Pe­run­kir­joi­tus itse teh­ty­nä

Mies puhelimella kirjastossa
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse ilman ul­ko­puo­lista apua. Oikein tehty pe­run­kir­joi­tus auttaa kui­ten­kin rii­ta­ti­lan­teissa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen itse on myös mah­dol­lista. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat tai vai­na­jan lä­hi­su­ku­lai­nen, kuten leski tai rin­ta­pe­ril­li­nen, tekee usein pe­run­kir­joi­tuk­sen itse tai la­ki­toi­mis­ton avulla.

Ker­romme ar­tik­ke­lissa, kuinka pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse ja min­kä­lai­sia vel­vol­li­suuk­sia pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­tyy.

Voiko pe­run­kir­joi­tuk­sen tehdä itse?

Kyllä, pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse eikä sen te­ke­mi­seen ole pakko hank­kia ul­ko­puo­lista la­ki­miestä tai muuta lain tun­te­vaa asian­tun­ti­jaa.

Pe­run­kir­joi­tus täytyy kui­ten­kin siinä mie­lessä hoitaa aina itse, että mikään vi­ran­omai­nen ei vastaa sen te­ke­mi­sestä tai aloit­ta­mi­sesta.

Esi­mer­kiksi Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­velu mah­dol­lis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen itse täysin oh­ja­tusti. Aa­tok­sen ju­ris­tit aut­ta­vat kui­ten­kin aina il­mai­seksi chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Lue lisää: Vai­na­jan laskut pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen

Vastuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sestä on lä­hi­pii­rillä

Vastuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sestä kuuluu vai­na­jan lä­hi­pii­rille. Käy­tän­nössä pää­vas­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sesta on sillä pe­ril­li­sellä, joka tuntee vai­na­jan omai­suu­den par­hai­ten. Usein tämä on leski tai joku vai­na­jan lap­sista.

Pe­ru­kirja on teh­tävä kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua vai­na­jan kuo­le­masta. Li­säksi pe­run­kir­joi­tuk­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen kopio pe­ru­kir­jasta toi­mi­te­taan ve­rot­ta­jalle.

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan eri­lai­sia vi­ran­omai­silta ti­lat­ta­via asia­kir­joja. Vir­ka­to­dis­tuk­silla ja su­kusel­vi­tyk­sillä osoi­te­taan pe­ril­lis­a­sema eli osak­kuus kuo­lin­pe­sässä, ja niiden saa­mi­nen seu­ra­kun­nilta sekä vi­ras­toilta saat­taa kestää.

Al­ku­pe­räi­set pe­ru­kir­jat säi­ly­te­tään pe­ri­kun­nan ar­kis­tossa.

💡 Pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen on mah­dol­lista hakea li­sä­ai­kaa ve­rot­ta­jalta. Li­sä­ai­kaa voi hakea kir­jal­li­sesti lo­mak­keella tai säh­köi­sesti Oma­Vero -pal­ve­lusta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mättä jät­tä­mi­nen

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mättä jät­tä­mi­nen voi johtaa ve­ron­ko­ro­tuk­seen tai Ve­ro­hal­lin­non an­ta­maan myö­häs­ty­mis­mak­suun.

Ja­ka­ma­ton kuo­lin­pesä on myös mah­dol­li­nen

Kuo­lin­pe­sän ja­ka­matta jät­tä­mi­selle voi olla useita syitä. Ja­ka­mat­to­man kuo­lin­pe­sän li­säksi myös osit­tai­nen pe­rin­nön­jako on mah­dol­lista.

Ylei­sim­mät syyt ja­ka­mat­to­maan kuo­lin­pe­sään ovat tes­ta­men­tissa esi­tetty toi­vo­mus tai lesken suo­jaa­mi­nen. Myös ve­ro­tus tai ke­sä­mö­kin tai metsän kuu­lu­mi­nen kuo­lin­pe­sään voivat olla syitä, että kuo­lin­pesä jä­te­tään ja­ka­matta.

