Äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal? Det är skill­na­den.

Tavelvägg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-01 ● 5 minuter
Dela artikeln
Äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal – vad är bäst? Vi jämför här de båda över­ens­kom­mel­ser­na och be­rät­tar vad som är bra att veta.

Det kan vara lätt att tro att sam­bo­av­tal fun­ge­rar precis li­ka­dant för sam­bo­för­hål­lan­det som äk­ten­skaps­för­ord för äk­ten­ska­pet. Det stäm­mer att syftet är det­sam­ma, att de­fi­ni­e­ra vad som ska vara någons en­skil­da egen­dom. Alltså vad som inte ska delas vid en se­pa­ra­tion.

Men ef­ter­som lagens regler skil­jer sig en hel del åt för vad som gäller för sambo och äk­ten­skap, blir också de två över­ens­kom­mel­ser­na lite olika.

Äk­ten­skaps­för­ord och sam­bo­av­tal – lik­he­ter och skill­na­der

Sam­bo­av­tal kan ni skriva innan eller efter att ni har flyt­tat ihop. Äk­ten­skaps­för­ord kan ni också skriva innan eller under äk­ten­ska­pet.

I båda ty­per­na av över­ens­kom­mel­ser så anger ni vilken egen­dom som ska vara en­skild. Bostad, bohag och övrig egen­dom kan ni ta upp här.

Om ni har köpt en bostad men be­ta­lat olika mycket för den, och vill för­säk­ra er om att ni får till­ba­ka det som re­spek­tive har lagt in ska ni ta upp bo­sta­den. Vid olika kon­tan­tin­sa­ts är det vik­ti­gt att också skriva ett skul­debrev. Det räcker alltså inte med att bara skriva äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal.

Låt oss jäm­fö­ra äk­ten­skaps­för­ord och sam­bo­av­tal på några vik­ti­ga punk­ter.

 Sam­bo­av­talÄk­ten­skaps­för­ord
Gäller allt ni äger
Gäller bostad & bohag
På­ver­kar det ni ägde innan ni blev sambo eller gifte er
Ska vara skrift­li­gt
Re­gi­stre­ra hos Skat­te­ver­ket
Måste be­vitt­nas

Både sam­bo­av­tal och äk­ten­skaps­för­ord ska upp­rät­tas i varsi­tt ex­em­plar samt skri­vas under av er båda. Till skill­nad från sam­bo­av­ta­let ska även äk­ten­skaps­för­or­det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Varken sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord be­hö­ver ha vitt­nens un­der­skrift. Ett sånt be­vitt­nan­de kan dock ge sam­bo­av­tal lite av den trygg­het som ett äk­ten­skaps­för­ord får genom re­gi­stre­ring­en hos Skat­te­ver­ket.

Enkla­re sätt att upp­rät­ta do­ku­ment, för ett enkla­re liv

Att få till for­ma­li­an för av­ta­len är alltså inte så svårt. De större ut­ma­ning­ar­na ligger istäl­let i att de­fi­ni­e­ra vad som ska vara en­skild egen­dom så att denna verk­li­gen skyd­das när livet för­änd­ras.

För att un­der­lät­ta detta har vi skapat en smidig on­li­ne­tjänst – en frå­ge­guide, för att snabbt och enkelt upp­rät­ta ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord. Tjäns­ten kostar också klart mindre än att anlita en ju­rist­by­rå för att få fram samma slags bin­dan­de do­ku­ment.

Skill­na­den på gif­to­rätts­gods och sam­bo­e­gen­dom

För att yt­ter­li­ga­re för­kla­ra olik­he­ter­na be­hö­ver vi även förstå skill­na­den på gif­to­rätts­gods och sam­bo­e­gen­dom.

I äk­ten­skap så ses allt ni äger som ge­men­sam egen­dom och det kallas för gif­to­rätts­gods. Det gäller även sådant som ni ägde innan ni gifte er och har tagit med in i äk­ten­ska­pet. Gif­to­rätts­gods kan vara allt från bostad, lant­stäl­le och in­red­ning till bil, pengar, aktier, arv och eget fö­re­tag.

