Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­si

Meri ja taivas
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
9.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Mikäli kuo­lin­pe­sän velat ylit­tä­vät sen varat, voi­daan kuo­lin­pe­sä tie­tyin edel­ly­tyk­sin aset­taa kon­kurs­siin.

Lä­hei­sen kuo­le­ma ei lak­kau­ta vain­ajan vel­ko­ja, vaan hänen vel­kan­sa – siinä missä va­ran­sa­kin – siir­tyy ennen pe­rin­nön­ja­koa kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan. Osana pe­run­kir­joi­tus­ta sel­vi­te­tään vain­ajan varat sekä velat.

Osi­tus­ta ja pe­rin­nön­ja­koa ei voida kui­ten­kaan suo­rit­taa ennen kuin pe­säs­sä olevat velat on kui­tat­tu tai niiden maksu on muuten jär­jes­tel­ty.

Kuo­lin­pe­sän on mah­dol­lis­ta aset­taa kon­kurs­siin. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät kui­ten­kaan läh­tö­koh­tai­ses­ti ole hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa vas­tuus­sa kuo­lin­pe­säs­sä ole­vis­ta ve­lois­ta. 

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me, mitä kuo­lin­pe­sän kon­kurs­si tar­koit­taa, miten kuo­lin­pe­sää hae­taan kon­kurs­siin ja mitä kon­kurs­sin jäl­keen ta­pah­tuu.

Mil­loin kuo­lin­pe­sä voi mennä kon­kurs­siin?

Kuo­lin­pe­sä on mah­dol­lis­ta aset­taa kon­kurs­siin joko mak­su­ky­vyt­tö­myy­den tai yli­vel­kai­suu­den pe­rus­teel­la.

Termit ly­hyes­ti se­li­tet­ty­nä

 • Mak­su­ky­vyt­tä­myy­del­lä tar­koi­te­taan sitä, että kuo­lin­pe­sä on muuten kuin ti­la­päi­ses­ti ky­ke­ne­mä­tön mak­sa­maan vel­ko­jaan niiden erään­tyes­sä.
 • Yli­vel­kai­suus taas tar­koit­taa sitä, että pe­säs­sä olevat velat ylit­tä­vät siellä ole­vien va­ro­jen määrän.

Kuo­lin­pe­sän aset­ta­mi­nen kon­kurs­siin voi olla tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin keino pe­rit­tä­vien vel­ko­jen mak­suun ja kuo­lin­pe­sän vel­ko­jien oi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si. Tämä johtuu siitä, että kon­kurs­si mah­dol­lis­taa va­ro­jen ta­kai­sin­saan­nin pesään vel­ko­jen mak­sa­mi­sek­si.

Ta­kai­sin­saan­nil­la tar­koi­te­taan oi­keus­toi­men pe­räyt­tä­mis­tä – eli esi­mer­kik­si kaupan tai lahjan pe­ru­mis­ta – sil­loin, kun sen kat­so­taan lou­kan­neen vel­ko­jien oi­keuk­sia. Edel­ly­tyk­se­nä on, että ve­lal­li­nen oli jo oi­keus­toi­men aikaan mak­su­ky­vy­tön tai oi­keus­toi­mi johti ve­lal­li­sen mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen. 

Mah­dol­li­suus ta­kai­sin­saan­tiin ei pääty ve­lal­li­sen kuo­le­maan, vaan myös sel­lai­sia oi­keus­toi­mia on mah­dol­lis­ta pe­räyt­tää, joita vai­na­ja teki eläes­sään.

Esi­mer­kik­si oi­keus­toi­mi, jolla vai­na­ja lah­joit­ti suuren osan omai­suu­des­taan pois ja vel­ko­jien ulot­tu­mat­to­miin, voi­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti pe­räyt­tää.

Kuo­lin­pe­sän yli­vel­kai­suus ei kui­ten­kaan aina au­to­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta kuo­lin­pe­sän aset­ta­mis­ta kon­kurs­siin. Pe­sän­sel­vit­tä­jä voi sel­vit­tää myös yli­vel­kai­sen kuo­lin­pe­sän.