Pe­run­kir­joi­tus itse ja pe­rin­tö­ve­ro­jen hoi­ta­mi­nen

Pe­run­kir­joi­tuk­seen ja pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen ei ole ole­massa tark­koja muo­to­vaa­ti­muk­sia, joten pe­ru­kir­jan voi laatia kuka vain.

Itse muo­to­vaa­ti­muk­sia tär­keäm­pää on pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen ja lain vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen pe­run­kir­joi­tuk­sessa. Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen voi olla ajan­koh­taista jo ennen pe­rin­nön­ja­koa.

Väärin laa­dittu pe­ru­kirja tai me­net­tely pe­run­kir­joi­tuk­sessa voi ai­heut­taa myö­hem­min sen, että pe­run­kir­joi­tuk­sen pä­te­vyys myö­hem­min rii­tau­te­taan.

Vi­ran­omai­set eivät tarjoa val­miita mal­leja tai tyhjiä lo­mak­keita pe­ru­kir­jaa varten tästä syystä.

Lue lisää: Mitä ovat pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­set? ja Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä

Mikä on hel­poin tapa hoitaa pe­run­kir­joi­tus?

Ny­ky­ään hel­poin tapa pe­run­kir­joi­tuk­sen hoi­ta­mi­seen on verk­ko­pal­velu. Ver­kossa teh­tävä pe­run­kir­joi­tus on helppo tapa kar­toit­taa pe­ril­li­set sekä vai­na­jan omai­suus.

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa usein huo­mat­ta­via pa­pe­ri­töitä, mikä on kui­ten­kin mah­dol­lista vält­tää käyt­tä­mällä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua pe­run­kir­joi­tuk­sen hoi­ta­mi­seen.

Verk­ko­pal­ve­lussa voit kir­jata kaikki tiedot pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­tyen. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus voi­daan hoitaa etänä ja al­le­kir­joi­tuk­sen pe­ru­kir­jaan voi­daan hank­kia säh­köi­sesti.

Lä­hei­sen kuo­lema on raskas asia eikä surun kes­kellä vi­ral­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen yh­dessä ul­ko­puo­lis­ten kanssa vält­tä­mättä tunnu oi­kealta.

💡 Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu tar­joaa asian­tun­tija-avun ilman, että asioita tar­vit­see kertoa ja se­lit­tää ul­ko­puo­li­sille. Saat kui­ten­kin myös aina apua asian­tun­ti­jalta chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Pe­run­kir­joi­tus ja pe­rin­nön­jako

Pe­run­kir­joi­tuk­sessa omai­suuk­sia ei vielä jaeta pe­ril­li­sille. Omai­suus siir­tyy pe­ril­li­sille vasta pe­rin­nön­ja­koa teh­täessä.

Pe­rin­nön­jako teh­dään ta­val­li­sesti pe­run­kir­joi­tuk­sen ja pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­sen jäl­keen.

Ennen pe­rin­nön ja­ka­mista täytyy kui­ten­kin tehdä ositus, mikäli pe­rit­tävä on ollut avio­lii­tossa tai re­kis­te­röi­dyssä pa­ri­suh­teessa eikä puo­li­soilla ole ollut avio­eh­to­so­pi­musta. Osi­tuk­sessa avio-oi­keu­del­li­nen va­ral­li­suus pu­re­taan sekä mää­ri­tel­lään, mikä omai­suu­desta on avio-oi­keu­del­lista ja mikä puo­les­taan ei.

Avio-oi­keu­den ul­ko­puo­li­nen va­ral­li­suus on pe­ril­lis­ten pe­rit­tä­vää omai­suutta.

Pe­run­kir­joi­tus itse Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­velu ottaa huo­mioon samat asiat kuin pe­rin­töön ja kuo­lin­pe­siin eri­kois­tu­nut la­ki­asian­tun­tija.

