Boupp­teck­nings­in­tyg

bouppteckningsintyg g.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-24 ● 2 minuter
Dela artikeln
När någon av­li­der är det inte helt lätt att veta vilka till­gång­ar och skul­der per­so­nen hade. Det är sällan den av­lid­ne hade en tydlig lista eller allt samlat på ett ställe.

Boupp­teck­nings­in­tyg är en term som an­vän­ds av fö­re­tag när en person av­li­dit och hade skul­der eller till­gång­ar hos dem för att intyga skul­den eller till­gång­en till boupp­teck­ning­en.

Det är då upp till bo­upp­gi­va­ren som ska skapa boupp­teck­ning­en att ta reda på alla skul­der och till­gång­ar. Ibland får man hjälp på vägen men ofta kan man själv behöva ta reda på vilka skul­der eller till­gång­ar som finns.

Vissa fö­re­tag ut­fär­dar ett boupp­teck­nings­in­tyg när en person av­li­der. I denna ar­ti­kel går vi igenom vad det är, vad man gör om det inte finns något boupp­teck­nings­in­tyg och hur man kan ta reda på vilka skul­der och till­gång­ar en av­li­den hade.

Hur an­vän­der jag ett boupp­teck­nings­in­tyg?

Om t.ex. en bank, för­säk­rings­bo­lag eller dylikt får reda på att någon har av­li­dit skic­kar de ut en sam­man­ställ­ning av de till­gång­ar och skul­der den av­lid­ne har hos dem. Detta kallas för boupp­teck­nings­in­tyg. Boupp­teck­nings­in­ty­get an­vän­ds alltså för att intyga en viss till­gång eller skuld.

⚠️ Notera! Alla till­gång­ar och skul­der den av­lid­ne hade på döds­da­gen be­hö­ver tas med i boupp­teck­ning­en men man be­hö­ver inte ha ett intyg för varje till­gång och skuld som den av­lid­ne hade. In­ty­get behövs för vissa typer av till­gång­ar!

Ex­em­pel­vis vissa för­säk­ring­ar och pen­sions­spa­ran­de, sär­skilt om det fanns någon ut­pe­kad för­månsta­ga­re. I vissa fall kan Skat­te­ver­ket begära att man skic­kar in boupp­teck­nings­in­ty­get för att kunna kon­trol­le­ra att allt stäm­mer innan boupp­teck­ning­en god­kän­ns och re­gi­stre­ras.

Har man tur skic­kar alla fö­re­tag som har till­gång­ar och skul­der hos sig, och för vilka det krävs boupp­teck­nings­in­tyg, ut ett boupp­teck­nings­in­tyg men ibland be­hö­ver man själv kon­tak­ta dem och ef­ter­fråga det om man tror att den av­lid­ne hade något hos fö­re­ta­get men inget intyg har kommit.

Man kan då behöva skicka in ett döds­fall­sin­tyg med släktut­red­ning från Skat­te­ver­ket för att bevisa att man har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et.

Läs mer: In­gi­va­re vid boupp­teck­ning

Lista ut vilka till­gång­ar och skul­der av­li­den har

Att få ett boupp­teck­nings­in­tyg skic­kat till döds­bo­et är ett sätt att lista ut den av­lid­nes till­gång­ar men ofta räcker inte det ef­ter­som det inte skic­kas av alla fö­re­tag och för alla sor­ters till­gång­ar och skul­der. Då be­hö­ver man kolla i andra hand­ling­ar och själv kon­tak­ta fö­re­tag och myn­dig­he­ter.

En bra start är att titta på den av­lid­nes se­nas­te skatte­de­kla­ra­tion. Genom att jobba bak­läng­es med skatte­de­kla­ra­tio­nen kan man se vilka aktier, fonder, fas­tig­he­ter och andra till­gång­ar som har be­skat­tas. Det går även i vissa fall att hitta skul­der, då de i vissa fall ger upphov till en skat­te­re­duk­tion.

💡Läs mer om skul­der i dödsbo och skul­der efter döds­da­gen

Ett annat sätt är att gå igenom den av­lid­nes post och kon­trol­le­ra om den av­lid­ne fått brev från banker, för­säk­rings­bo­lag eller lik­nan­de.

Man kan också genom kon­tout­drag från banken se om det fun­ni­ts drag­ning­ar till olika fö­re­tag. Där­ef­ter kan man kon­tak­ta bo­la­get för att kon­trol­le­ra om det finns skul­der som måste tas med i boupp­teck­ning­en.

💡Visste du att du kan göra boupp­teck­ning­en själv?

Aatos kan hjälp dig

Genom vår tjänst för boupp­teck­ning guidas du igenom varje steg i att göra en boupp­teck­ning.

Dyker det upp någon fråga finns våra ju­ris­ter till­gäng­li­ga via chatt och e-post, utan extra kost­nad. Allt samlat på en plats och be­tyd­li­gt bil­li­ga­re än att gå till en vanlig ad­vo­kat.

Du kan enkelt bjuda in alla som hjäl­per till med boupp­teck­ning­en så att ni till­sam­mans kan sköta allt i en och samma tjänst.

Du kan gratis prova på tjäns­ten och du fort­sät­ter au­to­ma­tiskt där du blev så att du inte be­hö­ver göra samma sak flera gånger eller hela boupp­teck­ning­en på en gång.

Smidigare juridik, online och enkelt!