Skif­tes­man för dödsbo

Skiftesman hjälper till med dödsbo
A photo of Andrea
Andrea
2023-05-03 ● 3 minuter
Dela artikeln
Det finns många saker som döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver komma över­ens om. Om döds­bo­de­lä­ga­re i ett dödsbo har svårt att enas om hur arvet ska bli för­de­lat kan man ta hjälp av en skif­tes­man.

Den här ar­ti­keln går igenom vad en skif­tes­man gör i sam­band med boupp­teck­ning och arv­skifte. Vi tittar också på hur man an­sö­ker om en skif­tes­man.

Låt oss börja med att snabbt för­kla­ra be­grep­pen dödsbo, döds­bo­de­lä­ga­re och skif­tes­man.

Dödsbo och döds­bo­de­lä­ga­re

Ett dödsbo är kvar­lå­ten­ska­pen, alltså till­gång­ar och skul­der efter att en person som har gått bort. Det kan ex­em­pel­vis vara hus och pengar såväl som prylar och annat lösöre.

Döds­bo­de­lä­ga­re är de som ska ärva och som har ansvar för att ta hand om döds­bo­et.

Det kan vara:

  • Ef­ter­le­van­de make eller sambo
  • Ar­ving­ar så som barn och andra släk­ting­ar
  • Per­so­ner som enligt tes­ta­men­te har rätt att ärva
  • All­män­na arvs­fon­den (om det inte finns någon som kan ärva)

Gör boupp­teck­ning online med Aatos för 1990 kronor.

Skif­tes­man vid dödsbo och arv­skifte

Om döds­bo­de­lä­ga­re inte kan komma över­ens om hur de ska för­de­la till­gång­ar från döds­bo­et sinse­mel­lan kan de välja att ta as­sistans ut­i­från. En sådan person kallas för skif­tes­man och hjäl­per till med att skifta dödsbo.

Det in­ne­bär att skif­tes­man­nen driver frågan framåt för vem som ska ärva vad. Det är det som är att skifta boet eller att göra arv­skifte.

💡 Be­hö­ver du en full­makt för dödsbo? Här kan du skriva full­makt för dödsbo gratis

Vad gör en skif­tes­man i dödsbo?

I prak­ti­ken in­ne­bär ett arv­skifte att ar­ving­ar­na för­de­lar till­gång­ar­na i döds­bo­et ut­i­från egna öns­ke­mål och enligt vad som står i tes­ta­men­tet om det finns ett sådant.

En skif­tes­man har i upp­gift att be­stäm­ma när och var arvs­skif­tet ska ske och att bjuda in döds­bo­de­lä­gar­na till det. Skif­tes­man­nens ansvar är sedan att för­sö­ka få ar­ving­ar­na att bli eniga om vem som får vad.

När detta inte är möj­li­gt ska skif­tes­man­nen istäl­let ta beslut. Det kallas för ett tvångs­skifte. Skif­tes­man­nen ska då upp­rät­ta ett do­ku­ment över tvångs­skif­tet och hur till­gång­ar­na blir för­de­la­de.

Alla döds­bo­de­lä­ga­re ska få ta del av do­ku­men­tet så snart som möj­li­gt. Samt­li­ga ska också skriva under tvångs­skif­tet.

Hur du an­sö­ker om skif­tes­man till dödsbo

En skif­tes­man till dödsbo får du genom att ansöka om detta vid tings­rät­ten. Du skic­kar an­sö­kan till tings­rät­ten i orten där den av­lid­ne bodde.

An­sö­kan ska in­ne­hål­la:

  • Ditt eget namn, adress, te­le­fon­num­mer och per­son­num­mer
  • Un­der­skrift av den eller de som an­sö­ker om skif­tes­man
  • En kopia av boupp­teck­ning­en. Om boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket ska datum för re­gi­stre­ring­en vara med.

👉 En boupp­teck­ning är en för­teck­ning på döds­bo­ets alla till­gång­ar och skul­der. En boupp­teck­ning måste vara klar inom tre må­na­der från att per­so­nen gick bort.

Vem kan vara skif­tes­man?

En jurist eller vem som helst som är kom­pe­tent för upp­gif­ten kan bli utsedd som skif­tes­man. Om sö­kan­den har ett för­slag på en person brukar denna bli vald.

Dock måste en skif­tes­man vara opar­tisk i för­hål­lan­de till alla parter. Det in­ne­bär att skif­tes­man­nen ska ha ett ne­ut­ralt för­håll­nings­sätt och inte pri­o­ri­te­ra en person över någon annan.

