Par­ti­ellt arv­skifte

Person som sitter vid dator
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-09 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vid arv­skif­tet över­går den av­lid­nes till­gång­ar till ar­ving­ar­na. I ett par­ti­ellt arv­skifte flyt­tas endast delar av till­gång­ar­na över.

Par­ti­ellt be­ty­der del­vist och in­ne­bär att bara delar av arvet för­de­las till ar­ving­ar medan res­te­ran­de arv kvar­blir i döds­bo­et.

Detta kan göras av olika an­led­ning­ar och i denna ar­ti­kel kan du läsa om varför man gör ett par­ti­ellt arv­skifte, hur det görs och vilka för- och nack­de­lar det finns med att göra det.

Innan ett arv­skifte eller par­ti­ellt arvs­skifte sker ska en boupp­teck­ning göras.

Arv­skif­tes­hand­ling

När döds­bo­et har sålt av sina till­gång­ar och be­ta­lat sina skul­der ska arvs­skif­tet ske.

Vid arv­skif­tet ska döds­bo­de­lä­ga­re upp­rät­ta en arv­skif­tes­hand­ling som måste upp­rät­tas skrift­li­gt och un­der­teck­nas av alla döds­bo­de­lä­ga­re.

I den ska det framgå hos vem som arvet hamnar och är ett bevis på att döds­bo­de­lä­gar­na nått en ge­men­sam över­ens­kom­mel­se.

Hand­ling­en fun­ge­rar som ett bevis på döds­bo­de­lä­gar­nas över­ens­kom­mel­se. Det är en le­gi­ti­ma­tions­hand­ling som an­vän­ds hos t.ex. banken för att de ska betala ut arvet.

👉 Efter arvs­skif­tet ska döds­bo­et sedan skif­tas och lösas upp.

💡 Läs mer om Hur arv be­ta­las ut?

Hos Aatos skapar du en ju­ri­diskt kor­rekt boupp­teck­ning för endast 1990 kr.

Par­ti­ellt arv­skifte

Döds­bo­de­lä­gar­na kan enas om par­ti­ellt arv­skifte, där endast delar av till­gång­ar­na för­de­las till ar­ving­ar­na. Det är även möj­li­gt att skifta ut vissa döds­bo­de­lä­ga­re efter att de fått sin del av arvet.

Till skill­nad från ett helt arv­skifte be­hö­ver inte döds­bo­et av­veck­las efter ett par­ti­ellt arv­skifte. Ef­ter­som det inte finns någon fast­ställd tids­gräns för arv­skifte är par­ti­ellt arv­skifte en flex­i­bel möj­lig­het.

Varför par­ti­ellt arv­skifte fö­re­kom­mer

Döds­bo­de­lä­ga­re kan välja par­ti­ellt arv­skifte av prak­tis­ka och eko­no­mis­ka skäl. Ex­em­pel­vis kan aktier be­hål­las i döds­bo­et medan övriga till­gång­ar går till ar­ving­ar­na. Tanken är att fram­ti­da vins­ter vid ak­ti­e­för­sälj­ning even­tu­ellt delas.

Par­ti­ellt arv­skifte är även van­li­gt vid av­veck­ling av fö­re­tag, där det kan ta tid men andra döds­bo­de­lä­ga­re kan vilja överta det.

Döds­bo­de­lä­gar­na måste vara över­ens

Döds­bo­de­lä­gar­na måste vara över­ens om par­ti­ellt arv­skifte och hur det ska gå till. Om en av döds­bo­de­lä­gar­na inte vill ha ett par­ti­ellt arv­skifte kommer det inte gå att ge­nom­föras.

När döds­bo­de­lä­ga­re har kommit över­ens om par­ti­ellt arv­skifte behövs en skrift­lig hand­ling upp­rät­tas som un­der­teck­nas av alla döds­bo­de­lä­ga­re.

Läs mer: Ut­be­tal­ning av arv­skifte

Om döds­bo­de­lä­gar­na inte är över­ens

Om döds­bo­de­lä­ga­re inte är över­ens kan tings­rät­ten utse en skif­tes­man. Skif­tes­man­nen ska hjälpa döds­bo­de­lä­gar­na nå sam­för­stånd och om detta inte går, själv­stän­di­gt be­stäm­ma hur arv­skif­tet går till.

Skrift­lig hand­ling

När döds­bo­de­lä­gar­na har kommit över­ens om par­ti­ellt arv­skifte behövs en skrift­lig hand­ling upp­rät­tas. Den skrift­li­ga hand­ling­en måste un­der­teck­nas av alla döds­bo­de­lä­ga­re.

Fas­tig­he­ter

Det finns sär­skil­da be­stäm­mel­ser som re­gle­rar par­ti­el­la arv­skif­ten när det gäller fas­tig­he­ter.

  1. Det måste upp­rät­tas ett skrift­lig avtal som alla döds­bo­de­lä­ga­re skri­ver under.
  2. Den måste re­gi­stre­ras hos Lant­mä­te­ri­et. Det beror på ar­ving­en som ska få fas­tig­he­ten be­hö­ver ansöka om lag­fart.

💡 Lag­fart är re­gi­stre­ring av ny­för­värv av fast egen­dom, som fas­tig­he­ter.

Skatte­mäs­si­ga följ­der

En vik­ti­gt sak att hålla koll på är att döds­bo­de­lä­gar­na måste de­kla­re­ra döds­bo­et till Skat­te­ver­ket.

✋🏿 Döds­bo­et be­hö­ver de­kla­re­ras så länge det finns till­gång­ar i döds­bo­et.

Att ge­nom­fö­ra ett par­ti­ellt arv­skifte kan in­ne­bä­ra att döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver fort­sät­ta de­kla­re­ra döds­bo­et.

Där­e­mot be­hö­ver inte ett dödsbo de­kla­re­ra om döds­bo­et endast har ka­pi­talin­koms­ter. Det är in­komst som ränta och ut­del­ning av aktier.

För­de­lar och nack­de­lar

En fördel med par­ti­ellt arv­skifte är att det finns flex­i­bi­li­tet. T.ex. om döds­bo­de­lä­ga­re vill att ak­ti­er­na ska vara kvar hos döds­bo­et.

Döds­bo­de­lä­ga­re kan också ha ett behov av att få sitt arv snabbt. Då möj­lig­gör par­ti­el­la arvs­skif­ten för det.

Nack­de­lar är att det ökar risken för kon­flikt om döds­bo­de­lä­ga­re inte är över­ens.

💡 Det är därför vik­ti­gt att skriva ner över­ens­kom­mel­sen.

Läs mer: Hur lång tid tas en boupp­teck­ning?

Är det värt att göra ett arv­skifte?

Ett par­ti­ellt arv­skifte in­ne­bär att det blir fler steg i döds­bo­ets av­veck­ling. Men om döds­bo­de­lä­gar­na är i en sådan si­tu­a­tion där de tjänar på att av­vak­ta med arv­skif­tet kan det vara en bra lös­ning. I vissa si­tu­a­tio­ner kan det vara det bästa för att und­vi­ka arvs­tvist!

Skapa en boupp­teck­ning för endast 1990 kr. Våra ju­ris­ter finns till­gäng­li­ga för frågor och fun­de­ring­ar, helt kost­nads­fri­tt.

Smidigare juridik, online och enkelt!