Pal­velu tul­kit­see pesän ti­lan­teen pe­rus­teella, miten esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sässä oleva asunto kan­nat­taa ar­vos­taa, ja kan­nat­taako auto myydä ennen kuo­lin­pe­sän ja­ka­mista vai vasta sen jäl­keen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen maksaa Aa­tok­sessa vain 399 euroa.

Hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut, vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen. Vi­ran­omais­mak­su­jen suu­ruus riip­puu su­kusel­vi­tyk­sestä sekä vir­ka­to­dis­tus­ten mää­rästä.

Myös pe­rin­nön­jako hoituu kä­te­västi Aa­tok­sessa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen.

Hyödyt

 • Suo­ma­lai­nen pal­velu
 • Kiin­teä hinta – ei kal­lista tun­ti­ve­loi­tusta
 • Toimii täysin ne­tissä etänä
 • La­kia­pua chatin tai säh­kö­pos­tin avulla
 • Luo kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jat
 • Pal­ve­lua helppo käyt­tää
 • Lisää tar­vit­ta­vat liit­teet (esim. laskut) pal­ve­luun hel­posti
 • Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen
 • Pal­velu laskee au­to­maat­ti­sesti pe­rin­tö­ve­rot ja pe­rin­nön osuu­den
 • Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­nen etänä
 • Säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set
 • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen

Lue asiak­kai­demme ko­ke­muk­sia pal­ve­lus­tamme.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen heti tänään.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä pe­run­kir­joi­tuk­sesta

Alla ta­val­li­sim­pia ky­sy­myk­siä liit­tyen pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Mitä pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa?

Pe­run­kir­joi­tus on teh­tävä kolmen kuu­kau­den ku­luessa vai­na­jan kuo­le­masta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen tar­koi­tus on sel­vit­tää pe­ril­li­set ja vai­na­jan omai­suus.

Kuka voi tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen?

Vastuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sestä on vai­na­jan lä­hi­pii­rillä. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen ei tar­vitse la­ki­asian­tun­ti­jaa. Usein vai­na­jan asioita hoi­ta­nut hen­kilö tekee pe­run­kir­joi­tuk­sen tai joku kuo­lin­pe­sän osak­kaista.

Li­säksi voit hakea apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tolta.

Mihin pe­run­kir­joi­tus toi­mi­te­taan?

Pe­run­kir­joi­tus tulee tehdä kolmen kuu­kau­den si­sällä vai­na­jan kuo­le­masta. Pe­ru­kirja tulee toi­mit­taa Ve­ro­hal­lin­nolle kuu­kau­den ku­lut­tua pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­sesta.

Kuka maksaa pe­run­kir­joi­tuk­sen?

Ta­val­li­sesti pe­run­kir­joi­tus sekä hau­taus­ku­lut mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­roista ennen pe­rin­nön­ja­koa.

Jos vai­naja on ollut va­ra­ton tai vel­kai­nen, lan­keaa pe­run­kir­joi­tuk­sen mak­sa­mi­nen va­rat­to­man vai­na­jan ta­pauk­sessa lan­keaa kuo­lin­pe­sän osak­kaalle.

Kuinka pian pe­rin­tö­vero tulee maksaa?

Ve­ro­hal­linto lä­het­tää tiedon pe­rin­tö­ve­rosi mää­rästä ja mak­su­päi­västä, kun ve­rot­taja on tehnyt pe­ru­kir­jan pe­rus­teella ve­ro­tus­pää­tök­sen. Pe­rin­tö­vero mak­se­taan ta­val­li­sesti kah­dessa erässä.

Miten pe­rintö jae­taan?

Pe­rintö jae­taan rin­ta­pe­ril­lis­ten mukaan. Mikäli vai­na­jalla on tes­ta­mentti, sil­loin pe­rintö jae­taan tes­ta­men­tin mukaan.