Lue lisää: Näin teet va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tuk­sen

Kuo­lin­pe­sän ha­ke­mi­nen kon­kurs­siin

Kuo­lin­pe­sää voivat hakea kon­kurs­siin pe­sän­sel­vit­tä­jä, kuo­lin­pe­sän osakas tai kuo­lin­pe­sän vel­ko­ja.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaan tekemä kon­kurs­si­ha­ke­mus ei edel­ly­tä kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus­ta, vaan jo­kai­sel­la osak­kaal­la on it­se­näi­nen oikeus hakea kuo­lin­pe­sää kon­kurs­siin.

Kon­kurs­sia hae­taan kir­jal­li­sel­la ha­ke­muk­sel­la, joka toi­mi­te­taan pe­rit­tä­vän ylei­sen oi­keus­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­teen. Pe­rit­tä­vän ylei­nen oi­keus­paik­ka on se paik­ka­kun­ta, jossa hä­nel­lä oli vii­mei­nen ko­ti­paik­ka tai va­ki­tui­nen asuin­paik­ka ennen kuo­le­maan­sa.

Ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä pe­ru­kir­ja tai muu sel­vi­tys, josta il­me­nee kuo­lin­pe­sän yli­vel­kai­suus.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­vai­hees­sa tuo­miois­tui­men on har­kin­tan­sa mukaan va­rat­ta­va kuo­lin­pe­säl­le, vain­ajan suu­rim­mil­le vel­ko­jil­le sekä mah­dol­li­sel­le pe­sän­sel­vit­tä­jäl­le ti­lai­suus antaa asias­ta kir­jal­li­nen lausu­ma.

Seu­raa­vak­si tuo­miois­tuin tutkii kon­kurs­siin aset­ta­mi­sen edel­ly­tyk­set, ja niiden täyt­tyes­sä aset­taa kuo­lin­pe­sän kon­kurs­siin.

Lue lisää: Velka kuo­le­mas­sa – jou­tu­vat­ko pe­ri­jät mak­sa­maan?

Mitä kuo­lin­pe­sän kon­kurs­si tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?

Kon­kurs­sis­sa kaikki kuo­lin­pe­säs­sä olevat varat käy­te­tään sen vel­ko­jen kat­ta­mi­seen.

Kon­kurs­sis­sa kuo­lin­pe­sä muut­tuu kon­kurs­si­pe­säk­si ja kuo­lin­pe­sän osak­kai­den oikeus pesän hal­lin­taan ja hoi­toon lakkaa. Pää­tös­val­ta siir­tyy kuo­lin­pe­sän vel­ko­jil­le.

Osak­kaat eivät siis enää voi vai­kut­taa kuo­lin­pe­sän asioi­hin tai päät­tää niistä. Oi­keus­toi­met, joita osak­kaat te­ke­vät kuo­lin­pe­sän omai­suu­des­ta sen kon­kurs­siin aset­ta­mi­sen jäl­keen eivät ole pä­te­viä. Myös osak­kai­den pu­he­val­ta kuo­lin­pe­sää kos­ke­vis­ta asiois­ta lakkaa.

Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­siin aset­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että kuo­lin­pe­sän osak­kaat oli­si­vat täysin ulos­sul­jet­tu­ja kon­kurs­si­pro­ses­sis­ta. Kon­kurs­sis­sa ve­lal­li­sel­la on tiet­ty­jä vel­vol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si myö­tä­vai­kut­taa siihen, että kon­kurs­si­me­net­te­ly saa­daan asian­mu­kai­ses­ti pää­tök­seen.

Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­sis­sa vel­vol­li­suu­det, jotka ta­val­li­ses­ti kuu­lu­vat ve­lal­li­sel­le, ovat sen kuo­lin­pe­sän osak­kaan vas­tuul­la, jonka hoi­dos­sa kuo­lin­pe­sä on ollut.

