Pe­run­kir­joi­tus itse teh­ty­nä

Mies puhelimella kirjastossa
Logo_blue.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Perunkirjoituksen voi tehdä itse ilman ulkopuolista apua. Oikein tehty perunkirjoitus auttaa kuitenkin riitatilanteissa.

Perunkirjoitus tarkoittaa vainajan omaisuuden sekä perillisten selvittämistä. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa vainajan omaisuus sekä velat on eriteltynä selkeästi.

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Kuolinpesän osakkaat tai vainajan lähisukulainen, kuten leski tai rintaperillinen, tekee usein perunkirjoituksen – joko itse tai lakitoimiston avulla.

Voiko perunkirjoituksen tehdä itse?

Perunkirjoituksen tekemiseen ei ole pakko hankkia ulkopuolista lakimiestä tai muuta lain tuntevaa asiantuntijaa. Perunkirjoituksen voi siis tehdä täysin itse.

Perunkirjoitus täytyy kuitenkin siinä mielessä hoitaa aina itse, että mikään viranomainen ei vastaa sen tekemisestä tai aloittamisesta.

Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä on lähipiirillä

Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä kuuluu vainajan lähipiirille.

Käytännössä päävastuu perunkirjoituksen toteuttamisesta on sillä perillisellä, joka tuntee vainajan omaisuuden parhaiten. Usein tämä on leski tai joku vainajan lapsista.

Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Lisäksi perunkirjoituksen valmistumisen jälkeen kopio perukirjasta toimitetaan verottajalle.

Perukirjan tekemiseen on mahdollista hakea lisäaikaa verottajalta. Lisäaikaa voi hakea kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti OmaVero -palvelusta.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan erilaisia viranomaisilta tilattavia asiakirjoja. Virkatodistuksilla ja sukuselvityksillä osoitetaan perillisasema eli osakkuus kuolinpesässä, ja niiden saaminen seurakunnilta sekä virastoilta saattaa kestää.

Perunkirjoituksen tekemättä jättäminen

Perunkirjoituksen tekemättä jättäminen voi johtaa veronkorotukseen tai Verohallinnon antamaan myöhästymismaksuun.

Jakamaton kuolinpesä on myös mahdollinen

Kuolinpesän jakamatta jättämiselle voi olla useita syitä.

Yleisimmät syyt jakamattomaan kuolinpesään ovat testamentissa esitetty toivomus tai lesken suojaaminen. Myös verotus tai kesämökin tai metsän kuuluminen kuolinpesään voivat olla syitä, että kuolinpesä jätetään jakamatta.

Perunkirjoitus ja ilmainen malli

Perunkirjoitukseen ja perukirjan tekemiseen ei ole olemassa tarkkoja muotovaatimuksia, joten perukirjan voi laatia kuka vain.

Itse muotovaatimuksia tärkeämpää on perintöverojen vähentäminen ja lain vaatimusten noudattaminen perunkirjoituksessa.

Väärin laadittu perukirja tai menettely perunkirjoituksessa voi aiheuttaa myöhemmin sen, että perunkirjoituksen pätevyys myöhemmin riitautetaan.

Viranomaiset eivät tarjoa valmiita malleja tai tyhjiä lomakkeita perukirjaa varten tästä syystä.

Mikä on helpoin tapa hoitaa perunkirjoitus?

Nykyään helpoin tapa perunkirjoituksen hoitamiseen on verkkopalvelu. Verkossa tehtävä perunkirjoitus on helppo tapa kartoittaa perilliset sekä vainajan omaisuus.

Perunkirjoitus tarkoittaa usein huomattavia paperitöitä, mikä on kuitenkin mahdollista välttää käyttämällä Aatoksen verkkopalvelua perunkirjoituksen hoitamiseen.

Verkkopalvelussa voit kirjata kaikki tiedot perunkirjoitukseen liittyen. Perunkirjoitustilaisuus voidaan hoitaa etänä ja allekirjoituksen perukirjaan voidaan hankkia sähköisesti.

Läheisen kuolema on raskas asia eikä surun keskellä virallisten asioiden hoitaminen yhdessä ulkopuolisten kanssa välttämättä tunnu oikealta.

Aatoksen verkkopalvelu tarjoaa asiantuntija-avun ilman, että asioita tarvitsee kertoa ja selittää ulkopuolisille. Toisaalta saat myös aina apua asiantuntijalta chatin tai sähköpostin välityksellä.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoituksessa omaisuuksia ei vielä jaeta perillisille. Omaisuus siirtyy perillisille vasta perinnönjakoa tehtäessä.

Perinnönjako tehdään tavallisesti perunkirjoituksen ja perukirjan laatimisen jälkeen.

Ennen perinnön jakamista täytyy kuitenkin tehdä ositus, mikäli perittävä on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eikä puolisoilla ole ollut avioehtosopimusta. Osituksessa avio-oikeudellinen varallisuus puretaan sekä määritellään, mikä omaisuudesta on avio-oikeudellista ja mikä puolestaan ei.

Avio-oikeuden ulkopuolinen varallisuus on perillisten perittävää omaisuutta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä perunkirjoituksesta

Mitä perunkirjoitus tarkoittaa?

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoitus on selvittää perilliset ja vainajan omaisuus.

Kuka voi tehdä perunkirjoituksen?

Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä on vainajan lähipiirillä. Perunkirjoituksen tekemiseen ei tarvitse lakiasiantuntijaa. Usein vainajan asioita hoitanut henkilö tekee perunkirjoituksen tai joku kuolinpesän osakkaista.

Mihin perunkirjoitus toimitetaan?

Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluttua perunkirjoituksen laatimisesta.

Kuka maksaa perunkirjoituksen?

Tavallisesti perunkirjoitus sekä hautauskulut maksetaan kuolinpesän varoista ennen perinnönjakoa.

Jos vainaja on ollut varaton tai velkainen, lankeaa perunkirjoituksen maksaminen varattoman vainajan tapauksessa lankeaa kuolinpesän osakkaalle.

Kuinka pian perintövero tulee maksaa?

Verohallinto lähettää tiedon perintöverosi määrästä ja maksupäivästä, kun verottaja on tehnyt perukirjan perusteella verotuspäätöksen. Perintövero maksetaan tavallisesti kahdessa erässä.

Miten perintö jaetaan?

Perintö jaetaan rintaperillisten mukaan. Mikäli vainajalla on testamentti, silloin perintö jaetaan testamentin mukaan.

Perunkirjoitus Aatoksen verkkopalvelussa

Aatoksen perunkirjoituspalvelu ottaa huomioon samat asiat kuin perintöön ja kuolinpesiin erikoistunut lakiasiantuntija.

Palvelu tulkitsee pesän tilanteen perusteella, miten esimerkiksi kuolinpesässä oleva asunto kannattaa arvostaa, ja kannattaako auto myydä ennen kuolinpesän jakamista vai vasta sen jälkeen.

Perunkirjoituksen tekeminen maksaa Aatoksessa vain 299 euroa.

Hintaan lisätään pakolliset viranomaismaksut, virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen. Viranomaismaksujen suuruus riippuu sukuselvityksestä sekä virkatodistusten määrästä.

Myös perinnönjako hoituu Aatoksessa perunkirjoituksen jälkeen.

Hyödyt

  • Suomalainen palvelu
  • Kiinteä hinta – ei kallista tuntiveloitusta
  • Toimii täysin netissä
  • Lakiapua chatin tai sähköpostin avulla
  • Palvelu helppo käyttää
  • Virkatodistusten tilaaminen
  • Perukirjan laatiminen

Aloita perunkirjoituksen tekeminen heti tänään: