Kuo­lin­pe­sän kon­kurssi

Meri ja taivas
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
9.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Mikäli kuo­lin­pe­sän velat ylit­tä­vät sen varat, voi­daan kuo­lin­pesä tie­tyin edel­ly­tyk­sin aset­taa kon­kurs­siin.

Lä­hei­sen kuo­lema ei lak­kauta vai­na­jan vel­koja, vaan hänen vel­kansa – siinä missä va­ran­sa­kin – siir­tyy ennen pe­rin­nön­ja­koa kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan. Osana pe­run­kir­joi­tusta sel­vi­te­tään vai­na­jan varat sekä velat.

Osi­tusta ja pe­rin­nön­ja­koa ei voida kui­ten­kaan suo­rit­taa ennen kuin pe­sässä olevat velat on kui­tattu tai niiden maksu on muuten jär­jes­telty.

Kuo­lin­pe­sän on mah­dol­lista aset­taa kon­kurs­siin. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät kui­ten­kaan läh­tö­koh­tai­sesti ole hen­ki­lö­koh­tai­sessa vas­tuussa kuo­lin­pe­sässä ole­vista ve­loista.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme, mitä kuo­lin­pe­sän kon­kurssi tar­koit­taa, miten kuo­lin­pe­sää hae­taan kon­kurs­siin ja mitä kon­kurs­sin jäl­keen ta­pah­tuu.

Mil­loin kuo­lin­pesä voi mennä kon­kurs­siin?

Kuo­lin­pesä on mah­dol­lista aset­taa kon­kurs­siin joko mak­su­ky­vyt­tö­myy­den tai yli­vel­kai­suu­den pe­rus­teella.

Termit ly­hyesti se­li­tet­tynä

 • Mak­su­ky­vyt­tä­myy­dellä tar­koi­te­taan sitä, että kuo­lin­pesä on muuten kuin ti­la­päi­sesti ky­ke­ne­mä­tön mak­sa­maan vel­ko­jaan niiden erään­tyessä.
 • Yli­vel­kai­suus taas tar­koit­taa sitä, että pe­sässä olevat velat ylit­tä­vät siellä ole­vien va­ro­jen määrän.

Kuo­lin­pe­sän aset­ta­mi­nen kon­kurs­siin voi olla tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin keino pe­rit­tä­vien vel­ko­jen mak­suun ja kuo­lin­pe­sän vel­ko­jien oi­keuk­sien tur­vaa­mi­seksi. Tämä johtuu siitä, että kon­kurssi mah­dol­lis­taa va­ro­jen ta­kai­sin­saan­nin pesään vel­ko­jen mak­sa­mi­seksi.

Ta­kai­sin­saan­nilla tar­koi­te­taan oi­keus­toi­men pe­räyt­tä­mistä – eli esi­mer­kiksi kaupan tai lahjan pe­ru­mista – sil­loin, kun sen kat­so­taan lou­kan­neen vel­ko­jien oi­keuk­sia. Edel­ly­tyk­senä on, että ve­lal­li­nen oli jo oi­keus­toi­men aikaan mak­su­ky­vy­tön tai oi­keus­toimi johti ve­lal­li­sen mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen.

Mah­dol­li­suus ta­kai­sin­saan­tiin ei pääty ve­lal­li­sen kuo­le­maan, vaan myös sel­lai­sia oi­keus­toi­mia on mah­dol­lista pe­räyt­tää, joita vai­naja teki eläes­sään.

Esi­mer­kiksi oi­keus­toimi, jolla vai­naja lah­joitti suuren osan omai­suu­des­taan pois ja vel­ko­jien ulot­tu­mat­to­miin, voi­tai­siin to­den­nä­köi­sesti pe­räyt­tää.