I ett sam­bo­för­hål­lan­de pratar men istäl­let om sam­bo­e­gen­dom. Till skill­nad från gif­to­rätts­gods är det be­tyd­li­gt mer be­grän­sat vad som räknas in. Sam­bo­e­gen­dom är bara bostad och bohag som ni har köpt för ge­men­samt bruk. Det ni ägde innan ni träf­fa­des är inte sam­bo­e­gen­dom och inte heller sådant som inte har med bo­sta­den att göra.

Fö­re­ta­ga­re och gift? Då be­hö­ver du ett äk­ten­skaps­för­ord.

Äk­ten­skaps­för­ord och sam­bo­av­tal vid skul­der

Till var­dags gör över­ens­kom­mel­ser­na inte någon större skill­nad för er. Det är inte förrän om ni skulle gå skilda vägar som det verk­li­gen spelar roll. Det finns dock ett un­dan­tag och det gäller om någon av er har en skuld hos kro­no­fog­den som ska ut­mä­tas.

Över­ens­kom­mel­ser­na har ge­men­samt att de inte utgör något ju­ri­diskt hinder för ut­mät­ning. Det be­ty­der att det alltså inte går att skydda någons egen­dom mot ut­mät­ning genom att ”avtala över” egen­dom till den skuld­fria sambon eller maken. Här är det istäl­let ägan­de­rät­ten som avgör. Och ägan­de­rät­ten kan vara lät­ta­re att bevisa genom äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal ihop med kvit­ton och andra hand­ling­ar.

För bo­stads­rätt, villa, bil och pengar på en­skilt bank­kon­to (alltså inte ge­men­samt konto) så är ägan­de­rät­ten lät­tast att avgöra. Ägar­ska­pet finns ju re­gi­stre­rat med datum hos ex­ter­na parter såsom myn­dig­het och bank. För bohag och annan egen­dom blir för­ut­sätt­ning­ar­na annat.

I prak­ti­ken så gör äk­ten­ska­pet, även med ett äk­ten­skaps­för­ord, det svå­ra­re att bevisa att en egen­dom helt eller delvis till­hör den skuld­fria maken. I sam­bo­för­hål­lan­det kan det där­e­mot räcka med att bevisa bland annat med hjälp av sam­bo­av­ta­let att egen­do­men köpts innan sam­bo­för­hål­lan­det och att den därför inte ska ses som ge­men­samt ägd.

Ex­em­pel 1: Bostad vid ut­mät­ning hos sambor

Tilda och Se­basti­an är sambor och äger en lä­gen­het till­sam­mans. Se­basti­ans har dock spelskul­der som ska ut­mä­tas och Kro­no­fog­den har då rätt att utmäta även i lä­gen­he­ten, oav­sett om de har sam­bo­av­tal eller ej.

Ex­em­pel 2: Ut­mät­ning hos äkta par

Paret har gift sig och Se­basti­an har nya skul­der som ska ut­mä­tas. För att und­vi­ka samma drama som vid förra ut­mät­ning­en så har de upp­rät­tat ett äk­ten­skaps­för­ord som anger att lä­gen­he­ten är Tildas en­skil­da egen­dom. Men, inte heller detta skyd­dar bo­sta­den från att räknas med i ut­mät­ning­en, ef­ter­som äk­ten­skaps­för­or­det inte på­ver­kar ägan­de­rät­ten.

Ex­em­pel 3: Ut­mät­ning vid ändrat ägande

Tredje (och för­hopp­nings­vis sista) ut­mät­ning­en: Paret har numera lä­gen­he­ten re­gi­stre­rad på Tilda – hon står nu som ensam ägare av den. I och med att ägan­de­rät­ten har änd­ra­ts så skyd­das bo­sta­den från ut­mät­ning­en.

