi kestää kes­ki­mää­rin jopa kuusi kuu­kaut­ta. Asian kä­sit­te­ly­ai­ka pi­te­nee, mikäli ha­ke­muk­ses­ta on jäänyt puut­tu­maan liit­tei­tä. Val­mis­tau­du siis pit­kään odo­tusai­kaan.

Lue lisää: Kuka voi toimia edun­val­vo­ja­na? ja DVV hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sis­ta

omaehtoinen edunvalvonta.jpg

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja ver­kos­sa

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen on help­poa. Oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la luot yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­kir­jan vai­vat­to­mas­ti: 

 1. Mieti, mitä haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen ja ketkä hen­ki­löt haluat nimetä hoi­ta­maan asioi­ta­si.
 2. Siirry te­ke­mään edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun.
 3. Vastaa ti­lan­net­ta­si kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin.
 4. Pal­ve­lumme auttaa sinua jo­kai­ses­sa koh­das­sa, kuten toi­vei­den lis­taa­mi­ses­sa.
 5. Esi­kat­se­le ja hy­väk­sy asia­kir­ja.
 6. Saat val­miin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mak­sa­mal­la 89 euroa.
 7. Al­le­kir­joi­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tus kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.
 8. Pyydä kahta es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­ja.
 9. Anna edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja säi­ly­tyk­seen val­tuut­ta­mal­le­si hen­ki­löl­le.
 10. Kun et voi enää huo­leh­tia asiois­ta­si, val­tuut­ta­ma­si hen­ki­lö re­kis­te­röi edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa.

Turvaa tu­le­vai­suu­te­si edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan avulla!