Pe­run­kir­joi­tus itse teh­ty­nä

Mies puhelimella kirjastossa
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse ilman ul­ko­puo­lis­ta apua. Oikein tehty pe­run­kir­joi­tus auttaa kui­ten­kin rii­ta­ti­lan­teis­sa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen itse on myös mah­dol­lis­ta. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat tai vain­ajan lä­hi­su­ku­lai­nen, kuten leski tai rin­ta­pe­ril­li­nen, tekee usein pe­run­kir­joi­tuk­sen itse tai la­ki­toi­mis­ton avulla. 

Ker­rom­me ar­tik­ke­lis­sa, kuinka pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse ja min­kä­lai­sia vel­vol­li­suuk­sia pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­tyy.

Voiko pe­run­kir­joi­tuk­sen tehdä itse?

Kyllä, pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse eikä sen te­ke­mi­seen ole pakko hank­kia ul­ko­puo­lis­ta la­ki­mies­tä tai muuta lain tun­te­vaa asian­tun­ti­jaa. 

Pe­run­kir­joi­tus täytyy kui­ten­kin siinä mie­les­sä hoitaa aina itse, että mikään vi­ran­omai­nen ei vastaa sen te­ke­mi­ses­tä tai aloit­ta­mi­ses­ta.

Esi­mer­kik­si Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu mah­dol­lis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen itse täysin oh­ja­tus­ti. Aa­tok­sen ju­ris­tit aut­ta­vat kui­ten­kin aina il­mai­sek­si chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Lue lisää: Vain­ajan laskut pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen

Vastuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä on lä­hi­pii­ril­lä

Vastuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä kuuluu vain­ajan lä­hi­pii­ril­le. Käy­tän­nös­sä pää­vas­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta on sillä pe­ril­li­sel­lä, joka tuntee vain­ajan omai­suu­den par­hai­ten. Usein tämä on leski tai joku vain­ajan lap­sis­ta.

Pe­ru­kir­ja on teh­tä­vä kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua vain­ajan kuo­le­mas­ta. Li­säk­si pe­run­kir­joi­tuk­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen kopio pe­ru­kir­jas­ta toi­mi­te­taan ve­rot­ta­jal­le.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan eri­lai­sia vi­ran­omai­sil­ta ti­lat­ta­via asia­kir­jo­ja. Vir­ka­to­dis­tuk­sil­la ja su­kusel­vi­tyk­sil­lä osoi­te­taan pe­ril­lis­a­se­ma eli osak­kuus kuo­lin­pe­säs­sä, ja niiden saa­mi­nen seu­ra­kun­nil­ta sekä vi­ras­toil­ta saat­taa kestää.

Al­ku­pe­räi­set pe­ru­kir­jat säi­ly­te­tään pe­ri­kun­nan ar­kis­tos­sa.

💡 Pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen on mah­dol­lis­ta hakea li­sä­ai­kaa ve­rot­ta­jal­ta. Li­sä­ai­kaa voi hakea kir­jal­li­ses­ti lo­mak­keel­la tai säh­köi­ses­ti Oma­Ve­ro -pal­ve­lus­ta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mät­tä jät­tä­mi­nen

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mät­tä jät­tä­mi­nen voi johtaa ve­ron­ko­ro­tuk­seen tai Ve­ro­hal­lin­non an­ta­maan myö­häs­ty­mis­mak­suun. 

Ja­ka­ma­ton kuo­lin­pe­sä on myös mah­dol­li­nen

Kuo­lin­pe­sän ja­ka­mat­ta jät­tä­mi­sel­le voi olla useita syitä. Ja­ka­mat­to­man kuo­lin­pe­sän li­säk­si myös osit­tai­nen pe­rin­nön­ja­ko on mah­dol­lis­ta.

Ylei­sim­mät syyt ja­ka­mat­to­maan kuo­lin­pe­sään ovat tes­ta­men­tis­sa esi­tet­ty toi­vo­mus tai lesken suo­jaa­mi­nen. Myös ve­ro­tus tai ke­sä­mö­kin tai metsän kuu­lu­mi­nen kuo­lin­pe­sään voivat olla syitä, että kuo­lin­pe­sä jä­te­tään ja­ka­mat­ta.

