Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vonta

kaksi henkilö istumassa penkillä.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Hen­kilö voi kokea tar­vit­se­vansa edun­val­von­taa esi­mer­kiksi sai­rau­den tai hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi. Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vonta tar­koit­taa sitä, että hen­kilö hakee itse it­sel­leen edun­val­von­taa.

Hen­kilö voi tar­vita edun­val­von­taa, jos hän ei pysty huo­leh­ti­maan omista asiois­taan esi­mer­kiksi sai­rau­den tai hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi.

Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vonta tar­koit­taa sitä, että hen­kilö itse kokee ole­vansa edun­val­von­nan tar­peessa ja hakee siten it­sel­leen edun­val­von­taa.

Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vonta pe­rus­tuu aina omaan tah­toon

Va­paa­eh­toista edun­val­von­taa kut­su­taan myös oma-aloit­tei­seksi edun­val­von­naksi. Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vonta pe­rus­tuu ni­mensä mu­kai­sesti hen­ki­lön omaan tah­toon ja oma-aloit­tei­suu­teen edun­val­vo­jan ha­ke­mi­sessa.

Hol­hous­toi­mi­vi­ran­omai­nen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (DVV) kä­sit­te­lee ha­ke­muk­sen ja määrää edun­val­vo­jan tuo­miois­tui­men si­jasta.

Pro­sessi edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi on hieman ke­vyempi ja kes­tol­taan ly­hyempi, kun kä­sit­te­li­jänä on ai­noas­taan DVV.

Edun­val­vonta on vii­me­si­jai­nen keino

Edun­val­vonta on vii­me­si­jai­nen keino tur­vata hen­ki­lön etua, sillä se vai­kut­taa aina jonkin verran hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen, vaikka hen­ki­lön oi­keus­toi­mi­kel­poi­suutta ei muuten olisi ra­joi­tettu.

Edun­val­voja voi­daan mää­rätä täysi-ikäi­selle hen­ki­lölle ai­noas­taan siinä ti­lan­teessa, että hen­kilö ei itse kykene huo­leh­ti­maan kai­kista asiois­taan, jotka vaa­ti­vat huo­leh­ti­mista, ei­vätkä ne tule asian­mu­kai­sesti hoi­de­tuksi mil­lään edun­val­von­taa ke­vyem­mällä kei­nolla. Syynä tähän tulee olla hen­ki­lön sai­raus, hei­ken­ty­nyt ter­vey­den­tila tai muu vas­taava syy.

Vaikka ha­ki­sit itse it­sel­lesi edun­val­vo­jaa ja ko­ki­sit edun­val­von­nan tar­peel­li­seksi, tar­vit­set edun­val­vo­jan ha­ke­mista varten aina lää­kä­rin­lausun­non, josta il­me­nee ky­ke­ne­mät­tö­myy­tesi asioi­den hoi­ta­mi­seksi ter­vey­den­ti­lasta joh­tu­van syyn vuoksi.

⚠️ Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi ei siis riitä vain se, että koet tar­vit­se­vasi edun­val­vo­jaa.

Vaih­toeh­tona edun­val­von­nalle voi olla esi­mer­kiksi lä­hei­sen val­tuut­ta­mi­nen asioi­desi hoi­toon ta­val­li­sella val­ta­kir­jalla. Val­ta­kir­jalla toinen hen­kilö voi hoitaa puo­les­tasi esi­mer­kiksi pank­ki­asioita. Voit antaa luo­tet­ta­valle hen­ki­lölle myös säh­köi­set suomi.fi-val­tuu­det, joiden avulla toinen hen­kilö voi asioida esi­mer­kiksi eri vi­ran­omai­sissa puo­les­tasi.

Edun­val­von­ta­val­ta­kirja kä­te­västi ne­tissä

Di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen avulla laadit yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lauk­seen, joka maksaa 69 euroa/vuosi.

Mitä va­paa­eh­toi­nen edun­val­vonta edel­lyt­tää?

Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen edel­lyt­tää siis aina ter­vey­den­ti­lasta joh­tu­vaa ky­vyt­tö­myyttä hoitaa kaik­kia asioita sel­lai­sia asioita, jotka vaa­ti­vat hoi­ta­mista, ei­vätkä tule muulla ke­vyem­mällä kei­nolla hoi­de­tuksi.

Va­paa­eh­toi­selle edun­val­von­nalle on li­säksi muu­tama muu edel­ly­tys:

 • Hen­ki­lön tulee ym­mär­tää, mikä on edun­val­von­nan mer­ki­tys: Ennen edun­val­vo­jan mää­rää­mistä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto kuulee hen­ki­löä hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Kuu­le­mi­sen yh­tey­dessä py­ri­tään ar­vioi­maan myös sitä, ym­mär­tääkö hän riit­tä­vän hyvin, mitä edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen  mer­kit­see. Va­paa­eh­toista edun­val­von­taa voi hakea vain täysi-ikäi­nen.
 • Hen­ki­lön tulee eh­dot­taa tiet­tyä hen­ki­löä edun­val­vo­jak­seen: Ky­sei­nen hen­kilö voi olla esi­mer­kiksi luo­tet­tava lä­hei­nen, joka on valmis hoi­ta­maan asioita hänen puo­les­taan. Mikäli lä­hi­pii­rissä ei ole teh­tä­vään so­pi­vaa hen­ki­löä, voit il­moit­taa ha­lua­vasi ylei­sen edun­val­vo­jan hoi­ta­maan asioi­tasi. Yleistä edun­val­vo­jaa ei tar­vitse ha­ke­muk­sessa yk­si­löidä tar­kem­min.
 • Hen­ki­lön on oltava oma-aloit­tei­nen edun­val­vo­jan ha­ke­mi­sessa ja itse ha­lut­tava edun­val­voja hoi­ta­maan asioi­taan: Voit kui­ten­kin pyytää toista hen­ki­löä avus­ta­maan ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sessä. Va­paa­eh­toi­sena edun­val­von­tana ei voida pitää esi­mer­kiksi ti­lan­netta, jossa hoi­va­ko­din hen­ki­lö­kunta on täyt­tä­nyt ha­ke­muk­sen edun­val­von­taa ha­ke­van puo­lesta ja ky­sei­nen hen­kilö on ai­noas­taan al­le­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen

Näin haet it­sel­lesi edun­val­vo­jaa

Voit hakea it­sel­lesi edun­val­vo­jaa toi­mit­ta­malla al­le­kir­joi­te­tun ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi pos­titse Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton hol­hous­toi­meen.

Ennen ha­ke­mista sinun tulee hank­kia ha­ke­muk­sen liit­teeksi lää­kä­rin­lausunto, josta il­me­nee ti­lan­tee­seesi vai­kut­ta­vat sai­rau­det ja toi­min­ta­ky­vyn ra­joit­teet sekä kykysi hoitaa ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­tasi.

Lää­käri arvioi muun muassa, ky­ke­netkö val­vo­maan omaa etuasi ja mil­lai­sissa asioissa mah­dol­li­sesti tar­vit­set tukea.

Ha­ke­muk­seen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi sinun tulee täyt­tää hen­ki­lö­tie­to­jesi li­säksi:

 1. tieto siitä, ha­luatko edun­val­vo­jan tois­tai­seksi vai mää­rä­ajaksi
 2. mihin teh­tä­vään edun­val­voja tar­vi­taan
 3. pe­rus­te­lut siitä, miksi tar­vit­set edun­val­vo­jaa
 4. eh­do­tus tie­tystä hen­ki­löstä edun­val­vo­jaksi ja tämän yh­teys­tie­dot, mikäli kyse on yk­si­tyis­hen­ki­löstä.

Voit kir­jata ha­ke­muk­seen myös lä­heis­ten tai muiden hen­ki­löi­den yh­teys­tie­dot, joilla on tietoa olo­suh­teis­tasi. Ha­ke­musta kä­si­tel­les­sään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto on tar­vit­taessa ja niin ha­lu­tes­sasi yh­tey­dessä näihin hen­ki­löi­hin. Jos toinen hen­kilö on aut­ta­nut sinua ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sessä, tulisi ha­ke­muk­seen li­säksi täyt­tää hänen yh­teys­tie­tonsa.