Mikäli kon­kurs­si rau­ke­aa esi­mer­kik­si va­ro­jen puut­teen vuoksi, pa­lau­tuu kuo­lin­pe­sä sen osak­kai­den hal­lin­taan.

Lue lisää: Miten tehdä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus?

Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­sin ete­ne­mi­nen

 1. Kun kuo­lin­pe­sä on ase­tet­tu kon­kurs­siin, mää­rä­tään kon­kurs­sia hoi­ta­maan pe­sän­hoi­ta­ja.
 2. Pe­sän­hoi­ta­jan teh­tä­viin kuuluu muun muassa pe­säs­sä olevan omai­suu­den hal­tuun ot­ta­mi­nen ja hoi­ta­mi­nen, kon­kurs­si­pro­ses­sin ul­koi­ses­ta ku­lus­ta vas­taa­mi­nen sekä pesän juok­se­van hal­lin­non hoi­ta­mi­nen.
 3. Pe­sän­hoi­ta­ja sel­vit­tää en­sin­nä­kin pesän laa­juu­den ja laatii siellä ole­vis­ta ve­lois­ta ja va­rois­ta pe­sä­luet­te­lon. Mikäli kuo­lin­pe­sän va­rois­ta ja ve­lois­ta oli ennen kon­kurs­siin aset­ta­mis­ta laa­dit­tu pe­ru­kir­ja, ei eril­lis­tä pe­sä­luet­te­loa enää kui­ten­kaan tar­vi­ta.
 4. Pe­sän­hoi­ta­ja voi myös ryhtyä toi­miin oi­keus­toi­mien pe­räyt­tä­mi­sek­si ja va­ro­jen ta­kai­sin­saa­mi­sek­si pesään.
 5. Kun pesän velat ja varat on sel­vi­tet­ty, alkaa omai­suu­den rea­li­soi­mi­nen eli myy­mi­nen. 
 6. Varat voi­daan ti­lit­tää vel­ko­jil­le. Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­sis­sa en­sim­mäi­se­nä mak­se­taan pe­sän­sel­vi­tys­ve­lat eli koh­tuul­li­set hau­taus- ja pe­run­kir­joi­tus­kus­tan­nuk­set sekä pesän hoi­dos­ta, hal­lin­nos­ta ja sel­vi­tyk­ses­tä joh­tu­vat tar­peel­li­set kus­tan­nuk­set.
 7. Sitten voi­daan maksaa vain­ajan velat eli ne velat, jotka syn­tyi­vät vain­ajan vielä ol­les­sa elossa. Vii­mei­se­nä vuo­ros­sa ovat kuo­lin­pe­sän velat.
 8. Kun kaikki pesän varat on jaettu, pe­sän­hoi­ta­ja laatii lop­pu­ti­li­tyk­sen ja kon­kurs­si päät­tyy. Sa­mal­la kon­kurs­siin ase­te­tun kuo­lin­pe­sän ole­mas­sao­lo lakkaa.

Pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Pe­run­kir­joi­tus on mah­dol­lis­ta tehdä itse ilman ju­ris­tin apua. Laadit pätevä pe­ru­kir­ja hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua vaihe-vai­heel­ta pe­run­kir­joi­tuk­sen osa-aluei­den läpi.

Hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tus­ta hel­pos­ti yh­des­tä paik­kaa.

 • Kir­jaat vain­ajan va­ral­li­suu­den ja velat
 • Luot val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen
 • Jär­jes­tät pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den
 • Luot pe­ru­kir­jan
 • Pal­ve­lu laskee au­to­maat­ti­ses­ti arvion pe­rin­tö­ve­ron ja pe­rin­nön mää­räs­tä

Muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat pää­se­vät seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mis­tä etänä omilla tun­nuk­sil­laan.

Pe­run­kir­joi­tus maksaa vain 299 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Saat aina il­mais­ta apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen asia­kas­pal­ve­lus­tam­me chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Hel­po­ta elä­mää­si ja hoida pe­run­kir­joi­tus ker­ral­la oikein.