Pe­run­kir­joi­tus itse ja pe­rin­tö­ve­ro­jen hoi­ta­mi­nen

Pe­run­kir­joi­tuk­seen ja pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen ei ole ole­mas­sa tark­ko­ja muo­to­vaa­ti­muk­sia, joten pe­ru­kir­jan voi laatia kuka vain.

Itse muo­to­vaa­ti­muk­sia tär­keäm­pää on pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen ja lain vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa. Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta jo ennen pe­rin­nön­ja­koa.

Väärin laa­dit­tu pe­ru­kir­ja tai me­net­te­ly pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa voi ai­heut­taa myö­hem­min sen, että pe­run­kir­joi­tuk­sen pä­te­vyys myö­hem­min rii­tau­te­taan.

Vi­ran­omai­set eivät tarjoa val­mii­ta mal­le­ja tai tyhjiä lo­mak­kei­ta pe­ru­kir­jaa varten tästä syystä.

Lue lisää: Mitä ovat pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­set?

Mikä on hel­poin tapa hoitaa pe­run­kir­joi­tus?

Ny­ky­ään hel­poin tapa pe­run­kir­joi­tuk­sen hoi­ta­mi­seen on verk­ko­pal­ve­lu. Ver­kos­sa teh­tä­vä pe­run­kir­joi­tus on helppo tapa kar­toit­taa pe­ril­li­set sekä vain­ajan omai­suus.

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa usein huo­mat­ta­via pa­pe­ri­töi­tä, mikä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta vält­tää käyt­tä­mäl­lä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua pe­run­kir­joi­tuk­sen hoi­ta­mi­seen.

Verk­ko­pal­ve­lus­sa voit kir­ja­ta kaikki tiedot pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­tyen. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus voi­daan hoitaa etänä ja al­le­kir­joi­tuk­sen pe­ru­kir­jaan voi­daan hank­kia säh­köi­ses­ti.

Lä­hei­sen kuo­le­ma on raskas asia eikä surun kes­kel­lä vi­ral­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen yh­des­sä ul­ko­puo­lis­ten kanssa vält­tä­mät­tä tunnu oi­keal­ta.

💡 Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu tar­jo­aa asian­tun­ti­ja-avun ilman, että asioi­ta tar­vit­see kertoa ja se­lit­tää ul­ko­puo­li­sil­le. Saat kui­ten­kin myös aina apua asian­tun­ti­jal­ta chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Pe­run­kir­joi­tus ja pe­rin­nön­ja­ko

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa omai­suuk­sia ei vielä jaeta pe­ril­li­sil­le. Omai­suus siir­tyy pe­ril­li­sil­le vasta pe­rin­nön­ja­koa teh­täes­sä.

Pe­rin­nön­ja­ko teh­dään ta­val­li­ses­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen ja pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­sen jäl­keen.

Ennen pe­rin­nön ja­ka­mis­ta täytyy kui­ten­kin tehdä ositus, mikäli pe­rit­tä­vä on ollut avio­lii­tos­sa tai re­kis­te­röi­dys­sä pa­ri­suh­tees­sa eikä puo­li­soil­la ole ollut avio­eh­to­so­pi­mus­ta. Osi­tuk­ses­sa avio-oi­keu­del­li­nen va­ral­li­suus pu­re­taan sekä mää­ri­tel­lään, mikä omai­suu­des­ta on avio-oi­keu­del­lis­ta ja mikä puo­les­taan ei.

Avio-oi­keu­den ul­ko­puo­li­nen va­ral­li­suus on pe­ril­lis­ten pe­rit­tä­vää omai­suut­ta.

Pe­run­kir­joi­tus itse Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu ottaa huo­mioon samat asiat kuin pe­rin­töön ja kuo­lin­pe­siin eri­kois­tu­nut la­ki­asian­tun­ti­ja.