💡 Liitä ha­ke­muk­seesi li­säksi saa­masi lää­kä­rin­lausunto sekä suos­tu­mus edun­val­vo­jaksi-lomake, mikäli haet edun­val­vo­jak­sesi muuta hen­ki­löä kuin yleistä edun­val­vo­jaa. Suos­tu­mus-lo­mak­keella edun­val­vo­jaksi eh­do­tettu hen­kilö antaa suos­tu­muk­sensa siihen, että hänet voi­daan mää­rätä sinun edun­val­vo­jak­sesi.

Hen­ki­lön pitää olla sopiva edun­val­vo­jaksi

Mikäli haet edun­val­vo­jak­sesi yk­si­tyis­hen­ki­löä, esi­mer­kiksi su­ku­lais­tasi, ota huo­mioon, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto tutkii hänen so­pi­vuu­tensa edun­val­vo­jaksi.

Hol­hous­toi­mi­lain mukaan edun­val­vo­jan so­pi­vuutta ar­vioi­taessa on muun ohella otet­tava huo­mioon edun­val­vo­jaksi esi­te­tyn taito ja ko­ke­mus sekä teh­tä­vän laatu ja laa­juus. Myös mah­dol­li­set es­teel­li­syys­ky­sy­myk­set voivat vai­kut­taa siihen, onko hen­kilö sopiva toi­mi­maan edun­val­vo­ja­nasi.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto on si­dottu ha­ke­muk­seesi, joten se ei voi ha­ke­muk­sen pe­rus­teella mää­rätä edun­val­vo­jaksi muuta hen­ki­löä kuin ha­ke­muk­sessa eh­do­te­tun. Mikäli ha­ke­muk­sessa eh­do­tettu edun­val­voja ei ole sopiva teh­tä­vään, on ha­ke­mus hy­lät­tävä, vaikka oli­sit­kin muuten edun­val­von­nan tar­peessa. Mikäli edun­val­von­nan tarve on, voi DVV tehdä ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­seksi kä­rä­jä­oi­keu­delle.

⚠️ Edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen on hidas pro­sessi ja ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyssä voi kestää kes­ki­mää­rin jopa kuusi kuu­kautta. Asian kä­sit­te­ly­aika pi­te­nee, mikäli ha­ke­muk­sesta on jäänyt puut­tu­maan liit­teitä. Val­mis­taudu siis pit­kään odo­tusai­kaan.

Lue lisää: Kuka voi toimia edun­val­vo­jana? ja DVV hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja ver­kos­sa

Aa­tok­sen pal­ve­lussa edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen on help­poa. Oh­jeita nou­dat­ta­malla luot yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän edun­val­von­ta­kir­jan vai­vat­to­masti:

 1. Mieti, mitä haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen ja ketkä hen­ki­löt haluat nimetä hoi­ta­maan asioi­ta­si.
 2. Siirry te­ke­mään edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun.
 3. Vastaa ti­lan­net­ta­si kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin.
 4. Pal­ve­lumme auttaa sinua jo­kai­ses­sa koh­das­sa, kuten toi­vei­den lis­taa­mi­ses­sa.
 5. Esi­kat­se­le ja hy­väk­sy asia­kir­ja.
 6. Saat val­miin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mak­sa­mal­la 89 euroa.
 7. Al­le­kir­joi­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tus kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.
 8. Pyydä kahta es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­ja.
 9. Anna edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja säi­ly­tyk­seen val­tuut­ta­mal­le­si hen­ki­löl­le.
 10. Kun et voi enää huo­leh­tia asiois­ta­si, val­tuut­ta­ma­si hen­ki­lö re­kis­te­röi edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa.

Turvaa tu­le­vai­suu­tesi edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan avulla!