Espressomaskin gör en god espresso
Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa och sam­bo­av­tal vid se­pa­ra­tion

Det som tas med in i ett sam­bo­för­hål­lan­de är fort­fa­ran­de var och ens pri­va­ta egen­dom även vid bo­del­ning vid se­pa­ra­tion. Det som där­e­mot har köpts till det ge­men­sam­ma hemmet som ex­em­pel­vis möbler, vit­va­ror, heme­lektro­nik och annan in­red­ning ska där­e­mot delas lika oav­sett vem som be­ta­la­de för det. Om det där­e­mot finns ett sam­bo­av­tal ska upp­del­ning istäl­let göras enligt det.

Det som ni tar med in i ett äk­ten­skap har samma status som det som ni har köpt ge­men­samt. Det ska därför för­de­las lika under bo­del­ning­en vid skils­mäs­sa. Om det där­e­mot finns ett äk­ten­skaps­för­ord ska upp­del­ning istäl­let föras enlig det. Reg­ler­na finns be­skriv­na i äk­ten­skaps­bal­ken.

Här ligger alltså en viktig skill­nad mellan de båda ty­per­na av över­ens­kom­mel­ser: I sam­bo­för­hål­lan­det krävs inget sam­bo­av­tal för att skydda egen­dom som togs med in i re­la­tio­nen. I ett äk­ten­skap krävs dock ett äk­ten­skaps­för­ord för att skydda samma egen­dom.

Ex­em­pel: 4: Bo­del­ning med och utan äk­ten­skaps­för­ord re­spek­tive sam­bo­av­tal

Tilda trött­na­de på att Se­basti­an skaf­fa­de nya spelskul­der och tog ut skils­mäs­sa. Vid bo­del­ning­en får Tilda be­hål­la lä­gen­he­ten ef­ter­som paret har kvar det gamla äk­ten­skaps­för­or­det som säger att lä­gen­he­ten är hennes en­skil­da egen­dom. Därmed be­hö­ver hon inte heller köpa ut Se­basti­an ur lä­gen­he­ten ef­ter­som den helt enkelt inte räknas med i bo­del­ning­en. Utan äk­ten­skaps­för­ord så skulle Se­basti­an ha rätt till halva värdet av lä­gen­he­ten, även om Tilda står som ägare för den.

Det samma hade gällt även om Tilda och Se­basti­an fort­fa­ran­de var gifta.

Läs mer om skils­mäs­sa med äk­ten­skaps­för­ord och skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord

Äk­ten­skaps­för­ord och sam­bo­av­tal vid döds­fall

Bo­del­ning vid döds­fall följer samma prin­ci­per som vid bo­del­ning vid se­pa­ra­tion och skils­mäs­sa. Det som kommer till vid döds­fall är ett arv­skifte, där man måste ta hänsyn till ar­ving­ar och even­tu­ellt tes­ta­men­te.

Arv­skif­tet sker dock efter bo­del­ning, vilket in­ne­bär att såväl sam­bo­av­tal som äk­ten­skaps­för­ord fyller sin sista funk­tion under bo­del­ning­en. Den egen­dom som blir kvar efter bo­del­ning­en går sen vidare till arv­skif­tet.

Varken sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vem som ärver. Då måste ni skriva tes­ta­men­te. Här be­skri­ver vi vidare skill­na­den på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord.

Läs vidare: Vem ärver om ma­kar­na har äk­ten­skaps­för­ord?

När slutar över­ens­kom­mel­sen gälla?

Sam­bo­av­ta­let upphör att gälla om sam­bor­na gifter sig eller flyt­tar isär. Dess­utom ifall någon av dom av­li­der eller gifter sig med någon annan. De kan också välja att riva do­ku­men­tet.

Äk­ten­skaps­för­or­det upphör att gälla om paret er­sät­ter det med ett nytt eller drar till­ba­ka det. Dess­utom slutar det att gälla efter en bo­del­ning som görs på grund av döds­fall eller skils­mäs­sa.

Läs mer om sam­bo­av­tal.

Smidigare juridik, online och enkelt!