💡 Om du i an­sö­kan lämnar ett eget för­slag på skif­tes­man ska du också bifoga ett skrift­li­gt sam­tyc­ke från den fö­re­slag­ne per­so­nen. Alltså att hen är beredd att ta på sig upp­gif­ten som skif­tes­man.

Bout­red­nings­man kan vara skif­tes­man

En skif­tes­man hjäl­per bara till med själva arv­skif­tet av döds­bo­et. Om döds­bo­de­lä­gar­na har svårt att komma över­ens redan ti­di­ga­re om hur döds­bo­et ska tas om hand eller hur boupp­teck­ning­en ska upp­rät­tas kan istäl­let en bout­red­nings­man vara ak­tu­ell.

En bout­red­nings­man kan då bli utsedd av tings­rät­ten på döds­bo­de­lä­gar­nas be­gä­ran. Döds­bo­de­lä­gar­na kan också komma över­ens med bout­red­nings­man­nen att denne också ska vara skif­tes­man. Det sker au­to­ma­tiskt om inte tings­rät­ten har be­slu­tat något annat.

Om en skif­tes­man har blivit utsedd innan en bout­red­nings­man är utsedd, är bout­red­nings­man­nens upp­gif­ter dock be­grän­sa­de till för­valt­ning av döds­bo­et. En skif­tes­man å andra sidan, kan inte vidta några för­valt­nings­åt­gär­der.

Tes­ta­mentsex­e­ku­tor blir också skif­tes­man

Om döds­bo­et är under för­valt­ning av en tes­ta­mentsex­e­ku­tor blir den utan beslut från tings­rät­ten också skif­tes­man på samma sätt som en bout­red­nings­man.

En tes­ta­mentsex­e­ku­tor är utsedd i tes­ta­men­te, inte av tings­rät­ten, och har som upp­gift att för­val­ta döds­bo­et. Det är alltså den som har skri­vit tes­ta­men­tet som har utsett tes­ta­mentsex­e­ku­torn.

💡 Visste du? Det snab­bas­te sättet att göra boupp­teck­ning är att göra den själv. Så lång tid tar boupp­teck­ning.

Om man inte är nöjd med tvångs­skif­tet

Om alla döds­bo­de­lä­ga­re är nöjda med tvångs­skif­tet kan man börja att dela upp till­gång­ar­na och arvet ome­del­bart.

Om döds­bo­de­lä­gar­na inte är nöjda kan de över­klaga, kallat att kland­ra skif­tet, inom fyra veckor från del­giv­ning­en. Arv­skif­tet går då över till att bli en rätts­lig pro­cess vid tings­rät­ten.

Dom­sto­len kan ta samma beslut som skif­tes­man­nen eller be­slu­ta om ett annat arv­skifte.

Hur mycket kostar en skif­tes­man?

Att ansöka om skif­tes­man hos tings­rät­ten kostar i skri­van­de stund 900 kr. Det är en avgift som du be­ta­lar till tings­rät­ten för att han­te­ra ditt ärende.

Skif­tes­man­nens arvode beror på hur om­fat­tan­de döds­bo­et är och vem tings­rät­ten för­ord­nar som skif­tes­man. Det är därför svårt att säga exakt hur mycket en skif­tes­man kostar. Det är van­li­gt att summan landar mellan 10 000 kr och 30 000 kr.

Det är döds­bo­et som be­ta­lar kost­na­der­na för skif­tes­man. Det är inte döds­bo­de­lä­gar­na själva som står för det.

Det finns ett un­dan­tag till denna regel. En döds­bo­de­lä­ga­re kan bli ensamt åter­be­tal­nings­skyl­dig om den upp­såt­li­gen eller av oakt­sam­het or­sa­kat skada av­se­en­de boets vård eller för­valt­ning. Att denna regel blir ak­tu­ell är dock ovan­li­gt.

Läs mer: Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning

Måste man ha en skif­tes­man?

Det är inte på något sätt ob­li­ga­to­riskt att utse en skif­tes­man. Ni kan utan pro­blem både göra boupp­teck­ning och skifta döds­bo­et själva. Du måste inte heller an­vän­da en be­grav­nings­by­rå. Det finns numera bra hjälp på nätet om du vill göra boupp­teck­ning själv.

Men om ni som döds­bo­de­lä­ga­re har svårt att komma över­ens om hur till­gång­ar­na ska för­de­las kan det vara bra att ansöka om en skif­tes­man. Det kan spara mycket tid och kon­flik­ter.

Boupp­teck­ning enkelt med Aatos. Ställ frågor till en jurist via chatt eller mail utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!