Hur lång tid tar det för skat­te­ver­ket att re­gi­stre­ra äk­ten­skap?

registrera äktenskapet.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-04-26 ● 2 minuter
Dela artikeln
Hur lång tid tar det för skat­te­ver­ket att re­gi­stre­ra äk­ten­skap? Ska äk­ten­skap ens re­gis­te­ras? Hur ser pro­ces­sen ut? Vad be­ty­der ci­vil­stånd?

I denna ar­ti­kel går vi igenom vad som gäller efter man har gift sig eller om man i ef­ter­hand ska re­gi­stre­ra sitt äk­ten­skap.

Re­gi­stre­ring av äk­ten­skap

I Sve­ri­ge re­gi­stre­ras äk­ten­skap och skils­mäs­sor i äk­ten­skaps­re­gist­ret hos Skat­te­ver­ket. Detta förs till folk­bok­fö­ring­en och väl där fun­ge­rar som ett bevis på ert äk­ten­skap. An­sö­ker ni om ett lån som gifta eller om något annat då ni be­hö­ver intyga att ni är gifta så kommer den ni an­sö­ker hos kolla i Skat­te­ver­kets re­gis­ter.

Om ni be­hö­ver intyg på ert äk­ten­skap ut­om­lan­ds kan ni ansöka om ett äk­ten­skapscer­ti­fi­kat. Det görs hos Skat­te­ver­ket om ni är folk­bok­för­da i Sve­ri­ge och annars vid kon­su­la­tet/am­bas­sa­den.

Skat­te­ver­ket be­hö­ver även veta om äk­ten­ska­pet för en mängd rätts­li­ga skäl. Det finns t.ex. sär­skil­da regler om gåvor mellan makar och äk­ten­ska­pet har också stor på­ver­kan på arvs­reg­ler­na.

Läs mer: döds­fall med och utan äk­ten­skaps­för­ord

Hand­lägg­nings­ti­der för  re­gi­stre­ring

Enligt Skat­te­ver­ket ska det ta cirka 2 veckor att få sitt äk­ten­skap re­gi­stre­rat. Detta är under för­ut­sätt­ning att allt är kor­rekt in­läm­nat, det vill säga att av­gif­ten är betald och alla un­der­skrif­ter finns samt att allt stäm­mer i övrigt. Hand­lägg­nings­ti­den kan dock såklart va­ri­e­ra be­ro­en­de på Skat­te­ver­kets be­last­ning.

Ci­vil­stånd

Ci­vil­stånd är din fa­mil­je­rätts­li­ga si­tu­a­tion som an­teck­nas hos Skat­te­ver­ket. Det finns fyra styc­ken for­mel­la ci­vil­stånd i Sve­ri­ge:

  1. ogift
  2. gift
  3. änka / änk­ling
  4. skild

Notera att t.ex. sambo inte är ett ci­viltill­stånd och finns därför inte re­gi­stre­rat hos skat­te­ver­ket, men bor man till­sam­mans i ett par­för­hål­lan­de räknas man ju­ri­diskt som sambos, även om man inte är folk­bok­för­da på adres­sen.

Läs mer: Äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal?

Hin­der­pröv­ning

Skat­te­ver­ket är in­vol­ve­ra­de redan innan vig­seln ägt rum då man måste göra en hin­der­s­pröv­ning innan man kan gifta sig. Vig­sel­för­rät­ta­ren är skyl­dig att kon­trol­le­ra att sådan ägt rum.

En hin­der­pröv­ning är en kon­troll av att det inte finns något i svensk lag som hindrar er från att gifta er. Det är till ex­em­pel olag­li­gt i Sve­ri­ge att gifta sig med ett barn eller att vara gift med flera per­so­ner sam­ti­di­gt. Dessa skulle utgöra hinder mot vigsel.

Re­gis­te­ring av äk­ten­skaps­för­ord

Skat­te­ver­ket är också an­sva­ri­ga för att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­ord. Genom äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild och på så sätt undgå att den ingår i en fram­ti­da bo­del­ning vid döds­fall eller skils­mäs­sa.

Hu­vud­re­geln är att ett äk­ten­skaps­för­ord börja gälla från den dagen det läm­na­ts in för re­gi­stre­ring men om det upp­rät­tas innan vigsel och det kommer in till Skat­te­ver­ket senast en månad efter vigsel gäller det istäl­let från dagen för gif­ter­må­let.

Hur gör man?

Re­gis­te­ring av äk­ten­ska­pet sköts nor­malt utan er in­bland­ning ef­ter­som vig­sel­för­rät­ta­ren skic­kar vig­sel­be­vi­set direkt till Skat­te­ver­ket. Detta gäller dock ej för äk­ten­skap som in­gåtts i ut­lan­det, se nedan.

Det man själv be­hö­ver göra är att ansöka om hin­der­s­pröv­ning innan äk­ten­ska­pet. Detta görs genom en blan­kett som finns på Skat­te­ver­kets hem­si­da. Ni be­hö­ver även skicka in en blan­ket om ni önskar att byta ef­ter­namn i sam­band med gif­ter­må­let.

Re­gi­stre­ra äk­ten­skap in­gång­et i ut­lan­det

Det går att gifta sig vid svens­ka kyrkan även ut­om­lan­ds, dess­utom går det att gifta sig vid vissa svens­ka am­bas­sa­der. Har ni valt något av dessa al­ter­na­tiv är pro­ces­sen i stort sätt den samma som om ni gift er i Sve­ri­ge.

I andra fall måste ni skicka en vi­di­me­rad kopia av vig­sel­be­vi­set till Skat­te­ver­ket. Då görs en kon­troll av Skat­te­ver­ket om äk­ten­ska­pet kan er­kän­nas i Sve­ri­ge. Det man kon­trol­le­rar är bland annat att det inte fö­relåg några hinder mot äk­ten­ska­pet enligt svens­ka regler. Ni be­hö­ver även skicka in en sär­skild blan­kett om ni önskar att byta ef­ter­namn.

💡Läs mer vad som gäller om ni gifter er ut­om­lan­ds!

Äk­ten­skaps­för­ord före eller efter vig­seln

Det är möj­li­gt att skriva och re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­ord både före och efter vig­seln. Ett äk­ten­skaps­för­ord behövs även om ni inte pla­ne­rar att skilja er, ef­ter­som det även är bra att ha vid döds­fall.

Hos Aatos skapar ni enkelt ett äk­ten­skaps­för­ord full­stän­di­gt online! Det är bil­li­gt, snabbt och enkelt. Ju­ri­disk hjälp ingår i priset!

Smidigare juridik, online och enkelt!