Pal­ve­lu tul­kit­see pesän ti­lan­teen pe­rus­teel­la, miten esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­säs­sä oleva asunto kan­nat­taa ar­vos­taa, ja kan­nat­taa­ko auto myydä ennen kuo­lin­pe­sän ja­ka­mis­ta vai vasta sen jäl­keen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen maksaa Aa­tok­ses­sa vain 299 euroa.

Hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut, vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen. Vi­ran­omais­mak­su­jen suu­ruus riip­puu su­kusel­vi­tyk­ses­tä sekä vir­ka­to­dis­tus­ten mää­räs­tä.

Myös pe­rin­nön­ja­ko hoituu kä­te­väs­ti Aa­tok­ses­sa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen.

Hyödyt

  • Suo­ma­lai­nen pal­ve­lu
  • Kiin­teä hinta – ei kal­lis­ta tun­ti­ve­loi­tus­ta
  • Toimii täysin ne­tis­sä etänä
  • La­kia­pua chatin tai säh­kö­pos­tin avulla
  • Luo kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jat
  • Pal­ve­lua helppo käyt­tää
  • Lisää tar­vit­ta­vat liit­teet (esim. laskut) pal­ve­luun hel­pos­ti
  • Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen
  • Pal­ve­lu laskee au­to­maat­ti­ses­ti pe­rin­tö­ve­rot ja pe­rin­nön osuu­den
  • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen

Liity jo yli 80 000 tyy­ty­väi­sen käyt­tä­jän jouk­koon. Lue asiak­kai­dem­me ko­ke­muk­sia pal­ve­lus­tam­me.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen heti tänään.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta

Alla ta­val­li­sim­pia ky­sy­myk­siä liit­tyen pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Mitä pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa?

Pe­run­kir­joi­tus on teh­tä­vä kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa vain­ajan kuo­le­mas­ta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen tar­koi­tus on sel­vit­tää pe­ril­li­set ja vain­ajan omai­suus.

Kuka voi tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen?

Vastuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä on vain­ajan lä­hi­pii­ril­lä. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen ei tar­vit­se la­ki­asian­tun­ti­jaa. Usein vain­ajan asioi­ta hoi­ta­nut hen­ki­lö tekee pe­run­kir­joi­tuk­sen tai joku kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta.

Li­säk­si voit hakea apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta.

Mihin pe­run­kir­joi­tus toi­mi­te­taan?

Pe­run­kir­joi­tus tulee tehdä kolmen kuu­kau­den si­säl­lä vain­ajan kuo­le­mas­ta. Pe­ru­kir­ja tulee toi­mit­taa Ve­ro­hal­lin­nol­le kuu­kau­den ku­lut­tua pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­ses­ta.

Kuka maksaa pe­run­kir­joi­tuk­sen?

Ta­val­li­ses­ti pe­run­kir­joi­tus sekä hau­taus­ku­lut mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­rois­ta ennen pe­rin­nön­ja­koa.

Jos vai­na­ja on ollut va­ra­ton tai vel­kai­nen, lan­ke­aa pe­run­kir­joi­tuk­sen mak­sa­mi­nen va­rat­to­man vain­ajan ta­pauk­ses­sa lan­ke­aa kuo­lin­pe­sän osak­kaal­le.

Kuinka pian pe­rin­tö­ve­ro tulee maksaa?

Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää tiedon pe­rin­tö­ve­ro­si mää­räs­tä ja mak­su­päi­väs­tä, kun ve­rot­ta­ja on tehnyt pe­ru­kir­jan pe­rus­teel­la ve­ro­tus­pää­tök­sen. Pe­rin­tö­ve­ro mak­se­taan ta­val­li­ses­ti kah­des­sa erässä.

Miten pe­rin­tö jae­taan?

Pe­rin­tö jae­taan rin­ta­pe­ril­lis­ten mukaan. Mikäli vai­na­jal­la on tes­ta­ment­ti, sil­loin pe­rin­tö jae­taan tes­ta­men­tin mukaan.