Kuo­lin­pe­sän yli­vel­kai­suus ei kui­ten­kaan aina au­to­maat­ti­sesti tar­koita kuo­lin­pe­sän aset­ta­mista kon­kurs­siin. Pe­sän­sel­vit­täjä voi sel­vit­tää myös yli­vel­kai­sen kuo­lin­pe­sän.

Lue lisää: Näin teet va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tuk­sen

Kuo­lin­pe­sän ha­ke­mi­nen kon­kurs­siin

Kuo­lin­pe­sää voivat hakea kon­kurs­siin pe­sän­sel­vit­täjä, kuo­lin­pe­sän osakas tai kuo­lin­pe­sän vel­koja.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaan tekemä kon­kurs­si­ha­ke­mus ei edel­lytä kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­musta, vaan jo­kai­sella osak­kaalla on it­se­näi­nen oikeus hakea kuo­lin­pe­sää kon­kurs­siin.

Kon­kurs­sia hae­taan kir­jal­li­sella ha­ke­muk­sella, joka toi­mi­te­taan pe­rit­tä­vän ylei­sen oi­keus­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­teen. Pe­rit­tä­vän ylei­nen oi­keus­paikka on se paik­ka­kunta, jossa hä­nellä oli vii­mei­nen ko­ti­paikka tai va­ki­tui­nen asuin­paikka ennen kuo­le­maansa.

Ha­ke­muk­seen on lii­tet­tävä pe­ru­kirja tai muu sel­vi­tys, josta il­me­nee kuo­lin­pe­sän yli­vel­kai­suus.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­vai­heessa tuo­miois­tui­men on har­kin­tansa mukaan va­rat­tava kuo­lin­pe­sälle, vai­na­jan suu­rim­mille vel­ko­jille sekä mah­dol­li­selle pe­sän­sel­vit­tä­jälle ti­lai­suus antaa asiasta kir­jal­li­nen lausuma.

Seu­raa­vaksi tuo­miois­tuin tutkii kon­kurs­siin aset­ta­mi­sen edel­ly­tyk­set, ja niiden täyt­tyessä aset­taa kuo­lin­pe­sän kon­kurs­siin.

Lue lisää: Velka kuo­le­massa – jou­tu­vatko pe­ri­jät mak­sa­maan?

Mitä kuo­lin­pe­sän kon­kurssi tar­koit­taa käy­tän­nössä?

Kon­kurs­sissa kaikki kuo­lin­pe­sässä olevat varat käy­te­tään sen vel­ko­jen kat­ta­mi­seen.

Kon­kurs­sissa kuo­lin­pesä muut­tuu kon­kurs­si­pe­säksi ja kuo­lin­pe­sän osak­kai­den oikeus pesän hal­lin­taan ja hoi­toon lakkaa. Pää­tös­valta siir­tyy kuo­lin­pe­sän vel­ko­jille.

Osak­kaat eivät siis enää voi vai­kut­taa kuo­lin­pe­sän asioi­hin tai päät­tää niistä. Oi­keus­toi­met, joita osak­kaat te­ke­vät kuo­lin­pe­sän omai­suu­desta sen kon­kurs­siin aset­ta­mi­sen jäl­keen eivät ole pä­te­viä. Myös osak­kai­den pu­he­valta kuo­lin­pe­sää kos­ke­vista asioista lakkaa.

Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­siin aset­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan tar­koita sitä, että kuo­lin­pe­sän osak­kaat oli­si­vat täysin ulos­sul­jet­tuja kon­kurs­si­pro­ses­sista. Kon­kurs­sissa ve­lal­li­sella on tiet­tyjä vel­vol­li­suuk­sia esi­mer­kiksi myö­tä­vai­kut­taa siihen, että kon­kurs­si­me­net­tely saa­daan asian­mu­kai­sesti pää­tök­seen.

Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­sissa vel­vol­li­suu­det, jotka ta­val­li­sesti kuu­lu­vat ve­lal­li­selle, ovat sen kuo­lin­pe­sän osak­kaan vas­tuulla, jonka hoi­dossa kuo­lin­pesä on ollut.

Mikäli kon­kurssi rau­keaa esi­mer­kiksi va­ro­jen puut­teen vuoksi, pa­lau­tuu kuo­lin­pesä sen osak­kai­den hal­lin­taan.

Lue lisää: Miten tehdä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus?

Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­sin ete­ne­mi­nen

 1. Kun kuo­lin­pesä on ase­tettu kon­kurs­siin, mää­rä­tään kon­kurs­sia hoi­ta­maan pe­sän­hoi­taja.
 2. Pe­sän­hoi­ta­jan teh­tä­viin kuuluu muun muassa pe­sässä olevan omai­suu­den hal­tuun ot­ta­mi­nen ja hoi­ta­mi­nen, kon­kurs­si­pro­ses­sin ul­koi­sesta ku­lusta vas­taa­mi­nen sekä pesän juok­se­van hal­lin­non hoi­ta­mi­nen.
 3. Pe­sän­hoi­taja sel­vit­tää en­sin­nä­kin pesän laa­juu­den ja laatii siellä ole­vista ve­loista ja va­roista pe­sä­luet­te­lon. Mikäli kuo­lin­pe­sän va­roista ja ve­loista oli ennen kon­kurs­siin aset­ta­mista laa­dittu pe­ru­kirja, ei eril­listä pe­sä­luet­te­loa enää kui­ten­kaan tar­vita.
 4. Pe­sän­hoi­taja voi myös ryhtyä toi­miin oi­keus­toi­mien pe­räyt­tä­mi­seksi ja va­ro­jen ta­kai­sin­saa­mi­seksi pesään.
 5. Kun pesän velat ja varat on sel­vi­tetty, alkaa omai­suu­den rea­li­soi­mi­nen eli myy­mi­nen. 
 6. Varat voi­daan ti­lit­tää vel­ko­jille. Kuo­lin­pe­sän kon­kurs­sissa en­sim­mäi­senä mak­se­taan pe­sän­sel­vi­tys­ve­lat eli koh­tuul­li­set hau­taus- ja pe­run­kir­joi­tus­kus­tan­nuk­set sekä pesän hoi­dosta, hal­lin­nosta ja sel­vi­tyk­sestä joh­tu­vat tar­peel­li­set kus­tan­nuk­set.
 7. Sitten voi­daan maksaa vai­na­jan velat eli ne velat, jotka syn­tyi­vät vai­na­jan vielä ol­lessa elossa. Vii­mei­senä vuo­rossa ovat kuo­lin­pe­sän velat.
 8. Kun kaikki pesän varat on jaettu, pe­sän­hoi­taja laatii lop­pu­ti­li­tyk­sen ja kon­kurssi päät­tyy. Sa­malla kon­kurs­siin ase­te­tun kuo­lin­pe­sän ole­mas­saolo lakkaa.

Pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Pe­run­kir­joi­tus on mah­dol­lista tehdä itse ilman ju­ris­tin apua. Laadit pätevä pe­ru­kirja hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu oh­jeis­taa sinua vaihe-vai­heelta pe­run­kir­joi­tuk­sen osa-aluei­den läpi.

Hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tusta hel­posti yh­destä paik­kaa.

 • Kir­jaat vai­na­jan va­ral­li­suu­den ja velat
 • Luot val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen
 • Jär­jes­tät pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den
 • Luot pe­ru­kir­jan
 • Pal­velu laskee au­to­maat­ti­sesti arvion pe­rin­tö­ve­ron ja pe­rin­nön mää­rästä

Muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat pää­se­vät seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mistä etänä omilla tun­nuk­sil­laan.

Pe­run­kir­joi­tus maksaa vain 399 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Saat aina il­maista apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen asia­kas­pal­ve­lus­tamme chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Hel­pota elä­määsi ja hoida pe­run­kir­joi­tus ker­ralla oikein.